κατασκηνοω • KATASKHNOW • kataskēnoō

Search: κατασκηνωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατασκηνωσινκατασκηνόωκατα·σκην(ο)·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl
κατασκηνωσινκατασκήνωσιςκατασκηνωσ(ι)·ν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατασκηνωσινκατασκηνόωκατα·σκην(ο)·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl
κατασκηνωσινκατασκήνωσιςκατασκηνωσ(ι)·ν(fem) acc sg

κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνωκατα·σκην(ο)·ωκατασκηνουμαικατα·σκην(ο)·ομαι
2ndκατασκηνοιςκατα·σκην(ο)·ειςκατασκηνοι[LXX], κατασκηνουσαικατα·σκην(ο)·ῃ, κατα·σκην(ο)·ει classical, κατα·σκην(ο)·εσαι alt
3rdκατασκηνοι[LXX]κατα·σκην(ο)·εικατασκηνουταικατα·σκην(ο)·εται
Pl1stκατασκηνουμενκατα·σκην(ο)·ομενκατασκηνουμεθακατα·σκην(ο)·ομεθα
2ndκατασκηνουτεκατα·σκην(ο)·ετεκατασκηνουσθεκατα·σκην(ο)·εσθε
3rdκατασκηνουσιν, κατασκηνουσικατα·σκην(ο)·ουσι(ν)κατασκηνουνταικατα·σκην(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνωκατα·σκην(ο)·ωκατασκηνωμαικατα·σκην(ο)·ωμαι
2ndκατασκηνοιςκατα·σκην(ο)·ῃςκατασκηνοι[LXX]κατα·σκην(ο)·ῃ
3rdκατασκηνοι[LXX]κατα·σκην(ο)·ῃκατασκηνωταικατα·σκην(ο)·ηται
Pl1stκατασκηνωμενκατα·σκην(ο)·ωμενκατασκηνωμεθακατα·σκην(ο)·ωμεθα
2ndκατασκηνωτεκατα·σκην(ο)·ητεκατασκηνωσθεκατα·σκην(ο)·ησθε
3rdκατασκηνωσιν[LXX], κατασκηνωσικατα·σκην(ο)·ωσι(ν), κατα·σκην(ο)·ωσι(ν)κατασκηνωνταικατα·σκην(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνοιμικατα·σκην(ο)·οιμικατασκηνοιμηνκατα·σκην(ο)·οιμην
2ndκατασκηνοιςκατα·σκην(ο)·οιςκατασκηνοιοκατα·σκην(ο)·οιο
3rdκατασκηνοι[LXX]κατα·σκην(ο)·οικατασκηνοιτοκατα·σκην(ο)·οιτο
Pl1stκατασκηνοιμενκατα·σκην(ο)·οιμενκατασκηνοιμεθακατα·σκην(ο)·οιμεθα
2ndκατασκηνοιτεκατα·σκην(ο)·οιτεκατασκηνοισθεκατα·σκην(ο)·οισθε
3rdκατασκηνοιεν, κατασκηνοισανκατα·σκην(ο)·οιεν, κατα·σκην(ο)·οισαν altκατασκηνοιντοκατα·σκην(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκηνου[LXX]κατα·σκην(ο)·εκατασκηνου[LXX]κατα·σκην(ο)·ου
3rdκατασκηνουτωκατα·σκην(ο)·ετωκατασκηνουσθωκατα·σκην(ο)·εσθω
Pl1st
2ndκατασκηνουτεκατα·σκην(ο)·ετεκατασκηνουσθεκατα·σκην(ο)·εσθε
3rdκατασκηνουτωσαν, κατασκηνουντωνκατα·σκην(ο)·ετωσαν, κατα·σκην(ο)·οντων classicalκατασκηνουσθωσαν, κατασκηνουσθωνκατα·σκην(ο)·εσθωσαν, κατα·σκην(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκηνουν[GNT][LXX]​κατα·σκην(ο)·εινκατασκηνουσθαι​κατα·σκην(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκηνουσακατασκηνουν[GNT][LXX]κατα·σκην(ο)·ουσ·ακατα·σκην(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomκατασκηνων[LXX]κατα·σκην(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατασκηνουσανκατασκηνουντα[LXX]κατα·σκην(ο)·ουσ·ανκατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·α
