καταβιβαζω • KATABIBAZW • katabibazō

Search: κατεβιβασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεβιβασενκαταβιβάζωκατα·ε·βιβα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατεβιβασενκαταβιβάζωκατα·ε·βιβα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβαζωκατα·βιβαζ·ωκαταβιβαζομαικατα·βιβαζ·ομαι
2ndκαταβιβαζειςκατα·βιβαζ·ειςκαταβιβαζῃ, καταβιβαζει, καταβιβαζεσαικατα·βιβαζ·ῃ, κατα·βιβαζ·ει classical, κατα·βιβαζ·εσαι alt
3rdκαταβιβαζεικατα·βιβαζ·εικαταβιβαζεταικατα·βιβαζ·εται
Pl1stκαταβιβαζομενκατα·βιβαζ·ομενκαταβιβαζομεθακατα·βιβαζ·ομεθα
2ndκαταβιβαζετεκατα·βιβαζ·ετεκαταβιβαζεσθεκατα·βιβαζ·εσθε
3rdκαταβιβαζουσιν, καταβιβαζουσικατα·βιβαζ·ουσι(ν)καταβιβαζονταικατα·βιβαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβαζωκατα·βιβαζ·ωκαταβιβαζωμαικατα·βιβαζ·ωμαι
2ndκαταβιβαζῃςκατα·βιβαζ·ῃςκαταβιβαζῃκατα·βιβαζ·ῃ
3rdκαταβιβαζῃκατα·βιβαζ·ῃκαταβιβαζηταικατα·βιβαζ·ηται
Pl1stκαταβιβαζωμενκατα·βιβαζ·ωμενκαταβιβαζωμεθακατα·βιβαζ·ωμεθα
2ndκαταβιβαζητεκατα·βιβαζ·ητεκαταβιβαζησθεκατα·βιβαζ·ησθε
3rdκαταβιβαζωσιν, καταβιβαζωσικατα·βιβαζ·ωσι(ν)καταβιβαζωνταικατα·βιβαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβαζοιμικατα·βιβαζ·οιμικαταβιβαζοιμηνκατα·βιβαζ·οιμην
2ndκαταβιβαζοιςκατα·βιβαζ·οιςκαταβιβαζοιοκατα·βιβαζ·οιο
3rdκαταβιβαζοικατα·βιβαζ·οικαταβιβαζοιτοκατα·βιβαζ·οιτο
Pl1stκαταβιβαζοιμενκατα·βιβαζ·οιμενκαταβιβαζοιμεθακατα·βιβαζ·οιμεθα
2ndκαταβιβαζοιτεκατα·βιβαζ·οιτεκαταβιβαζοισθεκατα·βιβαζ·οισθε
3rdκαταβιβαζοιεν, καταβιβαζοισανκατα·βιβαζ·οιεν, κατα·βιβαζ·οισαν altκαταβιβαζοιντοκατα·βιβαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβιβαζεκατα·βιβαζ·εκαταβιβαζουκατα·βιβαζ·ου
3rdκαταβιβαζετωκατα·βιβαζ·ετωκαταβιβαζεσθωκατα·βιβαζ·εσθω
Pl1st
2ndκαταβιβαζετεκατα·βιβαζ·ετεκαταβιβαζεσθεκατα·βιβαζ·εσθε
3rdκαταβιβαζετωσαν, καταβιβαζοντωνκατα·βιβαζ·ετωσαν, κατα·βιβαζ·οντων classicalκαταβιβαζεσθωσαν, καταβιβαζεσθωνκατα·βιβαζ·εσθωσαν, κατα·βιβαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβιβαζειν​κατα·βιβαζ·ειν​καταβιβαζεσθαι​κατα·βιβαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβαζουσακαταβιβαζονκατα·βιβαζ·ουσ·ακατα·βιβαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταβιβαζωνκατα·βιβαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβιβαζουσανκαταβιβαζοντακατα·βιβαζ·ουσ·ανκατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·α
