καταφρονεω • KATAFRONEW • kataphroneō

Search: καταφρονησητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταφρονησητεκαταφρονέωκατα·φρονη·σητε1aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταφρονησητεκαταφρονέωκατα·φρονη·σητε1aor act sub 2nd pl

κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονωκατα·φρον(ε)·ωκαταφρονουμαικατα·φρον(ε)·ομαι
2ndκαταφρονεις[GNT]κατα·φρον(ε)·ειςκαταφρονῃ, καταφρονει[LXX], καταφρονεισαικατα·φρον(ε)·ῃ, κατα·φρον(ε)·ει classical, κατα·φρον(ε)·εσαι alt
3rdκαταφρονει[LXX]κατα·φρον(ε)·εικαταφρονειταικατα·φρον(ε)·εται
Pl1stκαταφρονουμενκατα·φρον(ε)·ομενκαταφρονουμεθακατα·φρον(ε)·ομεθα
2ndκαταφρονειτε[GNT]κατα·φρον(ε)·ετεκαταφρονεισθεκατα·φρον(ε)·εσθε
3rdκαταφρονουσιν, καταφρονουσικατα·φρον(ε)·ουσι(ν)καταφρονουνταικατα·φρον(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονωκατα·φρον(ε)·ωκαταφρονωμαικατα·φρον(ε)·ωμαι
2ndκαταφρονῃςκατα·φρον(ε)·ῃςκαταφρονῃκατα·φρον(ε)·ῃ
3rdκαταφρονῃκατα·φρον(ε)·ῃκαταφρονηται[GNT][LXX]κατα·φρον(ε)·ηται
Pl1stκαταφρονωμενκατα·φρον(ε)·ωμενκαταφρονωμεθακατα·φρον(ε)·ωμεθα
2ndκαταφρονητεκατα·φρον(ε)·ητεκαταφρονησθεκατα·φρον(ε)·ησθε
3rdκαταφρονωσιν, καταφρονωσικατα·φρον(ε)·ωσι(ν)καταφρονωνταικατα·φρον(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονοιμικατα·φρον(ε)·οιμικαταφρονοιμηνκατα·φρον(ε)·οιμην
2ndκαταφρονοιςκατα·φρον(ε)·οιςκαταφρονοιοκατα·φρον(ε)·οιο
3rdκαταφρονοικατα·φρον(ε)·οικαταφρονοιτοκατα·φρον(ε)·οιτο
Pl1stκαταφρονοιμενκατα·φρον(ε)·οιμενκαταφρονοιμεθακατα·φρον(ε)·οιμεθα
2ndκαταφρονοιτεκατα·φρον(ε)·οιτεκαταφρονοισθεκατα·φρον(ε)·οισθε
3rdκαταφρονοιεν, καταφρονοισανκατα·φρον(ε)·οιεν, κατα·φρον(ε)·οισαν altκαταφρονοιντοκατα·φρον(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφρονει[LXX]κατα·φρον(ε)·εκαταφρονουκατα·φρον(ε)·ου
3rdκαταφρονειτω[GNT]κατα·φρον(ε)·ετωκαταφρονεισθωκατα·φρον(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαταφρονειτε[GNT]κατα·φρον(ε)·ετεκαταφρονεισθεκατα·φρον(ε)·εσθε
3rdκαταφρονειτωσαν[GNT], καταφρονουντων[LXX]κατα·φρον(ε)·ετωσαν, κατα·φρον(ε)·οντων classicalκαταφρονεισθωσαν, καταφρονεισθωνκατα·φρον(ε)·εσθωσαν, κατα·φρον(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφρονειν​κατα·φρον(ε)·ειν​καταφρονεισθαι[LXX]​κατα·φρον(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονουσακαταφρονουνκατα·φρον(ε)·ουσ·ακατα·φρον(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταφρονων[LXX]κατα·φρον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφρονουσανκαταφρονουντακατα·φρον(ε)·ουσ·ανκατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαταφρονουσῃκαταφρονουντικατα·φρον(ε)·ουσ·ῃκατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαταφρονουσηςκαταφρονουντοςκατα·φρον(ε)·ουσ·ηςκατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφρονουσαικαταφρονουντες[LXX]καταφρονουντακατα·φρον(ε)·ουσ·αικατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·εςκατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφρονουσαςκαταφρονουντας[GNT][LXX]κατα·φρον(ε)·ουσ·αςκατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαταφρονουσαιςκαταφρονουσι, καταφρονουσινκατα·φρον(ε)·ουσ·αιςκατα·φρον(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφρονουσωνκαταφρονουντων[LXX]κατα·φρον(ε)·ουσ·ωνκατα·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονουμενηκαταφρονουμενεκατα·φρον(ε)·ομεν·ηκατα·φρον(ε)·ομεν·ε
Nomκαταφρονουμενοςκατα·φρον(ε)·ομεν·ος
Accκαταφρονουμενηνκαταφρονουμενονκατα·φρον(ε)·ομεν·ηνκατα·φρον(ε)·ομεν·ον
Datκαταφρονουμενῃκαταφρονουμενῳκατα·φρον(ε)·ομεν·ῃκατα·φρον(ε)·ομεν·ῳ
Genκαταφρονουμενηςκαταφρονουμενου[LXX]κατα·φρον(ε)·ομεν·ηςκατα·φρον(ε)·ομεν·ου
PlVocκαταφρονουμεναικαταφρονουμενοικαταφρονουμενακατα·φρον(ε)·ομεν·αικατα·φρον(ε)·ομεν·οικατα·φρον(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαταφρονουμεναςκαταφρονουμενουςκατα·φρον(ε)·ομεν·αςκατα·φρον(ε)·ομεν·ους
Datκαταφρονουμεναιςκαταφρονουμενοιςκατα·φρον(ε)·ομεν·αιςκατα·φρον(ε)·ομεν·οις
Genκαταφρονουμενωνκαταφρονουμενωνκατα·φρον(ε)·ομεν·ωνκατα·φρον(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφρονουν[LXX]κατα·ε·φρον(ε)·ονκατεφρονουμηνκατα·ε·φρον(ε)·ομην
2ndκατεφρονειςκατα·ε·φρον(ε)·εςκατεφρονουκατα·ε·φρον(ε)·ου
3rdκατεφρονεικατα·ε·φρον(ε)·εκατεφρονειτο[LXX]κατα·ε·φρον(ε)·ετο
Pl1stκατεφρονουμενκατα·ε·φρον(ε)·ομενκατεφρονουμεθακατα·ε·φρον(ε)·ομεθα
2ndκατεφρονειτεκατα·ε·φρον(ε)·ετεκατεφρονεισθεκατα·ε·φρον(ε)·εσθε
3rdκατεφρονουν[LXX], κατεφρονουσανκατα·ε·φρον(ε)·ον, κατα·ε·φρον(ε)·οσαν altκατεφρονουντοκατα·ε·φρον(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονησωκατα·φρονη·σωκαταφρονησομαικατα·φρονη·σομαι
2ndκαταφρονησεις[LXX]κατα·φρονη·σειςκαταφρονησῃ, καταφρονησει[GNT][LXX], καταφρονησεσαικατα·φρονη·σῃ, κατα·φρονη·σει classical, κατα·φρονη·σεσαι alt
3rdκαταφρονησει[GNT][LXX]κατα·φρονη·σεικαταφρονησεταικατα·φρονη·σεται
Pl1stκαταφρονησομενκατα·φρονη·σομενκαταφρονησομεθακατα·φρονη·σομεθα
2ndκαταφρονησετεκατα·φρονη·σετεκαταφρονησεσθεκατα·φρονη·σεσθε
3rdκαταφρονησουσιν, καταφρονησουσικατα·φρονη·σουσι(ν)καταφρονησονταικατα·φρονη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονησοιμικατα·φρονη·σοιμικαταφρονησοιμηνκατα·φρονη·σοιμην
2ndκαταφρονησοιςκατα·φρονη·σοιςκαταφρονησοιοκατα·φρονη·σοιο
3rdκαταφρονησοικατα·φρονη·σοικαταφρονησοιτοκατα·φρονη·σοιτο
Pl1stκαταφρονησοιμενκατα·φρονη·σοιμενκαταφρονησοιμεθακατα·φρονη·σοιμεθα
2ndκαταφρονησοιτεκατα·φρονη·σοιτεκαταφρονησοισθεκατα·φρονη·σοισθε
3rdκαταφρονησοιενκατα·φρονη·σοιενκαταφρονησοιντοκατα·φρονη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφρονησειν​κατα·φρονη·σειν​καταφρονησεσθαι​κατα·φρονη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονησουσακαταφρονησονκατα·φρονη·σουσ·ακατα·φρονη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταφρονησωνκατα·φρονη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφρονησουσανκαταφρονησοντακατα·φρονη·σουσ·ανκατα·φρονη·σο[υ]ντ·α
