καταδυναστευω • KATADUNASTEUW • katadunasteuō

Search: κατεδυναστευσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεδυναστευσαςκαταδυναστεύωκατα·ε·δυναστευ·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεδυναστευσαςκαταδυναστεύωκατα·ε·δυναστευ·σας1aor act ind 2nd sg

κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευωκατα·δυναστευ·ωκαταδυναστευομαικατα·δυναστευ·ομαι
2ndκαταδυναστευειςκατα·δυναστευ·ειςκαταδυναστευῃ, καταδυναστευει[LXX], καταδυναστευεσαικατα·δυναστευ·ῃ, κατα·δυναστευ·ει classical, κατα·δυναστευ·εσαι alt
3rdκαταδυναστευει[LXX]κατα·δυναστευ·εικαταδυναστευεταικατα·δυναστευ·εται
Pl1stκαταδυναστευομεν[LXX]κατα·δυναστευ·ομενκαταδυναστευομεθακατα·δυναστευ·ομεθα
2ndκαταδυναστευετε[LXX]κατα·δυναστευ·ετεκαταδυναστευεσθεκατα·δυναστευ·εσθε
3rdκαταδυναστευουσιν[GNT], καταδυναστευουσικατα·δυναστευ·ουσι(ν), κατα·δυναστευ·ουσι(ν)καταδυναστευονταικατα·δυναστευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευωκατα·δυναστευ·ωκαταδυναστευωμαικατα·δυναστευ·ωμαι
2ndκαταδυναστευῃςκατα·δυναστευ·ῃςκαταδυναστευῃκατα·δυναστευ·ῃ
3rdκαταδυναστευῃκατα·δυναστευ·ῃκαταδυναστευηταικατα·δυναστευ·ηται
Pl1stκαταδυναστευωμενκατα·δυναστευ·ωμενκαταδυναστευωμεθακατα·δυναστευ·ωμεθα
2ndκαταδυναστευητεκατα·δυναστευ·ητεκαταδυναστευησθεκατα·δυναστευ·ησθε
3rdκαταδυναστευωσιν, καταδυναστευωσικατα·δυναστευ·ωσι(ν)καταδυναστευωνταικατα·δυναστευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευοιμικατα·δυναστευ·οιμικαταδυναστευοιμηνκατα·δυναστευ·οιμην
2ndκαταδυναστευοιςκατα·δυναστευ·οιςκαταδυναστευοιοκατα·δυναστευ·οιο
3rdκαταδυναστευοικατα·δυναστευ·οικαταδυναστευοιτοκατα·δυναστευ·οιτο
Pl1stκαταδυναστευοιμενκατα·δυναστευ·οιμενκαταδυναστευοιμεθακατα·δυναστευ·οιμεθα
2ndκαταδυναστευοιτεκατα·δυναστευ·οιτεκαταδυναστευοισθεκατα·δυναστευ·οισθε
3rdκαταδυναστευοιεν, καταδυναστευοισανκατα·δυναστευ·οιεν, κατα·δυναστευ·οισαν altκαταδυναστευοιντοκατα·δυναστευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδυναστευεκατα·δυναστευ·εκαταδυναστευουκατα·δυναστευ·ου
3rdκαταδυναστευετωκατα·δυναστευ·ετωκαταδυναστευεσθωκατα·δυναστευ·εσθω
Pl1st
2ndκαταδυναστευετε[LXX]κατα·δυναστευ·ετεκαταδυναστευεσθεκατα·δυναστευ·εσθε
3rdκαταδυναστευετωσαν, καταδυναστευοντωνκατα·δυναστευ·ετωσαν, κατα·δυναστευ·οντων classicalκαταδυναστευεσθωσαν, καταδυναστευεσθωνκατα·δυναστευ·εσθωσαν, κατα·δυναστευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδυναστευειν[LXX]​κατα·δυναστευ·εινκαταδυναστευεσθαι​κατα·δυναστευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευουσακαταδυναστευονκατα·δυναστευ·ουσ·ακατα·δυναστευ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταδυναστευωνκατα·δυναστευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδυναστευουσανκαταδυναστευοντακατα·δυναστευ·ουσ·ανκατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·α
