καταπιπτω • KATAPIPTW • katapiptō

Search: καταπιπτοντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπιπτονταςκαταπίπτωκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπιπτονταςκαταπίπτωκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιπτωκατα·πιπτ·ωκαταπιπτομαικατα·πιπτ·ομαι
2ndκαταπιπτειςκατα·πιπτ·ειςκαταπιπτῃ, καταπιπτει, καταπιπτεσαικατα·πιπτ·ῃ, κατα·πιπτ·ει classical, κατα·πιπτ·εσαι alt
3rdκαταπιπτεικατα·πιπτ·εικαταπιπτεταικατα·πιπτ·εται
Pl1stκαταπιπτομενκατα·πιπτ·ομενκαταπιπτομεθακατα·πιπτ·ομεθα
2ndκαταπιπτετε[LXX]κατα·πιπτ·ετεκαταπιπτεσθεκατα·πιπτ·εσθε
3rdκαταπιπτουσιν, καταπιπτουσικατα·πιπτ·ουσι(ν)καταπιπτονταικατα·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιπτωκατα·πιπτ·ωκαταπιπτωμαικατα·πιπτ·ωμαι
2ndκαταπιπτῃςκατα·πιπτ·ῃςκαταπιπτῃκατα·πιπτ·ῃ
3rdκαταπιπτῃκατα·πιπτ·ῃκαταπιπτηταικατα·πιπτ·ηται
Pl1stκαταπιπτωμενκατα·πιπτ·ωμενκαταπιπτωμεθακατα·πιπτ·ωμεθα
2ndκαταπιπτητεκατα·πιπτ·ητεκαταπιπτησθεκατα·πιπτ·ησθε
3rdκαταπιπτωσιν, καταπιπτωσικατα·πιπτ·ωσι(ν)καταπιπτωνταικατα·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπιπτοιμικατα·πιπτ·οιμικαταπιπτοιμηνκατα·πιπτ·οιμην
2ndκαταπιπτοιςκατα·πιπτ·οιςκαταπιπτοιοκατα·πιπτ·οιο
3rdκαταπιπτοικατα·πιπτ·οικαταπιπτοιτοκατα·πιπτ·οιτο
Pl1stκαταπιπτοιμενκατα·πιπτ·οιμενκαταπιπτοιμεθακατα·πιπτ·οιμεθα
2ndκαταπιπτοιτεκατα·πιπτ·οιτεκαταπιπτοισθεκατα·πιπτ·οισθε
3rdκαταπιπτοιεν, καταπιπτοισανκατα·πιπτ·οιεν, κατα·πιπτ·οισαν altκαταπιπτοιντοκατα·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπιπτεκατα·πιπτ·εκαταπιπτουκατα·πιπτ·ου
3rdκαταπιπτετωκατα·πιπτ·ετωκαταπιπτεσθωκατα·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndκαταπιπτετε[LXX]κατα·πιπτ·ετεκαταπιπτεσθεκατα·πιπτ·εσθε
3rdκαταπιπτετωσαν, καταπιπτοντωνκατα·πιπτ·ετωσαν, κατα·πιπτ·οντων classicalκαταπιπτεσθωσαν, καταπιπτεσθωνκατα·πιπτ·εσθωσαν, κατα·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπιπτειν[GNT]​κατα·πιπτ·εινκαταπιπτεσθαι​κατα·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπιπτουσακαταπιπτονκατα·πιπτ·ουσ·ακατα·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπιπτων[LXX]κατα·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπιπτουσανκαταπιπτοντακατα·πιπτ·ουσ·ανκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datκαταπιπτουσῃκαταπιπτοντικατα·πιπτ·ουσ·ῃκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπιπτουσηςκαταπιπτοντοςκατα·πιπτ·ουσ·ηςκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπιπτουσαικαταπιπτοντεςκαταπιπτοντακατα·πιπτ·ουσ·αικατα·πιπτ·ο[υ]ντ·εςκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπιπτουσαςκαταπιπτοντας[LXX]κατα·πιπτ·ουσ·αςκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπιπτουσαιςκαταπιπτουσι, καταπιπτουσινκατα·πιπτ·ουσ·αιςκατα·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπιπτουσωνκαταπιπτοντωνκατα·πιπτ·ουσ·ωνκατα·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπιπτομενηκαταπιπτομενεκατα·πιπτ·ομεν·ηκατα·πιπτ·ομεν·ε
Nomκαταπιπτομενοςκατα·πιπτ·ομεν·ος
Accκαταπιπτομενηνκαταπιπτομενονκατα·πιπτ·ομεν·ηνκατα·πιπτ·ομεν·ον
Datκαταπιπτομενῃκαταπιπτομενῳκατα·πιπτ·ομεν·ῃκατα·πιπτ·ομεν·ῳ
Genκαταπιπτομενηςκαταπιπτομενουκατα·πιπτ·ομεν·ηςκατα·πιπτ·ομεν·ου
PlVocκαταπιπτομεναικαταπιπτομενοικαταπιπτομενακατα·πιπτ·ομεν·αικατα·πιπτ·ομεν·οικατα·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accκαταπιπτομεναςκαταπιπτομενουςκατα·πιπτ·ομεν·αςκατα·πιπτ·ομεν·ους
Datκαταπιπτομεναιςκαταπιπτομενοιςκατα·πιπτ·ομεν·αιςκατα·πιπτ·ομεν·οις
