καταπινω • KATAPINW • katapinō

Search: καταπιωμεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπιωμενκαταπίνωκατα·πι·ωμεν2aor act sub 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπιωμενκαταπίνωκατα·πι·ωμεν2aor act sub 1st pl

κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπινωκατα·πιν·ωκαταπινομαικατα·πιν·ομαι
2ndκαταπινειςκατα·πιν·ειςκαταπινῃ, καταπινει, καταπινεσαικατα·πιν·ῃ, κατα·πιν·ει classical, κατα·πιν·εσαι alt
3rdκαταπινεικατα·πιν·εικαταπινεταικατα·πιν·εται
Pl1stκαταπινομενκατα·πιν·ομενκαταπινομεθακατα·πιν·ομεθα
2ndκαταπινετεκατα·πιν·ετεκαταπινεσθεκατα·πιν·εσθε
3rdκαταπινουσιν, καταπινουσικατα·πιν·ουσι(ν)καταπινονταικατα·πιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπινωκατα·πιν·ωκαταπινωμαικατα·πιν·ωμαι
2ndκαταπινῃςκατα·πιν·ῃςκαταπινῃκατα·πιν·ῃ
3rdκαταπινῃκατα·πιν·ῃκαταπινηταικατα·πιν·ηται
Pl1stκαταπινωμενκατα·πιν·ωμενκαταπινωμεθακατα·πιν·ωμεθα
2ndκαταπινητεκατα·πιν·ητεκαταπινησθεκατα·πιν·ησθε
3rdκαταπινωσιν, καταπινωσικατα·πιν·ωσι(ν)καταπινωνταικατα·πιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπινοιμικατα·πιν·οιμικαταπινοιμηνκατα·πιν·οιμην
2ndκαταπινοιςκατα·πιν·οιςκαταπινοιοκατα·πιν·οιο
3rdκαταπινοικατα·πιν·οικαταπινοιτοκατα·πιν·οιτο
Pl1stκαταπινοιμενκατα·πιν·οιμενκαταπινοιμεθακατα·πιν·οιμεθα
2ndκαταπινοιτεκατα·πιν·οιτεκαταπινοισθεκατα·πιν·οισθε
3rdκαταπινοιεν, καταπινοισανκατα·πιν·οιεν, κατα·πιν·οισαν altκαταπινοιντοκατα·πιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπινεκατα·πιν·εκαταπινουκατα·πιν·ου
3rdκαταπινετωκατα·πιν·ετωκαταπινεσθωκατα·πιν·εσθω
Pl1st
2ndκαταπινετεκατα·πιν·ετεκαταπινεσθεκατα·πιν·εσθε
3rdκαταπινετωσαν, καταπινοντωνκατα·πιν·ετωσαν, κατα·πιν·οντων classicalκαταπινεσθωσαν, καταπινεσθωνκατα·πιν·εσθωσαν, κατα·πιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπινειν[LXX]​κατα·πιν·εινκαταπινεσθαι​κατα·πιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπινουσακαταπινονκατα·πιν·ουσ·ακατα·πιν·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπινωνκατα·πιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπινουσανκαταπινοντακατα·πιν·ουσ·ανκατα·πιν·ο[υ]ντ·α
Datκαταπινουσῃκαταπινοντικατα·πιν·ουσ·ῃκατα·πιν·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπινουσηςκαταπινοντοςκατα·πιν·ουσ·ηςκατα·πιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπινουσαικαταπινοντες[GNT][LXX]καταπινοντακατα·πιν·ουσ·αικατα·πιν·ο[υ]ντ·εςκατα·πιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπινουσαςκαταπινονταςκατα·πιν·ουσ·αςκατα·πιν·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπινουσαιςκαταπινουσι, καταπινουσινκατα·πιν·ουσ·αιςκατα·πιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπινουσωνκαταπινοντωνκατα·πιν·ουσ·ωνκατα·πιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπινομενηκαταπινομενεκατα·πιν·ομεν·ηκατα·πιν·ομεν·ε
Nomκαταπινομενοςκατα·πιν·ομεν·ος
Accκαταπινομενηνκαταπινομενονκατα·πιν·ομεν·ηνκατα·πιν·ομεν·ον
Datκαταπινομενῃκαταπινομενῳκατα·πιν·ομεν·ῃκατα·πιν·ομεν·ῳ
Genκαταπινομενηςκαταπινομενουκατα·πιν·ομεν·ηςκατα·πιν·ομεν·ου