Datκαταδυναστευουσῃκαταδυναστευοντικατα·δυναστευ·ουσ·ῃκατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταδυναστευουσηςκαταδυναστευοντοςκατα·δυναστευ·ουσ·ηςκατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδυναστευουσαι[LXX]καταδυναστευοντες[LXX]καταδυναστευοντακατα·δυναστευ·ουσ·αικατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·εςκατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδυναστευουσαςκαταδυναστευοντας[LXX]κατα·δυναστευ·ουσ·αςκατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταδυναστευουσαιςκαταδυναστευουσι, καταδυναστευουσιν[GNT]κατα·δυναστευ·ουσ·αιςκατα·δυναστευ·ου[ντ]·σι(ν), κατα·δυναστευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδυναστευουσωνκαταδυναστευοντωνκατα·δυναστευ·ουσ·ωνκατα·δυναστευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευομενηκαταδυναστευομενεκατα·δυναστευ·ομεν·ηκατα·δυναστευ·ομεν·ε
Nomκαταδυναστευομενοςκατα·δυναστευ·ομεν·ος
Accκαταδυναστευομενηνκαταδυναστευομενονκατα·δυναστευ·ομεν·ηνκατα·δυναστευ·ομεν·ον
Datκαταδυναστευομενῃκαταδυναστευομενῳκατα·δυναστευ·ομεν·ῃκατα·δυναστευ·ομεν·ῳ
Genκαταδυναστευομενηςκαταδυναστευομενουκατα·δυναστευ·ομεν·ηςκατα·δυναστευ·ομεν·ου
PlVocκαταδυναστευομεναι[LXX]καταδυναστευομενοικαταδυναστευομενακατα·δυναστευ·ομεν·αικατα·δυναστευ·ομεν·οικατα·δυναστευ·ομεν·α
Nom
Accκαταδυναστευομεναςκαταδυναστευομενους[GNT]κατα·δυναστευ·ομεν·αςκατα·δυναστευ·ομεν·ους
Datκαταδυναστευομεναιςκαταδυναστευομενοιςκατα·δυναστευ·ομεν·αιςκατα·δυναστευ·ομεν·οις
Genκαταδυναστευομενωνκαταδυναστευομενωνκατα·δυναστευ·ομεν·ωνκατα·δυναστευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδυναστευον[LXX]κατα·ε·δυναστευ·ονκατεδυναστευομηνκατα·ε·δυναστευ·ομην
2ndκατεδυναστευεςκατα·ε·δυναστευ·εςκατεδυναστευουκατα·ε·δυναστευ·ου
3rdκατεδυναστευεν, κατεδυναστευεκατα·ε·δυναστευ·ε(ν)κατεδυναστευετοκατα·ε·δυναστευ·ετο
Pl1stκατεδυναστευομενκατα·ε·δυναστευ·ομενκατεδυναστευομεθακατα·ε·δυναστευ·ομεθα
2ndκατεδυναστευετεκατα·ε·δυναστευ·ετεκατεδυναστευεσθεκατα·ε·δυναστευ·εσθε
3rdκατεδυναστευον[LXX], κατεδυναστευοσανκατα·ε·δυναστευ·ον, κατα·ε·δυναστευ·οσαν altκατεδυναστευοντοκατα·ε·δυναστευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευσωκατα·δυναστευ·σωκαταδυναστευσομαικατα·δυναστευ·σομαι
2ndκαταδυναστευσειςκατα·δυναστευ·σειςκαταδυναστευσῃ[LXX], καταδυναστευσει, καταδυναστευσεσαικατα·δυναστευ·σῃ, κατα·δυναστευ·σει classical, κατα·δυναστευ·σεσαι alt
3rdκαταδυναστευσεικατα·δυναστευ·σεικαταδυναστευσεταικατα·δυναστευ·σεται
Pl1stκαταδυναστευσομενκατα·δυναστευ·σομενκαταδυναστευσομεθακατα·δυναστευ·σομεθα
2ndκαταδυναστευσετεκατα·δυναστευ·σετεκαταδυναστευσεσθεκατα·δυναστευ·σεσθε