Datκατασκηνουσῃκατασκηνουντι[LXX]κατα·σκην(ο)·ουσ·ῃκατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genκατασκηνουσηςκατασκηνουντοςκατα·σκην(ο)·ουσ·ηςκατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατασκηνουσαικατασκηνουντεςκατασκηνουντα[LXX]κατα·σκην(ο)·ουσ·αικατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·εςκατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασκηνουσαςκατασκηνουντας[LXX]κατα·σκην(ο)·ουσ·αςκατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datκατασκηνουσαιςκατασκηνουσι, κατασκηνουσινκατα·σκην(ο)·ουσ·αιςκατα·σκην(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατασκηνουσωνκατασκηνουντωνκατα·σκην(ο)·ουσ·ωνκατα·σκην(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκηνουμενηκατασκηνουμενεκατα·σκην(ο)·ομεν·ηκατα·σκην(ο)·ομεν·ε
Nomκατασκηνουμενοςκατα·σκην(ο)·ομεν·ος
Accκατασκηνουμενηνκατασκηνουμενονκατα·σκην(ο)·ομεν·ηνκατα·σκην(ο)·ομεν·ον
Datκατασκηνουμενῃκατασκηνουμενῳκατα·σκην(ο)·ομεν·ῃκατα·σκην(ο)·ομεν·ῳ
Genκατασκηνουμενηςκατασκηνουμενουκατα·σκην(ο)·ομεν·ηςκατα·σκην(ο)·ομεν·ου
PlVocκατασκηνουμεναικατασκηνουμενοικατασκηνουμενακατα·σκην(ο)·ομεν·αικατα·σκην(ο)·ομεν·οικατα·σκην(ο)·ομεν·α
Nom
Accκατασκηνουμεναςκατασκηνουμενουςκατα·σκην(ο)·ομεν·αςκατα·σκην(ο)·ομεν·ους
Datκατασκηνουμεναιςκατασκηνουμενοιςκατα·σκην(ο)·ομεν·αιςκατα·σκην(ο)·ομεν·οις
Genκατασκηνουμενωνκατασκηνουμενωνκατα·σκην(ο)·ομεν·ωνκατα·σκην(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκηνουν[LXX]κατα·ε·σκην(ο)·ονκατεσκηνουμηνκατα·ε·σκην(ο)·ομην
2ndκατεσκηνουςκατα·ε·σκην(ο)·εςκατεσκηνουκατα·ε·σκην(ο)·ου
3rdκατεσκηνουκατα·ε·σκην(ο)·εκατεσκηνουτοκατα·ε·σκην(ο)·ετο
Pl1stκατεσκηνουμενκατα·ε·σκην(ο)·ομενκατεσκηνουμεθακατα·ε·σκην(ο)·ομεθα
2ndκατεσκηνουτεκατα·ε·σκην(ο)·ετεκατεσκηνουσθεκατα·ε·σκην(ο)·εσθε
3rdκατεσκηνουν[LXX], κατεσκηνουσανκατα·ε·σκην(ο)·ον, κατα·ε·σκην(ο)·οσαν altκατεσκηνουντοκατα·ε·σκην(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνωσω[LXX]κατα·σκηνω·σωκατασκηνωσομαικατα·σκηνω·σομαι
2ndκατασκηνωσεις[GNT][LXX]κατα·σκηνω·σειςκατασκηνωσῃ, κατασκηνωσει[GNT][LXX], κατασκηνωσεσαικατα·σκηνω·σῃ, κατα·σκηνω·σει classical, κατα·σκηνω·σεσαι alt
3rdκατασκηνωσει[GNT][LXX]κατα·σκηνω·σεικατασκηνωσεταικατα·σκηνω·σεται
Pl1stκατασκηνωσομενκατα·σκηνω·σομενκατασκηνωσομεθακατα·σκηνω·σομεθα
2ndκατασκηνωσετεκατα·σκηνω·σετεκατασκηνωσεσθεκατα·σκηνω·σεσθε
3rdκατασκηνωσουσιν[LXX], κατασκηνωσουσι[LXX]κατα·σκηνω·σουσι(ν)κατασκηνωσονταικατα·σκηνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνωσοιμικατα·σκηνω·σοιμικατασκηνωσοιμηνκατα·σκηνω·σοιμην
2ndκατασκηνωσοιςκατα·σκηνω·σοιςκατασκηνωσοιοκατα·σκηνω·σοιο
3rdκατασκηνωσοικατα·σκηνω·σοικατασκηνωσοιτοκατα·σκηνω·σοιτο
Pl1stκατασκηνωσοιμενκατα·σκηνω·σοιμενκατασκηνωσοιμεθακατα·σκηνω·σοιμεθα