Datκαταφρονησουσῃκαταφρονησοντικατα·φρονη·σουσ·ῃκατα·φρονη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταφρονησουσηςκαταφρονησοντοςκατα·φρονη·σουσ·ηςκατα·φρονη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφρονησουσαικαταφρονησοντεςκαταφρονησοντακατα·φρονη·σουσ·αικατα·φρονη·σο[υ]ντ·εςκατα·φρονη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφρονησουσαςκαταφρονησονταςκατα·φρονη·σουσ·αςκατα·φρονη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταφρονησουσαιςκαταφρονησουσι, καταφρονησουσινκατα·φρονη·σουσ·αιςκατα·φρονη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφρονησουσωνκαταφρονησοντωνκατα·φρονη·σουσ·ωνκατα·φρονη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονησομενηκαταφρονησομενεκατα·φρονη·σομεν·ηκατα·φρονη·σομεν·ε
Nomκαταφρονησομενοςκατα·φρονη·σομεν·ος
Accκαταφρονησομενηνκαταφρονησομενονκατα·φρονη·σομεν·ηνκατα·φρονη·σομεν·ον
Datκαταφρονησομενῃκαταφρονησομενῳκατα·φρονη·σομεν·ῃκατα·φρονη·σομεν·ῳ
Genκαταφρονησομενηςκαταφρονησομενουκατα·φρονη·σομεν·ηςκατα·φρονη·σομεν·ου
PlVocκαταφρονησομεναικαταφρονησομενοικαταφρονησομενακατα·φρονη·σομεν·αικατα·φρονη·σομεν·οικατα·φρονη·σομεν·α
Nom
Accκαταφρονησομεναςκαταφρονησομενουςκατα·φρονη·σομεν·αςκατα·φρονη·σομεν·ους
Datκαταφρονησομεναιςκαταφρονησομενοιςκατα·φρονη·σομεν·αιςκατα·φρονη·σομεν·οις
Genκαταφρονησομενωνκαταφρονησομενωνκατα·φρονη·σομεν·ωνκατα·φρονη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφρονησακατα·ε·φρονη·σακατεφρονησαμηνκατα·ε·φρονη·σαμην
2ndκατεφρονησας[LXX]κατα·ε·φρονη·σαςκατεφρονησωκατα·ε·φρονη·σω
3rdκατεφρονησεν[LXX], κατεφρονησεκατα·ε·φρονη·σε(ν), κατα·ε·φρονη·σε(ν)κατεφρονησατοκατα·ε·φρονη·σατο
Pl1stκατεφρονησαμενκατα·ε·φρονη·σαμενκατεφρονησαμεθακατα·ε·φρονη·σαμεθα
2ndκατεφρονησατεκατα·ε·φρονη·σατεκατεφρονησασθεκατα·ε·φρονη·σασθε
3rdκατεφρονησαν[LXX]κατα·ε·φρονη·σανκατεφρονησαντοκατα·ε·φρονη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονησωκατα·φρονη·σωκαταφρονησωμαικατα·φρονη·σωμαι
2ndκαταφρονησῃς[LXX]κατα·φρονη·σῃςκαταφρονησῃκατα·φρονη·σῃ
3rdκαταφρονησῃκατα·φρονη·σῃκαταφρονησηταικατα·φρονη·σηται
Pl1stκαταφρονησωμενκατα·φρονη·σωμενκαταφρονησωμεθακατα·φρονη·σωμεθα
2ndκαταφρονησητε[GNT]κατα·φρονη·σητεκαταφρονησησθεκατα·φρονη·σησθε
3rdκαταφρονησωσιν, καταφρονησωσικατα·φρονη·σωσι(ν)καταφρονησωνταικατα·φρονη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονησαιμικατα·φρονη·σαιμικαταφρονησαιμηνκατα·φρονη·σαιμην
2ndκαταφρονησαις, καταφρονησειαςκατα·φρονη·σαις, κατα·φρονη·σειας classicalκαταφρονησαιοκατα·φρονη·σαιο
3rdκαταφρονησαι, καταφρονησειεκατα·φρονη·σαι, κατα·φρονη·σειε classicalκαταφρονησαιτοκατα·φρονη·σαιτο
Pl1stκαταφρονησαιμενκατα·φρονη·σαιμενκαταφρονησαιμεθακατα·φρονη·σαιμεθα
