καταρτιζω • KATARTIZW • katartizō

Search: καταρτισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταρτισαι; καταρτισαι; καταρτισαικαταρτίζωκατ·αρτι·σαι; κατ·αρτι·σαι; κατ·αρτι·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταρτισαικαταρτίζωκατ·αρτι·σαι1aor mp imp 2nd sg
καταρτισαικαταρτίζωκατ·αρτι·σαι1aor act opt 3rd sg
καταρτισαικαταρτίζωκατ·αρτι·σαι1aor act inf

κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτιζωκατ·αρτιζ·ωκαταρτιζομαικατ·αρτιζ·ομαι
2ndκαταρτιζειςκατ·αρτιζ·ειςκαταρτιζῃ, καταρτιζει, καταρτιζεσαικατ·αρτιζ·ῃ, κατ·αρτιζ·ει classical, κατ·αρτιζ·εσαι alt
3rdκαταρτιζεικατ·αρτιζ·εικαταρτιζεταικατ·αρτιζ·εται
Pl1stκαταρτιζομενκατ·αρτιζ·ομενκαταρτιζομεθακατ·αρτιζ·ομεθα
2ndκαταρτιζετε[GNT]κατ·αρτιζ·ετεκαταρτιζεσθε[GNT]κατ·αρτιζ·εσθε
3rdκαταρτιζουσιν, καταρτιζουσικατ·αρτιζ·ουσι(ν)καταρτιζονταικατ·αρτιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτιζωκατ·αρτιζ·ωκαταρτιζωμαικατ·αρτιζ·ωμαι
2ndκαταρτιζῃςκατ·αρτιζ·ῃςκαταρτιζῃκατ·αρτιζ·ῃ
3rdκαταρτιζῃκατ·αρτιζ·ῃκαταρτιζηταικατ·αρτιζ·ηται
Pl1stκαταρτιζωμενκατ·αρτιζ·ωμενκαταρτιζωμεθακατ·αρτιζ·ωμεθα
2ndκαταρτιζητεκατ·αρτιζ·ητεκαταρτιζησθεκατ·αρτιζ·ησθε
3rdκαταρτιζωσιν, καταρτιζωσικατ·αρτιζ·ωσι(ν)καταρτιζωνταικατ·αρτιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτιζοιμικατ·αρτιζ·οιμικαταρτιζοιμηνκατ·αρτιζ·οιμην
2ndκαταρτιζοιςκατ·αρτιζ·οιςκαταρτιζοιοκατ·αρτιζ·οιο
3rdκαταρτιζοικατ·αρτιζ·οικαταρτιζοιτοκατ·αρτιζ·οιτο
Pl1stκαταρτιζοιμενκατ·αρτιζ·οιμενκαταρτιζοιμεθακατ·αρτιζ·οιμεθα
2ndκαταρτιζοιτεκατ·αρτιζ·οιτεκαταρτιζοισθεκατ·αρτιζ·οισθε
3rdκαταρτιζοιεν, καταρτιζοισανκατ·αρτιζ·οιεν, κατ·αρτιζ·οισαν altκαταρτιζοιντοκατ·αρτιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταρτιζεκατ·αρτιζ·εκαταρτιζουκατ·αρτιζ·ου
3rdκαταρτιζετωκατ·αρτιζ·ετωκαταρτιζεσθωκατ·αρτιζ·εσθω
Pl1st
2ndκαταρτιζετε[GNT]κατ·αρτιζ·ετεκαταρτιζεσθε[GNT]κατ·αρτιζ·εσθε
3rdκαταρτιζετωσαν, καταρτιζοντωνκατ·αρτιζ·ετωσαν, κατ·αρτιζ·οντων classicalκαταρτιζεσθωσαν, καταρτιζεσθωνκατ·αρτιζ·εσθωσαν, κατ·αρτιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταρτιζειν​κατ·αρτιζ·ειν​καταρτιζεσθαι​κατ·αρτιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτιζουσακαταρτιζονκατ·αρτιζ·ουσ·ακατ·αρτιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταρτιζωνκατ·αρτιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταρτιζουσανκαταρτιζοντακατ·αρτιζ·ουσ·ανκατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·α