3rdκαταδυναστευσουσιν[LXX], καταδυναστευσουσικατα·δυναστευ·σουσι(ν), κατα·δυναστευ·σουσι(ν)καταδυναστευσονταικατα·δυναστευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευσοιμικατα·δυναστευ·σοιμικαταδυναστευσοιμηνκατα·δυναστευ·σοιμην
2ndκαταδυναστευσοιςκατα·δυναστευ·σοιςκαταδυναστευσοιοκατα·δυναστευ·σοιο
3rdκαταδυναστευσοικατα·δυναστευ·σοικαταδυναστευσοιτοκατα·δυναστευ·σοιτο
Pl1stκαταδυναστευσοιμενκατα·δυναστευ·σοιμενκαταδυναστευσοιμεθακατα·δυναστευ·σοιμεθα
2ndκαταδυναστευσοιτεκατα·δυναστευ·σοιτεκαταδυναστευσοισθεκατα·δυναστευ·σοισθε
3rdκαταδυναστευσοιενκατα·δυναστευ·σοιενκαταδυναστευσοιντοκατα·δυναστευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδυναστευσειν​κατα·δυναστευ·σειν​καταδυναστευσεσθαι​κατα·δυναστευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευσουσακαταδυναστευσονκατα·δυναστευ·σουσ·ακατα·δυναστευ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταδυναστευσωνκατα·δυναστευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδυναστευσουσανκαταδυναστευσοντακατα·δυναστευ·σουσ·ανκατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·α
Datκαταδυναστευσουσῃκαταδυναστευσοντικατα·δυναστευ·σουσ·ῃκατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταδυναστευσουσηςκαταδυναστευσοντοςκατα·δυναστευ·σουσ·ηςκατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδυναστευσουσαικαταδυναστευσοντεςκαταδυναστευσοντακατα·δυναστευ·σουσ·αικατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·εςκατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδυναστευσουσαςκαταδυναστευσονταςκατα·δυναστευ·σουσ·αςκατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταδυναστευσουσαιςκαταδυναστευσουσι, καταδυναστευσουσιν[LXX]κατα·δυναστευ·σουσ·αιςκατα·δυναστευ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·δυναστευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδυναστευσουσωνκαταδυναστευσοντωνκατα·δυναστευ·σουσ·ωνκατα·δυναστευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευσομενηκαταδυναστευσομενεκατα·δυναστευ·σομεν·ηκατα·δυναστευ·σομεν·ε
Nomκαταδυναστευσομενοςκατα·δυναστευ·σομεν·ος
Accκαταδυναστευσομενηνκαταδυναστευσομενονκατα·δυναστευ·σομεν·ηνκατα·δυναστευ·σομεν·ον
Datκαταδυναστευσομενῃκαταδυναστευσομενῳκατα·δυναστευ·σομεν·ῃκατα·δυναστευ·σομεν·ῳ
Genκαταδυναστευσομενηςκαταδυναστευσομενουκατα·δυναστευ·σομεν·ηςκατα·δυναστευ·σομεν·ου
PlVocκαταδυναστευσομεναικαταδυναστευσομενοικαταδυναστευσομενακατα·δυναστευ·σομεν·αικατα·δυναστευ·σομεν·οικατα·δυναστευ·σομεν·α
Nom
Accκαταδυναστευσομεναςκαταδυναστευσομενουςκατα·δυναστευ·σομεν·αςκατα·δυναστευ·σομεν·ους
Datκαταδυναστευσομεναιςκαταδυναστευσομενοιςκατα·δυναστευ·σομεν·αιςκατα·δυναστευ·σομεν·οις
Genκαταδυναστευσομενωνκαταδυναστευσομενωνκατα·δυναστευ·σομεν·ωνκατα·δυναστευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδυναστευσα[LXX]κατα·ε·δυναστευ·σακατεδυναστευσαμηνκατα·ε·δυναστευ·σαμην
