καταπτησσω • KATAPTHSSW • kataptēssō

Search: καταπτησσει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπτησσει; καταπτησσεικαταπτήσσωκατα·πτησσ·ει; κατα·πτησσ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπτησσεικαταπτήσσωκατα·πτησσ·ειpres act ind 3rd sg
καταπτησσεικαταπτήσσωκατα·πτησσ·ειpres mp ind 2nd sg classical

κατα·πτήσσω [LXX] (κατα+πτησσ-, κατα+πτηξ-, -, κατ+επτη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπτησσωκατα·πτησσ·ωκαταπτησσομαικατα·πτησσ·ομαι
2ndκαταπτησσειςκατα·πτησσ·ειςκαταπτησσῃ, καταπτησσει[LXX], καταπτησσεσαικατα·πτησσ·ῃ, κατα·πτησσ·ει classical, κατα·πτησσ·εσαι alt
3rdκαταπτησσει[LXX]κατα·πτησσ·εικαταπτησσεταικατα·πτησσ·εται
Pl1stκαταπτησσομενκατα·πτησσ·ομενκαταπτησσομεθακατα·πτησσ·ομεθα
2ndκαταπτησσετεκατα·πτησσ·ετεκαταπτησσεσθεκατα·πτησσ·εσθε
3rdκαταπτησσουσιν, καταπτησσουσικατα·πτησσ·ουσι(ν)καταπτησσονταικατα·πτησσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπτησσωκατα·πτησσ·ωκαταπτησσωμαικατα·πτησσ·ωμαι
2ndκαταπτησσῃςκατα·πτησσ·ῃςκαταπτησσῃκατα·πτησσ·ῃ
3rdκαταπτησσῃκατα·πτησσ·ῃκαταπτησσηταικατα·πτησσ·ηται
Pl1stκαταπτησσωμενκατα·πτησσ·ωμενκαταπτησσωμεθακατα·πτησσ·ωμεθα
2ndκαταπτησσητεκατα·πτησσ·ητεκαταπτησσησθεκατα·πτησσ·ησθε
3rdκαταπτησσωσιν, καταπτησσωσικατα·πτησσ·ωσι(ν)καταπτησσωνταικατα·πτησσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπτησσοιμικατα·πτησσ·οιμικαταπτησσοιμηνκατα·πτησσ·οιμην
2ndκαταπτησσοιςκατα·πτησσ·οιςκαταπτησσοιοκατα·πτησσ·οιο
3rdκαταπτησσοικατα·πτησσ·οικαταπτησσοιτοκατα·πτησσ·οιτο
Pl1stκαταπτησσοιμενκατα·πτησσ·οιμενκαταπτησσοιμεθακατα·πτησσ·οιμεθα
2ndκαταπτησσοιτεκατα·πτησσ·οιτεκαταπτησσοισθεκατα·πτησσ·οισθε
3rdκαταπτησσοιεν, καταπτησσοισανκατα·πτησσ·οιεν, κατα·πτησσ·οισαν altκαταπτησσοιντοκατα·πτησσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπτησσεκατα·πτησσ·εκαταπτησσουκατα·πτησσ·ου
3rdκαταπτησσετωκατα·πτησσ·ετωκαταπτησσεσθωκατα·πτησσ·εσθω
Pl1st
2ndκαταπτησσετεκατα·πτησσ·ετεκαταπτησσεσθεκατα·πτησσ·εσθε
3rdκαταπτησσετωσαν, καταπτησσοντωνκατα·πτησσ·ετωσαν, κατα·πτησσ·οντων classicalκαταπτησσεσθωσαν, καταπτησσεσθωνκατα·πτησσ·εσθωσαν, κατα·πτησσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπτησσειν​κατα·πτησσ·ειν​καταπτησσεσθαι​κατα·πτησσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπτησσουσακαταπτησσονκατα·πτησσ·ουσ·ακατα·πτησσ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπτησσωνκατα·πτησσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπτησσουσανκαταπτησσοντακατα·πτησσ·ουσ·ανκατα·πτησσ·ο[υ]ντ·α
Datκαταπτησσουσῃκαταπτησσοντικατα·πτησσ·ουσ·ῃκατα·πτησσ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπτησσουσηςκαταπτησσοντοςκατα·πτησσ·ουσ·ηςκατα·πτησσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπτησσουσαικαταπτησσοντεςκαταπτησσοντακατα·πτησσ·ουσ·αικατα·πτησσ·ο[υ]ντ·εςκατα·πτησσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπτησσουσαςκαταπτησσονταςκατα·πτησσ·ουσ·αςκατα·πτησσ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπτησσουσαιςκαταπτησσουσι, καταπτησσουσινκατα·πτησσ·ουσ·αιςκατα·πτησσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπτησσουσωνκαταπτησσοντωνκατα·πτησσ·ουσ·ωνκατα·πτησσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπτησσομενηκαταπτησσομενεκατα·πτησσ·ομεν·ηκατα·πτησσ·ομεν·ε