2ndκατασκηνωσοιτεκατα·σκηνω·σοιτεκατασκηνωσοισθεκατα·σκηνω·σοισθε
3rdκατασκηνωσοιενκατα·σκηνω·σοιενκατασκηνωσοιντοκατα·σκηνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκηνωσειν​κατα·σκηνω·σειν​κατασκηνωσεσθαι​κατα·σκηνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκηνωσουσακατασκηνωσον[LXX]κατα·σκηνω·σουσ·ακατα·σκηνω·σο[υ]ν[τ]
Nomκατασκηνωσωνκατα·σκηνω·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατασκηνωσουσανκατασκηνωσοντακατα·σκηνω·σουσ·ανκατα·σκηνω·σο[υ]ντ·α
Datκατασκηνωσουσῃκατασκηνωσοντικατα·σκηνω·σουσ·ῃκατα·σκηνω·σο[υ]ντ·ι
Genκατασκηνωσουσηςκατασκηνωσοντοςκατα·σκηνω·σουσ·ηςκατα·σκηνω·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατασκηνωσουσαικατασκηνωσοντεςκατασκηνωσοντακατα·σκηνω·σουσ·αικατα·σκηνω·σο[υ]ντ·εςκατα·σκηνω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατασκηνωσουσαςκατασκηνωσονταςκατα·σκηνω·σουσ·αςκατα·σκηνω·σο[υ]ντ·ας
Datκατασκηνωσουσαιςκατασκηνωσουσι[LXX], κατασκηνωσουσιν[LXX]κατα·σκηνω·σουσ·αιςκατα·σκηνω·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατασκηνωσουσωνκατασκηνωσοντωνκατα·σκηνω·σουσ·ωνκατα·σκηνω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκηνωσομενηκατασκηνωσομενεκατα·σκηνω·σομεν·ηκατα·σκηνω·σομεν·ε
Nomκατασκηνωσομενοςκατα·σκηνω·σομεν·ος
Accκατασκηνωσομενηνκατασκηνωσομενονκατα·σκηνω·σομεν·ηνκατα·σκηνω·σομεν·ον
Datκατασκηνωσομενῃκατασκηνωσομενῳκατα·σκηνω·σομεν·ῃκατα·σκηνω·σομεν·ῳ
Genκατασκηνωσομενηςκατασκηνωσομενουκατα·σκηνω·σομεν·ηςκατα·σκηνω·σομεν·ου
PlVocκατασκηνωσομεναικατασκηνωσομενοικατασκηνωσομενακατα·σκηνω·σομεν·αικατα·σκηνω·σομεν·οικατα·σκηνω·σομεν·α
Nom
Accκατασκηνωσομεναςκατασκηνωσομενουςκατα·σκηνω·σομεν·αςκατα·σκηνω·σομεν·ους
Datκατασκηνωσομεναιςκατασκηνωσομενοιςκατα·σκηνω·σομεν·αιςκατα·σκηνω·σομεν·οις
Genκατασκηνωσομενωνκατασκηνωσομενωνκατα·σκηνω·σομεν·ωνκατα·σκηνω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεσκηνωσα[LXX]κατα·ε·σκηνω·σακατεσκηνωσαμηνκατα·ε·σκηνω·σαμην
2ndκατεσκηνωσας[LXX]κατα·ε·σκηνω·σαςκατεσκηνωσωκατα·ε·σκηνω·σω
3rdκατεσκηνωσεν[GNT][LXX], κατεσκηνωσεκατα·ε·σκηνω·σε(ν), κατα·ε·σκηνω·σε(ν)κατεσκηνωσατοκατα·ε·σκηνω·σατο
Pl1stκατεσκηνωσαμενκατα·ε·σκηνω·σαμενκατεσκηνωσαμεθακατα·ε·σκηνω·σαμεθα
2ndκατεσκηνωσατεκατα·ε·σκηνω·σατεκατεσκηνωσασθεκατα·ε·σκηνω·σασθε
3rdκατεσκηνωσαν[LXX]κατα·ε·σκηνω·σανκατεσκηνωσαντοκατα·ε·σκηνω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνωσω[LXX]κατα·σκηνω·σωκατασκηνωσωμαικατα·σκηνω·σωμαι
2ndκατασκηνωσῃςκατα·σκηνω·σῃςκατασκηνωσῃκατα·σκηνω·σῃ
3rdκατασκηνωσῃκατα·σκηνω·σῃκατασκηνωσηταικατα·σκηνω·σηται
Pl1stκατασκηνωσωμενκατα·σκηνω·σωμενκατασκηνωσωμεθακατα·σκηνω·σωμεθα
2ndκατασκηνωσητεκατα·σκηνω·σητεκατασκηνωσησθεκατα·σκηνω·σησθε
