καταμαρτυρεω • KATAMARTUREW • katamartureō

Search: καταμαρτυρουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταμαρτυρουσιν; καταμαρτυρουσιν; καταμαρτυρουσινκαταμαρτυρέωκατα·μαρτυρ(ε)·ουσι(ν); κατα·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν); κατα·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταμαρτυρουσινκαταμαρτυρέωκατα·μαρτυρ(ε)·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
καταμαρτυρουσινκαταμαρτυρέωκατα·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
καταμαρτυρουσινκαταμαρτυρέωκατα·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυρωκατα·μαρτυρ(ε)·ωκαταμαρτυρουμαικατα·μαρτυρ(ε)·ομαι
2ndκαταμαρτυρειςκατα·μαρτυρ(ε)·ειςκαταμαρτυρῃ, καταμαρτυρει, καταμαρτυρεισαικατα·μαρτυρ(ε)·ῃ, κατα·μαρτυρ(ε)·ει classical, κατα·μαρτυρ(ε)·εσαι alt
3rdκαταμαρτυρεικατα·μαρτυρ(ε)·εικαταμαρτυρειταικατα·μαρτυρ(ε)·εται
Pl1stκαταμαρτυρουμενκατα·μαρτυρ(ε)·ομενκαταμαρτυρουμεθακατα·μαρτυρ(ε)·ομεθα
2ndκαταμαρτυρειτεκατα·μαρτυρ(ε)·ετεκαταμαρτυρεισθεκατα·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdκαταμαρτυρουσιν[GNT], καταμαρτυρουσικατα·μαρτυρ(ε)·ουσι(ν), κατα·μαρτυρ(ε)·ουσι(ν)καταμαρτυρουνταικατα·μαρτυρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυρωκατα·μαρτυρ(ε)·ωκαταμαρτυρωμαικατα·μαρτυρ(ε)·ωμαι
2ndκαταμαρτυρῃςκατα·μαρτυρ(ε)·ῃςκαταμαρτυρῃκατα·μαρτυρ(ε)·ῃ
3rdκαταμαρτυρῃκατα·μαρτυρ(ε)·ῃκαταμαρτυρηταικατα·μαρτυρ(ε)·ηται
Pl1stκαταμαρτυρωμενκατα·μαρτυρ(ε)·ωμενκαταμαρτυρωμεθακατα·μαρτυρ(ε)·ωμεθα
2ndκαταμαρτυρητεκατα·μαρτυρ(ε)·ητεκαταμαρτυρησθεκατα·μαρτυρ(ε)·ησθε
3rdκαταμαρτυρωσιν, καταμαρτυρωσικατα·μαρτυρ(ε)·ωσι(ν)καταμαρτυρωνταικατα·μαρτυρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυροιμικατα·μαρτυρ(ε)·οιμικαταμαρτυροιμηνκατα·μαρτυρ(ε)·οιμην
2ndκαταμαρτυροιςκατα·μαρτυρ(ε)·οιςκαταμαρτυροιοκατα·μαρτυρ(ε)·οιο
3rdκαταμαρτυροικατα·μαρτυρ(ε)·οικαταμαρτυροιτοκατα·μαρτυρ(ε)·οιτο
Pl1stκαταμαρτυροιμενκατα·μαρτυρ(ε)·οιμενκαταμαρτυροιμεθακατα·μαρτυρ(ε)·οιμεθα
2ndκαταμαρτυροιτεκατα·μαρτυρ(ε)·οιτεκαταμαρτυροισθεκατα·μαρτυρ(ε)·οισθε
3rdκαταμαρτυροιεν, καταμαρτυροισανκατα·μαρτυρ(ε)·οιεν, κατα·μαρτυρ(ε)·οισαν altκαταμαρτυροιντοκατα·μαρτυρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταμαρτυρεικατα·μαρτυρ(ε)·εκαταμαρτυρουκατα·μαρτυρ(ε)·ου
