καταδιωκω • KATADIWKW • katadiōkō

Search: κατεδιωξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεδιωξανκαταδιώκωκατα·ε·διωκ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεδιωξανκαταδιώκωκατα·ε·διωκ·σαν1aor act ind 3rd pl

κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωκωκατα·διωκ·ωκαταδιωκομαικατα·διωκ·ομαι
2ndκαταδιωκεις[LXX]κατα·διωκ·ειςκαταδιωκῃ, καταδιωκει[LXX], καταδιωκεσαικατα·διωκ·ῃ, κατα·διωκ·ει classical, κατα·διωκ·εσαι alt
3rdκαταδιωκει[LXX]κατα·διωκ·εικαταδιωκεταικατα·διωκ·εται
Pl1stκαταδιωκομενκατα·διωκ·ομενκαταδιωκομεθακατα·διωκ·ομεθα
2ndκαταδιωκετεκατα·διωκ·ετεκαταδιωκεσθεκατα·διωκ·εσθε
3rdκαταδιωκουσιν, καταδιωκουσικατα·διωκ·ουσι(ν)καταδιωκονταικατα·διωκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωκωκατα·διωκ·ωκαταδιωκωμαικατα·διωκ·ωμαι
2ndκαταδιωκῃςκατα·διωκ·ῃςκαταδιωκῃκατα·διωκ·ῃ
3rdκαταδιωκῃκατα·διωκ·ῃκαταδιωκηταικατα·διωκ·ηται
Pl1stκαταδιωκωμενκατα·διωκ·ωμενκαταδιωκωμεθακατα·διωκ·ωμεθα
2ndκαταδιωκητεκατα·διωκ·ητεκαταδιωκησθεκατα·διωκ·ησθε
3rdκαταδιωκωσιν, καταδιωκωσικατα·διωκ·ωσι(ν)καταδιωκωνταικατα·διωκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωκοιμικατα·διωκ·οιμικαταδιωκοιμηνκατα·διωκ·οιμην
2ndκαταδιωκοιςκατα·διωκ·οιςκαταδιωκοιοκατα·διωκ·οιο
3rdκαταδιωκοικατα·διωκ·οικαταδιωκοιτοκατα·διωκ·οιτο
Pl1stκαταδιωκοιμενκατα·διωκ·οιμενκαταδιωκοιμεθακατα·διωκ·οιμεθα
2ndκαταδιωκοιτεκατα·διωκ·οιτεκαταδιωκοισθεκατα·διωκ·οισθε
3rdκαταδιωκοιεν, καταδιωκοισανκατα·διωκ·οιεν, κατα·διωκ·οισαν altκαταδιωκοιντοκατα·διωκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδιωκε[LXX]κατα·διωκ·εκαταδιωκουκατα·διωκ·ου
3rdκαταδιωκετωκατα·διωκ·ετωκαταδιωκεσθωκατα·διωκ·εσθω
Pl1st
2ndκαταδιωκετεκατα·διωκ·ετεκαταδιωκεσθεκατα·διωκ·εσθε
3rdκαταδιωκετωσαν, καταδιωκοντων[LXX]κατα·διωκ·ετωσαν, κατα·διωκ·οντων classicalκαταδιωκεσθωσαν, καταδιωκεσθωνκατα·διωκ·εσθωσαν, κατα·διωκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδιωκειν[LXX]​κατα·διωκ·εινκαταδιωκεσθαι​κατα·διωκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωκουσακαταδιωκονκατα·διωκ·ουσ·ακατα·διωκ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταδιωκων[LXX]κατα·διωκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδιωκουσανκαταδιωκοντακατα·διωκ·ουσ·ανκατα·διωκ·ο[υ]ντ·α
Datκαταδιωκουσῃκαταδιωκοντικατα·διωκ·ουσ·ῃκατα·διωκ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταδιωκουσηςκαταδιωκοντοςκατα·διωκ·ουσ·ηςκατα·διωκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδιωκουσαικαταδιωκοντες[LXX]καταδιωκοντακατα·διωκ·ουσ·αικατα·διωκ·ο[υ]ντ·εςκατα·διωκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδιωκουσαςκαταδιωκονταςκατα·διωκ·ουσ·αςκατα·διωκ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταδιωκουσαιςκαταδιωκουσι, καταδιωκουσινκατα·διωκ·ουσ·αιςκατα·διωκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδιωκουσωνκαταδιωκοντων[LXX]κατα·διωκ·ουσ·ωνκατα·διωκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωκομενηκαταδιωκομενεκατα·διωκ·ομεν·ηκατα·διωκ·ομεν·ε
