καταπαυω • KATAPAUW • katapauō

Search: καταπαυσῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπαυσῃ; καταπαυσῃ; καταπαυσῃκαταπαύωκατα·παυ·σῃ; κατα·παυ·σῃ; κατα·παυ·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταπαυσῃκαταπαύωκατα·παυ·σῃ1aor act sub 3rd sg
καταπαυσῃκαταπαύωκατα·παυ·σῃ1aor mp sub 2nd sg
καταπαυσῃκαταπαύωκατα·παυ·σῃfut mp ind 2nd sg

κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυωκατα·παυ·ωκαταπαυομαικατα·παυ·ομαι
2ndκαταπαυειςκατα·παυ·ειςκαταπαυῃ, καταπαυει, καταπαυεσαικατα·παυ·ῃ, κατα·παυ·ει classical, κατα·παυ·εσαι alt
3rdκαταπαυεικατα·παυ·εικαταπαυεταικατα·παυ·εται
Pl1stκαταπαυομενκατα·παυ·ομενκαταπαυομεθακατα·παυ·ομεθα
2ndκαταπαυετεκατα·παυ·ετεκαταπαυεσθεκατα·παυ·εσθε
3rdκαταπαυουσιν, καταπαυουσικατα·παυ·ουσι(ν)καταπαυονταικατα·παυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυωκατα·παυ·ωκαταπαυωμαικατα·παυ·ωμαι
2ndκαταπαυῃςκατα·παυ·ῃςκαταπαυῃκατα·παυ·ῃ
3rdκαταπαυῃκατα·παυ·ῃκαταπαυηταικατα·παυ·ηται
Pl1stκαταπαυωμενκατα·παυ·ωμενκαταπαυωμεθακατα·παυ·ωμεθα
2ndκαταπαυητεκατα·παυ·ητεκαταπαυησθεκατα·παυ·ησθε
3rdκαταπαυωσιν, καταπαυωσικατα·παυ·ωσι(ν)καταπαυωνταικατα·παυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυοιμικατα·παυ·οιμικαταπαυοιμηνκατα·παυ·οιμην
2ndκαταπαυοιςκατα·παυ·οιςκαταπαυοιοκατα·παυ·οιο
3rdκαταπαυοικατα·παυ·οικαταπαυοιτοκατα·παυ·οιτο
Pl1stκαταπαυοιμενκατα·παυ·οιμενκαταπαυοιμεθακατα·παυ·οιμεθα
2ndκαταπαυοιτεκατα·παυ·οιτεκαταπαυοισθεκατα·παυ·οισθε
3rdκαταπαυοιεν, καταπαυοισανκατα·παυ·οιεν, κατα·παυ·οισαν altκαταπαυοιντοκατα·παυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπαυεκατα·παυ·εκαταπαυουκατα·παυ·ου
3rdκαταπαυετωκατα·παυ·ετωκαταπαυεσθωκατα·παυ·εσθω
Pl1st
2ndκαταπαυετεκατα·παυ·ετεκαταπαυεσθεκατα·παυ·εσθε
3rdκαταπαυετωσαν, καταπαυοντωνκατα·παυ·ετωσαν, κατα·παυ·οντων classicalκαταπαυεσθωσαν, καταπαυεσθωνκατα·παυ·εσθωσαν, κατα·παυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπαυειν​κατα·παυ·ειν​καταπαυεσθαι​κατα·παυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπαυουσακαταπαυονκατα·παυ·ουσ·ακατα·παυ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταπαυωνκατα·παυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπαυουσανκαταπαυοντακατα·παυ·ουσ·ανκατα·παυ·ο[υ]ντ·α