Datκαταβιβαζουσῃκαταβιβαζοντικατα·βιβαζ·ουσ·ῃκατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταβιβαζουσηςκαταβιβαζοντοςκατα·βιβαζ·ουσ·ηςκατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβιβαζουσαικαταβιβαζοντεςκαταβιβαζοντακατα·βιβαζ·ουσ·αικατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·εςκατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβιβαζουσαςκαταβιβαζονταςκατα·βιβαζ·ουσ·αςκατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταβιβαζουσαιςκαταβιβαζουσι, καταβιβαζουσινκατα·βιβαζ·ουσ·αιςκατα·βιβαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβιβαζουσωνκαταβιβαζοντωνκατα·βιβαζ·ουσ·ωνκατα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβαζομενηκαταβιβαζομενεκατα·βιβαζ·ομεν·ηκατα·βιβαζ·ομεν·ε
Nomκαταβιβαζομενοςκατα·βιβαζ·ομεν·ος
Accκαταβιβαζομενηνκαταβιβαζομενονκατα·βιβαζ·ομεν·ηνκατα·βιβαζ·ομεν·ον
Datκαταβιβαζομενῃκαταβιβαζομενῳκατα·βιβαζ·ομεν·ῃκατα·βιβαζ·ομεν·ῳ
Genκαταβιβαζομενηςκαταβιβαζομενουκατα·βιβαζ·ομεν·ηςκατα·βιβαζ·ομεν·ου
PlVocκαταβιβαζομεναικαταβιβαζομενοικαταβιβαζομενακατα·βιβαζ·ομεν·αικατα·βιβαζ·ομεν·οικατα·βιβαζ·ομεν·α
Nom
Accκαταβιβαζομεναςκαταβιβαζομενουςκατα·βιβαζ·ομεν·αςκατα·βιβαζ·ομεν·ους
Datκαταβιβαζομεναιςκαταβιβαζομενοιςκατα·βιβαζ·ομεν·αιςκατα·βιβαζ·ομεν·οις
Genκαταβιβαζομενωνκαταβιβαζομενωνκατα·βιβαζ·ομεν·ωνκατα·βιβαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβιβαζον[LXX]κατα·ε·βιβαζ·ονκατεβιβαζομηνκατα·ε·βιβαζ·ομην
2ndκατεβιβαζεςκατα·ε·βιβαζ·εςκατεβιβαζουκατα·ε·βιβαζ·ου
3rdκατεβιβαζεν, κατεβιβαζεκατα·ε·βιβαζ·ε(ν)κατεβιβαζετοκατα·ε·βιβαζ·ετο
Pl1stκατεβιβαζομενκατα·ε·βιβαζ·ομενκατεβιβαζομεθακατα·ε·βιβαζ·ομεθα
2ndκατεβιβαζετεκατα·ε·βιβαζ·ετεκατεβιβαζεσθεκατα·ε·βιβαζ·εσθε
3rdκατεβιβαζον[LXX], κατεβιβαζοσανκατα·ε·βιβαζ·ον, κατα·ε·βιβαζ·οσαν altκατεβιβαζοντοκατα·ε·βιβαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασω[LXX]κατα·βιβα·σωκαταβιβασομαικατα·βιβα·σομαι
2ndκαταβιβασειςκατα·βιβα·σειςκαταβιβασῃ, καταβιβασει, καταβιβασεσαικατα·βιβα·σῃ, κατα·βιβα·σει classical, κατα·βιβα·σεσαι alt
3rdκαταβιβασεικατα·βιβα·σεικαταβιβασεταικατα·βιβα·σεται
Pl1stκαταβιβασομενκατα·βιβα·σομενκαταβιβασομεθακατα·βιβα·σομεθα
2ndκαταβιβασετεκατα·βιβα·σετεκαταβιβασεσθεκατα·βιβα·σεσθε
3rdκαταβιβασουσιν[LXX], καταβιβασουσικατα·βιβα·σουσι(ν), κατα·βιβα·σουσι(ν)καταβιβασονταικατα·βιβα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασοιμικατα·βιβα·σοιμικαταβιβασοιμηνκατα·βιβα·σοιμην
2ndκαταβιβασοιςκατα·βιβα·σοιςκαταβιβασοιοκατα·βιβα·σοιο
3rdκαταβιβασοικατα·βιβα·σοικαταβιβασοιτοκατα·βιβα·σοιτο
Pl1stκαταβιβασοιμενκατα·βιβα·σοιμενκαταβιβασοιμεθακατα·βιβα·σοιμεθα
2ndκαταβιβασοιτεκατα·βιβα·σοιτεκαταβιβασοισθεκατα·βιβα·σοισθε
3rdκαταβιβασοιενκατα·βιβα·σοιενκαταβιβασοιντοκατα·βιβα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβιβασειν​κατα·βιβα·σειν​καταβιβασεσθαι​κατα·βιβα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβασουσακαταβιβασονκατα·βιβα·σουσ·ακατα·βιβα·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταβιβασωνκατα·βιβα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβιβασουσανκαταβιβασοντακατα·βιβα·σουσ·ανκατα·βιβα·σο[υ]ντ·α