2ndκαταφρονησαιτεκατα·φρονη·σαιτεκαταφρονησαισθεκατα·φρονη·σαισθε
3rdκαταφρονησαιεν, καταφρονησαισαν, καταφρονησειαν, καταφρονησειενκατα·φρονη·σαιεν, κατα·φρονη·σαισαν alt, κατα·φρονη·σειαν classical, κατα·φρονη·σειεν classicalκαταφρονησαιντοκατα·φρονη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφρονησονκατα·φρονη·σονκαταφρονησαικατα·φρονη·σαι
3rdκαταφρονησατωκατα·φρονη·σατωκαταφρονησασθωκατα·φρονη·σασθω
Pl1st
2ndκαταφρονησατεκατα·φρονη·σατεκαταφρονησασθεκατα·φρονη·σασθε
3rdκαταφρονησατωσαν, καταφρονησαντωνκατα·φρονη·σατωσαν, κατα·φρονη·σαντων classicalκαταφρονησασθωσαν, καταφρονησασθωνκατα·φρονη·σασθωσαν, κατα·φρονη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφρονησαι​κατα·φρονη·σαι​καταφρονησασθαι​κατα·φρονη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονησασακαταφρονησας[GNT]καταφρονησανκατα·φρονη·σασ·ακατα·φρονη·σα[ντ]·ςκατα·φρονη·σαν[τ]
Nom
Accκαταφρονησασανκαταφρονησαντακατα·φρονη·σασ·ανκατα·φρονη·σαντ·α
Datκαταφρονησασῃκαταφρονησαντικατα·φρονη·σασ·ῃκατα·φρονη·σαντ·ι
Genκαταφρονησασηςκαταφρονησαντοςκατα·φρονη·σασ·ηςκατα·φρονη·σαντ·ος
PlVocκαταφρονησασαικαταφρονησαντες[LXX]καταφρονησαντακατα·φρονη·σασ·αικατα·φρονη·σαντ·εςκατα·φρονη·σαντ·α
Nom
Accκαταφρονησασαςκαταφρονησανταςκατα·φρονη·σασ·αςκατα·φρονη·σαντ·ας
Datκαταφρονησασαιςκαταφρονησασι, καταφρονησασινκατα·φρονη·σασ·αιςκατα·φρονη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταφρονησασωνκαταφρονησαντωνκατα·φρονη·σασ·ωνκατα·φρονη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονησαμενηκαταφρονησαμενεκατα·φρονη·σαμεν·ηκατα·φρονη·σαμεν·ε
Nomκαταφρονησαμενοςκατα·φρονη·σαμεν·ος
Accκαταφρονησαμενηνκαταφρονησαμενονκατα·φρονη·σαμεν·ηνκατα·φρονη·σαμεν·ον
Datκαταφρονησαμενῃκαταφρονησαμενῳκατα·φρονη·σαμεν·ῃκατα·φρονη·σαμεν·ῳ
Genκαταφρονησαμενηςκαταφρονησαμενουκατα·φρονη·σαμεν·ηςκατα·φρονη·σαμεν·ου
PlVocκαταφρονησαμεναικαταφρονησαμενοικαταφρονησαμενακατα·φρονη·σαμεν·αικατα·φρονη·σαμεν·οικατα·φρονη·σαμεν·α
Nom
Accκαταφρονησαμεναςκαταφρονησαμενουςκατα·φρονη·σαμεν·αςκατα·φρονη·σαμεν·ους
Datκαταφρονησαμεναιςκαταφρονησαμενοιςκατα·φρονη·σαμεν·αιςκατα·φρονη·σαμεν·οις
Genκαταφρονησαμενωνκαταφρονησαμενωνκατα·φρονη·σαμεν·ωνκατα·φρονη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεφρονηθηνκατα·ε·φρονη·θην
2ndκατεφρονηθηςκατα·ε·φρονη·θης
3rdκατεφρονηθηκατα·ε·φρονη·θη
Pl1stκατεφρονηθημενκατα·ε·φρονη·θημεν
2ndκατεφρονηθητεκατα·ε·φρονη·θητε
3rdκατεφρονηθησανκατα·ε·φρονη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονηθησομαικατα·φρονη·θησομαι
2ndκαταφρονηθησῃ, καταφρονηθησεικατα·φρονη·θησῃ, κατα·φρονη·θησει classical
3rdκαταφρονηθησεται[LXX]κατα·φρονη·θησεται
Pl1stκαταφρονηθησομεθακατα·φρονη·θησομεθα
2ndκαταφρονηθησεσθεκατα·φρονη·θησεσθε
3rdκαταφρονηθησονταικατα·φρονη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονηθωκατα·φρονη·θω
2ndκαταφρονηθῃςκατα·φρονη·θῃς
3rdκαταφρονηθῃκατα·φρονη·θῃ
