κατεσθιω κατεσθω • KATESQIW KATESQW • katesthiō katesthō

Search: καταφαγοισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταφαγοισανκατεσθίωκατα·φαγ·οισαν2aor act opt 3rd pl alt

κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, κατ+εδ·[σ]-/κατα+φαγ·[σ]-, 2nd κατα+φαγ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσθιω, κατεσθωκατ·εσθι·ω, κατ·εσθ·ωκατεσθιομαι, κατεσθομαικατ·εσθι·ομαι, κατ·εσθ·ομαι
2ndκατεσθιεις, κατεσθειςκατ·εσθι·εις, κατ·εσθ·ειςκατεσθιῃ, κατεσθιει[GNT][LXX], κατεσθιεσαι, κατεσθῃ[LXX], κατεσθει, κατεσθεσαικατ·εσθι·ῃ, κατ·εσθι·ει classical, κατ·εσθι·εσαι alt, κατ·εσθ·ῃ, κατ·εσθ·ει classical, κατ·εσθ·εσαι alt
3rdκατεσθιει[GNT][LXX], κατεσθεικατ·εσθι·ει, κατ·εσθ·εικατεσθιεται, κατεσθεταικατ·εσθι·εται, κατ·εσθ·εται
Pl1stκατεσθιομεν, κατεσθομενκατ·εσθι·ομεν, κατ·εσθ·ομενκατεσθιομεθα, κατεσθομεθακατ·εσθι·ομεθα, κατ·εσθ·ομεθα
2ndκατεσθιετε[GNT], κατεσθετε[LXX]κατ·εσθι·ετε, κατ·εσθ·ετεκατεσθιεσθε, κατεσθεσθεκατ·εσθι·εσθε, κατ·εσθ·εσθε
3rdκατεσθιουσιν[GNT][LXX], κατεσθιουσι, κατεσθουσιν, κατεσθουσικατ·εσθι·ουσι(ν), κατ·εσθι·ουσι(ν), κατ·εσθ·ουσι(ν)κατεσθιονται, κατεσθονταικατ·εσθι·ονται, κατ·εσθ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσθιω, κατεσθωκατ·εσθι·ω, κατ·εσθ·ωκατεσθιωμαι, κατεσθωμαικατ·εσθι·ωμαι, κατ·εσθ·ωμαι
2ndκατεσθιῃς, κατεσθῃςκατ·εσθι·ῃς, κατ·εσθ·ῃςκατεσθιῃ, κατεσθῃ[LXX]κατ·εσθι·ῃ, κατ·εσθ·ῃ
3rdκατεσθιῃ, κατεσθῃ[LXX]κατ·εσθι·ῃ, κατ·εσθ·ῃκατεσθιηται, κατεσθηταικατ·εσθι·ηται, κατ·εσθ·ηται
Pl1stκατεσθιωμεν, κατεσθωμενκατ·εσθι·ωμεν, κατ·εσθ·ωμενκατεσθιωμεθα, κατεσθωμεθακατ·εσθι·ωμεθα, κατ·εσθ·ωμεθα
2ndκατεσθιητε, κατεσθητεκατ·εσθι·ητε, κατ·εσθ·ητεκατεσθιησθε, κατεσθησθεκατ·εσθι·ησθε, κατ·εσθ·ησθε
3rdκατεσθιωσιν, κατεσθιωσι, κατεσθωσιν, κατεσθωσικατ·εσθι·ωσι(ν), κατ·εσθ·ωσι(ν)κατεσθιωνται, κατεσθωνταικατ·εσθι·ωνται, κατ·εσθ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσθιοιμι, κατεσθοιμικατ·εσθι·οιμι, κατ·εσθ·οιμικατεσθιοιμην, κατεσθοιμηνκατ·εσθι·οιμην, κατ·εσθ·οιμην
2ndκατεσθιοις, κατεσθοιςκατ·εσθι·οις, κατ·εσθ·οιςκατεσθιοιο, κατεσθοιοκατ·εσθι·οιο, κατ·εσθ·οιο
3rdκατεσθιοι, κατεσθοικατ·εσθι·οι, κατ·εσθ·οικατεσθιοιτο, κατεσθοιτοκατ·εσθι·οιτο, κατ·εσθ·οιτο
Pl1stκατεσθιοιμεν, κατεσθοιμενκατ·εσθι·οιμεν, κατ·εσθ·οιμενκατεσθιοιμεθα, κατεσθοιμεθακατ·εσθι·οιμεθα, κατ·εσθ·οιμεθα
2ndκατεσθιοιτε, κατεσθοιτεκατ·εσθι·οιτε, κατ·εσθ·οιτεκατεσθιοισθε, κατεσθοισθεκατ·εσθι·οισθε, κατ·εσθ·οισθε
