καταραομαι • KATARAOMAI • kataraomai

Search: καταρωμενου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταρωμενου; καταρωμενουκαταράομαικατ·αρ(α)·ομεν·ου; κατ·αρ(α)·ομεν·ουpres mp ptcp mas gen sg; pres mp ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταρωμενουκαταράομαικατ·αρ(α)·ομεν·ουpres mp ptcp mas gen sg
καταρωμενουκαταράομαικατ·αρ(α)·ομεν·ουpres mp ptcp neu gen sg

κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρωμαικατ·αρ(α)·ομαι
2ndκαταρᾳ[LXX], καταρασαι[LXX]κατ·αρ(α)·ῃ, κατ·αρ(α)·ει classical, κατ·αρ(α)·εσαι alt
3rdκαταραται[LXX]κατ·αρ(α)·εται
Pl1stκαταρωμεθα[GNT]κατ·αρ(α)·ομεθα
2ndκαταρασθε[GNT][LXX]κατ·αρ(α)·εσθε
3rdκαταρωνταικατ·αρ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρωμαικατ·αρ(α)·ωμαι
2ndκαταρᾳ[LXX]κατ·αρ(α)·ῃ
3rdκαταραται[LXX]κατ·αρ(α)·ηται
Pl1stκαταρωμεθα[GNT]κατ·αρ(α)·ωμεθα
2ndκαταρασθε[GNT][LXX]κατ·αρ(α)·ησθε
3rdκαταρωνταικατ·αρ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρῳμηνκατ·αρ(α)·οιμην
2ndκαταρῳοκατ·αρ(α)·οιο
3rdκαταρῳτοκατ·αρ(α)·οιτο
Pl1stκαταρῳμεθακατ·αρ(α)·οιμεθα
2ndκαταρῳσθεκατ·αρ(α)·οισθε
3rdκαταρῳντοκατ·αρ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταρωκατ·αρ(α)·ου
3rdκαταρασθω[LXX]κατ·αρ(α)·εσθω
Pl1st
2ndκαταρασθε[GNT][LXX]κατ·αρ(α)·εσθε
3rdκαταρασθωσαν, καταρασθωνκατ·αρ(α)·εσθωσαν, κατ·αρ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταρασθαι[LXX]​κατ·αρ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρωμενηκαταρωμενεκατ·αρ(α)·ομεν·ηκατ·αρ(α)·ομεν·ε
Nomκαταρωμενος[LXX]κατ·αρ(α)·ομεν·ος
Accκαταρωμενηνκαταρωμενονκατ·αρ(α)·ομεν·ηνκατ·αρ(α)·ομεν·ον
Datκαταρωμενῃκαταρωμενῳκατ·αρ(α)·ομεν·ῃκατ·αρ(α)·ομεν·ῳ
Genκαταρωμενηςκαταρωμενου[LXX]κατ·αρ(α)·ομεν·ηςκατ·αρ(α)·ομεν·ου
PlVocκαταρωμεναικαταρωμενοι[LXX]καταρωμενακατ·αρ(α)·ομεν·αικατ·αρ(α)·ομεν·οικατ·αρ(α)·ομεν·α
Nom
Accκαταρωμεναςκαταρωμενους[GNT][LXX]κατ·αρ(α)·ομεν·αςκατ·αρ(α)·ομεν·ους
Datκαταρωμεναιςκαταρωμενοις[LXX]κατ·αρ(α)·ομεν·αιςκατ·αρ(α)·ομεν·οις
Genκαταρωμενωνκαταρωμενωνκατ·αρ(α)·ομεν·ωνκατ·αρ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρωμηνκατ·ε·αρ(α)·ομην
2ndκατηρωκατ·ε·αρ(α)·ου
3rdκατηρατοκατ·ε·αρ(α)·ετο
Pl1stκατηρωμεθακατ·ε·αρ(α)·ομεθα
2ndκατηρασθεκατ·ε·αρ(α)·εσθε
3rdκατηρωντο[LXX]κατ·ε·αρ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρασομαι[LXX]κατ·αρα·σομαι