Pl1stκαταφρονηθωμεν[LXX]κατα·φρονη·θωμεν
2ndκαταφρονηθητεκατα·φρονη·θητε
3rdκαταφρονηθωσιν, καταφρονηθωσικατα·φρονη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονηθειηνκατα·φρονη·θειην
2ndκαταφρονηθειηςκατα·φρονη·θειης
3rdκαταφρονηθειηκατα·φρονη·θειη
Pl1stκαταφρονηθειημεν, καταφρονηθειμενκατα·φρονη·θειημεν, κατα·φρονη·θειμεν classical
2ndκαταφρονηθειητε, καταφρονηθειτεκατα·φρονη·θειητε, κατα·φρονη·θειτε classical
3rdκαταφρονηθειησαν, καταφρονηθειενκατα·φρονη·θειησαν, κατα·φρονη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταφρονηθησοιμηνκατα·φρονη·θησοιμην
2ndκαταφρονηθησοιοκατα·φρονη·θησοιο
3rdκαταφρονηθησοιτοκατα·φρονη·θησοιτο
Pl1stκαταφρονηθησοιμεθακατα·φρονη·θησοιμεθα
2ndκαταφρονηθησοισθεκατα·φρονη·θησοισθε
3rdκαταφρονηθησοιντοκατα·φρονη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφρονηθητικατα·φρονη·θητι
3rdκαταφρονηθητωκατα·φρονη·θητω
Pl1st
2ndκαταφρονηθητεκατα·φρονη·θητε
3rdκαταφρονηθητωσαν, καταφρονηθεντωνκατα·φρονη·θητωσαν, κατα·φρονη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταφρονηθηναι​κατα·φρονη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταφρονηθησεσθαι​κατα·φρονη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονηθεισακαταφρονηθειςκαταφρονηθενκατα·φρονη·θεισ·ακατα·φρονη·θει[ντ]·ςκατα·φρονη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταφρονηθεισανκαταφρονηθεντακατα·φρονη·θεισ·ανκατα·φρονη·θε[ι]ντ·α
Datκαταφρονηθεισῃκαταφρονηθεντικατα·φρονη·θεισ·ῃκατα·φρονη·θε[ι]ντ·ι
Genκαταφρονηθεισηςκαταφρονηθεντοςκατα·φρονη·θεισ·ηςκατα·φρονη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταφρονηθεισαικαταφρονηθεντεςκαταφρονηθεντακατα·φρονη·θεισ·αικατα·φρονη·θε[ι]ντ·εςκατα·φρονη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταφρονηθεισαςκαταφρονηθενταςκατα·φρονη·θεισ·αςκατα·φρονη·θε[ι]ντ·ας
Datκαταφρονηθεισαιςκαταφρονηθεισι, καταφρονηθεισινκατα·φρονη·θεισ·αιςκατα·φρονη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταφρονηθεισωνκαταφρονηθεντωνκατα·φρονη·θεισ·ωνκατα·φρονη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφρονηθησομενηκαταφρονηθησομενεκατα·φρονη·θησομεν·ηκατα·φρονη·θησομεν·ε
Nomκαταφρονηθησομενοςκατα·φρονη·θησομεν·ος
Accκαταφρονηθησομενηνκαταφρονηθησομενονκατα·φρονη·θησομεν·ηνκατα·φρονη·θησομεν·ον
Datκαταφρονηθησομενῃκαταφρονηθησομενῳκατα·φρονη·θησομεν·ῃκατα·φρονη·θησομεν·ῳ
Genκαταφρονηθησομενηςκαταφρονηθησομενουκατα·φρονη·θησομεν·ηςκατα·φρονη·θησομεν·ου
PlVocκαταφρονηθησομεναικαταφρονηθησομενοικαταφρονηθησομενακατα·φρονη·θησομεν·αικατα·φρονη·θησομεν·οικατα·φρονη·θησομεν·α
Nom
Accκαταφρονηθησομεναςκαταφρονηθησομενουςκατα·φρονη·θησομεν·αςκατα·φρονη·θησομεν·ους
Datκαταφρονηθησομεναιςκαταφρονηθησομενοιςκατα·φρονη·θησομεν·αιςκατα·φρονη·θησομεν·οις
Genκαταφρονηθησομενωνκαταφρονηθησομενωνκατα·φρονη·θησομεν·ωνκατα·φρονη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 00:44:55 EST