καταργεω • KATARGEW • katargeō

Search: καταργησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταργησει; καταργησεικαταργέωκατ·αργη·σει; κατ·αργη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical

κατ·αργέω (κατ+αργ(ε)-, κατ+αργη·σ-, κατ+αργη·σ-, κατ+ηργη·κ-, κατ+ηργη-, κατ+αργη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργωκατ·αργ(ε)·ωκαταργουμαικατ·αργ(ε)·ομαι
2ndκαταργειςκατ·αργ(ε)·ειςκαταργῃ, καταργει[GNT], καταργεισαικατ·αργ(ε)·ῃ, κατ·αργ(ε)·ει classical, κατ·αργ(ε)·εσαι alt
3rdκαταργει[GNT]κατ·αργ(ε)·εικαταργειται[GNT]κατ·αργ(ε)·εται
Pl1stκαταργουμεν[GNT]κατ·αργ(ε)·ομενκαταργουμεθακατ·αργ(ε)·ομεθα
2ndκαταργειτεκατ·αργ(ε)·ετεκαταργεισθεκατ·αργ(ε)·εσθε
3rdκαταργουσιν, καταργουσικατ·αργ(ε)·ουσι(ν)καταργουνταικατ·αργ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργωκατ·αργ(ε)·ωκαταργωμαικατ·αργ(ε)·ωμαι
2ndκαταργῃςκατ·αργ(ε)·ῃςκαταργῃκατ·αργ(ε)·ῃ
3rdκαταργῃκατ·αργ(ε)·ῃκαταργηταικατ·αργ(ε)·ηται
Pl1stκαταργωμενκατ·αργ(ε)·ωμενκαταργωμεθακατ·αργ(ε)·ωμεθα
2ndκαταργητεκατ·αργ(ε)·ητεκαταργησθεκατ·αργ(ε)·ησθε
3rdκαταργωσιν, καταργωσικατ·αργ(ε)·ωσι(ν)καταργωνταικατ·αργ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργοιμικατ·αργ(ε)·οιμικαταργοιμηνκατ·αργ(ε)·οιμην
2ndκαταργοιςκατ·αργ(ε)·οιςκαταργοιοκατ·αργ(ε)·οιο
3rdκαταργοικατ·αργ(ε)·οικαταργοιτοκατ·αργ(ε)·οιτο
Pl1stκαταργοιμενκατ·αργ(ε)·οιμενκαταργοιμεθακατ·αργ(ε)·οιμεθα
2ndκαταργοιτεκατ·αργ(ε)·οιτεκαταργοισθεκατ·αργ(ε)·οισθε
3rdκαταργοιεν, καταργοισανκατ·αργ(ε)·οιεν, κατ·αργ(ε)·οισαν altκαταργοιντοκατ·αργ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταργει[GNT]κατ·αργ(ε)·εκαταργουκατ·αργ(ε)·ου
3rdκαταργειτωκατ·αργ(ε)·ετωκαταργεισθωκατ·αργ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαταργειτεκατ·αργ(ε)·ετεκαταργεισθεκατ·αργ(ε)·εσθε
3rdκαταργειτωσαν, καταργουντωνκατ·αργ(ε)·ετωσαν, κατ·αργ(ε)·οντων classicalκαταργεισθωσαν, καταργεισθωνκατ·αργ(ε)·εσθωσαν, κατ·αργ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταργειν​κατ·αργ(ε)·ειν​καταργεισθαι​κατ·αργ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργουσακαταργουνκατ·αργ(ε)·ουσ·ακατ·αργ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταργωνκατ·αργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταργουσανκαταργουντακατ·αργ(ε)·ουσ·ανκατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαταργουσῃκαταργουντικατ·αργ(ε)·ουσ·ῃκατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαταργουσηςκαταργουντοςκατ·αργ(ε)·ουσ·ηςκατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταργουσαικαταργουντεςκαταργουντακατ·αργ(ε)·ουσ·αικατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταργουσαςκαταργουνταςκατ·αργ(ε)·ουσ·αςκατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαταργουσαιςκαταργουσι, καταργουσινκατ·αργ(ε)·ουσ·αιςκατ·αργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταργουσωνκαταργουντωνκατ·αργ(ε)·ουσ·ωνκατ·αργ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργουμενηκαταργουμενεκατ·αργ(ε)·ομεν·ηκατ·αργ(ε)·ομεν·ε