2ndκαταρασῃ[LXX], καταρασει[LXX], καταρασεσαικατ·αρα·σῃ, κατ·αρα·σει classical, κατ·αρα·σεσαι alt
3rdκαταρασεταικατ·αρα·σεται
Pl1stκαταρασομεθακατ·αρα·σομεθα
2ndκαταρασεσθεκατ·αρα·σεσθε
3rdκαταρασονται[LXX]κατ·αρα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρασοιμηνκατ·αρα·σοιμην
2ndκαταρασοιοκατ·αρα·σοιο
3rdκαταρασοιτοκατ·αρα·σοιτο
Pl1stκαταρασοιμεθακατ·αρα·σοιμεθα
2ndκαταρασοισθεκατ·αρα·σοισθε
3rdκαταρασοιντοκατ·αρα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταρασεσθαι​κατ·αρα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρασομενηκαταρασομενεκατ·αρα·σομεν·ηκατ·αρα·σομεν·ε
Nomκαταρασομενοςκατ·αρα·σομεν·ος
Accκαταρασομενηνκαταρασομενονκατ·αρα·σομεν·ηνκατ·αρα·σομεν·ον
Datκαταρασομενῃκαταρασομενῳκατ·αρα·σομεν·ῃκατ·αρα·σομεν·ῳ
Genκαταρασομενηςκαταρασομενουκατ·αρα·σομεν·ηςκατ·αρα·σομεν·ου
PlVocκαταρασομεναικαταρασομενοικαταρασομενακατ·αρα·σομεν·αικατ·αρα·σομεν·οικατ·αρα·σομεν·α
Nom
Accκαταρασομεναςκαταρασομενουςκατ·αρα·σομεν·αςκατ·αρα·σομεν·ους
Datκαταρασομεναιςκαταρασομενοιςκατ·αρα·σομεν·αιςκατ·αρα·σομεν·οις
Genκαταρασομενωνκαταρασομενωνκατ·αρα·σομεν·ωνκατ·αρα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρασαμην[LXX]κατ·ε·αρα·σαμην
2ndκατηρασω[GNT][LXX]κατ·ε·αρα·σω
3rdκατηρασατο[LXX]κατ·ε·αρα·σατο
Pl1stκατηρασαμεθακατ·ε·αρα·σαμεθα
2ndκατηρασασθεκατ·ε·αρα·σασθε
3rdκατηρασαντο[LXX]κατ·ε·αρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρασωμαι[LXX]κατ·αρα·σωμαι
2ndκαταρασῃ[LXX]κατ·αρα·σῃ
3rdκαταρασηται[LXX]κατ·αρα·σηται
Pl1stκαταρασωμεθακατ·αρα·σωμεθα
2ndκαταρασησθεκατ·αρα·σησθε
3rdκαταρασωνται[LXX]κατ·αρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρασαιμηνκατ·αρα·σαιμην
2ndκαταρασαιοκατ·αρα·σαιο
3rdκαταρασαιτο[LXX]κατ·αρα·σαιτο
Pl1stκαταρασαιμεθακατ·αρα·σαιμεθα
2ndκαταρασαισθεκατ·αρα·σαισθε
3rdκαταρασαιντοκατ·αρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταρασαι[LXX]κατ·αρα·σαι
3rdκαταρασασθωκατ·αρα·σασθω
Pl1st
2ndκαταρασασθε[LXX]κατ·αρα·σασθε
3rdκαταρασασθωσαν, καταρασασθωνκατ·αρα·σασθωσαν, κατ·αρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταρασασθαι[LXX]​κατ·αρα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρασαμενηκαταρασαμενεκατ·αρα·σαμεν·ηκατ·αρα·σαμεν·ε
Nomκαταρασαμενοςκατ·αρα·σαμεν·ος