Datκαταπαυουσῃκαταπαυοντικατα·παυ·ουσ·ῃκατα·παυ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταπαυουσηςκαταπαυοντοςκατα·παυ·ουσ·ηςκατα·παυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπαυουσαικαταπαυοντεςκαταπαυοντακατα·παυ·ουσ·αικατα·παυ·ο[υ]ντ·εςκατα·παυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπαυουσαςκαταπαυονταςκατα·παυ·ουσ·αςκατα·παυ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταπαυουσαιςκαταπαυουσι, καταπαυουσινκατα·παυ·ουσ·αιςκατα·παυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπαυουσωνκαταπαυοντωνκατα·παυ·ουσ·ωνκατα·παυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπαυομενηκαταπαυομενεκατα·παυ·ομεν·ηκατα·παυ·ομεν·ε
Nomκαταπαυομενοςκατα·παυ·ομεν·ος
Accκαταπαυομενηνκαταπαυομενονκατα·παυ·ομεν·ηνκατα·παυ·ομεν·ον
Datκαταπαυομενῃκαταπαυομενῳκατα·παυ·ομεν·ῃκατα·παυ·ομεν·ῳ
Genκαταπαυομενης[LXX]καταπαυομενουκατα·παυ·ομεν·ηςκατα·παυ·ομεν·ου
PlVocκαταπαυομεναικαταπαυομενοικαταπαυομενακατα·παυ·ομεν·αικατα·παυ·ομεν·οικατα·παυ·ομεν·α
Nom
Accκαταπαυομεναςκαταπαυομενουςκατα·παυ·ομεν·αςκατα·παυ·ομεν·ους
Datκαταπαυομεναιςκαταπαυομενοιςκατα·παυ·ομεν·αιςκατα·παυ·ομεν·οις
Genκαταπαυομενωνκαταπαυομενωνκατα·παυ·ομεν·ωνκατα·παυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπαυον[LXX]κατα·ε·παυ·ονκατεπαυομηνκατα·ε·παυ·ομην
2ndκατεπαυεςκατα·ε·παυ·εςκατεπαυουκατα·ε·παυ·ου
3rdκατεπαυεν, κατεπαυεκατα·ε·παυ·ε(ν)κατεπαυετοκατα·ε·παυ·ετο
Pl1stκατεπαυομενκατα·ε·παυ·ομενκατεπαυομεθακατα·ε·παυ·ομεθα
2ndκατεπαυετεκατα·ε·παυ·ετεκατεπαυεσθεκατα·ε·παυ·εσθε
3rdκατεπαυον[LXX], κατεπαυοσανκατα·ε·παυ·ον, κατα·ε·παυ·οσαν altκατεπαυοντοκατα·ε·παυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυσω[LXX]κατα·παυ·σωκαταπαυσομαικατα·παυ·σομαι
2ndκαταπαυσεις[LXX]κατα·παυ·σειςκαταπαυσῃ[LXX], καταπαυσει[LXX], καταπαυσεσαικατα·παυ·σῃ, κατα·παυ·σει classical, κατα·παυ·σεσαι alt
3rdκαταπαυσει[LXX]κατα·παυ·σεικαταπαυσεταικατα·παυ·σεται
Pl1stκαταπαυσομενκατα·παυ·σομενκαταπαυσομεθακατα·παυ·σομεθα
2ndκαταπαυσετεκατα·παυ·σετεκαταπαυσεσθεκατα·παυ·σεσθε
3rdκαταπαυσουσιν[LXX], καταπαυσουσικατα·παυ·σουσι(ν), κατα·παυ·σουσι(ν)καταπαυσονταικατα·παυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυσοιμικατα·παυ·σοιμικαταπαυσοιμηνκατα·παυ·σοιμην
2ndκαταπαυσοιςκατα·παυ·σοιςκαταπαυσοιοκατα·παυ·σοιο
3rdκαταπαυσοικατα·παυ·σοικαταπαυσοιτοκατα·παυ·σοιτο
Pl1stκαταπαυσοιμενκατα·παυ·σοιμενκαταπαυσοιμεθακατα·παυ·σοιμεθα
2ndκαταπαυσοιτεκατα·παυ·σοιτεκαταπαυσοισθεκατα·παυ·σοισθε