Nomκαταργουμενοςκατ·αργ(ε)·ομεν·ος
Accκαταργουμενην[GNT]καταργουμενον[GNT]κατ·αργ(ε)·ομεν·ηνκατ·αργ(ε)·ομεν·ον
Datκαταργουμενῃκαταργουμενῳκατ·αργ(ε)·ομεν·ῃκατ·αργ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαταργουμενηςκαταργουμενου[GNT]κατ·αργ(ε)·ομεν·ηςκατ·αργ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαταργουμεναικαταργουμενοικαταργουμενακατ·αργ(ε)·ομεν·αικατ·αργ(ε)·ομεν·οικατ·αργ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαταργουμεναςκαταργουμενουςκατ·αργ(ε)·ομεν·αςκατ·αργ(ε)·ομεν·ους
Datκαταργουμεναιςκαταργουμενοιςκατ·αργ(ε)·ομεν·αιςκατ·αργ(ε)·ομεν·οις
Genκαταργουμενων[GNT]καταργουμενων[GNT]κατ·αργ(ε)·ομεν·ωνκατ·αργ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργουνκατ·ε·αργ(ε)·ονκατηργουμηνκατ·ε·αργ(ε)·ομην
2ndκατηργειςκατ·ε·αργ(ε)·εςκατηργουκατ·ε·αργ(ε)·ου
3rdκατηργεικατ·ε·αργ(ε)·εκατηργειτοκατ·ε·αργ(ε)·ετο
Pl1stκατηργουμενκατ·ε·αργ(ε)·ομενκατηργουμεθακατ·ε·αργ(ε)·ομεθα
2ndκατηργειτεκατ·ε·αργ(ε)·ετεκατηργεισθεκατ·ε·αργ(ε)·εσθε
3rdκατηργουν, κατηργουσανκατ·ε·αργ(ε)·ον, κατ·ε·αργ(ε)·οσαν altκατηργουντοκατ·ε·αργ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργησωκατ·αργη·σωκαταργησομαικατ·αργη·σομαι
2ndκαταργησειςκατ·αργη·σειςκαταργησῃ[GNT], καταργησει[GNT], καταργησεσαικατ·αργη·σῃ, κατ·αργη·σει classical, κατ·αργη·σεσαι alt
3rdκαταργησει[GNT]κατ·αργη·σεικαταργησεταικατ·αργη·σεται
Pl1stκαταργησομενκατ·αργη·σομενκαταργησομεθακατ·αργη·σομεθα
2ndκαταργησετεκατ·αργη·σετεκαταργησεσθεκατ·αργη·σεσθε
3rdκαταργησουσιν, καταργησουσικατ·αργη·σουσι(ν)καταργησονταικατ·αργη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργησοιμικατ·αργη·σοιμικαταργησοιμηνκατ·αργη·σοιμην
2ndκαταργησοιςκατ·αργη·σοιςκαταργησοιοκατ·αργη·σοιο
3rdκαταργησοικατ·αργη·σοικαταργησοιτοκατ·αργη·σοιτο
Pl1stκαταργησοιμενκατ·αργη·σοιμενκαταργησοιμεθακατ·αργη·σοιμεθα
2ndκαταργησοιτεκατ·αργη·σοιτεκαταργησοισθεκατ·αργη·σοισθε
3rdκαταργησοιενκατ·αργη·σοιενκαταργησοιντοκατ·αργη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταργησειν​κατ·αργη·σειν​καταργησεσθαι​κατ·αργη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργησουσακαταργησονκατ·αργη·σουσ·ακατ·αργη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταργησωνκατ·αργη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταργησουσανκαταργησοντακατ·αργη·σουσ·ανκατ·αργη·σο[υ]ντ·α