Nomκαταδιωκομενοςκατα·διωκ·ομεν·ος
Accκαταδιωκομενηνκαταδιωκομενονκατα·διωκ·ομεν·ηνκατα·διωκ·ομεν·ον
Datκαταδιωκομενῃκαταδιωκομενῳκατα·διωκ·ομεν·ῃκατα·διωκ·ομεν·ῳ
Genκαταδιωκομενηςκαταδιωκομενουκατα·διωκ·ομεν·ηςκατα·διωκ·ομεν·ου
PlVocκαταδιωκομεναικαταδιωκομενοικαταδιωκομενακατα·διωκ·ομεν·αικατα·διωκ·ομεν·οικατα·διωκ·ομεν·α
Nom
Accκαταδιωκομεναςκαταδιωκομενουςκατα·διωκ·ομεν·αςκατα·διωκ·ομεν·ους
Datκαταδιωκομεναιςκαταδιωκομενοιςκατα·διωκ·ομεν·αιςκατα·διωκ·ομεν·οις
Genκαταδιωκομενωνκαταδιωκομενωνκατα·διωκ·ομεν·ωνκατα·διωκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδιωκον[LXX]κατα·ε·διωκ·ονκατεδιωκομηνκατα·ε·διωκ·ομην
2ndκατεδιωκεςκατα·ε·διωκ·εςκατεδιωκουκατα·ε·διωκ·ου
3rdκατεδιωκεν, κατεδιωκεκατα·ε·διωκ·ε(ν)κατεδιωκετοκατα·ε·διωκ·ετο
Pl1stκατεδιωκομενκατα·ε·διωκ·ομενκατεδιωκομεθακατα·ε·διωκ·ομεθα
2ndκατεδιωκετεκατα·ε·διωκ·ετεκατεδιωκεσθεκατα·ε·διωκ·εσθε
3rdκατεδιωκον[LXX], κατεδιωκοσανκατα·ε·διωκ·ον, κατα·ε·διωκ·οσαν altκατεδιωκοντοκατα·ε·διωκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωξω[LXX]κατα·διωκ·σωκαταδιωξομαικατα·διωκ·σομαι
2ndκαταδιωξεις[LXX]κατα·διωκ·σειςκαταδιωξῃ, καταδιωξει, καταδιωξεσαικατα·διωκ·σῃ, κατα·διωκ·σει classical, κατα·διωκ·σεσαι alt
3rdκαταδιωξεικατα·διωκ·σεικαταδιωξεται[LXX]κατα·διωκ·σεται
Pl1stκαταδιωξομενκατα·διωκ·σομενκαταδιωξομεθακατα·διωκ·σομεθα
2ndκαταδιωξετεκατα·διωκ·σετεκαταδιωξεσθεκατα·διωκ·σεσθε
3rdκαταδιωξουσιν, καταδιωξουσικατα·διωκ·σουσι(ν)καταδιωξονται[LXX]κατα·διωκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωξοιμικατα·διωκ·σοιμικαταδιωξοιμηνκατα·διωκ·σοιμην
2ndκαταδιωξοιςκατα·διωκ·σοιςκαταδιωξοιοκατα·διωκ·σοιο
3rdκαταδιωξοικατα·διωκ·σοικαταδιωξοιτοκατα·διωκ·σοιτο
Pl1stκαταδιωξοιμενκατα·διωκ·σοιμενκαταδιωξοιμεθακατα·διωκ·σοιμεθα
2ndκαταδιωξοιτεκατα·διωκ·σοιτεκαταδιωξοισθεκατα·διωκ·σοισθε
3rdκαταδιωξοιενκατα·διωκ·σοιενκαταδιωξοιντοκατα·διωκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδιωξειν​κατα·διωκ·σειν​καταδιωξεσθαι​κατα·διωκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωξουσακαταδιωξον[LXX]κατα·διωκ·σουσ·ακατα·διωκ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταδιωξωνκατα·διωκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδιωξουσανκαταδιωξοντακατα·διωκ·σουσ·ανκατα·διωκ·σο[υ]ντ·α
