καταφευγω • KATAFEUGW • katapheugō

Search: καταφευξεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταφευξεσθεκαταφεύγωκατα·φευγ·σεσθεfut mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταφευξεσθεκαταφεύγωκατα·φευγ·σεσθεfut mp ind 2nd pl

κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφευξωκατα·φευγ·σωκαταφευξομαικατα·φευγ·σομαι
2ndκαταφευξειςκατα·φευγ·σειςκαταφευξῃ, καταφευξει, καταφευξεσαικατα·φευγ·σῃ, κατα·φευγ·σει classical, κατα·φευγ·σεσαι alt
3rdκαταφευξεικατα·φευγ·σεικαταφευξεται[LXX]κατα·φευγ·σεται
Pl1stκαταφευξομενκατα·φευγ·σομενκαταφευξομεθακατα·φευγ·σομεθα
2ndκαταφευξετεκατα·φευγ·σετεκαταφευξεσθε[LXX]κατα·φευγ·σεσθε
3rdκαταφευξουσιν, καταφευξουσικατα·φευγ·σουσι(ν)καταφευξονται[LXX]κατα·φευγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφευξοιμικατα·φευγ·σοιμικαταφευξοιμηνκατα·φευγ·σοιμην
2ndκαταφευξοιςκατα·φευγ·σοιςκαταφευξοιοκατα·φευγ·σοιο
3rdκαταφευξοικατα·φευγ·σοικαταφευξοιτοκατα·φευγ·σοιτο
Pl1stκαταφευξοιμενκατα·φευγ·σοιμενκαταφευξοιμεθακατα·φευγ·σοιμεθα
2ndκαταφευξοιτεκατα·φευγ·σοιτεκαταφευξοισθεκατα·φευγ·σοισθε
3rdκαταφευξοιενκατα·φευγ·σοιενκαταφευξοιντοκατα·φευγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφευξειν​κατα·φευγ·σειν​καταφευξεσθαι​κατα·φευγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφευξουσακαταφευξονκατα·φευγ·σουσ·ακατα·φευγ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταφευξωνκατα·φευγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφευξουσανκαταφευξοντακατα·φευγ·σουσ·ανκατα·φευγ·σο[υ]ντ·α
Datκαταφευξουσῃκαταφευξοντικατα·φευγ·σουσ·ῃκατα·φευγ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταφευξουσηςκαταφευξοντοςκατα·φευγ·σουσ·ηςκατα·φευγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφευξουσαικαταφευξοντεςκαταφευξοντακατα·φευγ·σουσ·αικατα·φευγ·σο[υ]ντ·εςκατα·φευγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφευξουσαςκαταφευξονταςκατα·φευγ·σουσ·αςκατα·φευγ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταφευξουσαιςκαταφευξουσι, καταφευξουσινκατα·φευγ·σουσ·αιςκατα·φευγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφευξουσωνκαταφευξοντωνκατα·φευγ·σουσ·ωνκατα·φευγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφευξομενηκαταφευξομενεκατα·φευγ·σομεν·ηκατα·φευγ·σομεν·ε
Nomκαταφευξομενοςκατα·φευγ·σομεν·ος
Accκαταφευξομενηνκαταφευξομενονκατα·φευγ·σομεν·ηνκατα·φευγ·σομεν·ον
Datκαταφευξομενῃκαταφευξομενῳκατα·φευγ·σομεν·ῃκατα·φευγ·σομεν·ῳ
Genκαταφευξομενηςκαταφευξομενουκατα·φευγ·σομεν·ηςκατα·φευγ·σομεν·ου
PlVocκαταφευξομεναικαταφευξομενοικαταφευξομενακατα·φευγ·σομεν·αικατα·φευγ·σομεν·οικατα·φευγ·σομεν·α
Nom
Accκαταφευξομεναςκαταφευξομενουςκατα·φευγ·σομεν·αςκατα·φευγ·σομεν·ους
Datκαταφευξομεναιςκαταφευξομενοιςκατα·φευγ·σομεν·αιςκατα·φευγ·σομεν·οις
Genκαταφευξομενωνκαταφευξομενωνκατα·φευγ·σομεν·ωνκατα·φευγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεφυγον[GNT][LXX]κατα·ε·φυγ·ονκατεφυγομηνκατα·ε·φυγ·ομην
2ndκατεφυγεςκατα·ε·φυγ·εςκατεφυγουκατα·ε·φυγ·ου