PlVocκαταπινομεναικαταπινομενοικαταπινομενακατα·πιν·ομεν·αικατα·πιν·ομεν·οικατα·πιν·ομεν·α
Nom
Accκαταπινομεναςκαταπινομενουςκατα·πιν·ομεν·αςκατα·πιν·ομεν·ους
Datκαταπινομεναιςκαταπινομενοιςκατα·πιν·ομεν·αιςκατα·πιν·ομεν·οις
Genκαταπινομενωνκαταπινομενωνκατα·πιν·ομεν·ωνκατα·πιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπινονκατα·ε·πιν·ονκατεπινομηνκατα·ε·πιν·ομην
2ndκατεπινεςκατα·ε·πιν·εςκατεπινουκατα·ε·πιν·ου
3rdκατεπινεν, κατεπινεκατα·ε·πιν·ε(ν)κατεπινετοκατα·ε·πιν·ετο
Pl1stκατεπινομενκατα·ε·πιν·ομενκατεπινομεθακατα·ε·πιν·ομεθα
2ndκατεπινετεκατα·ε·πιν·ετεκατεπινεσθεκατα·ε·πιν·εσθε
3rdκατεπινον, κατεπινοσανκατα·ε·πιν·ον, κατα·ε·πιν·οσαν altκατεπινοντοκατα·ε·πιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιω[LXX]κατα·πι·[σ]ωκαταπιομαικατα·πι·[σ]ομαι
2ndκαταπιειςκατα·πι·[σ]ειςκαταπιῃ[GNT][LXX], καταπιει, καταπιεσαικατα·πι·[σ]ῃ, κατα·πι·[σ]ει classical, κατα·πι·[σ]εσαι alt
3rdκαταπιεικατα·πι·[σ]εικαταπιεται[LXX]κατα·πι·[σ]εται
Pl1stκαταπιομενκατα·πι·[σ]ομενκαταπιομεθακατα·πι·[σ]ομεθα
2ndκαταπιετεκατα·πι·[σ]ετεκαταπιεσθεκατα·πι·[σ]εσθε
3rdκαταπιουσιν, καταπιουσικατα·πι·[σ]ουσι(ν)καταπιονται[LXX]κατα·πι·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιοιμικατα·πι·[σ]οιμικαταπιοιμηνκατα·πι·[σ]οιμην
2ndκαταπιοιςκατα·πι·[σ]οιςκαταπιοιοκατα·πι·[σ]οιο
3rdκαταπιοι[LXX]κατα·πι·[σ]οικαταπιοιτοκατα·πι·[σ]οιτο
Pl1stκαταπιοιμενκατα·πι·[σ]οιμενκαταπιοιμεθακατα·πι·[σ]οιμεθα
2ndκαταπιοιτεκατα·πι·[σ]οιτεκαταπιοισθεκατα·πι·[σ]οισθε
3rdκαταπιοιενκατα·πι·[σ]οιενκαταπιοιντοκατα·πι·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπιειν[GNT][LXX]​κατα·πι·[σ]εινκαταπιεσθαι​κατα·πι·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπιουσακαταπιονκατα·πι·[σ]ουσ·ακατα·πι·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπιωνκατα·πι·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπιουσανκαταπιοντακατα·πι·[σ]ουσ·ανκατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαταπιουσῃκαταπιοντικατα·πι·[σ]ουσ·ῃκατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαταπιουσηςκαταπιοντοςκατα·πι·[σ]ουσ·ηςκατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπιουσαικαταπιοντεςκαταπιοντακατα·πι·[σ]ουσ·αικατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπιουσαςκαταπιονταςκατα·πι·[σ]ουσ·αςκατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαταπιουσαιςκαταπιουσι, καταπιουσινκατα·πι·[σ]ουσ·αιςκατα·πι·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπιουσωνκαταπιοντωνκατα·πι·[σ]ουσ·ωνκατα·πι·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπιομενηκαταπιομενεκατα·πι·[σ]ομεν·ηκατα·πι·[σ]ομεν·ε
Nomκαταπιομενοςκατα·πι·[σ]ομεν·ος
Accκαταπιομενηνκαταπιομενονκατα·πι·[σ]ομεν·ηνκατα·πι·[σ]ομεν·ον
Datκαταπιομενῃκαταπιομενῳκατα·πι·[σ]ομεν·ῃκατα·πι·[σ]ομεν·ῳ
Genκαταπιομενηςκαταπιομενουκατα·πι·[σ]ομεν·ηςκατα·πι·[σ]ομεν·ου
PlVocκαταπιομεναικαταπιομενοικαταπιομενακατα·πι·[σ]ομεν·αικατα·πι·[σ]ομεν·οικατα·πι·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαταπιομεναςκαταπιομενουςκατα·πι·[σ]ομεν·αςκατα·πι·[σ]ομεν·ους
Datκαταπιομεναιςκαταπιομενοιςκατα·πι·[σ]ομεν·αιςκατα·πι·[σ]ομεν·οις