Datκαταβιβασουσῃκαταβιβασοντικατα·βιβα·σουσ·ῃκατα·βιβα·σο[υ]ντ·ι
Genκαταβιβασουσηςκαταβιβασοντοςκατα·βιβα·σουσ·ηςκατα·βιβα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβιβασουσαικαταβιβασοντεςκαταβιβασοντακατα·βιβα·σουσ·αικατα·βιβα·σο[υ]ντ·εςκατα·βιβα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβιβασουσαςκαταβιβασονταςκατα·βιβα·σουσ·αςκατα·βιβα·σο[υ]ντ·ας
Datκαταβιβασουσαιςκαταβιβασουσι, καταβιβασουσιν[LXX]κατα·βιβα·σουσ·αιςκατα·βιβα·σου[ντ]·σι(ν), κατα·βιβα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβιβασουσωνκαταβιβασοντωνκατα·βιβα·σουσ·ωνκατα·βιβα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβασομενηκαταβιβασομενεκατα·βιβα·σομεν·ηκατα·βιβα·σομεν·ε
Nomκαταβιβασομενοςκατα·βιβα·σομεν·ος
Accκαταβιβασομενηνκαταβιβασομενονκατα·βιβα·σομεν·ηνκατα·βιβα·σομεν·ον
Datκαταβιβασομενῃκαταβιβασομενῳκατα·βιβα·σομεν·ῃκατα·βιβα·σομεν·ῳ
Genκαταβιβασομενηςκαταβιβασομενουκατα·βιβα·σομεν·ηςκατα·βιβα·σομεν·ου
PlVocκαταβιβασομεναικαταβιβασομενοικαταβιβασομενακατα·βιβα·σομεν·αικατα·βιβα·σομεν·οικατα·βιβα·σομεν·α
Nom
Accκαταβιβασομεναςκαταβιβασομενουςκατα·βιβα·σομεν·αςκατα·βιβα·σομεν·ους
Datκαταβιβασομεναιςκαταβιβασομενοιςκατα·βιβα·σομεν·αιςκατα·βιβα·σομεν·οις
Genκαταβιβασομενωνκαταβιβασομενωνκατα·βιβα·σομεν·ωνκατα·βιβα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβιβασακατα·ε·βιβα·σακατεβιβασαμηνκατα·ε·βιβα·σαμην
2ndκατεβιβασας[LXX]κατα·ε·βιβα·σαςκατεβιβασωκατα·ε·βιβα·σω
3rdκατεβιβασεν[LXX], κατεβιβασεκατα·ε·βιβα·σε(ν), κατα·ε·βιβα·σε(ν)κατεβιβασατοκατα·ε·βιβα·σατο
Pl1stκατεβιβασαμενκατα·ε·βιβα·σαμενκατεβιβασαμεθακατα·ε·βιβα·σαμεθα
2ndκατεβιβασατεκατα·ε·βιβα·σατεκατεβιβασασθεκατα·ε·βιβα·σασθε
3rdκατεβιβασανκατα·ε·βιβα·σανκατεβιβασαντοκατα·ε·βιβα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασω[LXX]κατα·βιβα·σωκαταβιβασωμαικατα·βιβα·σωμαι
2ndκαταβιβασῃςκατα·βιβα·σῃςκαταβιβασῃκατα·βιβα·σῃ
3rdκαταβιβασῃκατα·βιβα·σῃκαταβιβασηταικατα·βιβα·σηται
Pl1stκαταβιβασωμενκατα·βιβα·σωμενκαταβιβασωμεθακατα·βιβα·σωμεθα
2ndκαταβιβασητεκατα·βιβα·σητεκαταβιβασησθεκατα·βιβα·σησθε
3rdκαταβιβασωσιν, καταβιβασωσικατα·βιβα·σωσι(ν)καταβιβασωνταικατα·βιβα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασαιμικατα·βιβα·σαιμικαταβιβασαιμηνκατα·βιβα·σαιμην
2ndκαταβιβασαις, καταβιβασειαςκατα·βιβα·σαις, κατα·βιβα·σειας classicalκαταβιβασαιοκατα·βιβα·σαιο
3rdκαταβιβασαι, καταβιβασειεκατα·βιβα·σαι, κατα·βιβα·σειε classicalκαταβιβασαιτοκατα·βιβα·σαιτο
Pl1stκαταβιβασαιμενκατα·βιβα·σαιμενκαταβιβασαιμεθακατα·βιβα·σαιμεθα
2ndκαταβιβασαιτεκατα·βιβα·σαιτεκαταβιβασαισθεκατα·βιβα·σαισθε
3rdκαταβιβασαιεν, καταβιβασαισαν, καταβιβασειαν, καταβιβασειενκατα·βιβα·σαιεν, κατα·βιβα·σαισαν alt, κατα·βιβα·σειαν classical, κατα·βιβα·σειεν classicalκαταβιβασαιντοκατα·βιβα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβιβασονκατα·βιβα·σονκαταβιβασαικατα·βιβα·σαι
