καταστρηνιαω • KATASTRHNIAW • katastrēniaō

Search: καταστρηνιασωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταστρηνιασωσινκαταστρηνιάωκατα·στρηνια·σωσι(ν)1aor act sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταστρηνιασωσινκαταστρηνιάωκατα·στρηνια·σωσι(ν)1aor act sub 3rd pl

κατα·στρηνιάω (-, -, κατα+στρηνια·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεστρηνιασακατα·ε·στρηνια·σακατεστρηνιασαμηνκατα·ε·στρηνια·σαμην
2ndκατεστρηνιασαςκατα·ε·στρηνια·σαςκατεστρηνιασωκατα·ε·στρηνια·σω
3rdκατεστρηνιασεν, κατεστρηνιασεκατα·ε·στρηνια·σε(ν)κατεστρηνιασατοκατα·ε·στρηνια·σατο
Pl1stκατεστρηνιασαμενκατα·ε·στρηνια·σαμενκατεστρηνιασαμεθακατα·ε·στρηνια·σαμεθα
2ndκατεστρηνιασατεκατα·ε·στρηνια·σατεκατεστρηνιασασθεκατα·ε·στρηνια·σασθε
3rdκατεστρηνιασανκατα·ε·στρηνια·σανκατεστρηνιασαντοκατα·ε·στρηνια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρηνιασωκατα·στρηνια·σωκαταστρηνιασωμαικατα·στρηνια·σωμαι
2ndκαταστρηνιασῃςκατα·στρηνια·σῃςκαταστρηνιασῃκατα·στρηνια·σῃ
3rdκαταστρηνιασῃκατα·στρηνια·σῃκαταστρηνιασηταικατα·στρηνια·σηται
Pl1stκαταστρηνιασωμενκατα·στρηνια·σωμενκαταστρηνιασωμεθακατα·στρηνια·σωμεθα
2ndκαταστρηνιασητεκατα·στρηνια·σητεκαταστρηνιασησθεκατα·στρηνια·σησθε
3rdκαταστρηνιασωσιν[GNT], καταστρηνιασωσικατα·στρηνια·σωσι(ν), κατα·στρηνια·σωσι(ν)καταστρηνιασωνταικατα·στρηνια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταστρηνιασαιμικατα·στρηνια·σαιμικαταστρηνιασαιμηνκατα·στρηνια·σαιμην
2ndκαταστρηνιασαις, καταστρηνιασειαςκατα·στρηνια·σαις, κατα·στρηνια·σειας classicalκαταστρηνιασαιοκατα·στρηνια·σαιο
3rdκαταστρηνιασαι, καταστρηνιασειεκατα·στρηνια·σαι, κατα·στρηνια·σειε classicalκαταστρηνιασαιτοκατα·στρηνια·σαιτο
Pl1stκαταστρηνιασαιμενκατα·στρηνια·σαιμενκαταστρηνιασαιμεθακατα·στρηνια·σαιμεθα
2ndκαταστρηνιασαιτεκατα·στρηνια·σαιτεκαταστρηνιασαισθεκατα·στρηνια·σαισθε
3rdκαταστρηνιασαιεν, καταστρηνιασαισαν, καταστρηνιασειαν, καταστρηνιασειενκατα·στρηνια·σαιεν, κατα·στρηνια·σαισαν alt, κατα·στρηνια·σειαν classical, κατα·στρηνια·σειεν classicalκαταστρηνιασαιντοκατα·στρηνια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταστρηνιασονκατα·στρηνια·σονκαταστρηνιασαικατα·στρηνια·σαι
3rdκαταστρηνιασατωκατα·στρηνια·σατωκαταστρηνιασασθωκατα·στρηνια·σασθω
Pl1st
2ndκαταστρηνιασατεκατα·στρηνια·σατεκαταστρηνιασασθεκατα·στρηνια·σασθε
3rdκαταστρηνιασατωσαν, καταστρηνιασαντωνκατα·στρηνια·σατωσαν, κατα·στρηνια·σαντων classicalκαταστρηνιασασθωσαν, καταστρηνιασασθωνκατα·στρηνια·σασθωσαν, κατα·στρηνια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταστρηνιασαι​κατα·στρηνια·σαι​καταστρηνιασασθαι​κατα·στρηνια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρηνιασασακαταστρηνιασαςκαταστρηνιασανκατα·στρηνια·σασ·ακατα·στρηνια·σα[ντ]·ςκατα·στρηνια·σαν[τ]
Nom
Accκαταστρηνιασασανκαταστρηνιασαντακατα·στρηνια·σασ·ανκατα·στρηνια·σαντ·α
Datκαταστρηνιασασῃκαταστρηνιασαντικατα·στρηνια·σασ·ῃκατα·στρηνια·σαντ·ι
Genκαταστρηνιασασηςκαταστρηνιασαντοςκατα·στρηνια·σασ·ηςκατα·στρηνια·σαντ·ος
PlVocκαταστρηνιασασαικαταστρηνιασαντεςκαταστρηνιασαντακατα·στρηνια·σασ·αικατα·στρηνια·σαντ·εςκατα·στρηνια·σαντ·α
Nom
Accκαταστρηνιασασαςκαταστρηνιασανταςκατα·στρηνια·σασ·αςκατα·στρηνια·σαντ·ας
Datκαταστρηνιασασαιςκαταστρηνιασασι, καταστρηνιασασινκατα·στρηνια·σασ·αιςκατα·στρηνια·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταστρηνιασασωνκαταστρηνιασαντωνκατα·στρηνια·σασ·ωνκατα·στρηνια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταστρηνιασαμενηκαταστρηνιασαμενεκατα·στρηνια·σαμεν·ηκατα·στρηνια·σαμεν·ε
Nomκαταστρηνιασαμενοςκατα·στρηνια·σαμεν·ος
Accκαταστρηνιασαμενηνκαταστρηνιασαμενονκατα·στρηνια·σαμεν·ηνκατα·στρηνια·σαμεν·ον
Datκαταστρηνιασαμενῃκαταστρηνιασαμενῳκατα·στρηνια·σαμεν·ῃκατα·στρηνια·σαμεν·ῳ
Genκαταστρηνιασαμενηςκαταστρηνιασαμενουκατα·στρηνια·σαμεν·ηςκατα·στρηνια·σαμεν·ου
PlVocκαταστρηνιασαμεναικαταστρηνιασαμενοικαταστρηνιασαμενακατα·στρηνια·σαμεν·αικατα·στρηνια·σαμεν·οικατα·στρηνια·σαμεν·α
Nom
Accκαταστρηνιασαμεναςκαταστρηνιασαμενουςκατα·στρηνια·σαμεν·αςκατα·στρηνια·σαμεν·ους
Datκαταστρηνιασαμεναιςκαταστρηνιασαμενοιςκατα·στρηνια·σαμεν·αιςκατα·στρηνια·σαμεν·οις
Genκαταστρηνιασαμενωνκαταστρηνιασαμενωνκατα·στρηνια·σαμεν·ωνκατα·στρηνια·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 02:02:12 EDT