3rdκατεσθιοιεν, κατεσθιοισαν, κατεσθοιεν, κατεσθοισανκατ·εσθι·οιεν, κατ·εσθι·οισαν alt, κατ·εσθ·οιεν, κατ·εσθ·οισαν altκατεσθιοιντο, κατεσθοιντοκατ·εσθι·οιντο, κατ·εσθ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεσθιε, κατεσθεκατ·εσθι·ε, κατ·εσθ·εκατεσθιου, κατεσθουκατ·εσθι·ου, κατ·εσθ·ου
3rdκατεσθιετω, κατεσθετωκατ·εσθι·ετω, κατ·εσθ·ετωκατεσθιεσθω, κατεσθεσθωκατ·εσθι·εσθω, κατ·εσθ·εσθω
Pl1st
2ndκατεσθιετε[GNT], κατεσθετε[LXX]κατ·εσθι·ετε, κατ·εσθ·ετεκατεσθιεσθε, κατεσθεσθεκατ·εσθι·εσθε, κατ·εσθ·εσθε
3rdκατεσθιετωσαν[LXX], κατεσθιοντων, κατεσθετωσαν, κατεσθοντων[LXX]κατ·εσθι·ετωσαν, κατ·εσθι·οντων classical, κατ·εσθ·ετωσαν, κατ·εσθ·οντων classicalκατεσθιεσθωσαν, κατεσθιεσθων, κατεσθεσθωσαν, κατεσθεσθωνκατ·εσθι·εσθωσαν, κατ·εσθι·εσθων classical, κατ·εσθ·εσθωσαν, κατ·εσθ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεσθιειν[LXX], κατεσθειν​κατ·εσθι·ειν, κατ·εσθ·ειν​κατεσθιεσθαι, κατεσθεσθαι​κατ·εσθι·εσθαι, κατ·εσθ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεσθιουσα[LXX], κατεσθουσα[LXX]κατεσθιον, κατεσθονκατ·εσθι·ουσ·α, κατ·εσθ·ουσ·ακατ·εσθι·ο[υ]ν[τ], κατ·εσθ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατεσθιων[LXX], κατεσθων[LXX]κατ·εσθι·ο[υ]ν[τ]·^, κατ·εσθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατεσθιουσαν, κατεσθουσανκατεσθιοντα, κατεσθοντακατ·εσθι·ουσ·αν, κατ·εσθ·ουσ·ανκατ·εσθι·ο[υ]ντ·α, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·α
Datκατεσθιουσῃ, κατεσθουσῃκατεσθιοντι, κατεσθοντικατ·εσθι·ουσ·ῃ, κατ·εσθ·ουσ·ῃκατ·εσθι·ο[υ]ντ·ι, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·ι
Genκατεσθιουσης[LXX], κατεσθουσηςκατεσθιοντος, κατεσθοντοςκατ·εσθι·ουσ·ης, κατ·εσθ·ουσ·ηςκατ·εσθι·ο[υ]ντ·ος, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατεσθιουσαι, κατεσθουσαικατεσθιοντες[GNT][LXX], κατεσθοντεςκατεσθιοντα, κατεσθοντακατ·εσθι·ουσ·αι, κατ·εσθ·ουσ·αικατ·εσθι·ο[υ]ντ·ες, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·εςκατ·εσθι·ο[υ]ντ·α, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατεσθιουσας, κατεσθουσαςκατεσθιοντας[LXX], κατεσθονταςκατ·εσθι·ουσ·ας, κατ·εσθ·ουσ·αςκατ·εσθι·ο[υ]ντ·ας, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·ας
Datκατεσθιουσαις, κατεσθουσαιςκατεσθιουσι, κατεσθιουσιν[GNT][LXX], κατεσθουσι, κατεσθουσινκατ·εσθι·ουσ·αις, κατ·εσθ·ουσ·αιςκατ·εσθι·ου[ντ]·σι(ν), κατ·εσθι·ου[ντ]·σι(ν), κατ·εσθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατεσθιουσων, κατεσθουσωνκατεσθιοντων, κατεσθοντων[LXX]κατ·εσθι·ουσ·ων, κατ·εσθ·ουσ·ωνκατ·εσθι·ο[υ]ντ·ων, κατ·εσθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεσθιομενη, κατεσθομενηκατεσθιομενε, κατεσθομενεκατ·εσθι·ομεν·η, κατ·εσθ·ομεν·ηκατ·εσθι·ομεν·ε, κατ·εσθ·ομεν·ε