Datκαταργησουσῃκαταργησοντικατ·αργη·σουσ·ῃκατ·αργη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταργησουσηςκαταργησοντοςκατ·αργη·σουσ·ηςκατ·αργη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταργησουσαικαταργησοντεςκαταργησοντακατ·αργη·σουσ·αικατ·αργη·σο[υ]ντ·εςκατ·αργη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταργησουσαςκαταργησονταςκατ·αργη·σουσ·αςκατ·αργη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταργησουσαιςκαταργησουσι, καταργησουσινκατ·αργη·σουσ·αιςκατ·αργη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταργησουσωνκαταργησοντωνκατ·αργη·σουσ·ωνκατ·αργη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργησομενηκαταργησομενεκατ·αργη·σομεν·ηκατ·αργη·σομεν·ε
Nomκαταργησομενοςκατ·αργη·σομεν·ος
Accκαταργησομενηνκαταργησομενονκατ·αργη·σομεν·ηνκατ·αργη·σομεν·ον
Datκαταργησομενῃκαταργησομενῳκατ·αργη·σομεν·ῃκατ·αργη·σομεν·ῳ
Genκαταργησομενηςκαταργησομενουκατ·αργη·σομεν·ηςκατ·αργη·σομεν·ου
PlVocκαταργησομεναικαταργησομενοικαταργησομενακατ·αργη·σομεν·αικατ·αργη·σομεν·οικατ·αργη·σομεν·α
Nom
Accκαταργησομεναςκαταργησομενουςκατ·αργη·σομεν·αςκατ·αργη·σομεν·ους
Datκαταργησομεναιςκαταργησομενοιςκατ·αργη·σομεν·αιςκατ·αργη·σομεν·οις
Genκαταργησομενωνκαταργησομενωνκατ·αργη·σομεν·ωνκατ·αργη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργησακατ·ε·αργη·σακατηργησαμηνκατ·ε·αργη·σαμην
2ndκατηργησαςκατ·ε·αργη·σαςκατηργησωκατ·ε·αργη·σω
3rdκατηργησεν, κατηργησεκατ·ε·αργη·σε(ν)κατηργησατοκατ·ε·αργη·σατο
Pl1stκατηργησαμενκατ·ε·αργη·σαμενκατηργησαμεθακατ·ε·αργη·σαμεθα
2ndκατηργησατεκατ·ε·αργη·σατεκατηργησασθεκατ·ε·αργη·σασθε
3rdκατηργησαν[LXX]κατ·ε·αργη·σανκατηργησαντοκατ·ε·αργη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργησωκατ·αργη·σωκαταργησωμαικατ·αργη·σωμαι
2ndκαταργησῃςκατ·αργη·σῃςκαταργησῃ[GNT]κατ·αργη·σῃ
3rdκαταργησῃ[GNT]κατ·αργη·σῃκαταργησηταικατ·αργη·σηται
Pl1stκαταργησωμενκατ·αργη·σωμενκαταργησωμεθακατ·αργη·σωμεθα
2ndκαταργησητεκατ·αργη·σητεκαταργησησθεκατ·αργη·σησθε
3rdκαταργησωσιν, καταργησωσικατ·αργη·σωσι(ν)καταργησωνταικατ·αργη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταργησαιμικατ·αργη·σαιμικαταργησαιμηνκατ·αργη·σαιμην
2ndκαταργησαις, καταργησειαςκατ·αργη·σαις, κατ·αργη·σειας classicalκαταργησαιοκατ·αργη·σαιο
3rdκαταργησαι[GNT][LXX], καταργησειεκατ·αργη·σαι, κατ·αργη·σειε classicalκαταργησαιτοκατ·αργη·σαιτο
Pl1stκαταργησαιμενκατ·αργη·σαιμενκαταργησαιμεθακατ·αργη·σαιμεθα
2ndκαταργησαιτεκατ·αργη·σαιτεκαταργησαισθεκατ·αργη·σαισθε
3rdκαταργησαιεν, καταργησαισαν, καταργησειαν, καταργησειενκατ·αργη·σαιεν, κατ·αργη·σαισαν alt, κατ·αργη·σειαν classical, κατ·αργη·σειεν classicalκαταργησαιντοκατ·αργη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταργησονκατ·αργη·σονκαταργησαι[GNT][LXX]κατ·αργη·σαι
3rdκαταργησατωκατ·αργη·σατωκαταργησασθωκατ·αργη·σασθω
Pl1st
2ndκαταργησατεκατ·αργη·σατεκαταργησασθεκατ·αργη·σασθε