3rdκαταμαρτυρειτωκατα·μαρτυρ(ε)·ετωκαταμαρτυρεισθωκατα·μαρτυρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαταμαρτυρειτεκατα·μαρτυρ(ε)·ετεκαταμαρτυρεισθεκατα·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdκαταμαρτυρειτωσαν, καταμαρτυρουντωνκατα·μαρτυρ(ε)·ετωσαν, κατα·μαρτυρ(ε)·οντων classicalκαταμαρτυρεισθωσαν, καταμαρτυρεισθωνκατα·μαρτυρ(ε)·εσθωσαν, κατα·μαρτυρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταμαρτυρειν​κατα·μαρτυρ(ε)·ειν​καταμαρτυρεισθαι​κατα·μαρτυρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταμαρτυρουσακαταμαρτυρουνκατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·ακατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταμαρτυρων[LXX]κατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταμαρτυρουσανκαταμαρτυρουντακατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·ανκατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαταμαρτυρουσῃκαταμαρτυρουντικατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·ῃκατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαταμαρτυρουσηςκαταμαρτυρουντοςκατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·ηςκατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταμαρτυρουσαικαταμαρτυρουντεςκαταμαρτυρουντακατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·αικατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταμαρτυρουσαςκαταμαρτυρουνταςκατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·αςκατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαταμαρτυρουσαιςκαταμαρτυρουσι, καταμαρτυρουσιν[GNT]κατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·αιςκατα·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), κατα·μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταμαρτυρουσωνκαταμαρτυρουντωνκατα·μαρτυρ(ε)·ουσ·ωνκατα·μαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταμαρτυρουμενηκαταμαρτυρουμενεκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ηκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ε
Nomκαταμαρτυρουμενοςκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ος
Accκαταμαρτυρουμενηνκαταμαρτυρουμενονκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ηνκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ον
Datκαταμαρτυρουμενῃκαταμαρτυρουμενῳκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ῃκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαταμαρτυρουμενηςκαταμαρτυρουμενουκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ηςκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαταμαρτυρουμεναικαταμαρτυρουμενοικαταμαρτυρουμενακατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·αικατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·οικατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαταμαρτυρουμεναςκαταμαρτυρουμενουςκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·αςκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ους
Datκαταμαρτυρουμεναιςκαταμαρτυρουμενοιςκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·αιςκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·οις