2ndκατεδυναστευσας[LXX]κατα·ε·δυναστευ·σαςκατεδυναστευσωκατα·ε·δυναστευ·σω
3rdκατεδυναστευσεν[LXX], κατεδυναστευσεκατα·ε·δυναστευ·σε(ν), κατα·ε·δυναστευ·σε(ν)κατεδυναστευσατοκατα·ε·δυναστευ·σατο
Pl1stκατεδυναστευσαμενκατα·ε·δυναστευ·σαμενκατεδυναστευσαμεθακατα·ε·δυναστευ·σαμεθα
2ndκατεδυναστευσατεκατα·ε·δυναστευ·σατεκατεδυναστευσασθεκατα·ε·δυναστευ·σασθε
3rdκατεδυναστευσαν[LXX]κατα·ε·δυναστευ·σανκατεδυναστευσαντοκατα·ε·δυναστευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευσωκατα·δυναστευ·σωκαταδυναστευσωμαικατα·δυναστευ·σωμαι
2ndκαταδυναστευσῃςκατα·δυναστευ·σῃςκαταδυναστευσῃ[LXX]κατα·δυναστευ·σῃ
3rdκαταδυναστευσῃ[LXX]κατα·δυναστευ·σῃκαταδυναστευσηταικατα·δυναστευ·σηται
Pl1stκαταδυναστευσωμεν[LXX]κατα·δυναστευ·σωμενκαταδυναστευσωμεθακατα·δυναστευ·σωμεθα
2ndκαταδυναστευσητε[LXX]κατα·δυναστευ·σητεκαταδυναστευσησθεκατα·δυναστευ·σησθε
3rdκαταδυναστευσωσιν, καταδυναστευσωσικατα·δυναστευ·σωσι(ν)καταδυναστευσωνταικατα·δυναστευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευσαιμικατα·δυναστευ·σαιμικαταδυναστευσαιμηνκατα·δυναστευ·σαιμην
2ndκαταδυναστευσαις, καταδυναστευσειαςκατα·δυναστευ·σαις, κατα·δυναστευ·σειας classicalκαταδυναστευσαιοκατα·δυναστευ·σαιο
3rdκαταδυναστευσαι[LXX], καταδυναστευσειεκατα·δυναστευ·σαι, κατα·δυναστευ·σειε classicalκαταδυναστευσαιτοκατα·δυναστευ·σαιτο
Pl1stκαταδυναστευσαιμενκατα·δυναστευ·σαιμενκαταδυναστευσαιμεθακατα·δυναστευ·σαιμεθα
2ndκαταδυναστευσαιτεκατα·δυναστευ·σαιτεκαταδυναστευσαισθεκατα·δυναστευ·σαισθε
3rdκαταδυναστευσαιεν, καταδυναστευσαισαν, καταδυναστευσειαν, καταδυναστευσειενκατα·δυναστευ·σαιεν, κατα·δυναστευ·σαισαν alt, κατα·δυναστευ·σειαν classical, κατα·δυναστευ·σειεν classicalκαταδυναστευσαιντοκατα·δυναστευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδυναστευσονκατα·δυναστευ·σονκαταδυναστευσαι[LXX]κατα·δυναστευ·σαι
3rdκαταδυναστευσατωκατα·δυναστευ·σατωκαταδυναστευσασθωκατα·δυναστευ·σασθω
Pl1st
2ndκαταδυναστευσατεκατα·δυναστευ·σατεκαταδυναστευσασθεκατα·δυναστευ·σασθε
3rdκαταδυναστευσατωσαν, καταδυναστευσαντωνκατα·δυναστευ·σατωσαν, κατα·δυναστευ·σαντων classicalκαταδυναστευσασθωσαν, καταδυναστευσασθωνκατα·δυναστευ·σασθωσαν, κατα·δυναστευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδυναστευσαι[LXX]​κατα·δυναστευ·σαικαταδυναστευσασθαι​κατα·δυναστευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευσασακαταδυναστευσας[LXX]καταδυναστευσανκατα·δυναστευ·σασ·ακατα·δυναστευ·σα[ντ]·ςκατα·δυναστευ·σαν[τ]
Nom
Accκαταδυναστευσασανκαταδυναστευσαντακατα·δυναστευ·σασ·ανκατα·δυναστευ·σαντ·α
Datκαταδυναστευσασῃκαταδυναστευσαντικατα·δυναστευ·σασ·ῃκατα·δυναστευ·σαντ·ι
Genκαταδυναστευσασηςκαταδυναστευσαντοςκατα·δυναστευ·σασ·ηςκατα·δυναστευ·σαντ·ος