Accκαταρασαμενηνκαταρασαμενον[LXX]κατ·αρα·σαμεν·ηνκατ·αρα·σαμεν·ον
Datκαταρασαμενῃκαταρασαμενῳκατ·αρα·σαμεν·ῃκατ·αρα·σαμεν·ῳ
Genκαταρασαμενηςκαταρασαμενουκατ·αρα·σαμεν·ηςκατ·αρα·σαμεν·ου
PlVocκαταρασαμεναικαταρασαμενοικαταρασαμενακατ·αρα·σαμεν·αικατ·αρα·σαμεν·οικατ·αρα·σαμεν·α
Nom
Accκαταρασαμεναςκαταρασαμενουςκατ·αρα·σαμεν·αςκατ·αρα·σαμεν·ους
Datκαταρασαμεναιςκαταρασαμενοιςκατ·αρα·σαμεν·αιςκατ·αρα·σαμεν·οις
Genκαταρασαμενωνκαταρασαμενωνκατ·αρα·σαμεν·ωνκατ·αρα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηραμαι, κεκατηραμαικατ·ηρα·μαι, κεκατηρα·μαι
2ndκατηρασαι, κεκατηρασαικατ·ηρα·σαι, κεκατηρα·σαι
3rdκατηραται, κεκατηραταικατ·ηρα·ται, κεκατηρα·ται
Pl1stκατηραμεθα, κεκατηραμεθακατ·ηρα·μεθα, κεκατηρα·μεθα
2ndκατηρασθε, κεκατηρασθεκατ·ηρα·σθε, κεκατηρα·σθε
3rdκατηρανται, κεκατηρανται[LXX]κατ·ηρα·νται, κεκατηρα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρασομαι, κεκατηρασομαικατ·ηρα·σομαι, κεκατηρα·σομαι
2ndκατηρασῃ, κατηρασει, κεκατηρασῃ, κεκατηρασεικατ·ηρα·σῃ, κατ·ηρα·σει classical, κεκατηρα·σῃ, κεκατηρα·σει classical
3rdκατηρασεται, κεκατηρασεταικατ·ηρα·σεται, κεκατηρα·σεται
Pl1stκατηρασομεθα, κεκατηρασομεθακατ·ηρα·σομεθα, κεκατηρα·σομεθα
2ndκατηρασεσθε, κεκατηρασεσθεκατ·ηρα·σεσθε, κεκατηρα·σεσθε
3rdκατηρασονται, κεκατηρασονταικατ·ηρα·σονται, κεκατηρα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρασοιμην, κεκατηρασοιμηνκατ·ηρα·σοιμην, κεκατηρα·σοιμην
2ndκατηρασοιο, κεκατηρασοιοκατ·ηρα·σοιο, κεκατηρα·σοιο
3rdκατηρασοιτο, κεκατηρασοιτοκατ·ηρα·σοιτο, κεκατηρα·σοιτο
Pl1stκατηρασοιμεθα, κεκατηρασοιμεθακατ·ηρα·σοιμεθα, κεκατηρα·σοιμεθα
2ndκατηρασοισθε, κεκατηρασοισθεκατ·ηρα·σοισθε, κεκατηρα·σοισθε
3rdκατηρασοιντο, κεκατηρασοιντοκατ·ηρα·σοιντο, κεκατηρα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηρασο, κεκατηρασοκατ·ηρα·σο, κεκατηρα·σο
3rdκατηρασθω, κεκατηρασθωκατ·ηρα·σθω, κεκατηρα·σθω
Pl1st
2ndκατηρασθε, κεκατηρασθεκατ·ηρα·σθε, κεκατηρα·σθε
3rdκατηρασθωσαν, κατηρασθων, κεκατηρασθωσαν, κεκατηρασθωνκατ·ηρα·σθωσαν, κατ·ηρα·σθων classical, κεκατηρα·σθωσαν, κεκατηρα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηρασθαι, κεκατηρασθαι​κατ·ηρα·σθαι, κεκατηρα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηρασεσθαι, κεκατηρασεσθαι​κατ·ηρα·σεσθαι, κεκατηρα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηραμενη, κεκατηραμενηκατηραμενε, κεκατηραμενεκατ·ηρα·μεν·η, κεκατηρα·μεν·ηκατ·ηρα·μεν·ε, κεκατηρα·μεν·ε