Nomκατεσθιομενος, κατεσθομενοςκατ·εσθι·ομεν·ος, κατ·εσθ·ομεν·ος
Accκατεσθιομενην, κατεσθομενηνκατεσθιομενον, κατεσθομενονκατ·εσθι·ομεν·ην, κατ·εσθ·ομεν·ηνκατ·εσθι·ομεν·ον, κατ·εσθ·ομεν·ον
Datκατεσθιομενῃ, κατεσθομενῃκατεσθιομενῳ, κατεσθομενῳκατ·εσθι·ομεν·ῃ, κατ·εσθ·ομεν·ῃκατ·εσθι·ομεν·ῳ, κατ·εσθ·ομεν·ῳ
Genκατεσθιομενης, κατεσθομενηςκατεσθιομενου, κατεσθομενουκατ·εσθι·ομεν·ης, κατ·εσθ·ομεν·ηςκατ·εσθι·ομεν·ου, κατ·εσθ·ομεν·ου
PlVocκατεσθιομεναι, κατεσθομεναικατεσθιομενοι, κατεσθομενοικατεσθιομενα, κατεσθομενακατ·εσθι·ομεν·αι, κατ·εσθ·ομεν·αικατ·εσθι·ομεν·οι, κατ·εσθ·ομεν·οικατ·εσθι·ομεν·α, κατ·εσθ·ομεν·α
Nom
Accκατεσθιομενας, κατεσθομεναςκατεσθιομενους, κατεσθομενουςκατ·εσθι·ομεν·ας, κατ·εσθ·ομεν·αςκατ·εσθι·ομεν·ους, κατ·εσθ·ομεν·ους
Datκατεσθιομεναις, κατεσθομεναιςκατεσθιομενοις, κατεσθομενοιςκατ·εσθι·ομεν·αις, κατ·εσθ·ομεν·αιςκατ·εσθι·ομεν·οις, κατ·εσθ·ομεν·οις
Genκατεσθιομενων, κατεσθομενωνκατεσθιομενων, κατεσθομενωνκατ·εσθι·ομεν·ων, κατ·εσθ·ομεν·ωνκατ·εσθι·ομεν·ων, κατ·εσθ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατησθιον, κατησθονκατ·ε·εσθι·ον, κατ·ε·εσθ·ονκατησθιομην, κατησθομηνκατ·ε·εσθι·ομην, κατ·ε·εσθ·ομην
2ndκατησθιες, κατησθεςκατ·ε·εσθι·ες, κατ·ε·εσθ·εςκατησθιου, κατησθουκατ·ε·εσθι·ου, κατ·ε·εσθ·ου
3rdκατησθιεν[LXX], κατησθιε, κατησθεν, κατησθεκατ·ε·εσθι·ε(ν), κατ·ε·εσθι·ε(ν), κατ·ε·εσθ·ε(ν)κατησθιετο, κατησθετοκατ·ε·εσθι·ετο, κατ·ε·εσθ·ετο
Pl1stκατησθιομεν, κατησθομενκατ·ε·εσθι·ομεν, κατ·ε·εσθ·ομενκατησθιομεθα, κατησθομεθακατ·ε·εσθι·ομεθα, κατ·ε·εσθ·ομεθα
2ndκατησθιετε, κατησθετεκατ·ε·εσθι·ετε, κατ·ε·εσθ·ετεκατησθιεσθε, κατησθεσθεκατ·ε·εσθι·εσθε, κατ·ε·εσθ·εσθε
3rdκατησθιον, κατησθιοσαν, κατησθον, κατησθοσανκατ·ε·εσθι·ον, κατ·ε·εσθι·οσαν alt, κατ·ε·εσθ·ον, κατ·ε·εσθ·οσαν altκατησθιοντο, κατησθοντοκατ·ε·εσθι·οντο, κατ·ε·εσθ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδω, καταφαγωκατ·εδ·[σ]ω, κατα·φαγ·[σ]ωκατεδομαι, καταφαγομαικατ·εδ·[σ]ομαι, κατα·φαγ·[σ]ομαι
2ndκατεδεις, καταφαγειςκατ·εδ·[σ]εις, κατα·φαγ·[σ]ειςκατεδῃ, κατεδει, κατεδεσαι, καταφαγῃ[GNT][LXX], καταφαγει, καταφαγεσαι[LXX]κατ·εδ·[σ]ῃ, κατ·εδ·[σ]ει classical, κατ·εδ·[σ]εσαι alt, κατα·φαγ·[σ]ῃ, κατα·φαγ·[σ]ει classical, κατα·φαγ·[σ]εσαι alt
3rdκατεδει, καταφαγεικατ·εδ·[σ]ει, κατα·φαγ·[σ]εικατεδεται[LXX], καταφαγεται[GNT][LXX]κατ·εδ·[σ]εται, κατα·φαγ·[σ]εται
Pl1stκατεδομεν, καταφαγομενκατ·εδ·[σ]ομεν, κατα·φαγ·[σ]ομενκατεδομεθα, καταφαγομεθακατ·εδ·[σ]ομεθα, κατα·φαγ·[σ]ομεθα
2ndκατεδετε, καταφαγετεκατ·εδ·[σ]ετε, κατα·φαγ·[σ]ετεκατεδεσθε[LXX], καταφαγεσθεκατ·εδ·[σ]εσθε, κατα·φαγ·[σ]εσθε