Datκαταρτιζουσῃκαταρτιζοντικατ·αρτιζ·ουσ·ῃκατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταρτιζουσηςκαταρτιζοντοςκατ·αρτιζ·ουσ·ηςκατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταρτιζουσαικαταρτιζοντεςκαταρτιζοντακατ·αρτιζ·ουσ·αικατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·εςκατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταρτιζουσαςκαταρτιζοντας[GNT]κατ·αρτιζ·ουσ·αςκατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταρτιζουσαιςκαταρτιζουσι, καταρτιζουσινκατ·αρτιζ·ουσ·αιςκατ·αρτιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταρτιζουσωνκαταρτιζοντωνκατ·αρτιζ·ουσ·ωνκατ·αρτιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτιζομενηκαταρτιζομενεκατ·αρτιζ·ομεν·ηκατ·αρτιζ·ομεν·ε
Nomκαταρτιζομενος[LXX]κατ·αρτιζ·ομεν·ος
Accκαταρτιζομενηνκαταρτιζομενονκατ·αρτιζ·ομεν·ηνκατ·αρτιζ·ομεν·ον
Datκαταρτιζομενῃκαταρτιζομενῳκατ·αρτιζ·ομεν·ῃκατ·αρτιζ·ομεν·ῳ
Genκαταρτιζομενηςκαταρτιζομενου[LXX]κατ·αρτιζ·ομεν·ηςκατ·αρτιζ·ομεν·ου
PlVocκαταρτιζομεναικαταρτιζομενοικαταρτιζομενακατ·αρτιζ·ομεν·αικατ·αρτιζ·ομεν·οικατ·αρτιζ·ομεν·α
Nom
Accκαταρτιζομεναςκαταρτιζομενουςκατ·αρτιζ·ομεν·αςκατ·αρτιζ·ομεν·ους
Datκαταρτιζομεναιςκαταρτιζομενοιςκατ·αρτιζ·ομεν·αιςκατ·αρτιζ·ομεν·οις
Genκαταρτιζομενωνκαταρτιζομενωνκατ·αρτιζ·ομεν·ωνκατ·αρτιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρτιζονκατ·ε·αρτιζ·ονκατηρτιζομηνκατ·ε·αρτιζ·ομην
2ndκατηρτιζεςκατ·ε·αρτιζ·εςκατηρτιζουκατ·ε·αρτιζ·ου
3rdκατηρτιζεν, κατηρτιζεκατ·ε·αρτιζ·ε(ν)κατηρτιζετοκατ·ε·αρτιζ·ετο
Pl1stκατηρτιζομενκατ·ε·αρτιζ·ομενκατηρτιζομεθακατ·ε·αρτιζ·ομεθα
2ndκατηρτιζετεκατ·ε·αρτιζ·ετεκατηρτιζεσθεκατ·ε·αρτιζ·εσθε
3rdκατηρτιζον, κατηρτιζοσανκατ·ε·αρτιζ·ον, κατ·ε·αρτιζ·οσαν altκατηρτιζοντοκατ·ε·αρτιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισωκατ·αρτι·σωκαταρτισομαικατ·αρτι·σομαι
2ndκαταρτισειςκατ·αρτι·σειςκαταρτισῃ, καταρτισει[GNT], καταρτισεσαικατ·αρτι·σῃ, κατ·αρτι·σει classical, κατ·αρτι·σεσαι alt
3rdκαταρτισει[GNT]κατ·αρτι·σεικαταρτισεταικατ·αρτι·σεται
Pl1stκαταρτισομενκατ·αρτι·σομενκαταρτισομεθακατ·αρτι·σομεθα
2ndκαταρτισετεκατ·αρτι·σετεκαταρτισεσθεκατ·αρτι·σεσθε
3rdκαταρτισουσιν, καταρτισουσικατ·αρτι·σουσι(ν)καταρτισονταικατ·αρτι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισοιμικατ·αρτι·σοιμικαταρτισοιμηνκατ·αρτι·σοιμην
2ndκαταρτισοιςκατ·αρτι·σοιςκαταρτισοιοκατ·αρτι·σοιο
3rdκαταρτισοικατ·αρτι·σοικαταρτισοιτοκατ·αρτι·σοιτο
Pl1stκαταρτισοιμενκατ·αρτι·σοιμενκαταρτισοιμεθακατ·αρτι·σοιμεθα
2ndκαταρτισοιτεκατ·αρτι·σοιτεκαταρτισοισθεκατ·αρτι·σοισθε