Genκαταπιομενωνκαταπιομενωνκατα·πι·[σ]ομεν·ωνκατα·πι·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπιον[LXX]κατα·ε·πι·ονκατεπιομηνκατα·ε·πι·ομην
2ndκατεπιεςκατα·ε·πι·εςκατεπιουκατα·ε·πι·ου
3rdκατεπιεν[GNT][LXX], κατεπιεκατα·ε·πι·ε(ν), κατα·ε·πι·ε(ν)κατεπιετοκατα·ε·πι·ετο
Pl1stκατεπιομεν[LXX]κατα·ε·πι·ομενκατεπιομεθακατα·ε·πι·ομεθα
2ndκατεπιετεκατα·ε·πι·ετεκατεπιεσθεκατα·ε·πι·εσθε
3rdκατεπιον[LXX], κατεπιοσανκατα·ε·πι·ον, κατα·ε·πι·οσαν altκατεπιοντοκατα·ε·πι·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιω[LXX]κατα·πι·ωκαταπιωμαικατα·πι·ωμαι
2ndκαταπιῃςκατα·πι·ῃςκαταπιῃ[GNT][LXX]κατα·πι·ῃ
3rdκαταπιῃ[GNT][LXX]κατα·πι·ῃκαταπιηταικατα·πι·ηται
Pl1stκαταπιωμεν[LXX]κατα·πι·ωμενκαταπιωμεθακατα·πι·ωμεθα
2ndκαταπιητεκατα·πι·ητεκαταπιησθεκατα·πι·ησθε
3rdκαταπιωσιν[LXX], καταπιωσικατα·πι·ωσι(ν), κατα·πι·ωσι(ν)καταπιωνταικατα·πι·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιοιμικατα·πι·οιμικαταπιοιμηνκατα·πι·οιμην
2ndκαταπιοιςκατα·πι·οιςκαταπιοιοκατα·πι·οιο
3rdκαταπιοι[LXX]κατα·πι·οικαταπιοιτοκατα·πι·οιτο
Pl1stκαταπιοιμενκατα·πι·οιμενκαταπιοιμεθακατα·πι·οιμεθα
2ndκαταπιοιτεκατα·πι·οιτεκαταπιοισθεκατα·πι·οισθε
3rdκαταπιοιεν, καταπιοισανκατα·πι·οιεν, κατα·πι·οισαν altκαταπιοιντοκατα·πι·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπιεκατα·πι·εκαταπιουκατα·πι·ου
3rdκαταπιετω[LXX]κατα·πι·ετωκαταπιεσθωκατα·πι·εσθω
Pl1st
2ndκαταπιετεκατα·πι·ετεκαταπιεσθεκατα·πι·εσθε
3rdκαταπιετωσαν, καταπιοντωνκατα·πι·ετωσαν, κατα·πι·οντων classicalκαταπιεσθωσαν, καταπιεσθωνκατα·πι·εσθωσαν, κατα·πι·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπιειν[GNT][LXX]​κατα·πι·εινκαταπιεσθαι​κατα·πι·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπιουσακαταπιονκατα·πι·ουσ·ακατα·πι·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπιωνκατα·πι·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπιουσανκαταπιοντακατα·πι·ουσ·ανκατα·πι·ο[υ]ντ·α
Datκαταπιουσῃκαταπιοντικατα·πι·ουσ·ῃκατα·πι·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπιουσηςκαταπιοντοςκατα·πι·ουσ·ηςκατα·πι·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπιουσαικαταπιοντεςκαταπιοντακατα·πι·ουσ·αικατα·πι·ο[υ]ντ·εςκατα·πι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπιουσαςκαταπιονταςκατα·πι·ουσ·αςκατα·πι·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπιουσαιςκαταπιουσι, καταπιουσινκατα·πι·ουσ·αιςκατα·πι·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπιουσωνκαταπιοντωνκατα·πι·ουσ·ωνκατα·πι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπιομενηκαταπιομενεκατα·πι·ομεν·ηκατα·πι·ομεν·ε
Nomκαταπιομενοςκατα·πι·ομεν·ος
Accκαταπιομενηνκαταπιομενονκατα·πι·ομεν·ηνκατα·πι·ομεν·ον
Datκαταπιομενῃκαταπιομενῳκατα·πι·ομεν·ῃκατα·πι·ομεν·ῳ
Genκαταπιομενηςκαταπιομενουκατα·πι·ομεν·ηςκατα·πι·ομεν·ου
PlVocκαταπιομεναικαταπιομενοικαταπιομενακατα·πι·ομεν·αικατα·πι·ομεν·οικατα·πι·ομεν·α
Nom
Accκαταπιομεναςκαταπιομενουςκατα·πι·ομεν·αςκατα·πι·ομεν·ους
Datκαταπιομεναιςκαταπιομενοιςκατα·πι·ομεν·αιςκατα·πι·ομεν·οις
Genκαταπιομενωνκαταπιομενωνκατα·πι·ομεν·ωνκατα·πι·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεποθηνκατα·ε·πο·θην