3rdκαταργησατωσαν, καταργησαντωνκατ·αργη·σατωσαν, κατ·αργη·σαντων classicalκαταργησασθωσαν, καταργησασθωνκατ·αργη·σασθωσαν, κατ·αργη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταργησαι[GNT][LXX]​κατ·αργη·σαικαταργησασθαι​κατ·αργη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργησασακαταργησας[GNT]καταργησανκατ·αργη·σασ·ακατ·αργη·σα[ντ]·ςκατ·αργη·σαν[τ]
Nom
Accκαταργησασανκαταργησαντακατ·αργη·σασ·ανκατ·αργη·σαντ·α
Datκαταργησασῃκαταργησαντικατ·αργη·σασ·ῃκατ·αργη·σαντ·ι
Genκαταργησασηςκαταργησαντος[GNT]κατ·αργη·σασ·ηςκατ·αργη·σαντ·ος
PlVocκαταργησασαικαταργησαντεςκαταργησαντακατ·αργη·σασ·αικατ·αργη·σαντ·εςκατ·αργη·σαντ·α
Nom
Accκαταργησασαςκαταργησανταςκατ·αργη·σασ·αςκατ·αργη·σαντ·ας
Datκαταργησασαιςκαταργησασι, καταργησασινκατ·αργη·σασ·αιςκατ·αργη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταργησασωνκαταργησαντωνκατ·αργη·σασ·ωνκατ·αργη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργησαμενηκαταργησαμενεκατ·αργη·σαμεν·ηκατ·αργη·σαμεν·ε
Nomκαταργησαμενοςκατ·αργη·σαμεν·ος
Accκαταργησαμενηνκαταργησαμενονκατ·αργη·σαμεν·ηνκατ·αργη·σαμεν·ον
Datκαταργησαμενῃκαταργησαμενῳκατ·αργη·σαμεν·ῃκατ·αργη·σαμεν·ῳ
Genκαταργησαμενηςκαταργησαμενουκατ·αργη·σαμεν·ηςκατ·αργη·σαμεν·ου
PlVocκαταργησαμεναικαταργησαμενοικαταργησαμενακατ·αργη·σαμεν·αικατ·αργη·σαμεν·οικατ·αργη·σαμεν·α
Nom
Accκαταργησαμεναςκαταργησαμενουςκατ·αργη·σαμεν·αςκατ·αργη·σαμεν·ους
Datκαταργησαμεναιςκαταργησαμενοιςκατ·αργη·σαμεν·αιςκατ·αργη·σαμεν·οις
Genκαταργησαμενωνκαταργησαμενωνκατ·αργη·σαμεν·ωνκατ·αργη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργηκα[GNT]κατ·ηργη·κακατηργημαικατ·ηργη·μαι
2ndκατηργηκας, κατηργηκεςκατ·ηργη·κας, κατ·ηργη·κες altκατηργησαικατ·ηργη·σαι
3rdκατηργηκεν, κατηργηκεκατ·ηργη·κε(ν)κατηργηται[GNT]κατ·ηργη·ται
Pl1stκατηργηκαμενκατ·ηργη·καμενκατηργημεθακατ·ηργη·μεθα
2ndκατηργηκατεκατ·ηργη·κατεκατηργησθεκατ·ηργη·σθε
3rdκατηργηκασιν, κατηργηκασι, κατηργηκανκατ·ηργη·κασι(ν), κατ·ηργη·καν altκατηργηνταικατ·ηργη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργησομαικατ·ηργη·σομαι
2ndκατηργησῃ, κατηργησεικατ·ηργη·σῃ, κατ·ηργη·σει classical
3rdκατηργησεταικατ·ηργη·σεται
Pl1stκατηργησομεθακατ·ηργη·σομεθα
2ndκατηργησεσθεκατ·ηργη·σεσθε
3rdκατηργησονταικατ·ηργη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργηκωκατ·ηργη·κω
2ndκατηργηκῃςκατ·ηργη·κῃς
3rdκατηργηκῃκατ·ηργη·κῃ
Pl1stκατηργηκωμενκατ·ηργη·κωμεν
2ndκατηργηκητεκατ·ηργη·κητε
3rdκατηργηκωσιν, κατηργηκωσικατ·ηργη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργηκοιμι, κατηργηκοιηνκατ·ηργη·κοιμι, κατ·ηργη·κοιην classical
2ndκατηργηκοις, κατηργηκοιηςκατ·ηργη·κοις, κατ·ηργη·κοιης classical
3rdκατηργηκοι, κατηργηκοιηκατ·ηργη·κοι, κατ·ηργη·κοιη classical
Pl1stκατηργηκοιμενκατ·ηργη·κοιμεν
2ndκατηργηκοιτεκατ·ηργη·κοιτε
3rdκατηργηκοιενκατ·ηργη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργησοιμηνκατ·ηργη·σοιμην
2ndκατηργησοιοκατ·ηργη·σοιο
3rdκατηργησοιτοκατ·ηργη·σοιτο