3rdκαταβιβασατωκατα·βιβα·σατωκαταβιβασασθωκατα·βιβα·σασθω
Pl1st
2ndκαταβιβασατεκατα·βιβα·σατεκαταβιβασασθεκατα·βιβα·σασθε
3rdκαταβιβασατωσαν, καταβιβασαντωνκατα·βιβα·σατωσαν, κατα·βιβα·σαντων classicalκαταβιβασασθωσαν, καταβιβασασθωνκατα·βιβα·σασθωσαν, κατα·βιβα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβιβασαι​κατα·βιβα·σαι​καταβιβασασθαι​κατα·βιβα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβασασακαταβιβασαςκαταβιβασανκατα·βιβα·σασ·ακατα·βιβα·σα[ντ]·ςκατα·βιβα·σαν[τ]
Nom
Accκαταβιβασασανκαταβιβασαντακατα·βιβα·σασ·ανκατα·βιβα·σαντ·α
Datκαταβιβασασῃκαταβιβασαντικατα·βιβα·σασ·ῃκατα·βιβα·σαντ·ι
Genκαταβιβασασηςκαταβιβασαντοςκατα·βιβα·σασ·ηςκατα·βιβα·σαντ·ος
PlVocκαταβιβασασαικαταβιβασαντεςκαταβιβασαντακατα·βιβα·σασ·αικατα·βιβα·σαντ·εςκατα·βιβα·σαντ·α
Nom
Accκαταβιβασασαςκαταβιβασανταςκατα·βιβα·σασ·αςκατα·βιβα·σαντ·ας
Datκαταβιβασασαιςκαταβιβασασι, καταβιβασασινκατα·βιβα·σασ·αιςκατα·βιβα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταβιβασασωνκαταβιβασαντωνκατα·βιβα·σασ·ωνκατα·βιβα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβασαμενηκαταβιβασαμενεκατα·βιβα·σαμεν·ηκατα·βιβα·σαμεν·ε
Nomκαταβιβασαμενοςκατα·βιβα·σαμεν·ος
Accκαταβιβασαμενηνκαταβιβασαμενονκατα·βιβα·σαμεν·ηνκατα·βιβα·σαμεν·ον
Datκαταβιβασαμενῃκαταβιβασαμενῳκατα·βιβα·σαμεν·ῃκατα·βιβα·σαμεν·ῳ
Genκαταβιβασαμενηςκαταβιβασαμενουκατα·βιβα·σαμεν·ηςκατα·βιβα·σαμεν·ου
PlVocκαταβιβασαμεναικαταβιβασαμενοικαταβιβασαμενακατα·βιβα·σαμεν·αικατα·βιβα·σαμεν·οικατα·βιβα·σαμεν·α
Nom
Accκαταβιβασαμεναςκαταβιβασαμενουςκατα·βιβα·σαμεν·αςκατα·βιβα·σαμεν·ους
Datκαταβιβασαμεναιςκαταβιβασαμενοιςκατα·βιβα·σαμεν·αιςκατα·βιβα·σαμεν·οις
Genκαταβιβασαμενωνκαταβιβασαμενωνκατα·βιβα·σαμεν·ωνκατα·βιβα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεβιβασθηνκατα·ε·βιβασ·θην
2ndκατεβιβασθηςκατα·ε·βιβασ·θης
3rdκατεβιβασθηκατα·ε·βιβασ·θη
Pl1stκατεβιβασθημενκατα·ε·βιβασ·θημεν
2ndκατεβιβασθητεκατα·ε·βιβασ·θητε
3rdκατεβιβασθησανκατα·ε·βιβασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασθησομαικατα·βιβασ·θησομαι
2ndκαταβιβασθησῃ[GNT], καταβιβασθησεικατα·βιβασ·θησῃ, κατα·βιβασ·θησει classical
3rdκαταβιβασθησεταικατα·βιβασ·θησεται
Pl1stκαταβιβασθησομεθακατα·βιβασ·θησομεθα
2ndκαταβιβασθησεσθεκατα·βιβασ·θησεσθε
3rdκαταβιβασθησονταικατα·βιβασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασθωκατα·βιβασ·θω
2ndκαταβιβασθῃςκατα·βιβασ·θῃς
3rdκαταβιβασθῃκατα·βιβασ·θῃ
Pl1stκαταβιβασθωμενκατα·βιβασ·θωμεν
2ndκαταβιβασθητεκατα·βιβασ·θητε
3rdκαταβιβασθωσιν, καταβιβασθωσικατα·βιβασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασθειηνκατα·βιβασ·θειην