Nomκατηραμενος, κεκατηραμενος[LXX]κατ·ηρα·μεν·ος, κεκατηρα·μεν·ος
Accκατηραμενην[LXX], κεκατηραμενηνκατηραμενον[LXX], κεκατηραμενονκατ·ηρα·μεν·ην, κεκατηρα·μεν·ηνκατ·ηρα·μεν·ον, κεκατηρα·μεν·ον
Datκατηραμενῃ, κεκατηραμενῃκατηραμενῳ, κεκατηραμενῳκατ·ηρα·μεν·ῃ, κεκατηρα·μεν·ῃκατ·ηρα·μεν·ῳ, κεκατηρα·μεν·ῳ
Genκατηραμενης, κεκατηραμενηςκατηραμενου, κεκατηραμενουκατ·ηρα·μεν·ης, κεκατηρα·μεν·ηςκατ·ηρα·μεν·ου, κεκατηρα·μεν·ου
PlVocκατηραμεναι, κεκατηραμεναικατηραμενοι[GNT], κεκατηραμενοικατηραμενα, κεκατηραμενακατ·ηρα·μεν·αι, κεκατηρα·μεν·αικατ·ηρα·μεν·οι, κεκατηρα·μεν·οικατ·ηρα·μεν·α, κεκατηρα·μεν·α
Nom
Accκατηραμενας, κεκατηραμεναςκατηραμενους, κεκατηραμενουςκατ·ηρα·μεν·ας, κεκατηρα·μεν·αςκατ·ηρα·μεν·ους, κεκατηρα·μεν·ους
Datκατηραμεναις, κεκατηραμεναιςκατηραμενοις, κεκατηραμενοιςκατ·ηρα·μεν·αις, κεκατηρα·μεν·αιςκατ·ηρα·μεν·οις, κεκατηρα·μεν·οις
Genκατηραμενων, κεκατηραμενωνκατηραμενων, κεκατηραμενωνκατ·ηρα·μεν·ων, κεκατηρα·μεν·ωνκατ·ηρα·μεν·ων, κεκατηρα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηραμην, εκεκατηραμηνκατ·ε·ηρα·μην, ε·κεκατηρα·μην
2ndκατηρασο, εκεκατηρασοκατ·ε·ηρα·σο, ε·κεκατηρα·σο
3rdκατηρατο, εκεκατηρατοκατ·ε·ηρα·το, ε·κεκατηρα·το
Pl1stκατηραμεθα, εκεκατηραμεθακατ·ε·ηρα·μεθα, ε·κεκατηρα·μεθα
2ndκατηρασθε, εκεκατηρασθεκατ·ε·ηρα·σθε, ε·κεκατηρα·σθε
3rdκατηραντο, εκεκατηραντοκατ·ε·ηρα·ντο, ε·κεκατηρα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηραθηνκατ·ε·αρα·θην
2ndκατηραθηςκατ·ε·αρα·θης
3rdκατηραθηκατ·ε·αρα·θη
Pl1stκατηραθημενκατ·ε·αρα·θημεν
2ndκατηραθητεκατ·ε·αρα·θητε
3rdκατηραθησανκατ·ε·αρα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταραθησομαικατ·αρα·θησομαι
2ndκαταραθησῃ, καταραθησεικατ·αρα·θησῃ, κατ·αρα·θησει classical
3rdκαταραθησεταικατ·αρα·θησεται
Pl1stκαταραθησομεθακατ·αρα·θησομεθα
2ndκαταραθησεσθεκατ·αρα·θησεσθε
3rdκαταραθησονταικατ·αρα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταραθωκατ·αρα·θω
2ndκαταραθῃςκατ·αρα·θῃς
3rdκαταραθῃκατ·αρα·θῃ
Pl1stκαταραθωμενκατ·αρα·θωμεν
2ndκαταραθητεκατ·αρα·θητε
3rdκαταραθωσιν, καταραθωσικατ·αρα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταραθειηνκατ·αρα·θειην
2ndκαταραθειηςκατ·αρα·θειης
3rdκαταραθειη[LXX]κατ·αρα·θειη