2ndκατεποθηςκατα·ε·πο·θης
3rdκατεποθη[GNT][LXX]κατα·ε·πο·θη
Pl1stκατεποθημενκατα·ε·πο·θημεν
2ndκατεποθητεκατα·ε·πο·θητε
3rdκατεποθησαν[GNT][LXX]κατα·ε·πο·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποθησομαικατα·πο·θησομαι
2ndκαταποθησῃ, καταποθησεικατα·πο·θησῃ, κατα·πο·θησει classical
3rdκαταποθησεταικατα·πο·θησεται
Pl1stκαταποθησομεθακατα·πο·θησομεθα
2ndκαταποθησεσθεκατα·πο·θησεσθε
3rdκαταποθησονταικατα·πο·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποθωκατα·πο·θω
2ndκαταποθῃςκατα·πο·θῃς
3rdκαταποθῃ[GNT][LXX]κατα·πο·θῃ
Pl1stκαταποθωμενκατα·πο·θωμεν
2ndκαταποθητεκατα·πο·θητε
3rdκαταποθωσιν, καταποθωσικατα·πο·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποθειηνκατα·πο·θειην
2ndκαταποθειηςκατα·πο·θειης
3rdκαταποθειηκατα·πο·θειη
Pl1stκαταποθειημεν, καταποθειμενκατα·πο·θειημεν, κατα·πο·θειμεν classical
2ndκαταποθειητε, καταποθειτεκατα·πο·θειητε, κατα·πο·θειτε classical
3rdκαταποθειησαν, καταποθειενκατα·πο·θειησαν, κατα·πο·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταποθησοιμηνκατα·πο·θησοιμην
2ndκαταποθησοιοκατα·πο·θησοιο
3rdκαταποθησοιτοκατα·πο·θησοιτο
Pl1stκαταποθησοιμεθακατα·πο·θησοιμεθα
2ndκαταποθησοισθεκατα·πο·θησοισθε
3rdκαταποθησοιντοκατα·πο·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταποθητικατα·πο·θητι
3rdκαταποθητωκατα·πο·θητω
Pl1st
2ndκαταποθητεκατα·πο·θητε
3rdκαταποθητωσαν, καταποθεντωνκατα·πο·θητωσαν, κατα·πο·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταποθηναι​κατα·πο·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταποθησεσθαι​κατα·πο·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποθεισακαταποθειςκαταποθενκατα·πο·θεισ·ακατα·πο·θει[ντ]·ςκατα·πο·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταποθεισανκαταποθεντακατα·πο·θεισ·ανκατα·πο·θε[ι]ντ·α
Datκαταποθεισῃκαταποθεντικατα·πο·θεισ·ῃκατα·πο·θε[ι]ντ·ι
Genκαταποθεισηςκαταποθεντοςκατα·πο·θεισ·ηςκατα·πο·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταποθεισαικαταποθεντεςκαταποθεντακατα·πο·θεισ·αικατα·πο·θε[ι]ντ·εςκατα·πο·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταποθεισαςκαταποθενταςκατα·πο·θεισ·αςκατα·πο·θε[ι]ντ·ας
Datκαταποθεισαιςκαταποθεισι, καταποθεισινκατα·πο·θεισ·αιςκατα·πο·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταποθεισωνκαταποθεντωνκατα·πο·θεισ·ωνκατα·πο·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταποθησομενηκαταποθησομενεκατα·πο·θησομεν·ηκατα·πο·θησομεν·ε
Nomκαταποθησομενοςκατα·πο·θησομεν·ος
Accκαταποθησομενηνκαταποθησομενονκατα·πο·θησομεν·ηνκατα·πο·θησομεν·ον
Datκαταποθησομενῃκαταποθησομενῳκατα·πο·θησομεν·ῃκατα·πο·θησομεν·ῳ
Genκαταποθησομενηςκαταποθησομενουκατα·πο·θησομεν·ηςκατα·πο·θησομεν·ου
PlVocκαταποθησομεναικαταποθησομενοικαταποθησομενακατα·πο·θησομεν·αικατα·πο·θησομεν·οικατα·πο·θησομεν·α
Nom
Accκαταποθησομεναςκαταποθησομενουςκατα·πο·θησομεν·αςκατα·πο·θησομεν·ους
Datκαταποθησομεναιςκαταποθησομενοιςκατα·πο·θησομεν·αιςκατα·πο·θησομεν·οις
Genκαταποθησομενωνκαταποθησομενωνκατα·πο·θησομεν·ωνκατα·πο·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:08:23 EST