3rdκαταρτισοιενκατ·αρτι·σοιενκαταρτισοιντοκατ·αρτι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταρτισειν​κατ·αρτι·σειν​καταρτισεσθαι​κατ·αρτι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτισουσακαταρτισονκατ·αρτι·σουσ·ακατ·αρτι·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταρτισωνκατ·αρτι·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταρτισουσανκαταρτισοντακατ·αρτι·σουσ·ανκατ·αρτι·σο[υ]ντ·α
Datκαταρτισουσῃκαταρτισοντικατ·αρτι·σουσ·ῃκατ·αρτι·σο[υ]ντ·ι
Genκαταρτισουσηςκαταρτισοντοςκατ·αρτι·σουσ·ηςκατ·αρτι·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταρτισουσαικαταρτισοντεςκαταρτισοντακατ·αρτι·σουσ·αικατ·αρτι·σο[υ]ντ·εςκατ·αρτι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταρτισουσαςκαταρτισονταςκατ·αρτι·σουσ·αςκατ·αρτι·σο[υ]ντ·ας
Datκαταρτισουσαιςκαταρτισουσι, καταρτισουσινκατ·αρτι·σουσ·αιςκατ·αρτι·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταρτισουσωνκαταρτισοντωνκατ·αρτι·σουσ·ωνκατ·αρτι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτισομενηκαταρτισομενεκατ·αρτι·σομεν·ηκατ·αρτι·σομεν·ε
Nomκαταρτισομενοςκατ·αρτι·σομεν·ος
Accκαταρτισομενηνκαταρτισομενονκατ·αρτι·σομεν·ηνκατ·αρτι·σομεν·ον
Datκαταρτισομενῃκαταρτισομενῳκατ·αρτι·σομεν·ῃκατ·αρτι·σομεν·ῳ
Genκαταρτισομενηςκαταρτισομενουκατ·αρτι·σομεν·ηςκατ·αρτι·σομεν·ου
PlVocκαταρτισομεναικαταρτισομενοικαταρτισομενακατ·αρτι·σομεν·αικατ·αρτι·σομεν·οικατ·αρτι·σομεν·α
Nom
Accκαταρτισομεναςκαταρτισομενουςκατ·αρτι·σομεν·αςκατ·αρτι·σομεν·ους
Datκαταρτισομεναιςκαταρτισομενοιςκατ·αρτι·σομεν·αιςκατ·αρτι·σομεν·οις
Genκαταρτισομενωνκαταρτισομενωνκατ·αρτι·σομεν·ωνκατ·αρτι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρτισακατ·ε·αρτι·σακατηρτισαμηνκατ·ε·αρτι·σαμην
2ndκατηρτισαςκατ·ε·αρτι·σαςκατηρτισω[GNT][LXX]κατ·ε·αρτι·σω
3rdκατηρτισεν, κατηρτισεκατ·ε·αρτι·σε(ν)κατηρτισατο[LXX]κατ·ε·αρτι·σατο
Pl1stκατηρτισαμενκατ·ε·αρτι·σαμενκατηρτισαμεθακατ·ε·αρτι·σαμεθα
2ndκατηρτισατεκατ·ε·αρτι·σατεκατηρτισασθεκατ·ε·αρτι·σασθε
3rdκατηρτισανκατ·ε·αρτι·σανκατηρτισαντο[LXX]κατ·ε·αρτι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισωκατ·αρτι·σωκαταρτισωμαικατ·αρτι·σωμαι
2ndκαταρτισῃςκατ·αρτι·σῃςκαταρτισῃκατ·αρτι·σῃ
3rdκαταρτισῃκατ·αρτι·σῃκαταρτισηταικατ·αρτι·σηται
Pl1stκαταρτισωμενκατ·αρτι·σωμενκαταρτισωμεθακατ·αρτι·σωμεθα
2ndκαταρτισητεκατ·αρτι·σητεκαταρτισησθεκατ·αρτι·σησθε
3rdκαταρτισωσιν, καταρτισωσικατ·αρτι·σωσι(ν)καταρτισωνταικατ·αρτι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισαιμικατ·αρτι·σαιμικαταρτισαιμηνκατ·αρτι·σαιμην
2ndκαταρτισαις, καταρτισειαςκατ·αρτι·σαις, κατ·αρτι·σειας classicalκαταρτισαιοκατ·αρτι·σαιο