Genκαταμαρτυρουμενωνκαταμαρτυρουμενωνκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ωνκατα·μαρτυρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεμαρτυρουνκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ονκατεμαρτυρουμηνκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ομην
2ndκατεμαρτυρειςκατα·ε·μαρτυρ(ε)·εςκατεμαρτυρουκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ου
3rdκατεμαρτυρεικατα·ε·μαρτυρ(ε)·εκατεμαρτυρειτοκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ετο
Pl1stκατεμαρτυρουμενκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ομενκατεμαρτυρουμεθακατα·ε·μαρτυρ(ε)·ομεθα
2ndκατεμαρτυρειτεκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ετεκατεμαρτυρεισθεκατα·ε·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdκατεμαρτυρουν, κατεμαρτυρουσανκατα·ε·μαρτυρ(ε)·ον, κατα·ε·μαρτυρ(ε)·οσαν altκατεμαρτυρουντοκατα·ε·μαρτυρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυρησωκατα·μαρτυρη·σωκαταμαρτυρησομαικατα·μαρτυρη·σομαι
2ndκαταμαρτυρησειςκατα·μαρτυρη·σειςκαταμαρτυρησῃ, καταμαρτυρησει, καταμαρτυρησεσαικατα·μαρτυρη·σῃ, κατα·μαρτυρη·σει classical, κατα·μαρτυρη·σεσαι alt
3rdκαταμαρτυρησεικατα·μαρτυρη·σεικαταμαρτυρησεταικατα·μαρτυρη·σεται
Pl1stκαταμαρτυρησομεν[LXX]κατα·μαρτυρη·σομενκαταμαρτυρησομεθακατα·μαρτυρη·σομεθα
2ndκαταμαρτυρησετεκατα·μαρτυρη·σετεκαταμαρτυρησεσθεκατα·μαρτυρη·σεσθε
3rdκαταμαρτυρησουσιν[LXX], καταμαρτυρησουσικατα·μαρτυρη·σουσι(ν), κατα·μαρτυρη·σουσι(ν)καταμαρτυρησονταικατα·μαρτυρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυρησοιμικατα·μαρτυρη·σοιμικαταμαρτυρησοιμηνκατα·μαρτυρη·σοιμην
2ndκαταμαρτυρησοιςκατα·μαρτυρη·σοιςκαταμαρτυρησοιοκατα·μαρτυρη·σοιο
3rdκαταμαρτυρησοικατα·μαρτυρη·σοικαταμαρτυρησοιτοκατα·μαρτυρη·σοιτο
Pl1stκαταμαρτυρησοιμενκατα·μαρτυρη·σοιμενκαταμαρτυρησοιμεθακατα·μαρτυρη·σοιμεθα
2ndκαταμαρτυρησοιτεκατα·μαρτυρη·σοιτεκαταμαρτυρησοισθεκατα·μαρτυρη·σοισθε
3rdκαταμαρτυρησοιενκατα·μαρτυρη·σοιενκαταμαρτυρησοιντοκατα·μαρτυρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταμαρτυρησειν​κατα·μαρτυρη·σειν​καταμαρτυρησεσθαι​κατα·μαρτυρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταμαρτυρησουσακαταμαρτυρησονκατα·μαρτυρη·σουσ·ακατα·μαρτυρη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταμαρτυρησωνκατα·μαρτυρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταμαρτυρησουσανκαταμαρτυρησοντακατα·μαρτυρη·σουσ·ανκατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·α
