κατανυσσομαι • KATANUSSOMAI • katanussomai

Search: κατανενυγμενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατανενυγμενῃ; κατανενυγμενηκατανύσσομαικατα·νενυσσ·μεν·ῃ; κατα·νενυσσ·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατανενυγμενηκατανύσσομαικατα·νενυσσ·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
κατανενυγμενῃκατανύσσομαικατα·νενυσσ·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατανενυγμαι[LXX]κατα·νενυσσ·μαι
2ndκατανενυξαικατα·νενυσσ·σαι
3rdκατανενυκταικατα·νενυσσ·ται
Pl1stκατανενυγμεθακατα·νενυσσ·μεθα
2ndκατανενυχθεκατα·νενυσσ·σθε
3rdκατανενυχαταικατα·νενυσσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατανενυξομαικατα·νενυσσ·σομαι
2ndκατανενυξῃ, κατανενυξεικατα·νενυσσ·σῃ, κατα·νενυσσ·σει classical
3rdκατανενυξεταικατα·νενυσσ·σεται
Pl1stκατανενυξομεθακατα·νενυσσ·σομεθα
2ndκατανενυξεσθεκατα·νενυσσ·σεσθε
3rdκατανενυξονταικατα·νενυσσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατανενυξοιμηνκατα·νενυσσ·σοιμην
2ndκατανενυξοιοκατα·νενυσσ·σοιο
3rdκατανενυξοιτοκατα·νενυσσ·σοιτο
Pl1stκατανενυξοιμεθακατα·νενυσσ·σοιμεθα
2ndκατανενυξοισθεκατα·νενυσσ·σοισθε
3rdκατανενυξοιντοκατα·νενυσσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατανενυξοκατα·νενυσσ·σο
3rdκατανενυχθωκατα·νενυσσ·σθω
Pl1st
2ndκατανενυχθεκατα·νενυσσ·σθε
3rdκατανενυχθωσαν, κατανενυχθωνκατα·νενυσσ·σθωσαν, κατα·νενυσσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατανενυχθαι​κατα·νενυσσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατανενυξεσθαι​κατα·νενυσσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατανενυγμενη[LXX]κατανενυγμενεκατα·νενυσσ·μεν·ηκατα·νενυσσ·μεν·ε
Nomκατανενυγμενος[LXX]κατα·νενυσσ·μεν·ος
Accκατανενυγμενηνκατανενυγμενον[LXX]κατα·νενυσσ·μεν·ηνκατα·νενυσσ·μεν·ον
Datκατανενυγμενῃκατανενυγμενῳκατα·νενυσσ·μεν·ῃκατα·νενυσσ·μεν·ῳ
Genκατανενυγμενηςκατανενυγμενουκατα·νενυσσ·μεν·ηςκατα·νενυσσ·μεν·ου
PlVocκατανενυγμεναικατανενυγμενοι[LXX]κατανενυγμενακατα·νενυσσ·μεν·αικατα·νενυσσ·μεν·οικατα·νενυσσ·μεν·α
Nom
Accκατανενυγμεναςκατανενυγμενουςκατα·νενυσσ·μεν·αςκατα·νενυσσ·μεν·ους
Datκατανενυγμεναιςκατανενυγμενοιςκατα·νενυσσ·μεν·αιςκατα·νενυσσ·μεν·οις
Genκατανενυγμενωνκατανενυγμενωνκατα·νενυσσ·μεν·ωνκατα·νενυσσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατενενυγμηνκατα·ε·νενυσσ·μην
2ndκατενενυξοκατα·ε·νενυσσ·σο
3rdκατενενυκτοκατα·ε·νενυσσ·το
Pl1stκατενενυγμεθακατα·ε·νενυσσ·μεθα
2ndκατενενυχθεκατα·ε·νενυσσ·σθε
3rdκατενενυχατοκατα·ε·νενυσσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατανενυγμηνκατα·[ε]·νενυσσ·μην
2ndκατανενυξοκατα·[ε]·νενυσσ·σο
3rdκατανενυκτοκατα·[ε]·νενυσσ·το
Pl1stκατανενυγμεθακατα·[ε]·νενυσσ·μεθα
2ndκατανενυχθεκατα·[ε]·νενυσσ·σθε
3rdκατανενυχατοκατα·[ε]·νενυσσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατενυγην[LXX], κατενυχθηνκατα·ε·νυγ·[θ]ην, κατα·ε·νυσσ·θην
2ndκατενυγης, κατενυχθηςκατα·ε·νυγ·[θ]ης, κατα·ε·νυσσ·θης
3rdκατενυγη[LXX], κατενυχθη[LXX]κατα·ε·νυγ·[θ]η, κατα·ε·νυσσ·θη
Pl1stκατενυγημεν, κατενυχθημενκατα·ε·νυγ·[θ]ημεν, κατα·ε·νυσσ·θημεν
2ndκατενυγητε, κατενυχθητεκατα·ε·νυγ·[θ]ητε, κατα·ε·νυσσ·θητε