Genκαταπιπτομενωνκαταπιπτομενωνκατα·πιπτ·ομεν·ωνκατα·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπιπτονκατα·ε·πιπτ·ονκατεπιπτομηνκατα·ε·πιπτ·ομην
2ndκατεπιπτεςκατα·ε·πιπτ·εςκατεπιπτουκατα·ε·πιπτ·ου
3rdκατεπιπτεν, κατεπιπτεκατα·ε·πιπτ·ε(ν)κατεπιπτετοκατα·ε·πιπτ·ετο
Pl1stκατεπιπτομενκατα·ε·πιπτ·ομενκατεπιπτομεθακατα·ε·πιπτ·ομεθα
2ndκατεπιπτετεκατα·ε·πιπτ·ετεκατεπιπτεσθεκατα·ε·πιπτ·εσθε
3rdκατεπιπτον, κατεπιπτοσανκατα·ε·πιπτ·ον, κατα·ε·πιπτ·οσαν altκατεπιπτοντοκατα·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεσωκατα·πεσ(ε)·[σ]ωκαταπεσουμαικατα·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndκαταπεσειςκατα·πεσ(ε)·[σ]ειςκαταπεσῃ[LXX], καταπεσει, καταπεσεισαικατα·πεσ(ε)·[σ]ῃ, κατα·πεσ(ε)·[σ]ει classical, κατα·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκαταπεσεικατα·πεσ(ε)·[σ]εικαταπεσειταικατα·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stκαταπεσουμενκατα·πεσ(ε)·[σ]ομενκαταπεσουμεθακατα·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndκαταπεσειτεκατα·πεσ(ε)·[σ]ετεκαταπεσεισθεκατα·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdκαταπεσουσιν, καταπεσουσικατα·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)καταπεσουνταικατα·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεσοιμικατα·πεσ(ε)·[σ]οιμικαταπεσοιμηνκατα·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndκαταπεσοιςκατα·πεσ(ε)·[σ]οιςκαταπεσοιοκατα·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdκαταπεσοικατα·πεσ(ε)·[σ]οικαταπεσοιτοκατα·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκαταπεσοιμενκατα·πεσ(ε)·[σ]οιμενκαταπεσοιμεθακατα·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκαταπεσοιτεκατα·πεσ(ε)·[σ]οιτεκαταπεσοισθεκατα·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdκαταπεσοιενκατα·πεσ(ε)·[σ]οιενκαταπεσοιντοκατα·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπεσειν​κατα·πεσ(ε)·[σ]ειν​καταπεσεισθαι​κατα·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπεσουσακαταπεσουνκατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ακατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπεσων[LXX]κατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπεσουσανκαταπεσουντακατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανκατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαταπεσουσῃκαταπεσουντικατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃκατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαταπεσουσηςκαταπεσουντοςκατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςκατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπεσουσαικαταπεσουντεςκαταπεσουντακατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αικατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπεσουσαςκαταπεσουνταςκατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςκατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαταπεσουσαιςκαταπεσουσι, καταπεσουσινκατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςκατα·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπεσουσωνκαταπεσουντωνκατα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνκατα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπεσουμενηκαταπεσουμενεκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκαταπεσουμενοςκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκαταπεσουμενηνκαταπεσουμενονκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκαταπεσουμενῃκαταπεσουμενῳκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκαταπεσουμενηςκαταπεσουμενουκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκαταπεσουμεναικαταπεσουμενοικαταπεσουμενακατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αικατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οικατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαταπεσουμεναςκαταπεσουμενουςκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκαταπεσουμεναιςκαταπεσουμενοιςκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκαταπεσουμενωνκαταπεσουμενωνκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνκατα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπεσον[LXX]κατα·ε·πεσ·ονκατεπεσομηνκατα·ε·πεσ·ομην
2ndκατεπεσεςκατα·ε·πεσ·εςκατεπεσουκατα·ε·πεσ·ου
3rdκατεπεσεν[GNT], κατεπεσεκατα·ε·πεσ·ε(ν), κατα·ε·πεσ·ε(ν)κατεπεσετοκατα·ε·πεσ·ετο
Pl1stκατεπεσομενκατα·ε·πεσ·ομενκατεπεσομεθακατα·ε·πεσ·ομεθα
2ndκατεπεσετεκατα·ε·πεσ·ετεκατεπεσεσθεκατα·ε·πεσ·εσθε
3rdκατεπεσον[LXX], κατεπεσοσανκατα·ε·πεσ·ον, κατα·ε·πεσ·οσαν altκατεπεσοντοκατα·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεσωκατα·πεσ·ωκαταπεσωμαικατα·πεσ·ωμαι
2ndκαταπεσῃςκατα·πεσ·ῃςκαταπεσῃ[LXX]κατα·πεσ·ῃ
3rdκαταπεσῃ[LXX]κατα·πεσ·ῃκαταπεσηταικατα·πεσ·ηται
Pl1stκαταπεσωμενκατα·πεσ·ωμενκαταπεσωμεθακατα·πεσ·ωμεθα
2ndκαταπεσητεκατα·πεσ·ητεκαταπεσησθεκατα·πεσ·ησθε
3rdκαταπεσωσιν, καταπεσωσικατα·πεσ·ωσι(ν)καταπεσωνταικατα·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεσοιμικατα·πεσ·οιμικαταπεσοιμηνκατα·πεσ·οιμην
2ndκαταπεσοιςκατα·πεσ·οιςκαταπεσοιοκατα·πεσ·οιο
3rdκαταπεσοικατα·πεσ·οικαταπεσοιτοκατα·πεσ·οιτο
Pl1stκαταπεσοιμενκατα·πεσ·οιμενκαταπεσοιμεθακατα·πεσ·οιμεθα
2ndκαταπεσοιτεκατα·πεσ·οιτεκαταπεσοισθεκατα·πεσ·οισθε
3rdκαταπεσοιεν, καταπεσοισανκατα·πεσ·οιεν, κατα·πεσ·οισαν altκαταπεσοιντοκατα·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπεσεκατα·πεσ·εκαταπεσουκατα·πεσ·ου
3rdκαταπεσετωκατα·πεσ·ετωκαταπεσεσθωκατα·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndκαταπεσετεκατα·πεσ·ετεκαταπεσεσθεκατα·πεσ·εσθε
3rdκαταπεσετωσαν, καταπεσοντων[GNT]κατα·πεσ·ετωσαν, κατα·πεσ·οντων classicalκαταπεσεσθωσαν, καταπεσεσθωνκατα·πεσ·εσθωσαν, κατα·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπεσειν​κατα·πεσ·ειν​καταπεσεσθαι​κατα·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπεσουσακαταπεσονκατα·πεσ·ουσ·ακατα·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπεσων[LXX]κατα·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπεσουσανκαταπεσοντακατα·πεσ·ουσ·ανκατα·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datκαταπεσουσῃκαταπεσοντικατα·πεσ·ουσ·ῃκατα·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπεσουσηςκαταπεσοντοςκατα·πεσ·ουσ·ηςκατα·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπεσουσαικαταπεσοντεςκαταπεσοντακατα·πεσ·ουσ·αικατα·πεσ·ο[υ]ντ·εςκατα·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπεσουσαςκαταπεσονταςκατα·πεσ·ουσ·αςκατα·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπεσουσαιςκαταπεσουσι, καταπεσουσινκατα·πεσ·ουσ·αιςκατα·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπεσουσωνκαταπεσοντων[GNT]κατα·πεσ·ουσ·ωνκατα·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπεσομενηκαταπεσομενεκατα·πεσ·ομεν·ηκατα·πεσ·ομεν·ε
Nomκαταπεσομενοςκατα·πεσ·ομεν·ος
Accκαταπεσομενηνκαταπεσομενονκατα·πεσ·ομεν·ηνκατα·πεσ·ομεν·ον
Datκαταπεσομενῃκαταπεσομενῳκατα·πεσ·ομεν·ῃκατα·πεσ·ομεν·ῳ
Genκαταπεσομενηςκαταπεσομενουκατα·πεσ·ομεν·ηςκατα·πεσ·ομεν·ου