PlVocκαταδυναστευσασαικαταδυναστευσαντες[LXX]καταδυναστευσαντακατα·δυναστευ·σασ·αικατα·δυναστευ·σαντ·εςκατα·δυναστευ·σαντ·α
Nom
Accκαταδυναστευσασαςκαταδυναστευσανταςκατα·δυναστευ·σασ·αςκατα·δυναστευ·σαντ·ας
Datκαταδυναστευσασαιςκαταδυναστευσασι, καταδυναστευσασινκατα·δυναστευ·σασ·αιςκατα·δυναστευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταδυναστευσασωνκαταδυναστευσαντωνκατα·δυναστευ·σασ·ωνκατα·δυναστευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευσαμενηκαταδυναστευσαμενεκατα·δυναστευ·σαμεν·ηκατα·δυναστευ·σαμεν·ε
Nomκαταδυναστευσαμενοςκατα·δυναστευ·σαμεν·ος
Accκαταδυναστευσαμενηνκαταδυναστευσαμενονκατα·δυναστευ·σαμεν·ηνκατα·δυναστευ·σαμεν·ον
Datκαταδυναστευσαμενῃκαταδυναστευσαμενῳκατα·δυναστευ·σαμεν·ῃκατα·δυναστευ·σαμεν·ῳ
Genκαταδυναστευσαμενηςκαταδυναστευσαμενουκατα·δυναστευ·σαμεν·ηςκατα·δυναστευ·σαμεν·ου
PlVocκαταδυναστευσαμεναικαταδυναστευσαμενοικαταδυναστευσαμενακατα·δυναστευ·σαμεν·αικατα·δυναστευ·σαμεν·οικατα·δυναστευ·σαμεν·α
Nom
Accκαταδυναστευσαμεναςκαταδυναστευσαμενουςκατα·δυναστευ·σαμεν·αςκατα·δυναστευ·σαμεν·ους
Datκαταδυναστευσαμεναιςκαταδυναστευσαμενοιςκατα·δυναστευ·σαμεν·αιςκατα·δυναστευ·σαμεν·οις
Genκαταδυναστευσαμενωνκαταδυναστευσαμενωνκατα·δυναστευ·σαμεν·ωνκατα·δυναστευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδυναστευμαικατα·δεδυναστευ·μαι
2ndκαταδεδυναστευσαικατα·δεδυναστευ·σαι
3rdκαταδεδυναστευταικατα·δεδυναστευ·ται
Pl1stκαταδεδυναστευμεθακατα·δεδυναστευ·μεθα
2ndκαταδεδυναστευσθεκατα·δεδυναστευ·σθε
3rdκαταδεδυναστευνται[LXX]κατα·δεδυναστευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδυναστευσομαικατα·δεδυναστευ·σομαι
2ndκαταδεδυναστευσῃ, καταδεδυναστευσεικατα·δεδυναστευ·σῃ, κατα·δεδυναστευ·σει classical
3rdκαταδεδυναστευσεταικατα·δεδυναστευ·σεται
Pl1stκαταδεδυναστευσομεθακατα·δεδυναστευ·σομεθα
2ndκαταδεδυναστευσεσθεκατα·δεδυναστευ·σεσθε
3rdκαταδεδυναστευσονταικατα·δεδυναστευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδυναστευσοιμηνκατα·δεδυναστευ·σοιμην
2ndκαταδεδυναστευσοιοκατα·δεδυναστευ·σοιο
3rdκαταδεδυναστευσοιτοκατα·δεδυναστευ·σοιτο
Pl1stκαταδεδυναστευσοιμεθακατα·δεδυναστευ·σοιμεθα
2ndκαταδεδυναστευσοισθεκατα·δεδυναστευ·σοισθε
3rdκαταδεδυναστευσοιντοκατα·δεδυναστευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδεδυναστευσοκατα·δεδυναστευ·σο
3rdκαταδεδυναστευσθωκατα·δεδυναστευ·σθω
Pl1st
2ndκαταδεδυναστευσθεκατα·δεδυναστευ·σθε
3rdκαταδεδυναστευσθωσαν, καταδεδυναστευσθωνκατα·δεδυναστευ·σθωσαν, κατα·δεδυναστευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδεδυναστευσθαι​κατα·δεδυναστευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδεδυναστευσεσθαι​κατα·δεδυναστευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδεδυναστευμενηκαταδεδυναστευμενεκατα·δεδυναστευ·μεν·ηκατα·δεδυναστευ·μεν·ε