3rdκατεδουσιν, κατεδουσι, καταφαγουσιν, καταφαγουσικατ·εδ·[σ]ουσι(ν), κατα·φαγ·[σ]ουσι(ν)κατεδονται[LXX], καταφαγονται[LXX]κατ·εδ·[σ]ονται, κατα·φαγ·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδοιμι, καταφαγοιμικατ·εδ·[σ]οιμι, κατα·φαγ·[σ]οιμικατεδοιμην, καταφαγοιμηνκατ·εδ·[σ]οιμην, κατα·φαγ·[σ]οιμην
2ndκατεδοις, καταφαγοιςκατ·εδ·[σ]οις, κατα·φαγ·[σ]οιςκατεδοιο, καταφαγοιοκατ·εδ·[σ]οιο, κατα·φαγ·[σ]οιο
3rdκατεδοι, καταφαγοι[LXX]κατ·εδ·[σ]οι, κατα·φαγ·[σ]οικατεδοιτο, καταφαγοιτοκατ·εδ·[σ]οιτο, κατα·φαγ·[σ]οιτο
Pl1stκατεδοιμεν, καταφαγοιμενκατ·εδ·[σ]οιμεν, κατα·φαγ·[σ]οιμενκατεδοιμεθα, καταφαγοιμεθακατ·εδ·[σ]οιμεθα, κατα·φαγ·[σ]οιμεθα
2ndκατεδοιτε, καταφαγοιτεκατ·εδ·[σ]οιτε, κατα·φαγ·[σ]οιτεκατεδοισθε, καταφαγοισθεκατ·εδ·[σ]οισθε, κατα·φαγ·[σ]οισθε
3rdκατεδοιεν, καταφαγοιενκατ·εδ·[σ]οιεν, κατα·φαγ·[σ]οιενκατεδοιντο, καταφαγοιντοκατ·εδ·[σ]οιντο, κατα·φαγ·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεδειν, καταφαγειν[LXX]​κατ·εδ·[σ]ειν, κατα·φαγ·[σ]εινκατεδεσθαι, καταφαγεσθαι​κατ·εδ·[σ]εσθαι, κατα·φαγ·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεδουσα, καταφαγουσακατεδον, καταφαγονκατ·εδ·[σ]ουσ·α, κατα·φαγ·[σ]ουσ·ακατ·εδ·[σ]ο[υ]ν[τ], κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκατεδων, καταφαγων[GNT]κατ·εδ·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκατεδουσαν, καταφαγουσανκατεδοντα, καταφαγοντακατ·εδ·[σ]ουσ·αν, κατα·φαγ·[σ]ουσ·ανκατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·α, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκατεδουσῃ, καταφαγουσῃκατεδοντι, καταφαγοντικατ·εδ·[σ]ουσ·ῃ, κατα·φαγ·[σ]ουσ·ῃκατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·ι, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκατεδουσης, καταφαγουσηςκατεδοντος, καταφαγοντοςκατ·εδ·[σ]ουσ·ης, κατα·φαγ·[σ]ουσ·ηςκατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·ος, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκατεδουσαι, καταφαγουσαικατεδοντες, καταφαγοντεςκατεδοντα, καταφαγοντακατ·εδ·[σ]ουσ·αι, κατα·φαγ·[σ]ουσ·αικατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·ες, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·εςκατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·α, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατεδουσας, καταφαγουσαςκατεδοντας, καταφαγονταςκατ·εδ·[σ]ουσ·ας, κατα·φαγ·[σ]ουσ·αςκατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·ας, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκατεδουσαις, καταφαγουσαιςκατεδουσι, κατεδουσιν, καταφαγουσι, καταφαγουσινκατ·εδ·[σ]ουσ·αις, κατα·φαγ·[σ]ουσ·αιςκατ·εδ·[σ]ου[ντ]·σι(ν), κατα·φαγ·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκατεδουσων, καταφαγουσωνκατεδοντων, καταφαγοντωνκατ·εδ·[σ]ουσ·ων, κατα·φαγ·[σ]ουσ·ωνκατ·εδ·[σ]ο[υ]ντ·ων, κατα·φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεδομενη, καταφαγομενηκατεδομενε, καταφαγομενεκατ·εδ·[σ]ομεν·η, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ηκατ·εδ·[σ]ομεν·ε, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ε
Nomκατεδομενος, καταφαγομενοςκατ·εδ·[σ]ομεν·ος, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ος
Accκατεδομενην, καταφαγομενηνκατεδομενον, καταφαγομενονκατ·εδ·[σ]ομεν·ην, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ηνκατ·εδ·[σ]ομεν·ον, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ον
Datκατεδομενῃ, καταφαγομενῃκατεδομενῳ, καταφαγομενῳκατ·εδ·[σ]ομεν·ῃ, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ῃκατ·εδ·[σ]ομεν·ῳ, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ῳ
Genκατεδομενης, καταφαγομενηςκατεδομενου, καταφαγομενουκατ·εδ·[σ]ομεν·ης, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ηςκατ·εδ·[σ]ομεν·ου, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ου
PlVocκατεδομεναι, καταφαγομεναικατεδομενοι, καταφαγομενοικατεδομενα, καταφαγομενακατ·εδ·[σ]ομεν·αι, κατα·φαγ·[σ]ομεν·αικατ·εδ·[σ]ομεν·οι, κατα·φαγ·[σ]ομεν·οικατ·εδ·[σ]ομεν·α, κατα·φαγ·[σ]ομεν·α
Nom
Accκατεδομενας, καταφαγομεναςκατεδομενους, καταφαγομενουςκατ·εδ·[σ]ομεν·ας, κατα·φαγ·[σ]ομεν·αςκατ·εδ·[σ]ομεν·ους, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ους
Datκατεδομεναις, καταφαγομεναιςκατεδομενοις, καταφαγομενοιςκατ·εδ·[σ]ομεν·αις, κατα·φαγ·[σ]ομεν·αιςκατ·εδ·[σ]ομεν·οις, κατα·φαγ·[σ]ομεν·οις
Genκατεδομενων, καταφαγομενωνκατεδομενων, καταφαγομενωνκατ·εδ·[σ]ομεν·ων, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ωνκατ·εδ·[σ]ομεν·ων, κατα·φαγ·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφαγον[GNT][LXX]κατα·ε·φαγ·ονκατεφαγομηνκατα·ε·φαγ·ομην
2ndκατεφαγεςκατα·ε·φαγ·εςκατεφαγουκατα·ε·φαγ·ου
3rdκατεφαγεν[GNT][LXX], κατεφαγε[LXX]κατα·ε·φαγ·ε(ν)κατεφαγετοκατα·ε·φαγ·ετο
Pl1stκατεφαγομενκατα·ε·φαγ·ομενκατεφαγομεθακατα·ε·φαγ·ομεθα
2ndκατεφαγετεκατα·ε·φαγ·ετεκατεφαγεσθεκατα·ε·φαγ·εσθε
3rdκατεφαγον[GNT][LXX], κατεφαγοσαν[LXX]κατα·ε·φαγ·ον, κατα·ε·φαγ·οσαν altκατεφαγοντοκατα·ε·φαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφαγωκατα·φαγ·ωκαταφαγωμαικατα·φαγ·ωμαι
2ndκαταφαγῃςκατα·φαγ·ῃςκαταφαγῃ[GNT][LXX]κατα·φαγ·ῃ
3rdκαταφαγῃ[GNT][LXX]κατα·φαγ·ῃκαταφαγηταικατα·φαγ·ηται