Datκαταμαρτυρησουσῃκαταμαρτυρησοντικατα·μαρτυρη·σουσ·ῃκατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταμαρτυρησουσηςκαταμαρτυρησοντοςκατα·μαρτυρη·σουσ·ηςκατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταμαρτυρησουσαικαταμαρτυρησοντεςκαταμαρτυρησοντακατα·μαρτυρη·σουσ·αικατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·εςκατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταμαρτυρησουσαςκαταμαρτυρησονταςκατα·μαρτυρη·σουσ·αςκατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταμαρτυρησουσαιςκαταμαρτυρησουσι, καταμαρτυρησουσιν[LXX]κατα·μαρτυρη·σουσ·αιςκατα·μαρτυρη·σου[ντ]·σι(ν), κατα·μαρτυρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταμαρτυρησουσωνκαταμαρτυρησοντωνκατα·μαρτυρη·σουσ·ωνκατα·μαρτυρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταμαρτυρησομενηκαταμαρτυρησομενεκατα·μαρτυρη·σομεν·ηκατα·μαρτυρη·σομεν·ε
Nomκαταμαρτυρησομενοςκατα·μαρτυρη·σομεν·ος
Accκαταμαρτυρησομενηνκαταμαρτυρησομενονκατα·μαρτυρη·σομεν·ηνκατα·μαρτυρη·σομεν·ον
Datκαταμαρτυρησομενῃκαταμαρτυρησομενῳκατα·μαρτυρη·σομεν·ῃκατα·μαρτυρη·σομεν·ῳ
Genκαταμαρτυρησομενηςκαταμαρτυρησομενουκατα·μαρτυρη·σομεν·ηςκατα·μαρτυρη·σομεν·ου
PlVocκαταμαρτυρησομεναικαταμαρτυρησομενοικαταμαρτυρησομενακατα·μαρτυρη·σομεν·αικατα·μαρτυρη·σομεν·οικατα·μαρτυρη·σομεν·α
Nom
Accκαταμαρτυρησομεναςκαταμαρτυρησομενουςκατα·μαρτυρη·σομεν·αςκατα·μαρτυρη·σομεν·ους
Datκαταμαρτυρησομεναιςκαταμαρτυρησομενοιςκατα·μαρτυρη·σομεν·αιςκατα·μαρτυρη·σομεν·οις
Genκαταμαρτυρησομενωνκαταμαρτυρησομενωνκατα·μαρτυρη·σομεν·ωνκατα·μαρτυρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεμαρτυρησακατα·ε·μαρτυρη·σακατεμαρτυρησαμηνκατα·ε·μαρτυρη·σαμην
2ndκατεμαρτυρησαςκατα·ε·μαρτυρη·σαςκατεμαρτυρησωκατα·ε·μαρτυρη·σω
3rdκατεμαρτυρησεν, κατεμαρτυρησεκατα·ε·μαρτυρη·σε(ν)κατεμαρτυρησατοκατα·ε·μαρτυρη·σατο
Pl1stκατεμαρτυρησαμενκατα·ε·μαρτυρη·σαμενκατεμαρτυρησαμεθακατα·ε·μαρτυρη·σαμεθα
2ndκατεμαρτυρησατεκατα·ε·μαρτυρη·σατεκατεμαρτυρησασθεκατα·ε·μαρτυρη·σασθε
3rdκατεμαρτυρησαν[LXX]κατα·ε·μαρτυρη·σανκατεμαρτυρησαντοκατα·ε·μαρτυρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυρησωκατα·μαρτυρη·σωκαταμαρτυρησωμαικατα·μαρτυρη·σωμαι
2ndκαταμαρτυρησῃςκατα·μαρτυρη·σῃςκαταμαρτυρησῃκατα·μαρτυρη·σῃ
3rdκαταμαρτυρησῃκατα·μαρτυρη·σῃκαταμαρτυρησηταικατα·μαρτυρη·σηται
Pl1stκαταμαρτυρησωμενκατα·μαρτυρη·σωμενκαταμαρτυρησωμεθακατα·μαρτυρη·σωμεθα
2ndκαταμαρτυρησητεκατα·μαρτυρη·σητεκαταμαρτυρησησθεκατα·μαρτυρη·σησθε
3rdκαταμαρτυρησωσιν, καταμαρτυρησωσικατα·μαρτυρη·σωσι(ν)καταμαρτυρησωνταικατα·μαρτυρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταμαρτυρησαιμικατα·μαρτυρη·σαιμικαταμαρτυρησαιμηνκατα·μαρτυρη·σαιμην
2ndκαταμαρτυρησαις, καταμαρτυρησειαςκατα·μαρτυρη·σαις, κατα·μαρτυρη·σειας classicalκαταμαρτυρησαιοκατα·μαρτυρη·σαιο