2ndκαταβιβασθειηςκατα·βιβασ·θειης
3rdκαταβιβασθειηκατα·βιβασ·θειη
Pl1stκαταβιβασθειημεν, καταβιβασθειμενκατα·βιβασ·θειημεν, κατα·βιβασ·θειμεν classical
2ndκαταβιβασθειητε, καταβιβασθειτεκατα·βιβασ·θειητε, κατα·βιβασ·θειτε classical
3rdκαταβιβασθειησαν, καταβιβασθειενκατα·βιβασ·θειησαν, κατα·βιβασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβιβασθησοιμηνκατα·βιβασ·θησοιμην
2ndκαταβιβασθησοιοκατα·βιβασ·θησοιο
3rdκαταβιβασθησοιτοκατα·βιβασ·θησοιτο
Pl1stκαταβιβασθησοιμεθακατα·βιβασ·θησοιμεθα
2ndκαταβιβασθησοισθεκατα·βιβασ·θησοισθε
3rdκαταβιβασθησοιντοκατα·βιβασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβιβασθητι[LXX]κατα·βιβασ·θητι
3rdκαταβιβασθητωκατα·βιβασ·θητω
Pl1st
2ndκαταβιβασθητεκατα·βιβασ·θητε
3rdκαταβιβασθητωσαν, καταβιβασθεντωνκατα·βιβασ·θητωσαν, κατα·βιβασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταβιβασθηναι​κατα·βιβασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταβιβασθησεσθαι​κατα·βιβασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβασθεισακαταβιβασθειςκαταβιβασθενκατα·βιβασ·θεισ·ακατα·βιβασ·θει[ντ]·ςκατα·βιβασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταβιβασθεισανκαταβιβασθεντακατα·βιβασ·θεισ·ανκατα·βιβασ·θε[ι]ντ·α
Datκαταβιβασθεισῃκαταβιβασθεντικατα·βιβασ·θεισ·ῃκατα·βιβασ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταβιβασθεισηςκαταβιβασθεντοςκατα·βιβασ·θεισ·ηςκατα·βιβασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταβιβασθεισαικαταβιβασθεντεςκαταβιβασθεντακατα·βιβασ·θεισ·αικατα·βιβασ·θε[ι]ντ·εςκατα·βιβασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταβιβασθεισαςκαταβιβασθενταςκατα·βιβασ·θεισ·αςκατα·βιβασ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταβιβασθεισαιςκαταβιβασθεισι, καταβιβασθεισινκατα·βιβασ·θεισ·αιςκατα·βιβασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταβιβασθεισωνκαταβιβασθεντωνκατα·βιβασ·θεισ·ωνκατα·βιβασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβιβασθησομενηκαταβιβασθησομενεκατα·βιβασ·θησομεν·ηκατα·βιβασ·θησομεν·ε
Nomκαταβιβασθησομενοςκατα·βιβασ·θησομεν·ος
Accκαταβιβασθησομενηνκαταβιβασθησομενονκατα·βιβασ·θησομεν·ηνκατα·βιβασ·θησομεν·ον
Datκαταβιβασθησομενῃκαταβιβασθησομενῳκατα·βιβασ·θησομεν·ῃκατα·βιβασ·θησομεν·ῳ
Genκαταβιβασθησομενηςκαταβιβασθησομενουκατα·βιβασ·θησομεν·ηςκατα·βιβασ·θησομεν·ου
PlVocκαταβιβασθησομεναικαταβιβασθησομενοικαταβιβασθησομενακατα·βιβασ·θησομεν·αικατα·βιβασ·θησομεν·οικατα·βιβασ·θησομεν·α
Nom
Accκαταβιβασθησομεναςκαταβιβασθησομενουςκατα·βιβασ·θησομεν·αςκατα·βιβασ·θησομεν·ους
Datκαταβιβασθησομεναιςκαταβιβασθησομενοιςκατα·βιβασ·θησομεν·αιςκατα·βιβασ·θησομεν·οις
Genκαταβιβασθησομενωνκαταβιβασθησομενωνκατα·βιβασ·θησομεν·ωνκατα·βιβασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:43:15 EST