PlVocκαταπεσομεναικαταπεσομενοικαταπεσομενακατα·πεσ·ομεν·αικατα·πεσ·ομεν·οικατα·πεσ·ομεν·α
Nom
Accκαταπεσομεναςκαταπεσομενουςκατα·πεσ·ομεν·αςκατα·πεσ·ομεν·ους
Datκαταπεσομεναιςκαταπεσομενοιςκατα·πεσ·ομεν·αιςκατα·πεσ·ομεν·οις
Genκαταπεσομενωνκαταπεσομενωνκατα·πεσ·ομεν·ωνκατα·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπτωκακατα·πεπτω·κα
2ndκαταπεπτωκας, καταπεπτωκεςκατα·πεπτω·κας, κατα·πεπτω·κες alt
3rdκαταπεπτωκεν, καταπεπτωκεκατα·πεπτω·κε(ν)
Pl1stκαταπεπτωκαμενκατα·πεπτω·καμεν
2ndκαταπεπτωκατεκατα·πεπτω·κατε
3rdκαταπεπτωκασιν, καταπεπτωκασι, καταπεπτωκανκατα·πεπτω·κασι(ν), κατα·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπτωκωκατα·πεπτω·κω
2ndκαταπεπτωκῃςκατα·πεπτω·κῃς
3rdκαταπεπτωκῃκατα·πεπτω·κῃ
Pl1stκαταπεπτωκωμενκατα·πεπτω·κωμεν
2ndκαταπεπτωκητεκατα·πεπτω·κητε
3rdκαταπεπτωκωσιν, καταπεπτωκωσικατα·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπτωκοιμι, καταπεπτωκοιηνκατα·πεπτω·κοιμι, κατα·πεπτω·κοιην classical
2ndκαταπεπτωκοις, καταπεπτωκοιηςκατα·πεπτω·κοις, κατα·πεπτω·κοιης classical
3rdκαταπεπτωκοι, καταπεπτωκοιηκατα·πεπτω·κοι, κατα·πεπτω·κοιη classical
Pl1stκαταπεπτωκοιμενκατα·πεπτω·κοιμεν
2ndκαταπεπτωκοιτεκατα·πεπτω·κοιτε
3rdκαταπεπτωκοιενκατα·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπεπτωκεκατα·πεπτω·κε
3rdκαταπεπτωκετωκατα·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndκαταπεπτωκετεκατα·πεπτω·κετε
3rdκαταπεπτωκετωσανκατα·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπεπτωκεναι​κατα·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπεπτωκυιακαταπεπτωκοςκατα·πεπτω·κυι·ακατα·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomκαταπεπτωκωςκατα·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accκαταπεπτωκυιανκαταπεπτωκοτακατα·πεπτω·κυι·ανκατα·πεπτω·κοτ·α
Datκαταπεπτωκυιᾳκαταπεπτωκοτικατα·πεπτω·κυι·ᾳκατα·πεπτω·κοτ·ι
Genκαταπεπτωκυιαςκαταπεπτωκοτοςκατα·πεπτω·κυι·αςκατα·πεπτω·κοτ·ος
PlVocκαταπεπτωκυιαικαταπεπτωκοτεςκαταπεπτωκοτακατα·πεπτω·κυι·αικατα·πεπτω·κοτ·εςκατα·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accκαταπεπτωκυιαςκαταπεπτωκοταςκατα·πεπτω·κυι·αςκατα·πεπτω·κοτ·ας
Datκαταπεπτωκυιαιςκαταπεπτωκοσι, καταπεπτωκοσινκατα·πεπτω·κυι·αιςκατα·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genκαταπεπτωκυιωνκαταπεπτωκοτων[LXX]κατα·πεπτω·κυι·ωνκατα·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπεπτωκειν, κατεπεπτωκηκατα·ε·πεπτω·κειν, κατα·ε·πεπτω·κη classical
2ndκατεπεπτωκεις, κατεπεπτωκηςκατα·ε·πεπτω·κεις, κατα·ε·πεπτω·κης classical
3rdκατεπεπτωκεικατα·ε·πεπτω·κει
Pl1stκατεπεπτωκειμεν, κατεπεπτωκεμενκατα·ε·πεπτω·κειμεν, κατα·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndκατεπεπτωκειτε, κατεπεπτωκετεκατα·ε·πεπτω·κειτε, κατα·ε·πεπτω·κετε classical
3rdκατεπεπτωκεισαν, κατεπεπτωκεσανκατα·ε·πεπτω·κεισαν, κατα·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπεπτωκειν, καταπεπτωκηκατα·[ε]·πεπτω·κειν, κατα·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndκαταπεπτωκεις, καταπεπτωκηςκατα·[ε]·πεπτω·κεις, κατα·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdκαταπεπτωκεικατα·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stκαταπεπτωκειμεν, καταπεπτωκεμενκατα·[ε]·πεπτω·κειμεν, κατα·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndκαταπεπτωκειτε, καταπεπτωκετεκατα·[ε]·πεπτω·κειτε, κατα·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdκαταπεπτωκεισαν, καταπεπτωκεσανκατα·[ε]·πεπτω·κεισαν, κατα·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 10:38:30 EDT