3rdκαταρτισαι[GNT][LXX], καταρτισειεκατ·αρτι·σαι, κατ·αρτι·σειε classicalκαταρτισαιτοκατ·αρτι·σαιτο
Pl1stκαταρτισαιμενκατ·αρτι·σαιμενκαταρτισαιμεθακατ·αρτι·σαιμεθα
2ndκαταρτισαιτεκατ·αρτι·σαιτεκαταρτισαισθεκατ·αρτι·σαισθε
3rdκαταρτισαιεν, καταρτισαισαν, καταρτισειαν, καταρτισειενκατ·αρτι·σαιεν, κατ·αρτι·σαισαν alt, κατ·αρτι·σειαν classical, κατ·αρτι·σειεν classicalκαταρτισαιντοκατ·αρτι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταρτισονκατ·αρτι·σονκαταρτισαι[GNT][LXX]κατ·αρτι·σαι
3rdκαταρτισατωκατ·αρτι·σατωκαταρτισασθωκατ·αρτι·σασθω
Pl1st
2ndκαταρτισατεκατ·αρτι·σατεκαταρτισασθεκατ·αρτι·σασθε
3rdκαταρτισατωσαν, καταρτισαντωνκατ·αρτι·σατωσαν, κατ·αρτι·σαντων classicalκαταρτισασθωσαν, καταρτισασθωνκατ·αρτι·σασθωσαν, κατ·αρτι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταρτισαι[GNT][LXX]​κατ·αρτι·σαικαταρτισασθαι[LXX]​κατ·αρτι·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτισασακαταρτισαςκαταρτισανκατ·αρτι·σασ·ακατ·αρτι·σα[ντ]·ςκατ·αρτι·σαν[τ]
Nom
Accκαταρτισασανκαταρτισαντακατ·αρτι·σασ·ανκατ·αρτι·σαντ·α
Datκαταρτισασῃκαταρτισαντικατ·αρτι·σασ·ῃκατ·αρτι·σαντ·ι
Genκαταρτισασηςκαταρτισαντοςκατ·αρτι·σασ·ηςκατ·αρτι·σαντ·ος
PlVocκαταρτισασαικαταρτισαντεςκαταρτισαντακατ·αρτι·σασ·αικατ·αρτι·σαντ·εςκατ·αρτι·σαντ·α
Nom
Accκαταρτισασαςκαταρτισανταςκατ·αρτι·σασ·αςκατ·αρτι·σαντ·ας
Datκαταρτισασαιςκαταρτισασι, καταρτισασινκατ·αρτι·σασ·αιςκατ·αρτι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταρτισασωνκαταρτισαντωνκατ·αρτι·σασ·ωνκατ·αρτι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτισαμενηκαταρτισαμενεκατ·αρτι·σαμεν·ηκατ·αρτι·σαμεν·ε
Nomκαταρτισαμενοςκατ·αρτι·σαμεν·ος
Accκαταρτισαμενηνκαταρτισαμενονκατ·αρτι·σαμεν·ηνκατ·αρτι·σαμεν·ον
Datκαταρτισαμενῃκαταρτισαμενῳκατ·αρτι·σαμεν·ῃκατ·αρτι·σαμεν·ῳ
Genκαταρτισαμενηςκαταρτισαμενουκατ·αρτι·σαμεν·ηςκατ·αρτι·σαμεν·ου
PlVocκαταρτισαμεναικαταρτισαμενοικαταρτισαμενακατ·αρτι·σαμεν·αικατ·αρτι·σαμεν·οικατ·αρτι·σαμεν·α
Nom
Accκαταρτισαμεναςκαταρτισαμενουςκατ·αρτι·σαμεν·αςκατ·αρτι·σαμεν·ους
Datκαταρτισαμεναιςκαταρτισαμενοιςκατ·αρτι·σαμεν·αιςκατ·αρτι·σαμεν·οις
Genκαταρτισαμενωνκαταρτισαμενωνκατ·αρτι·σαμεν·ωνκατ·αρτι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρτισμαικατ·ηρτισ·μαι
2ndκατηρτισαικατ·ηρτισ·[σ]αι
3rdκατηρτισταικατ·ηρτισ·ται
Pl1stκατηρτισμεθακατ·ηρτισ·μεθα
2ndκατηρτισθεκατ·ηρτισ·[σ]θε
3rdκατηρτιδαταικατ·ηρτισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρτισομαικατ·ηρτισ·[σ]ομαι
2ndκατηρτισῃ, κατηρτισεικατ·ηρτισ·[σ]ῃ, κατ·ηρτισ·[σ]ει classical
3rdκατηρτισεταικατ·ηρτισ·[σ]εται
Pl1stκατηρτισομεθακατ·ηρτισ·[σ]ομεθα