Nomκαταδεδυναστευμενοςκατα·δεδυναστευ·μεν·ος
Accκαταδεδυναστευμενηνκαταδεδυναστευμενονκατα·δεδυναστευ·μεν·ηνκατα·δεδυναστευ·μεν·ον
Datκαταδεδυναστευμενῃκαταδεδυναστευμενῳκατα·δεδυναστευ·μεν·ῃκατα·δεδυναστευ·μεν·ῳ
Genκαταδεδυναστευμενηςκαταδεδυναστευμενουκατα·δεδυναστευ·μεν·ηςκατα·δεδυναστευ·μεν·ου
PlVocκαταδεδυναστευμεναικαταδεδυναστευμενοικαταδεδυναστευμενακατα·δεδυναστευ·μεν·αικατα·δεδυναστευ·μεν·οικατα·δεδυναστευ·μεν·α
Nom
Accκαταδεδυναστευμεναςκαταδεδυναστευμενουςκατα·δεδυναστευ·μεν·αςκατα·δεδυναστευ·μεν·ους
Datκαταδεδυναστευμεναιςκαταδεδυναστευμενοιςκατα·δεδυναστευ·μεν·αιςκατα·δεδυναστευ·μεν·οις
Genκαταδεδυναστευμενωνκαταδεδυναστευμενωνκατα·δεδυναστευ·μεν·ωνκατα·δεδυναστευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδεδυναστευμηνκατα·ε·δεδυναστευ·μην
2ndκατεδεδυναστευσοκατα·ε·δεδυναστευ·σο
3rdκατεδεδυναστευτοκατα·ε·δεδυναστευ·το
Pl1stκατεδεδυναστευμεθακατα·ε·δεδυναστευ·μεθα
2ndκατεδεδυναστευσθεκατα·ε·δεδυναστευ·σθε
3rdκατεδεδυναστευντοκατα·ε·δεδυναστευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδυναστευμηνκατα·[ε]·δεδυναστευ·μην
2ndκαταδεδυναστευσοκατα·[ε]·δεδυναστευ·σο
3rdκαταδεδυναστευτοκατα·[ε]·δεδυναστευ·το
Pl1stκαταδεδυναστευμεθακατα·[ε]·δεδυναστευ·μεθα
2ndκαταδεδυναστευσθεκατα·[ε]·δεδυναστευ·σθε
3rdκαταδεδυναστευντοκατα·[ε]·δεδυναστευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεδυναστευθηνκατα·ε·δυναστευ·θην
2ndκατεδυναστευθηςκατα·ε·δυναστευ·θης
3rdκατεδυναστευθηκατα·ε·δυναστευ·θη
Pl1stκατεδυναστευθημενκατα·ε·δυναστευ·θημεν
2ndκατεδυναστευθητεκατα·ε·δυναστευ·θητε
3rdκατεδυναστευθησανκατα·ε·δυναστευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευθησομαικατα·δυναστευ·θησομαι
2ndκαταδυναστευθησῃ, καταδυναστευθησεικατα·δυναστευ·θησῃ, κατα·δυναστευ·θησει classical
3rdκαταδυναστευθησεταικατα·δυναστευ·θησεται
Pl1stκαταδυναστευθησομεθακατα·δυναστευ·θησομεθα
2ndκαταδυναστευθησεσθεκατα·δυναστευ·θησεσθε
3rdκαταδυναστευθησονταικατα·δυναστευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευθωκατα·δυναστευ·θω
2ndκαταδυναστευθῃςκατα·δυναστευ·θῃς
3rdκαταδυναστευθῃκατα·δυναστευ·θῃ
Pl1stκαταδυναστευθωμενκατα·δυναστευ·θωμεν
2ndκαταδυναστευθητεκατα·δυναστευ·θητε
3rdκαταδυναστευθωσιν, καταδυναστευθωσικατα·δυναστευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευθειηνκατα·δυναστευ·θειην
2ndκαταδυναστευθειηςκατα·δυναστευ·θειης
3rdκαταδυναστευθειηκατα·δυναστευ·θειη
Pl1stκαταδυναστευθειημεν, καταδυναστευθειμενκατα·δυναστευ·θειημεν, κατα·δυναστευ·θειμεν classical
2ndκαταδυναστευθειητε, καταδυναστευθειτεκατα·δυναστευ·θειητε, κατα·δυναστευ·θειτε classical
3rdκαταδυναστευθειησαν, καταδυναστευθειενκατα·δυναστευ·θειησαν, κατα·δυναστευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδυναστευθησοιμηνκατα·δυναστευ·θησοιμην