Nomκαταπτησσομενοςκατα·πτησσ·ομεν·ος
Accκαταπτησσομενηνκαταπτησσομενονκατα·πτησσ·ομεν·ηνκατα·πτησσ·ομεν·ον
Datκαταπτησσομενῃκαταπτησσομενῳκατα·πτησσ·ομεν·ῃκατα·πτησσ·ομεν·ῳ
Genκαταπτησσομενηςκαταπτησσομενουκατα·πτησσ·ομεν·ηςκατα·πτησσ·ομεν·ου
PlVocκαταπτησσομεναικαταπτησσομενοικαταπτησσομενακατα·πτησσ·ομεν·αικατα·πτησσ·ομεν·οικατα·πτησσ·ομεν·α
Nom
Accκαταπτησσομεναςκαταπτησσομενουςκατα·πτησσ·ομεν·αςκατα·πτησσ·ομεν·ους
Datκαταπτησσομεναιςκαταπτησσομενοιςκατα·πτησσ·ομεν·αιςκατα·πτησσ·ομεν·οις
Genκαταπτησσομενωνκαταπτησσομενωνκατα·πτησσ·ομεν·ωνκατα·πτησσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπτησσονκατα·ε·πτησσ·ονκατεπτησσομηνκατα·ε·πτησσ·ομην
2ndκατεπτησσεςκατα·ε·πτησσ·εςκατεπτησσουκατα·ε·πτησσ·ου
3rdκατεπτησσεν, κατεπτησσεκατα·ε·πτησσ·ε(ν)κατεπτησσετοκατα·ε·πτησσ·ετο
Pl1stκατεπτησσομενκατα·ε·πτησσ·ομενκατεπτησσομεθακατα·ε·πτησσ·ομεθα
2ndκατεπτησσετεκατα·ε·πτησσ·ετεκατεπτησσεσθεκατα·ε·πτησσ·εσθε
3rdκατεπτησσον, κατεπτησσοσανκατα·ε·πτησσ·ον, κατα·ε·πτησσ·οσαν altκατεπτησσοντοκατα·ε·πτησσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπτηξωκατα·πτησσ·σωκαταπτηξομαικατα·πτησσ·σομαι
2ndκαταπτηξειςκατα·πτησσ·σειςκαταπτηξῃ, καταπτηξει[LXX], καταπτηξεσαικατα·πτησσ·σῃ, κατα·πτησσ·σει classical, κατα·πτησσ·σεσαι alt
3rdκαταπτηξει[LXX]κατα·πτησσ·σεικαταπτηξεταικατα·πτησσ·σεται
Pl1stκαταπτηξομενκατα·πτησσ·σομενκαταπτηξομεθακατα·πτησσ·σομεθα
2ndκαταπτηξετεκατα·πτησσ·σετεκαταπτηξεσθεκατα·πτησσ·σεσθε
3rdκαταπτηξουσιν, καταπτηξουσικατα·πτησσ·σουσι(ν)καταπτηξονταικατα·πτησσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπτηξοιμικατα·πτησσ·σοιμικαταπτηξοιμηνκατα·πτησσ·σοιμην
2ndκαταπτηξοιςκατα·πτησσ·σοιςκαταπτηξοιοκατα·πτησσ·σοιο
3rdκαταπτηξοικατα·πτησσ·σοικαταπτηξοιτοκατα·πτησσ·σοιτο
Pl1stκαταπτηξοιμενκατα·πτησσ·σοιμενκαταπτηξοιμεθακατα·πτησσ·σοιμεθα
2ndκαταπτηξοιτεκατα·πτησσ·σοιτεκαταπτηξοισθεκατα·πτησσ·σοισθε
3rdκαταπτηξοιενκατα·πτησσ·σοιενκαταπτηξοιντοκατα·πτησσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπτηξειν​κατα·πτησσ·σειν​καταπτηξεσθαι​κατα·πτησσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπτηξουσακαταπτηξονκατα·πτησσ·σουσ·ακατα·πτησσ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταπτηξωνκατα·πτησσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπτηξουσανκαταπτηξοντακατα·πτησσ·σουσ·ανκατα·πτησσ·σο[υ]ντ·α
Datκαταπτηξουσῃκαταπτηξοντικατα·πτησσ·σουσ·ῃκατα·πτησσ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταπτηξουσηςκαταπτηξοντοςκατα·πτησσ·σουσ·ηςκατα·πτησσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπτηξουσαικαταπτηξοντεςκαταπτηξοντακατα·πτησσ·σουσ·αικατα·πτησσ·σο[υ]ντ·εςκατα·πτησσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπτηξουσαςκαταπτηξονταςκατα·πτησσ·σουσ·αςκατα·πτησσ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταπτηξουσαιςκαταπτηξουσι, καταπτηξουσινκατα·πτησσ·σουσ·αιςκατα·πτησσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπτηξουσωνκαταπτηξοντωνκατα·πτησσ·σουσ·ωνκατα·πτησσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπτηξομενηκαταπτηξομενεκατα·πτησσ·σομεν·ηκατα·πτησσ·σομεν·ε