Pl1stκαταραθειημεν, καταραθειμενκατ·αρα·θειημεν, κατ·αρα·θειμεν classical
2ndκαταραθειητε, καταραθειτεκατ·αρα·θειητε, κατ·αρα·θειτε classical
3rdκαταραθειησαν, καταραθειενκατ·αρα·θειησαν, κατ·αρα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταραθησοιμηνκατ·αρα·θησοιμην
2ndκαταραθησοιοκατ·αρα·θησοιο
3rdκαταραθησοιτοκατ·αρα·θησοιτο
Pl1stκαταραθησοιμεθακατ·αρα·θησοιμεθα
2ndκαταραθησοισθεκατ·αρα·θησοισθε
3rdκαταραθησοιντοκατ·αρα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταραθητικατ·αρα·θητι
3rdκαταραθητωκατ·αρα·θητω
Pl1st
2ndκαταραθητεκατ·αρα·θητε
3rdκαταραθητωσαν, καταραθεντωνκατ·αρα·θητωσαν, κατ·αρα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταραθηναι​κατ·αρα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταραθησεσθαι​κατ·αρα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταραθεισακαταραθειςκαταραθενκατ·αρα·θεισ·ακατ·αρα·θει[ντ]·ςκατ·αρα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταραθεισανκαταραθεντακατ·αρα·θεισ·ανκατ·αρα·θε[ι]ντ·α
Datκαταραθεισῃκαταραθεντικατ·αρα·θεισ·ῃκατ·αρα·θε[ι]ντ·ι
Genκαταραθεισηςκαταραθεντοςκατ·αρα·θεισ·ηςκατ·αρα·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταραθεισαικαταραθεντεςκαταραθεντακατ·αρα·θεισ·αικατ·αρα·θε[ι]ντ·εςκατ·αρα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταραθεισαςκαταραθενταςκατ·αρα·θεισ·αςκατ·αρα·θε[ι]ντ·ας
Datκαταραθεισαιςκαταραθεισι, καταραθεισινκατ·αρα·θεισ·αιςκατ·αρα·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταραθεισωνκαταραθεντωνκατ·αρα·θεισ·ωνκατ·αρα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταραθησομενηκαταραθησομενεκατ·αρα·θησομεν·ηκατ·αρα·θησομεν·ε
Nomκαταραθησομενοςκατ·αρα·θησομεν·ος
Accκαταραθησομενηνκαταραθησομενονκατ·αρα·θησομεν·ηνκατ·αρα·θησομεν·ον
Datκαταραθησομενῃκαταραθησομενῳκατ·αρα·θησομεν·ῃκατ·αρα·θησομεν·ῳ
Genκαταραθησομενηςκαταραθησομενουκατ·αρα·θησομεν·ηςκατ·αρα·θησομεν·ου
PlVocκαταραθησομεναικαταραθησομενοικαταραθησομενακατ·αρα·θησομεν·αικατ·αρα·θησομεν·οικατ·αρα·θησομεν·α
Nom
Accκαταραθησομεναςκαταραθησομενουςκατ·αρα·θησομεν·αςκατ·αρα·θησομεν·ους
Datκαταραθησομεναιςκαταραθησομενοιςκατ·αρα·θησομεν·αιςκατ·αρα·θησομεν·οις
Genκαταραθησομενωνκαταραθησομενωνκατ·αρα·θησομεν·ωνκατ·αρα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 11:56:52 EST