3rdκατασκηνωσωσιν, κατασκηνωσωσικατα·σκηνω·σωσι(ν)κατασκηνωσωνταικατα·σκηνω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατασκηνωσαιμικατα·σκηνω·σαιμικατασκηνωσαιμηνκατα·σκηνω·σαιμην
2ndκατασκηνωσαις, κατασκηνωσειαςκατα·σκηνω·σαις, κατα·σκηνω·σειας classicalκατασκηνωσαιοκατα·σκηνω·σαιο
3rdκατασκηνωσαι[LXX], κατασκηνωσειεκατα·σκηνω·σαι, κατα·σκηνω·σειε classicalκατασκηνωσαιτοκατα·σκηνω·σαιτο
Pl1stκατασκηνωσαιμενκατα·σκηνω·σαιμενκατασκηνωσαιμεθακατα·σκηνω·σαιμεθα
2ndκατασκηνωσαιτεκατα·σκηνω·σαιτεκατασκηνωσαισθεκατα·σκηνω·σαισθε
3rdκατασκηνωσαιεν, κατασκηνωσαισαν, κατασκηνωσειαν, κατασκηνωσειενκατα·σκηνω·σαιεν, κατα·σκηνω·σαισαν alt, κατα·σκηνω·σειαν classical, κατα·σκηνω·σειεν classicalκατασκηνωσαιντοκατα·σκηνω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατασκηνωσον[LXX]κατα·σκηνω·σονκατασκηνωσαι[LXX]κατα·σκηνω·σαι
3rdκατασκηνωσατωκατα·σκηνω·σατωκατασκηνωσασθωκατα·σκηνω·σασθω
Pl1st
2ndκατασκηνωσατεκατα·σκηνω·σατεκατασκηνωσασθεκατα·σκηνω·σασθε
3rdκατασκηνωσατωσαν, κατασκηνωσαντωνκατα·σκηνω·σατωσαν, κατα·σκηνω·σαντων classicalκατασκηνωσασθωσαν, κατασκηνωσασθωνκατα·σκηνω·σασθωσαν, κατα·σκηνω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατασκηνωσαι[LXX]​κατα·σκηνω·σαικατασκηνωσασθαι​κατα·σκηνω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκηνωσασακατασκηνωσας[LXX]κατασκηνωσανκατα·σκηνω·σασ·ακατα·σκηνω·σα[ντ]·ςκατα·σκηνω·σαν[τ]
Nom
Accκατασκηνωσασανκατασκηνωσαντακατα·σκηνω·σασ·ανκατα·σκηνω·σαντ·α
Datκατασκηνωσασῃκατασκηνωσαντικατα·σκηνω·σασ·ῃκατα·σκηνω·σαντ·ι
Genκατασκηνωσασηςκατασκηνωσαντοςκατα·σκηνω·σασ·ηςκατα·σκηνω·σαντ·ος
PlVocκατασκηνωσασαικατασκηνωσαντεςκατασκηνωσαντακατα·σκηνω·σασ·αικατα·σκηνω·σαντ·εςκατα·σκηνω·σαντ·α
Nom
Accκατασκηνωσασαςκατασκηνωσανταςκατα·σκηνω·σασ·αςκατα·σκηνω·σαντ·ας
Datκατασκηνωσασαιςκατασκηνωσασι, κατασκηνωσασινκατα·σκηνω·σασ·αιςκατα·σκηνω·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατασκηνωσασωνκατασκηνωσαντωνκατα·σκηνω·σασ·ωνκατα·σκηνω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατασκηνωσαμενηκατασκηνωσαμενεκατα·σκηνω·σαμεν·ηκατα·σκηνω·σαμεν·ε
Nomκατασκηνωσαμενοςκατα·σκηνω·σαμεν·ος
Accκατασκηνωσαμενηνκατασκηνωσαμενονκατα·σκηνω·σαμεν·ηνκατα·σκηνω·σαμεν·ον
Datκατασκηνωσαμενῃκατασκηνωσαμενῳκατα·σκηνω·σαμεν·ῃκατα·σκηνω·σαμεν·ῳ
Genκατασκηνωσαμενηςκατασκηνωσαμενουκατα·σκηνω·σαμεν·ηςκατα·σκηνω·σαμεν·ου
PlVocκατασκηνωσαμεναικατασκηνωσαμενοικατασκηνωσαμενακατα·σκηνω·σαμεν·αικατα·σκηνω·σαμεν·οικατα·σκηνω·σαμεν·α
Nom
Accκατασκηνωσαμεναςκατασκηνωσαμενουςκατα·σκηνω·σαμεν·αςκατα·σκηνω·σαμεν·ους
Datκατασκηνωσαμεναιςκατασκηνωσαμενοιςκατα·σκηνω·σαμεν·αιςκατα·σκηνω·σαμεν·οις
Genκατασκηνωσαμενωνκατασκηνωσαμενωνκατα·σκηνω·σαμεν·ωνκατα·σκηνω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 23:50:57 EST