Nomκαταπτηξομενοςκατα·πτησσ·σομεν·ος
Accκαταπτηξομενηνκαταπτηξομενονκατα·πτησσ·σομεν·ηνκατα·πτησσ·σομεν·ον
Datκαταπτηξομενῃκαταπτηξομενῳκατα·πτησσ·σομεν·ῃκατα·πτησσ·σομεν·ῳ
Genκαταπτηξομενηςκαταπτηξομενουκατα·πτησσ·σομεν·ηςκατα·πτησσ·σομεν·ου
PlVocκαταπτηξομεναικαταπτηξομενοικαταπτηξομενακατα·πτησσ·σομεν·αικατα·πτησσ·σομεν·οικατα·πτησσ·σομεν·α
Nom
Accκαταπτηξομεναςκαταπτηξομενουςκατα·πτησσ·σομεν·αςκατα·πτησσ·σομεν·ους
Datκαταπτηξομεναιςκαταπτηξομενοιςκατα·πτησσ·σομεν·αιςκατα·πτησσ·σομεν·οις
Genκαταπτηξομενωνκαταπτηξομενωνκατα·πτησσ·σομεν·ωνκατα·πτησσ·σομεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπτηκακατ·επτη·κα
2ndκατεπτηκας, κατεπτηκεςκατ·επτη·κας, κατ·επτη·κες alt
3rdκατεπτηκεν[LXX], κατεπτηκεκατ·επτη·κε(ν), κατ·επτη·κε(ν)
Pl1stκατεπτηκαμενκατ·επτη·καμεν
2ndκατεπτηκατεκατ·επτη·κατε
3rdκατεπτηκασιν, κατεπτηκασι, κατεπτηκανκατ·επτη·κασι(ν), κατ·επτη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπτηκωκατ·επτη·κω
2ndκατεπτηκῃςκατ·επτη·κῃς
3rdκατεπτηκῃκατ·επτη·κῃ
Pl1stκατεπτηκωμενκατ·επτη·κωμεν
2ndκατεπτηκητεκατ·επτη·κητε
3rdκατεπτηκωσιν, κατεπτηκωσικατ·επτη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπτηκοιμι, κατεπτηκοιηνκατ·επτη·κοιμι, κατ·επτη·κοιην classical
2ndκατεπτηκοις, κατεπτηκοιηςκατ·επτη·κοις, κατ·επτη·κοιης classical
3rdκατεπτηκοι, κατεπτηκοιηκατ·επτη·κοι, κατ·επτη·κοιη classical
Pl1stκατεπτηκοιμενκατ·επτη·κοιμεν
2ndκατεπτηκοιτεκατ·επτη·κοιτε
3rdκατεπτηκοιενκατ·επτη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεπτηκεκατ·επτη·κε
3rdκατεπτηκετωκατ·επτη·κετω
Pl1st
2ndκατεπτηκετεκατ·επτη·κετε
3rdκατεπτηκετωσανκατ·επτη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεπτηκεναι​κατ·επτη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεπτηκυιακατεπτηκοςκατ·επτη·κυι·ακατ·επτη·κο[τ]·ς
Nomκατεπτηκωςκατ·επτη·κο[τ]·^ς
Accκατεπτηκυιανκατεπτηκοτακατ·επτη·κυι·ανκατ·επτη·κοτ·α
Datκατεπτηκυιᾳκατεπτηκοτικατ·επτη·κυι·ᾳκατ·επτη·κοτ·ι
Genκατεπτηκυιαςκατεπτηκοτοςκατ·επτη·κυι·αςκατ·επτη·κοτ·ος
PlVocκατεπτηκυιαικατεπτηκοτεςκατεπτηκοτακατ·επτη·κυι·αικατ·επτη·κοτ·εςκατ·επτη·κοτ·α
Nom
Accκατεπτηκυιαςκατεπτηκοταςκατ·επτη·κυι·αςκατ·επτη·κοτ·ας
Datκατεπτηκυιαιςκατεπτηκοσι, κατεπτηκοσινκατ·επτη·κυι·αιςκατ·επτη·κο[τ]·σι(ν)
Genκατεπτηκυιωνκατεπτηκοτωνκατ·επτη·κυι·ωνκατ·επτη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπτηκειν, κατεπτηκηκατ·ε·επτη·κειν, κατ·ε·επτη·κη classical
2ndκατεπτηκεις, κατεπτηκηςκατ·ε·επτη·κεις, κατ·ε·επτη·κης classical
3rdκατεπτηκεικατ·ε·επτη·κει
Pl1stκατεπτηκειμεν, κατεπτηκεμενκατ·ε·επτη·κειμεν, κατ·ε·επτη·κεμεν classical
2ndκατεπτηκειτε, κατεπτηκετεκατ·ε·επτη·κειτε, κατ·ε·επτη·κετε classical
3rdκατεπτηκεισαν, κατεπτηκεσανκατ·ε·επτη·κεισαν, κατ·ε·επτη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:07:26 EST