Pl1stκαταφαγωμενκατα·φαγ·ωμενκαταφαγωμεθακατα·φαγ·ωμεθα
2ndκαταφαγητεκατα·φαγ·ητεκαταφαγησθεκατα·φαγ·ησθε
3rdκαταφαγωσιν[LXX], καταφαγωσικατα·φαγ·ωσι(ν), κατα·φαγ·ωσι(ν)καταφαγωνταικατα·φαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφαγοιμικατα·φαγ·οιμικαταφαγοιμηνκατα·φαγ·οιμην
2ndκαταφαγοιςκατα·φαγ·οιςκαταφαγοιοκατα·φαγ·οιο
3rdκαταφαγοι[LXX]κατα·φαγ·οικαταφαγοιτοκατα·φαγ·οιτο
Pl1stκαταφαγοιμενκατα·φαγ·οιμενκαταφαγοιμεθακατα·φαγ·οιμεθα
2ndκαταφαγοιτεκατα·φαγ·οιτεκαταφαγοισθεκατα·φαγ·οισθε
3rdκαταφαγοιεν, καταφαγοισαν[LXX]κατα·φαγ·οιεν, κατα·φαγ·οισαν altκαταφαγοιντοκατα·φαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφαγε[GNT][LXX]κατα·φαγ·εκαταφαγουκατα·φαγ·ου
3rdκαταφαγετω[LXX]κατα·φαγ·ετωκαταφαγεσθωκατα·φαγ·εσθω
Pl1st
2ndκαταφαγετεκατα·φαγ·ετεκαταφαγεσθεκατα·φαγ·εσθε
3rdκαταφαγετωσαν, καταφαγοντωνκατα·φαγ·ετωσαν, κατα·φαγ·οντων classicalκαταφαγεσθωσαν, καταφαγεσθωνκατα·φαγ·εσθωσαν, κατα·φαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφαγειν[LXX]​κατα·φαγ·εινκαταφαγεσθαι​κατα·φαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφαγουσακαταφαγονκατα·φαγ·ουσ·ακατα·φαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταφαγων[GNT]κατα·φαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφαγουσανκαταφαγοντακατα·φαγ·ουσ·ανκατα·φαγ·ο[υ]ντ·α
Datκαταφαγουσῃκαταφαγοντικατα·φαγ·ουσ·ῃκατα·φαγ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταφαγουσηςκαταφαγοντοςκατα·φαγ·ουσ·ηςκατα·φαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφαγουσαικαταφαγοντεςκαταφαγοντακατα·φαγ·ουσ·αικατα·φαγ·ο[υ]ντ·εςκατα·φαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφαγουσαςκαταφαγονταςκατα·φαγ·ουσ·αςκατα·φαγ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταφαγουσαιςκαταφαγουσι, καταφαγουσινκατα·φαγ·ουσ·αιςκατα·φαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφαγουσωνκαταφαγοντωνκατα·φαγ·ουσ·ωνκατα·φαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφαγομενηκαταφαγομενεκατα·φαγ·ομεν·ηκατα·φαγ·ομεν·ε
Nomκαταφαγομενοςκατα·φαγ·ομεν·ος
Accκαταφαγομενηνκαταφαγομενονκατα·φαγ·ομεν·ηνκατα·φαγ·ομεν·ον
Datκαταφαγομενῃκαταφαγομενῳκατα·φαγ·ομεν·ῃκατα·φαγ·ομεν·ῳ
Genκαταφαγομενηςκαταφαγομενουκατα·φαγ·ομεν·ηςκατα·φαγ·ομεν·ου
PlVocκαταφαγομεναικαταφαγομενοικαταφαγομενακατα·φαγ·ομεν·αικατα·φαγ·ομεν·οικατα·φαγ·ομεν·α
Nom
Accκαταφαγομεναςκαταφαγομενουςκατα·φαγ·ομεν·αςκατα·φαγ·ομεν·ους
Datκαταφαγομεναιςκαταφαγομενοιςκατα·φαγ·ομεν·αιςκατα·φαγ·ομεν·οις
Genκαταφαγομενωνκαταφαγομενωνκατα·φαγ·ομεν·ωνκατα·φαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:06:34 EDT