3rdκαταπαυσοιενκατα·παυ·σοιενκαταπαυσοιντοκατα·παυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπαυσειν​κατα·παυ·σειν​καταπαυσεσθαι​κατα·παυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπαυσουσακαταπαυσον[LXX]κατα·παυ·σουσ·ακατα·παυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταπαυσωνκατα·παυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταπαυσουσανκαταπαυσοντακατα·παυ·σουσ·ανκατα·παυ·σο[υ]ντ·α
Datκαταπαυσουσῃκαταπαυσοντικατα·παυ·σουσ·ῃκατα·παυ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταπαυσουσηςκαταπαυσοντοςκατα·παυ·σουσ·ηςκατα·παυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταπαυσουσαικαταπαυσοντεςκαταπαυσοντακατα·παυ·σουσ·αικατα·παυ·σο[υ]ντ·εςκατα·παυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταπαυσουσαςκαταπαυσονταςκατα·παυ·σουσ·αςκατα·παυ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταπαυσουσαιςκαταπαυσουσι, καταπαυσουσιν[LXX]κατα·παυ·σουσ·αιςκατα·παυ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·παυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταπαυσουσωνκαταπαυσοντωνκατα·παυ·σουσ·ωνκατα·παυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπαυσομενηκαταπαυσομενεκατα·παυ·σομεν·ηκατα·παυ·σομεν·ε
Nomκαταπαυσομενοςκατα·παυ·σομεν·ος
Accκαταπαυσομενηνκαταπαυσομενονκατα·παυ·σομεν·ηνκατα·παυ·σομεν·ον
Datκαταπαυσομενῃκαταπαυσομενῳκατα·παυ·σομεν·ῃκατα·παυ·σομεν·ῳ
Genκαταπαυσομενηςκαταπαυσομενουκατα·παυ·σομεν·ηςκατα·παυ·σομεν·ου
PlVocκαταπαυσομεναικαταπαυσομενοικαταπαυσομενακατα·παυ·σομεν·αικατα·παυ·σομεν·οικατα·παυ·σομεν·α
Nom
Accκαταπαυσομεναςκαταπαυσομενουςκατα·παυ·σομεν·αςκατα·παυ·σομεν·ους
Datκαταπαυσομεναιςκαταπαυσομενοιςκατα·παυ·σομεν·αιςκατα·παυ·σομεν·οις
Genκαταπαυσομενωνκαταπαυσομενωνκατα·παυ·σομεν·ωνκατα·παυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεπαυσακατα·ε·παυ·σακατεπαυσαμηνκατα·ε·παυ·σαμην
2ndκατεπαυσας[LXX]κατα·ε·παυ·σαςκατεπαυσωκατα·ε·παυ·σω
3rdκατεπαυσεν[GNT][LXX], κατεπαυσεκατα·ε·παυ·σε(ν), κατα·ε·παυ·σε(ν)κατεπαυσατοκατα·ε·παυ·σατο
Pl1stκατεπαυσαμενκατα·ε·παυ·σαμενκατεπαυσαμεθακατα·ε·παυ·σαμεθα
2ndκατεπαυσατεκατα·ε·παυ·σατεκατεπαυσασθεκατα·ε·παυ·σασθε
3rdκατεπαυσαν[GNT][LXX]κατα·ε·παυ·σανκατεπαυσαντοκατα·ε·παυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυσω[LXX]κατα·παυ·σωκαταπαυσωμαικατα·παυ·σωμαι
2ndκαταπαυσῃςκατα·παυ·σῃςκαταπαυσῃ[LXX]κατα·παυ·σῃ
3rdκαταπαυσῃ[LXX]κατα·παυ·σῃκαταπαυσηταικατα·παυ·σηται
Pl1stκαταπαυσωμεν[LXX]κατα·παυ·σωμενκαταπαυσωμεθακατα·παυ·σωμεθα
2ndκαταπαυσητεκατα·παυ·σητεκαταπαυσησθεκατα·παυ·σησθε