Pl1stκατηργησοιμεθακατ·ηργη·σοιμεθα
2ndκατηργησοισθεκατ·ηργη·σοισθε
3rdκατηργησοιντοκατ·ηργη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατηργηκεκατ·ηργη·κεκατηργησοκατ·ηργη·σο
3rdκατηργηκετωκατ·ηργη·κετωκατηργησθωκατ·ηργη·σθω
Pl1st
2ndκατηργηκετεκατ·ηργη·κετεκατηργησθεκατ·ηργη·σθε
3rdκατηργηκετωσανκατ·ηργη·κετωσανκατηργησθωσαν, κατηργησθωνκατ·ηργη·σθωσαν, κατ·ηργη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηργηκεναι​κατ·ηργη·κεναι​κατηργησθαι​κατ·ηργη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατηργησεσθαι​κατ·ηργη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηργηκυιακατηργηκοςκατ·ηργη·κυι·ακατ·ηργη·κο[τ]·ς
Nomκατηργηκωςκατ·ηργη·κο[τ]·^ς
Accκατηργηκυιανκατηργηκοτακατ·ηργη·κυι·ανκατ·ηργη·κοτ·α
Datκατηργηκυιᾳκατηργηκοτικατ·ηργη·κυι·ᾳκατ·ηργη·κοτ·ι
Genκατηργηκυιαςκατηργηκοτοςκατ·ηργη·κυι·αςκατ·ηργη·κοτ·ος
PlVocκατηργηκυιαικατηργηκοτεςκατηργηκοτακατ·ηργη·κυι·αικατ·ηργη·κοτ·εςκατ·ηργη·κοτ·α
Nom
Accκατηργηκυιαςκατηργηκοταςκατ·ηργη·κυι·αςκατ·ηργη·κοτ·ας
Datκατηργηκυιαιςκατηργηκοσι, κατηργηκοσινκατ·ηργη·κυι·αιςκατ·ηργη·κο[τ]·σι(ν)
Genκατηργηκυιωνκατηργηκοτωνκατ·ηργη·κυι·ωνκατ·ηργη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατηργημενηκατηργημενεκατ·ηργη·μεν·ηκατ·ηργη·μεν·ε
Nomκατηργημενοςκατ·ηργη·μεν·ος
Accκατηργημενηνκατηργημενονκατ·ηργη·μεν·ηνκατ·ηργη·μεν·ον
Datκατηργημενῃκατηργημενῳκατ·ηργη·μεν·ῃκατ·ηργη·μεν·ῳ
Genκατηργημενηςκατηργημενουκατ·ηργη·μεν·ηςκατ·ηργη·μεν·ου
PlVocκατηργημεναικατηργημενοικατηργημενακατ·ηργη·μεν·αικατ·ηργη·μεν·οικατ·ηργη·μεν·α
Nom
Accκατηργημεναςκατηργημενουςκατ·ηργη·μεν·αςκατ·ηργη·μεν·ους
Datκατηργημεναιςκατηργημενοιςκατ·ηργη·μεν·αιςκατ·ηργη·μεν·οις
Genκατηργημενωνκατηργημενωνκατ·ηργη·μεν·ωνκατ·ηργη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηργηκειν, κατηργηκηκατ·ε·ηργη·κειν, κατ·ε·ηργη·κη classicalκατηργημηνκατ·ε·ηργη·μην
2ndκατηργηκεις, κατηργηκηςκατ·ε·ηργη·κεις, κατ·ε·ηργη·κης classicalκατηργησοκατ·ε·ηργη·σο
3rdκατηργηκεικατ·ε·ηργη·κεικατηργητοκατ·ε·ηργη·το
Pl1stκατηργηκειμεν, κατηργηκεμενκατ·ε·ηργη·κειμεν, κατ·ε·ηργη·κεμεν classicalκατηργημεθακατ·ε·ηργη·μεθα
2ndκατηργηκειτε, κατηργηκετεκατ·ε·ηργη·κειτε, κατ·ε·ηργη·κετε classicalκατηργησθεκατ·ε·ηργη·σθε
3rdκατηργηκεισαν, κατηργηκεσανκατ·ε·ηργη·κεισαν, κατ·ε·ηργη·κεσαν classicalκατηργηντοκατ·ε·ηργη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηργηθηνκατ·ε·αργη·θην
2ndκατηργηθηςκατ·ε·αργη·θης
3rdκατηργηθηκατ·ε·αργη·θη
Pl1stκατηργηθημεν[GNT]κατ·ε·αργη·θημεν
2ndκατηργηθητε[GNT]κατ·ε·αργη·θητε
3rdκατηργηθησανκατ·ε·αργη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταργηθησομαικατ·αργη·θησομαι
2ndκαταργηθησῃ, καταργηθησεικατ·αργη·θησῃ, κατ·αργη·θησει classical
3rdκαταργηθησεται[GNT]κατ·αργη·θησεται
Pl1stκαταργηθησομεθακατ·αργη·θησομεθα
2ndκαταργηθησεσθεκατ·αργη·θησεσθε