3rdκατενυγησαν[GNT][LXX], κατενυχθησαν[LXX]κατα·ε·νυγ·[θ]ησαν, κατα·ε·νυσσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατανυγησομαι, κατανυχθησομαικατα·νυγ·[θ]ησομαι, κατα·νυσσ·θησομαι
2ndκατανυγησῃ[LXX], κατανυγησει, κατανυχθησῃ, κατανυχθησεικατα·νυγ·[θ]ησῃ, κατα·νυγ·[θ]ησει classical, κατα·νυσσ·θησῃ, κατα·νυσσ·θησει classical
3rdκατανυγησεται[LXX], κατανυχθησεταικατα·νυγ·[θ]ησεται, κατα·νυσσ·θησεται
Pl1stκατανυγησομεθα, κατανυχθησομεθακατα·νυγ·[θ]ησομεθα, κατα·νυσσ·θησομεθα
2ndκατανυγησεσθε, κατανυχθησεσθεκατα·νυγ·[θ]ησεσθε, κατα·νυσσ·θησεσθε
3rdκατανυγησονται, κατανυχθησονταικατα·νυγ·[θ]ησονται, κατα·νυσσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατανυγω[LXX], κατανυχθωκατα·νυγ·[θ]ω, κατα·νυσσ·θω
2ndκατανυγῃς, κατανυχθῃςκατα·νυγ·[θ]ῃς, κατα·νυσσ·θῃς
3rdκατανυγῃ, κατανυχθῃκατα·νυγ·[θ]ῃ, κατα·νυσσ·θῃ
Pl1stκατανυγωμεν, κατανυχθωμενκατα·νυγ·[θ]ωμεν, κατα·νυσσ·θωμεν
2ndκατανυγητε[LXX], κατανυχθητεκατα·νυγ·[θ]ητε, κατα·νυσσ·θητε
3rdκατανυγωσιν, κατανυγωσι, κατανυχθωσιν, κατανυχθωσικατα·νυγ·[θ]ωσι(ν), κατα·νυσσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατανυγειην, κατανυχθειηνκατα·νυγ·[θ]ειην, κατα·νυσσ·θειην
2ndκατανυγειης, κατανυχθειηςκατα·νυγ·[θ]ειης, κατα·νυσσ·θειης
3rdκατανυγειη, κατανυχθειηκατα·νυγ·[θ]ειη, κατα·νυσσ·θειη
Pl1stκατανυγειημεν, κατανυγειμεν, κατανυχθειημεν, κατανυχθειμενκατα·νυγ·[θ]ειημεν, κατα·νυγ·[θ]ειμεν classical, κατα·νυσσ·θειημεν, κατα·νυσσ·θειμεν classical
2ndκατανυγειητε, κατανυγειτε, κατανυχθειητε, κατανυχθειτεκατα·νυγ·[θ]ειητε, κατα·νυγ·[θ]ειτε classical, κατα·νυσσ·θειητε, κατα·νυσσ·θειτε classical
3rdκατανυγειησαν, κατανυγειεν, κατανυχθειησαν, κατανυχθειενκατα·νυγ·[θ]ειησαν, κατα·νυγ·[θ]ειεν classical, κατα·νυσσ·θειησαν, κατα·νυσσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατανυγησοιμην, κατανυχθησοιμηνκατα·νυγ·[θ]ησοιμην, κατα·νυσσ·θησοιμην
2ndκατανυγησοιο, κατανυχθησοιοκατα·νυγ·[θ]ησοιο, κατα·νυσσ·θησοιο
3rdκατανυγησοιτο, κατανυχθησοιτοκατα·νυγ·[θ]ησοιτο, κατα·νυσσ·θησοιτο
Pl1stκατανυγησοιμεθα, κατανυχθησοιμεθακατα·νυγ·[θ]ησοιμεθα, κατα·νυσσ·θησοιμεθα
2ndκατανυγησοισθε, κατανυχθησοισθεκατα·νυγ·[θ]ησοισθε, κατα·νυσσ·θησοισθε
3rdκατανυγησοιντο, κατανυχθησοιντοκατα·νυγ·[θ]ησοιντο, κατα·νυσσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατανυγηθι, κατανυχθητικατα·νυγ·[θ]ητι, κατα·νυσσ·θητι
3rdκατανυγητω, κατανυχθητωκατα·νυγ·[θ]ητω, κατα·νυσσ·θητω
Pl1st
2ndκατανυγητε[LXX], κατανυχθητεκατα·νυγ·[θ]ητε, κατα·νυσσ·θητε
3rdκατανυγητωσαν, κατανυγεντων, κατανυχθητωσαν, κατανυχθεντωνκατα·νυγ·[θ]ητωσαν, κατα·νυγ·[θ]εντων classical, κατα·νυσσ·θητωσαν, κατα·νυσσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατανυγηναι[LXX], κατανυχθηναι​κατα·νυγ·[θ]ηναι, κατα·νυσσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατανυγησεσθαι, κατανυχθησεσθαι​κατα·νυγ·[θ]ησεσθαι, κατα·νυσσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατανυγεισα, κατανυχθεισακατανυγεις, κατανυχθειςκατανυγεν, κατανυχθενκατα·νυγ·[θ]εισ·α, κατα·νυσσ·θεισ·ακατα·νυγ·[θ]ει[ντ]·ς, κατα·νυσσ·θει[ντ]·ςκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ν[τ], κατα·νυσσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατανυγεισαν, κατανυχθεισανκατανυγεντα, κατανυχθεντακατα·νυγ·[θ]εισ·αν, κατα·νυσσ·θεισ·ανκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·α, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·α