3rdκατεφυγεν[LXX], κατεφυγεκατα·ε·φυγ·ε(ν), κατα·ε·φυγ·ε(ν)κατεφυγετοκατα·ε·φυγ·ετο
Pl1stκατεφυγομεν[LXX]κατα·ε·φυγ·ομενκατεφυγομεθακατα·ε·φυγ·ομεθα
2ndκατεφυγετεκατα·ε·φυγ·ετεκατεφυγεσθεκατα·ε·φυγ·εσθε
3rdκατεφυγον[GNT][LXX], κατεφυγοσαν[LXX]κατα·ε·φυγ·ον, κατα·ε·φυγ·οσαν altκατεφυγοντοκατα·ε·φυγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφυγωκατα·φυγ·ωκαταφυγωμαικατα·φυγ·ωμαι
2ndκαταφυγῃςκατα·φυγ·ῃςκαταφυγῃ[LXX]κατα·φυγ·ῃ
3rdκαταφυγῃ[LXX]κατα·φυγ·ῃκαταφυγηταικατα·φυγ·ηται
Pl1stκαταφυγωμενκατα·φυγ·ωμενκαταφυγωμεθακατα·φυγ·ωμεθα
2ndκαταφυγητεκατα·φυγ·ητεκαταφυγησθεκατα·φυγ·ησθε
3rdκαταφυγωσιν, καταφυγωσικατα·φυγ·ωσι(ν)καταφυγωνταικατα·φυγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταφυγοιμικατα·φυγ·οιμικαταφυγοιμηνκατα·φυγ·οιμην
2ndκαταφυγοιςκατα·φυγ·οιςκαταφυγοιοκατα·φυγ·οιο
3rdκαταφυγοικατα·φυγ·οικαταφυγοιτοκατα·φυγ·οιτο
Pl1stκαταφυγοιμενκατα·φυγ·οιμενκαταφυγοιμεθακατα·φυγ·οιμεθα
2ndκαταφυγοιτεκατα·φυγ·οιτεκαταφυγοισθεκατα·φυγ·οισθε
3rdκαταφυγοιεν, καταφυγοισανκατα·φυγ·οιεν, κατα·φυγ·οισαν altκαταφυγοιντοκατα·φυγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταφυγεκατα·φυγ·εκαταφυγουκατα·φυγ·ου
3rdκαταφυγετωκατα·φυγ·ετωκαταφυγεσθωκατα·φυγ·εσθω
Pl1st
2ndκαταφυγετεκατα·φυγ·ετεκαταφυγεσθεκατα·φυγ·εσθε
3rdκαταφυγετωσαν, καταφυγοντωνκατα·φυγ·ετωσαν, κατα·φυγ·οντων classicalκαταφυγεσθωσαν, καταφυγεσθωνκατα·φυγ·εσθωσαν, κατα·φυγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταφυγειν[LXX]​κατα·φυγ·εινκαταφυγεσθαι​κατα·φυγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφυγουσα[LXX]καταφυγονκατα·φυγ·ουσ·ακατα·φυγ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταφυγων[LXX]κατα·φυγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταφυγουσανκαταφυγοντακατα·φυγ·ουσ·ανκατα·φυγ·ο[υ]ντ·α
Datκαταφυγουσῃκαταφυγοντικατα·φυγ·ουσ·ῃκατα·φυγ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταφυγουσηςκαταφυγοντοςκατα·φυγ·ουσ·ηςκατα·φυγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταφυγουσαικαταφυγοντες[GNT]καταφυγοντακατα·φυγ·ουσ·αικατα·φυγ·ο[υ]ντ·εςκατα·φυγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταφυγουσαςκαταφυγονταςκατα·φυγ·ουσ·αςκατα·φυγ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταφυγουσαιςκαταφυγουσι, καταφυγουσινκατα·φυγ·ουσ·αιςκατα·φυγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταφυγουσωνκαταφυγοντωνκατα·φυγ·ουσ·ωνκατα·φυγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταφυγομενηκαταφυγομενεκατα·φυγ·ομεν·ηκατα·φυγ·ομεν·ε
Nomκαταφυγομενοςκατα·φυγ·ομεν·ος
Accκαταφυγομενηνκαταφυγομενονκατα·φυγ·ομεν·ηνκατα·φυγ·ομεν·ον
Datκαταφυγομενῃκαταφυγομενῳκατα·φυγ·ομεν·ῃκατα·φυγ·ομεν·ῳ
Genκαταφυγομενηςκαταφυγομενουκατα·φυγ·ομεν·ηςκατα·φυγ·ομεν·ου
PlVocκαταφυγομεναικαταφυγομενοικαταφυγομενακατα·φυγ·ομεν·αικατα·φυγ·ομεν·οικατα·φυγ·ομεν·α
Nom
Accκαταφυγομεναςκαταφυγομενουςκατα·φυγ·ομεν·αςκατα·φυγ·ομεν·ους
Datκαταφυγομεναιςκαταφυγομενοιςκατα·φυγ·ομεν·αιςκατα·φυγ·ομεν·οις
Genκαταφυγομενωνκαταφυγομενωνκατα·φυγ·ομεν·ωνκατα·φυγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:36:37 EST