3rdκαταργηθησονται[GNT]κατ·αργη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταργηθωκατ·αργη·θω
2ndκαταργηθῃςκατ·αργη·θῃς
3rdκαταργηθῃ[GNT]κατ·αργη·θῃ
Pl1stκαταργηθωμενκατ·αργη·θωμεν
2ndκαταργηθητεκατ·αργη·θητε
3rdκαταργηθωσιν, καταργηθωσικατ·αργη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταργηθειηνκατ·αργη·θειην
2ndκαταργηθειηςκατ·αργη·θειης
3rdκαταργηθειηκατ·αργη·θειη
Pl1stκαταργηθειημεν, καταργηθειμενκατ·αργη·θειημεν, κατ·αργη·θειμεν classical
2ndκαταργηθειητε, καταργηθειτεκατ·αργη·θειητε, κατ·αργη·θειτε classical
3rdκαταργηθειησαν, καταργηθειενκατ·αργη·θειησαν, κατ·αργη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταργηθησοιμηνκατ·αργη·θησοιμην
2ndκαταργηθησοιοκατ·αργη·θησοιο
3rdκαταργηθησοιτοκατ·αργη·θησοιτο
Pl1stκαταργηθησοιμεθακατ·αργη·θησοιμεθα
2ndκαταργηθησοισθεκατ·αργη·θησοισθε
3rdκαταργηθησοιντοκατ·αργη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταργηθητικατ·αργη·θητι
3rdκαταργηθητωκατ·αργη·θητω
Pl1st
2ndκαταργηθητεκατ·αργη·θητε
3rdκαταργηθητωσαν, καταργηθεντωνκατ·αργη·θητωσαν, κατ·αργη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταργηθηναι[LXX]​κατ·αργη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταργηθησεσθαι​κατ·αργη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργηθεισακαταργηθειςκαταργηθενκατ·αργη·θεισ·ακατ·αργη·θει[ντ]·ςκατ·αργη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταργηθεισανκαταργηθεντακατ·αργη·θεισ·ανκατ·αργη·θε[ι]ντ·α
Datκαταργηθεισῃκαταργηθεντικατ·αργη·θεισ·ῃκατ·αργη·θε[ι]ντ·ι
Genκαταργηθεισηςκαταργηθεντοςκατ·αργη·θεισ·ηςκατ·αργη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταργηθεισαικαταργηθεντεςκαταργηθεντακατ·αργη·θεισ·αικατ·αργη·θε[ι]ντ·εςκατ·αργη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταργηθεισαςκαταργηθενταςκατ·αργη·θεισ·αςκατ·αργη·θε[ι]ντ·ας
Datκαταργηθεισαιςκαταργηθεισι, καταργηθεισινκατ·αργη·θεισ·αιςκατ·αργη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταργηθεισωνκαταργηθεντωνκατ·αργη·θεισ·ωνκατ·αργη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταργηθησομενηκαταργηθησομενεκατ·αργη·θησομεν·ηκατ·αργη·θησομεν·ε
Nomκαταργηθησομενοςκατ·αργη·θησομεν·ος
Accκαταργηθησομενηνκαταργηθησομενονκατ·αργη·θησομεν·ηνκατ·αργη·θησομεν·ον
Datκαταργηθησομενῃκαταργηθησομενῳκατ·αργη·θησομεν·ῃκατ·αργη·θησομεν·ῳ
Genκαταργηθησομενηςκαταργηθησομενουκατ·αργη·θησομεν·ηςκατ·αργη·θησομεν·ου
PlVocκαταργηθησομεναικαταργηθησομενοικαταργηθησομενακατ·αργη·θησομεν·αικατ·αργη·θησομεν·οικατ·αργη·θησομεν·α
Nom
Accκαταργηθησομεναςκαταργηθησομενουςκατ·αργη·θησομεν·αςκατ·αργη·θησομεν·ους
Datκαταργηθησομεναιςκαταργηθησομενοιςκατ·αργη·θησομεν·αιςκατ·αργη·θησομεν·οις
Genκαταργηθησομενωνκαταργηθησομενωνκατ·αργη·θησομεν·ωνκατ·αργη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:48:49 EDT