Datκαταδιωξουσῃκαταδιωξοντικατα·διωκ·σουσ·ῃκατα·διωκ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταδιωξουσηςκαταδιωξοντοςκατα·διωκ·σουσ·ηςκατα·διωκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδιωξουσαικαταδιωξοντεςκαταδιωξοντακατα·διωκ·σουσ·αικατα·διωκ·σο[υ]ντ·εςκατα·διωκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδιωξουσαςκαταδιωξονταςκατα·διωκ·σουσ·αςκατα·διωκ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταδιωξουσαιςκαταδιωξουσι, καταδιωξουσινκατα·διωκ·σουσ·αιςκατα·διωκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδιωξουσωνκαταδιωξοντωνκατα·διωκ·σουσ·ωνκατα·διωκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωξομενηκαταδιωξομενεκατα·διωκ·σομεν·ηκατα·διωκ·σομεν·ε
Nomκαταδιωξομενοςκατα·διωκ·σομεν·ος
Accκαταδιωξομενηνκαταδιωξομενονκατα·διωκ·σομεν·ηνκατα·διωκ·σομεν·ον
Datκαταδιωξομενῃκαταδιωξομενῳκατα·διωκ·σομεν·ῃκατα·διωκ·σομεν·ῳ
Genκαταδιωξομενηςκαταδιωξομενουκατα·διωκ·σομεν·ηςκατα·διωκ·σομεν·ου
PlVocκαταδιωξομεναικαταδιωξομενοικαταδιωξομενακατα·διωκ·σομεν·αικατα·διωκ·σομεν·οικατα·διωκ·σομεν·α
Nom
Accκαταδιωξομεναςκαταδιωξομενουςκατα·διωκ·σομεν·αςκατα·διωκ·σομεν·ους
Datκαταδιωξομεναιςκαταδιωξομενοιςκατα·διωκ·σομεν·αιςκατα·διωκ·σομεν·οις
Genκαταδιωξομενωνκαταδιωξομενωνκατα·διωκ·σομεν·ωνκατα·διωκ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδιωξακατα·ε·διωκ·σακατεδιωξαμηνκατα·ε·διωκ·σαμην
2ndκατεδιωξας[LXX]κατα·ε·διωκ·σαςκατεδιωξωκατα·ε·διωκ·σω
3rdκατεδιωξεν[GNT][LXX], κατεδιωξεκατα·ε·διωκ·σε(ν), κατα·ε·διωκ·σε(ν)κατεδιωξατοκατα·ε·διωκ·σατο
Pl1stκατεδιωξαμενκατα·ε·διωκ·σαμενκατεδιωξαμεθακατα·ε·διωκ·σαμεθα
2ndκατεδιωξατεκατα·ε·διωκ·σατεκατεδιωξασθεκατα·ε·διωκ·σασθε
3rdκατεδιωξαν[GNT][LXX]κατα·ε·διωκ·σανκατεδιωξαντοκατα·ε·διωκ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωξω[LXX]κατα·διωκ·σωκαταδιωξωμαικατα·διωκ·σωμαι
2ndκαταδιωξῃς[LXX]κατα·διωκ·σῃςκαταδιωξῃκατα·διωκ·σῃ
3rdκαταδιωξῃκατα·διωκ·σῃκαταδιωξηταικατα·διωκ·σηται
Pl1stκαταδιωξωμενκατα·διωκ·σωμενκαταδιωξωμεθακατα·διωκ·σωμεθα
2ndκαταδιωξητεκατα·διωκ·σητεκαταδιωξησθεκατα·διωκ·σησθε
3rdκαταδιωξωσιν, καταδιωξωσικατα·διωκ·σωσι(ν)καταδιωξωνταικατα·διωκ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωξαιμικατα·διωκ·σαιμικαταδιωξαιμηνκατα·διωκ·σαιμην
2ndκαταδιωξαις, καταδιωξειαςκατα·διωκ·σαις, κατα·διωκ·σειας classicalκαταδιωξαιοκατα·διωκ·σαιο
3rdκαταδιωξαι[LXX], καταδιωξειεκατα·διωκ·σαι, κατα·διωκ·σειε classicalκαταδιωξαιτοκατα·διωκ·σαιτο
Pl1stκαταδιωξαιμενκατα·διωκ·σαιμενκαταδιωξαιμεθακατα·διωκ·σαιμεθα
2ndκαταδιωξαιτεκατα·διωκ·σαιτεκαταδιωξαισθεκατα·διωκ·σαισθε