3rdκαταμαρτυρησαι, καταμαρτυρησειεκατα·μαρτυρη·σαι, κατα·μαρτυρη·σειε classicalκαταμαρτυρησαιτοκατα·μαρτυρη·σαιτο
Pl1stκαταμαρτυρησαιμενκατα·μαρτυρη·σαιμενκαταμαρτυρησαιμεθακατα·μαρτυρη·σαιμεθα
2ndκαταμαρτυρησαιτεκατα·μαρτυρη·σαιτεκαταμαρτυρησαισθεκατα·μαρτυρη·σαισθε
3rdκαταμαρτυρησαιεν, καταμαρτυρησαισαν, καταμαρτυρησειαν, καταμαρτυρησειενκατα·μαρτυρη·σαιεν, κατα·μαρτυρη·σαισαν alt, κατα·μαρτυρη·σειαν classical, κατα·μαρτυρη·σειεν classicalκαταμαρτυρησαιντοκατα·μαρτυρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταμαρτυρησονκατα·μαρτυρη·σονκαταμαρτυρησαικατα·μαρτυρη·σαι
3rdκαταμαρτυρησατωκατα·μαρτυρη·σατωκαταμαρτυρησασθωκατα·μαρτυρη·σασθω
Pl1st
2ndκαταμαρτυρησατεκατα·μαρτυρη·σατεκαταμαρτυρησασθεκατα·μαρτυρη·σασθε
3rdκαταμαρτυρησατωσαν[LXX], καταμαρτυρησαντωνκατα·μαρτυρη·σατωσαν, κατα·μαρτυρη·σαντων classicalκαταμαρτυρησασθωσαν, καταμαρτυρησασθωνκατα·μαρτυρη·σασθωσαν, κατα·μαρτυρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταμαρτυρησαι​κατα·μαρτυρη·σαι​καταμαρτυρησασθαι​κατα·μαρτυρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταμαρτυρησασακαταμαρτυρησαςκαταμαρτυρησανκατα·μαρτυρη·σασ·ακατα·μαρτυρη·σα[ντ]·ςκατα·μαρτυρη·σαν[τ]
Nom
Accκαταμαρτυρησασανκαταμαρτυρησαντακατα·μαρτυρη·σασ·ανκατα·μαρτυρη·σαντ·α
Datκαταμαρτυρησασῃκαταμαρτυρησαντικατα·μαρτυρη·σασ·ῃκατα·μαρτυρη·σαντ·ι
Genκαταμαρτυρησασηςκαταμαρτυρησαντοςκατα·μαρτυρη·σασ·ηςκατα·μαρτυρη·σαντ·ος
PlVocκαταμαρτυρησασαικαταμαρτυρησαντες[LXX]καταμαρτυρησαντακατα·μαρτυρη·σασ·αικατα·μαρτυρη·σαντ·εςκατα·μαρτυρη·σαντ·α
Nom
Accκαταμαρτυρησασαςκαταμαρτυρησανταςκατα·μαρτυρη·σασ·αςκατα·μαρτυρη·σαντ·ας
Datκαταμαρτυρησασαιςκαταμαρτυρησασι, καταμαρτυρησασινκατα·μαρτυρη·σασ·αιςκατα·μαρτυρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταμαρτυρησασωνκαταμαρτυρησαντωνκατα·μαρτυρη·σασ·ωνκατα·μαρτυρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταμαρτυρησαμενηκαταμαρτυρησαμενεκατα·μαρτυρη·σαμεν·ηκατα·μαρτυρη·σαμεν·ε
Nomκαταμαρτυρησαμενοςκατα·μαρτυρη·σαμεν·ος
Accκαταμαρτυρησαμενηνκαταμαρτυρησαμενονκατα·μαρτυρη·σαμεν·ηνκατα·μαρτυρη·σαμεν·ον
Datκαταμαρτυρησαμενῃκαταμαρτυρησαμενῳκατα·μαρτυρη·σαμεν·ῃκατα·μαρτυρη·σαμεν·ῳ
Genκαταμαρτυρησαμενηςκαταμαρτυρησαμενουκατα·μαρτυρη·σαμεν·ηςκατα·μαρτυρη·σαμεν·ου
PlVocκαταμαρτυρησαμεναικαταμαρτυρησαμενοικαταμαρτυρησαμενακατα·μαρτυρη·σαμεν·αικατα·μαρτυρη·σαμεν·οικατα·μαρτυρη·σαμεν·α
Nom
Accκαταμαρτυρησαμεναςκαταμαρτυρησαμενουςκατα·μαρτυρη·σαμεν·αςκατα·μαρτυρη·σαμεν·ους
Datκαταμαρτυρησαμεναιςκαταμαρτυρησαμενοιςκατα·μαρτυρη·σαμεν·αιςκατα·μαρτυρη·σαμεν·οις
Genκαταμαρτυρησαμενωνκαταμαρτυρησαμενωνκατα·μαρτυρη·σαμεν·ωνκατα·μαρτυρη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 03:27:01 EST