2ndκατηρτισεσθεκατ·ηρτισ·[σ]εσθε
3rdκατηρτισονταικατ·ηρτισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρτισοιμηνκατ·ηρτισ·[σ]οιμην
2ndκατηρτισοιοκατ·ηρτισ·[σ]οιο
3rdκατηρτισοιτοκατ·ηρτισ·[σ]οιτο
Pl1stκατηρτισοιμεθακατ·ηρτισ·[σ]οιμεθα
2ndκατηρτισοισθεκατ·ηρτισ·[σ]οισθε
3rdκατηρτισοιντοκατ·ηρτισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηρτισοκατ·ηρτισ·[σ]ο
3rdκατηρτισθωκατ·ηρτισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκατηρτισθεκατ·ηρτισ·[σ]θε
3rdκατηρτισθωσαν, κατηρτισθωνκατ·ηρτισ·[σ]θωσαν, κατ·ηρτισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηρτισθαι[GNT]​κατ·ηρτισ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηρτισεσθαι​κατ·ηρτισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηρτισμενη[LXX]κατηρτισμενεκατ·ηρτισ·μεν·ηκατ·ηρτισ·μεν·ε
Nomκατηρτισμενος[GNT]κατ·ηρτισ·μεν·ος
Accκατηρτισμενηνκατηρτισμενονκατ·ηρτισ·μεν·ηνκατ·ηρτισ·μεν·ον
Datκατηρτισμενῃκατηρτισμενῳκατ·ηρτισ·μεν·ῃκατ·ηρτισ·μεν·ῳ
Genκατηρτισμενηςκατηρτισμενουκατ·ηρτισ·μεν·ηςκατ·ηρτισ·μεν·ου
PlVocκατηρτισμεναικατηρτισμενοι[GNT][LXX]κατηρτισμενα[GNT]κατ·ηρτισ·μεν·αικατ·ηρτισ·μεν·οικατ·ηρτισ·μεν·α
Nom
Accκατηρτισμεναςκατηρτισμενουςκατ·ηρτισ·μεν·αςκατ·ηρτισ·μεν·ους
Datκατηρτισμεναιςκατηρτισμενοιςκατ·ηρτισ·μεν·αιςκατ·ηρτισ·μεν·οις
Genκατηρτισμενωνκατηρτισμενωνκατ·ηρτισ·μεν·ωνκατ·ηρτισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηρτισμηνκατ·ε·ηρτισ·μην
2ndκατηρτισοκατ·ε·ηρτισ·[σ]ο
3rdκατηρτιστοκατ·ε·ηρτισ·το
Pl1stκατηρτισμεθακατ·ε·ηρτισ·μεθα
2ndκατηρτισθεκατ·ε·ηρτισ·[σ]θε
3rdκατηρτιδατοκατ·ε·ηρτισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηρτισθηνκατ·ε·αρτισ·θην
2ndκατηρτισθηςκατ·ε·αρτισ·θης
3rdκατηρτισθηκατ·ε·αρτισ·θη
Pl1stκατηρτισθημενκατ·ε·αρτισ·θημεν
2ndκατηρτισθητεκατ·ε·αρτισ·θητε
3rdκατηρτισθησανκατ·ε·αρτισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισθησομαικατ·αρτισ·θησομαι
2ndκαταρτισθησῃ, καταρτισθησεικατ·αρτισ·θησῃ, κατ·αρτισ·θησει classical
3rdκαταρτισθησεταικατ·αρτισ·θησεται
Pl1stκαταρτισθησομεθακατ·αρτισ·θησομεθα
2ndκαταρτισθησεσθεκατ·αρτισ·θησεσθε
3rdκαταρτισθησονταικατ·αρτισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισθωκατ·αρτισ·θω
2ndκαταρτισθῃςκατ·αρτισ·θῃς
3rdκαταρτισθῃ[LXX]κατ·αρτισ·θῃ
Pl1stκαταρτισθωμενκατ·αρτισ·θωμεν
2ndκαταρτισθητεκατ·αρτισ·θητε
3rdκαταρτισθωσιν[LXX], καταρτισθωσικατ·αρτισ·θωσι(ν), κατ·αρτισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισθειηνκατ·αρτισ·θειην
2ndκαταρτισθειηςκατ·αρτισ·θειης
3rdκαταρτισθειηκατ·αρτισ·θειη