3rdκαταδιωξαιεν, καταδιωξαισαν, καταδιωξειαν, καταδιωξειενκατα·διωκ·σαιεν, κατα·διωκ·σαισαν alt, κατα·διωκ·σειαν classical, κατα·διωκ·σειεν classicalκαταδιωξαιντοκατα·διωκ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδιωξον[LXX]κατα·διωκ·σονκαταδιωξαι[LXX]κατα·διωκ·σαι
3rdκαταδιωξατωκατα·διωκ·σατωκαταδιωξασθωκατα·διωκ·σασθω
Pl1st
2ndκαταδιωξατε[LXX]κατα·διωκ·σατεκαταδιωξασθεκατα·διωκ·σασθε
3rdκαταδιωξατωσαν, καταδιωξαντωνκατα·διωκ·σατωσαν, κατα·διωκ·σαντων classicalκαταδιωξασθωσαν, καταδιωξασθωνκατα·διωκ·σασθωσαν, κατα·διωκ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδιωξαι[LXX]​κατα·διωκ·σαικαταδιωξασθαι​κατα·διωκ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωξασακαταδιωξαςκαταδιωξανκατα·διωκ·σασ·ακατα·διωκ·σα[ντ]·ςκατα·διωκ·σαν[τ]
Nom
Accκαταδιωξασανκαταδιωξαντακατα·διωκ·σασ·ανκατα·διωκ·σαντ·α
Datκαταδιωξασῃκαταδιωξαντικατα·διωκ·σασ·ῃκατα·διωκ·σαντ·ι
Genκαταδιωξασηςκαταδιωξαντοςκατα·διωκ·σασ·ηςκατα·διωκ·σαντ·ος
PlVocκαταδιωξασαικαταδιωξαντεςκαταδιωξαντακατα·διωκ·σασ·αικατα·διωκ·σαντ·εςκατα·διωκ·σαντ·α
Nom
Accκαταδιωξασαςκαταδιωξαντας[LXX]κατα·διωκ·σασ·αςκατα·διωκ·σαντ·ας
Datκαταδιωξασαιςκαταδιωξασι, καταδιωξασινκατα·διωκ·σασ·αιςκατα·διωκ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταδιωξασωνκαταδιωξαντωνκατα·διωκ·σασ·ωνκατα·διωκ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωξαμενηκαταδιωξαμενεκατα·διωκ·σαμεν·ηκατα·διωκ·σαμεν·ε
Nomκαταδιωξαμενοςκατα·διωκ·σαμεν·ος
Accκαταδιωξαμενηνκαταδιωξαμενονκατα·διωκ·σαμεν·ηνκατα·διωκ·σαμεν·ον
Datκαταδιωξαμενῃκαταδιωξαμενῳκατα·διωκ·σαμεν·ῃκατα·διωκ·σαμεν·ῳ
Genκαταδιωξαμενηςκαταδιωξαμενουκατα·διωκ·σαμεν·ηςκατα·διωκ·σαμεν·ου
PlVocκαταδιωξαμεναικαταδιωξαμενοικαταδιωξαμενακατα·διωκ·σαμεν·αικατα·διωκ·σαμεν·οικατα·διωκ·σαμεν·α
Nom
Accκαταδιωξαμεναςκαταδιωξαμενουςκατα·διωκ·σαμεν·αςκατα·διωκ·σαμεν·ους
Datκαταδιωξαμεναιςκαταδιωξαμενοιςκατα·διωκ·σαμεν·αιςκατα·διωκ·σαμεν·οις
Genκαταδιωξαμενωνκαταδιωξαμενωνκατα·διωκ·σαμεν·ωνκατα·διωκ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεδιωχθηνκατα·ε·διωκ·θην
2ndκατεδιωχθηςκατα·ε·διωκ·θης
3rdκατεδιωχθηκατα·ε·διωκ·θη
Pl1stκατεδιωχθημενκατα·ε·διωκ·θημεν
2ndκατεδιωχθητε[LXX]κατα·ε·διωκ·θητε
3rdκατεδιωχθησανκατα·ε·διωκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωχθησομαικατα·διωκ·θησομαι
2ndκαταδιωχθησῃ, καταδιωχθησεικατα·διωκ·θησῃ, κατα·διωκ·θησει classical
3rdκαταδιωχθησεταικατα·διωκ·θησεται
Pl1stκαταδιωχθησομεθακατα·διωκ·θησομεθα
2ndκαταδιωχθησεσθεκατα·διωκ·θησεσθε
3rdκαταδιωχθησονταικατα·διωκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωχθωκατα·διωκ·θω
2ndκαταδιωχθῃςκατα·διωκ·θῃς
3rdκαταδιωχθῃκατα·διωκ·θῃ
Pl1stκαταδιωχθωμενκατα·διωκ·θωμεν
2ndκαταδιωχθητεκατα·διωκ·θητε
3rdκαταδιωχθωσιν, καταδιωχθωσικατα·διωκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωχθειηνκατα·διωκ·θειην