2ndκαταδυναστευθησοιοκατα·δυναστευ·θησοιο
3rdκαταδυναστευθησοιτοκατα·δυναστευ·θησοιτο
Pl1stκαταδυναστευθησοιμεθακατα·δυναστευ·θησοιμεθα
2ndκαταδυναστευθησοισθεκατα·δυναστευ·θησοισθε
3rdκαταδυναστευθησοιντοκατα·δυναστευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδυναστευθητικατα·δυναστευ·θητι
3rdκαταδυναστευθητωκατα·δυναστευ·θητω
Pl1st
2ndκαταδυναστευθητεκατα·δυναστευ·θητε
3rdκαταδυναστευθητωσαν, καταδυναστευθεντωνκατα·δυναστευ·θητωσαν, κατα·δυναστευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταδυναστευθηναι[LXX]​κατα·δυναστευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταδυναστευθησεσθαι​κατα·δυναστευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευθεισακαταδυναστευθειςκαταδυναστευθενκατα·δυναστευ·θεισ·ακατα·δυναστευ·θει[ντ]·ςκατα·δυναστευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταδυναστευθεισανκαταδυναστευθεντακατα·δυναστευ·θεισ·ανκατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·α
Datκαταδυναστευθεισῃκαταδυναστευθεντικατα·δυναστευ·θεισ·ῃκατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταδυναστευθεισηςκαταδυναστευθεντοςκατα·δυναστευ·θεισ·ηςκατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταδυναστευθεισαικαταδυναστευθεντεςκαταδυναστευθεντακατα·δυναστευ·θεισ·αικατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·εςκατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταδυναστευθεισαςκαταδυναστευθενταςκατα·δυναστευ·θεισ·αςκατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταδυναστευθεισαιςκαταδυναστευθεισι, καταδυναστευθεισινκατα·δυναστευ·θεισ·αιςκατα·δυναστευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταδυναστευθεισωνκαταδυναστευθεντωνκατα·δυναστευ·θεισ·ωνκατα·δυναστευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδυναστευθησομενηκαταδυναστευθησομενεκατα·δυναστευ·θησομεν·ηκατα·δυναστευ·θησομεν·ε
Nomκαταδυναστευθησομενοςκατα·δυναστευ·θησομεν·ος
Accκαταδυναστευθησομενηνκαταδυναστευθησομενονκατα·δυναστευ·θησομεν·ηνκατα·δυναστευ·θησομεν·ον
Datκαταδυναστευθησομενῃκαταδυναστευθησομενῳκατα·δυναστευ·θησομεν·ῃκατα·δυναστευ·θησομεν·ῳ
Genκαταδυναστευθησομενηςκαταδυναστευθησομενουκατα·δυναστευ·θησομεν·ηςκατα·δυναστευ·θησομεν·ου
PlVocκαταδυναστευθησομεναικαταδυναστευθησομενοικαταδυναστευθησομενακατα·δυναστευ·θησομεν·αικατα·δυναστευ·θησομεν·οικατα·δυναστευ·θησομεν·α
Nom
Accκαταδυναστευθησομεναςκαταδυναστευθησομενουςκατα·δυναστευ·θησομεν·αςκατα·δυναστευ·θησομεν·ους
Datκαταδυναστευθησομεναιςκαταδυναστευθησομενοιςκατα·δυναστευ·θησομεν·αιςκατα·δυναστευ·θησομεν·οις
Genκαταδυναστευθησομενωνκαταδυναστευθησομενωνκατα·δυναστευ·θησομεν·ωνκατα·δυναστευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Apr-2020 16:39:46 EDT