Pl1stκαταρτισθειημεν, καταρτισθειμενκατ·αρτισ·θειημεν, κατ·αρτισ·θειμεν classical
2ndκαταρτισθειητε, καταρτισθειτεκατ·αρτισ·θειητε, κατ·αρτισ·θειτε classical
3rdκαταρτισθειησαν, καταρτισθειενκατ·αρτισ·θειησαν, κατ·αρτισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταρτισθησοιμηνκατ·αρτισ·θησοιμην
2ndκαταρτισθησοιοκατ·αρτισ·θησοιο
3rdκαταρτισθησοιτοκατ·αρτισ·θησοιτο
Pl1stκαταρτισθησοιμεθακατ·αρτισ·θησοιμεθα
2ndκαταρτισθησοισθεκατ·αρτισ·θησοισθε
3rdκαταρτισθησοιντοκατ·αρτισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταρτισθητικατ·αρτισ·θητι
3rdκαταρτισθητωκατ·αρτισ·θητω
Pl1st
2ndκαταρτισθητεκατ·αρτισ·θητε
3rdκαταρτισθητωσαν, καταρτισθεντωνκατ·αρτισ·θητωσαν, κατ·αρτισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταρτισθηναι​κατ·αρτισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταρτισθησεσθαι​κατ·αρτισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτισθεισακαταρτισθειςκαταρτισθενκατ·αρτισ·θεισ·ακατ·αρτισ·θει[ντ]·ςκατ·αρτισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταρτισθεισανκαταρτισθεντακατ·αρτισ·θεισ·ανκατ·αρτισ·θε[ι]ντ·α
Datκαταρτισθεισῃκαταρτισθεντικατ·αρτισ·θεισ·ῃκατ·αρτισ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταρτισθεισηςκαταρτισθεντοςκατ·αρτισ·θεισ·ηςκατ·αρτισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταρτισθεισαικαταρτισθεντεςκαταρτισθεντακατ·αρτισ·θεισ·αικατ·αρτισ·θε[ι]ντ·εςκατ·αρτισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταρτισθεισαςκαταρτισθενταςκατ·αρτισ·θεισ·αςκατ·αρτισ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταρτισθεισαιςκαταρτισθεισι, καταρτισθεισινκατ·αρτισ·θεισ·αιςκατ·αρτισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταρτισθεισωνκαταρτισθεντωνκατ·αρτισ·θεισ·ωνκατ·αρτισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταρτισθησομενηκαταρτισθησομενεκατ·αρτισ·θησομεν·ηκατ·αρτισ·θησομεν·ε
Nomκαταρτισθησομενοςκατ·αρτισ·θησομεν·ος
Accκαταρτισθησομενηνκαταρτισθησομενονκατ·αρτισ·θησομεν·ηνκατ·αρτισ·θησομεν·ον
Datκαταρτισθησομενῃκαταρτισθησομενῳκατ·αρτισ·θησομεν·ῃκατ·αρτισ·θησομεν·ῳ
Genκαταρτισθησομενηςκαταρτισθησομενουκατ·αρτισ·θησομεν·ηςκατ·αρτισ·θησομεν·ου
PlVocκαταρτισθησομεναικαταρτισθησομενοικαταρτισθησομενακατ·αρτισ·θησομεν·αικατ·αρτισ·θησομεν·οικατ·αρτισ·θησομεν·α
Nom
Accκαταρτισθησομεναςκαταρτισθησομενουςκατ·αρτισ·θησομεν·αςκατ·αρτισ·θησομεν·ους
Datκαταρτισθησομεναιςκαταρτισθησομενοιςκατ·αρτισ·θησομεν·αιςκατ·αρτισ·θησομεν·οις
Genκαταρτισθησομενωνκαταρτισθησομενωνκατ·αρτισ·θησομεν·ωνκατ·αρτισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:19:08 EST