2ndκαταδιωχθειηςκατα·διωκ·θειης
3rdκαταδιωχθειηκατα·διωκ·θειη
Pl1stκαταδιωχθειημεν, καταδιωχθειμενκατα·διωκ·θειημεν, κατα·διωκ·θειμεν classical
2ndκαταδιωχθειητε, καταδιωχθειτεκατα·διωκ·θειητε, κατα·διωκ·θειτε classical
3rdκαταδιωχθειησαν, καταδιωχθειενκατα·διωκ·θειησαν, κατα·διωκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδιωχθησοιμηνκατα·διωκ·θησοιμην
2ndκαταδιωχθησοιοκατα·διωκ·θησοιο
3rdκαταδιωχθησοιτοκατα·διωκ·θησοιτο
Pl1stκαταδιωχθησοιμεθακατα·διωκ·θησοιμεθα
2ndκαταδιωχθησοισθεκατα·διωκ·θησοισθε
3rdκαταδιωχθησοιντοκατα·διωκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδιωχθητικατα·διωκ·θητι
3rdκαταδιωχθητωκατα·διωκ·θητω
Pl1st
2ndκαταδιωχθητεκατα·διωκ·θητε
3rdκαταδιωχθητωσαν, καταδιωχθεντωνκατα·διωκ·θητωσαν, κατα·διωκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταδιωχθηναι​κατα·διωκ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταδιωχθησεσθαι​κατα·διωκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωχθεισακαταδιωχθειςκαταδιωχθενκατα·διωκ·θεισ·ακατα·διωκ·θει[ντ]·ςκατα·διωκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταδιωχθεισανκαταδιωχθεντακατα·διωκ·θεισ·ανκατα·διωκ·θε[ι]ντ·α
Datκαταδιωχθεισῃκαταδιωχθεντικατα·διωκ·θεισ·ῃκατα·διωκ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταδιωχθεισηςκαταδιωχθεντοςκατα·διωκ·θεισ·ηςκατα·διωκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταδιωχθεισαικαταδιωχθεντεςκαταδιωχθεντακατα·διωκ·θεισ·αικατα·διωκ·θε[ι]ντ·εςκατα·διωκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταδιωχθεισαςκαταδιωχθενταςκατα·διωκ·θεισ·αςκατα·διωκ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταδιωχθεισαιςκαταδιωχθεισι, καταδιωχθεισινκατα·διωκ·θεισ·αιςκατα·διωκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταδιωχθεισωνκαταδιωχθεντωνκατα·διωκ·θεισ·ωνκατα·διωκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδιωχθησομενηκαταδιωχθησομενεκατα·διωκ·θησομεν·ηκατα·διωκ·θησομεν·ε
Nomκαταδιωχθησομενοςκατα·διωκ·θησομεν·ος
Accκαταδιωχθησομενηνκαταδιωχθησομενονκατα·διωκ·θησομεν·ηνκατα·διωκ·θησομεν·ον
Datκαταδιωχθησομενῃκαταδιωχθησομενῳκατα·διωκ·θησομεν·ῃκατα·διωκ·θησομεν·ῳ
Genκαταδιωχθησομενηςκαταδιωχθησομενουκατα·διωκ·θησομεν·ηςκατα·διωκ·θησομεν·ου
PlVocκαταδιωχθησομεναικαταδιωχθησομενοικαταδιωχθησομενακατα·διωκ·θησομεν·αικατα·διωκ·θησομεν·οικατα·διωκ·θησομεν·α
Nom
Accκαταδιωχθησομεναςκαταδιωχθησομενουςκατα·διωκ·θησομεν·αςκατα·διωκ·θησομεν·ους
Datκαταδιωχθησομεναιςκαταδιωχθησομενοιςκατα·διωκ·θησομεν·αιςκατα·διωκ·θησομεν·οις
Genκαταδιωχθησομενωνκαταδιωχθησομενωνκατα·διωκ·θησομεν·ωνκατα·διωκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:07:27 EST