Datκατανυγεισῃ, κατανυχθεισῃκατανυγεντι, κατανυχθεντικατα·νυγ·[θ]εισ·ῃ, κατα·νυσσ·θεισ·ῃκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·ι
Genκατανυγεισης, κατανυχθεισηςκατανυγεντος, κατανυχθεντος[LXX]κατα·νυγ·[θ]εισ·ης, κατα·νυσσ·θεισ·ηςκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατανυγεισαι, κατανυχθεισαικατανυγεντες, κατανυχθεντεςκατανυγεντα, κατανυχθεντακατα·νυγ·[θ]εισ·αι, κατα·νυσσ·θεισ·αικατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·εςκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·α, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατανυγεισας, κατανυχθεισαςκατανυγεντας, κατανυχθενταςκατα·νυγ·[θ]εισ·ας, κατα·νυσσ·θεισ·αςκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·ας
Datκατανυγεισαις, κατανυχθεισαιςκατανυγεισι, κατανυγεισιν, κατανυχθεισι, κατανυχθεισινκατα·νυγ·[θ]εισ·αις, κατα·νυσσ·θεισ·αιςκατα·νυγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), κατα·νυσσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατανυγεισων, κατανυχθεισωνκατανυγεντων, κατανυχθεντωνκατα·νυγ·[θ]εισ·ων, κατα·νυσσ·θεισ·ωνκατα·νυγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, κατα·νυσσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατανυγησομενη, κατανυχθησομενηκατανυγησομενε, κατανυχθησομενεκατα·νυγ·[θ]ησομεν·η, κατα·νυσσ·θησομεν·ηκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ε, κατα·νυσσ·θησομεν·ε
Nomκατανυγησομενος, κατανυχθησομενοςκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ος, κατα·νυσσ·θησομεν·ος
Accκατανυγησομενην, κατανυχθησομενηνκατανυγησομενον, κατανυχθησομενονκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ην, κατα·νυσσ·θησομεν·ηνκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ον, κατα·νυσσ·θησομεν·ον
Datκατανυγησομενῃ, κατανυχθησομενῃκατανυγησομενῳ, κατανυχθησομενῳκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ῃ, κατα·νυσσ·θησομεν·ῃκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ῳ, κατα·νυσσ·θησομεν·ῳ
Genκατανυγησομενης, κατανυχθησομενηςκατανυγησομενου, κατανυχθησομενουκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ης, κατα·νυσσ·θησομεν·ηςκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ου, κατα·νυσσ·θησομεν·ου
PlVocκατανυγησομεναι, κατανυχθησομεναικατανυγησομενοι, κατανυχθησομενοικατανυγησομενα, κατανυχθησομενακατα·νυγ·[θ]ησομεν·αι, κατα·νυσσ·θησομεν·αικατα·νυγ·[θ]ησομεν·οι, κατα·νυσσ·θησομεν·οικατα·νυγ·[θ]ησομεν·α, κατα·νυσσ·θησομεν·α
Nom
Accκατανυγησομενας, κατανυχθησομεναςκατανυγησομενους, κατανυχθησομενουςκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ας, κατα·νυσσ·θησομεν·αςκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ους, κατα·νυσσ·θησομεν·ους
Datκατανυγησομεναις, κατανυχθησομεναιςκατανυγησομενοις, κατανυχθησομενοιςκατα·νυγ·[θ]ησομεν·αις, κατα·νυσσ·θησομεν·αιςκατα·νυγ·[θ]ησομεν·οις, κατα·νυσσ·θησομεν·οις
Genκατανυγησομενων, κατανυχθησομενωνκατανυγησομενων, κατανυχθησομενωνκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ων, κατα·νυσσ·θησομεν·ωνκατα·νυγ·[θ]ησομεν·ου, κατα·νυσσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:42:17 EST