3rdκαταπαυσωσιν[LXX], καταπαυσωσικατα·παυ·σωσι(ν), κατα·παυ·σωσι(ν)καταπαυσωνταικατα·παυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταπαυσαιμικατα·παυ·σαιμικαταπαυσαιμηνκατα·παυ·σαιμην
2ndκαταπαυσαις, καταπαυσειαςκατα·παυ·σαις, κατα·παυ·σειας classicalκαταπαυσαιοκατα·παυ·σαιο
3rdκαταπαυσαι[LXX], καταπαυσειεκατα·παυ·σαι, κατα·παυ·σειε classicalκαταπαυσαιτοκατα·παυ·σαιτο
Pl1stκαταπαυσαιμενκατα·παυ·σαιμενκαταπαυσαιμεθακατα·παυ·σαιμεθα
2ndκαταπαυσαιτεκατα·παυ·σαιτεκαταπαυσαισθεκατα·παυ·σαισθε
3rdκαταπαυσαιεν, καταπαυσαισαν, καταπαυσειαν, καταπαυσειενκατα·παυ·σαιεν, κατα·παυ·σαισαν alt, κατα·παυ·σειαν classical, κατα·παυ·σειεν classicalκαταπαυσαιντοκατα·παυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταπαυσον[LXX]κατα·παυ·σονκαταπαυσαι[LXX]κατα·παυ·σαι
3rdκαταπαυσατωκατα·παυ·σατωκαταπαυσασθωκατα·παυ·σασθω
Pl1st
2ndκαταπαυσατεκατα·παυ·σατεκαταπαυσασθεκατα·παυ·σασθε
3rdκαταπαυσατωσαν, καταπαυσαντωνκατα·παυ·σατωσαν, κατα·παυ·σαντων classicalκαταπαυσασθωσαν, καταπαυσασθωνκατα·παυ·σασθωσαν, κατα·παυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταπαυσαι[LXX]​κατα·παυ·σαικαταπαυσασθαι[LXX]​κατα·παυ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπαυσασακαταπαυσαςκαταπαυσανκατα·παυ·σασ·ακατα·παυ·σα[ντ]·ςκατα·παυ·σαν[τ]
Nom
Accκαταπαυσασανκαταπαυσαντακατα·παυ·σασ·ανκατα·παυ·σαντ·α
Datκαταπαυσασῃκαταπαυσαντικατα·παυ·σασ·ῃκατα·παυ·σαντ·ι
Genκαταπαυσασηςκαταπαυσαντοςκατα·παυ·σασ·ηςκατα·παυ·σαντ·ος
PlVocκαταπαυσασαικαταπαυσαντεςκαταπαυσαντακατα·παυ·σασ·αικατα·παυ·σαντ·εςκατα·παυ·σαντ·α
Nom
Accκαταπαυσασαςκαταπαυσανταςκατα·παυ·σασ·αςκατα·παυ·σαντ·ας
Datκαταπαυσασαιςκαταπαυσασι, καταπαυσασινκατα·παυ·σασ·αιςκατα·παυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταπαυσασωνκαταπαυσαντωνκατα·παυ·σασ·ωνκατα·παυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταπαυσαμενηκαταπαυσαμενεκατα·παυ·σαμεν·ηκατα·παυ·σαμεν·ε
Nomκαταπαυσαμενοςκατα·παυ·σαμεν·ος
Accκαταπαυσαμενηνκαταπαυσαμενονκατα·παυ·σαμεν·ηνκατα·παυ·σαμεν·ον
Datκαταπαυσαμενῃκαταπαυσαμενῳκατα·παυ·σαμεν·ῃκατα·παυ·σαμεν·ῳ
Genκαταπαυσαμενηςκαταπαυσαμενουκατα·παυ·σαμεν·ηςκατα·παυ·σαμεν·ου
PlVocκαταπαυσαμεναικαταπαυσαμενοικαταπαυσαμενακατα·παυ·σαμεν·αικατα·παυ·σαμεν·οικατα·παυ·σαμεν·α
Nom
Accκαταπαυσαμεναςκαταπαυσαμενουςκατα·παυ·σαμεν·αςκατα·παυ·σαμεν·ους
Datκαταπαυσαμεναιςκαταπαυσαμενοιςκατα·παυ·σαμεν·αιςκατα·παυ·σαμεν·οις
Genκαταπαυσαμενωνκαταπαυσαμενωνκατα·παυ·σαμεν·ωνκατα·παυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-Aug-2020 21:14:57 EDT