καταλυω • KATALUW • kataluō

Search: καταλυσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταλυσαι; καταλυσαι; καταλυσαικαταλύωκατα·λυ·σαι; κατα·λυ·σαι; κατα·λυ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf

κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυω[LXX]κατα·λυ·ωκαταλυομαικατα·λυ·ομαι
2ndκαταλυειςκατα·λυ·ειςκαταλυῃ, καταλυει, καταλυεσαικατα·λυ·ῃ, κατα·λυ·ει classical, κατα·λυ·εσαι alt
3rdκαταλυεικατα·λυ·εικαταλυεταικατα·λυ·εται
Pl1stκαταλυομενκατα·λυ·ομενκαταλυομεθακατα·λυ·ομεθα
2ndκαταλυετεκατα·λυ·ετεκαταλυεσθεκατα·λυ·εσθε
3rdκαταλυουσιν[LXX], καταλυουσικατα·λυ·ουσι(ν), κατα·λυ·ουσι(ν)καταλυονταικατα·λυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυω[LXX]κατα·λυ·ωκαταλυωμαικατα·λυ·ωμαι
2ndκαταλυῃςκατα·λυ·ῃςκαταλυῃκατα·λυ·ῃ
3rdκαταλυῃκατα·λυ·ῃκαταλυηταικατα·λυ·ηται
Pl1stκαταλυωμενκατα·λυ·ωμενκαταλυωμεθακατα·λυ·ωμεθα
2ndκαταλυητεκατα·λυ·ητεκαταλυησθεκατα·λυ·ησθε
3rdκαταλυωσιν, καταλυωσικατα·λυ·ωσι(ν)καταλυωνταικατα·λυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυοιμικατα·λυ·οιμικαταλυοιμηνκατα·λυ·οιμην
2ndκαταλυοιςκατα·λυ·οιςκαταλυοιοκατα·λυ·οιο
3rdκαταλυοικατα·λυ·οικαταλυοιτοκατα·λυ·οιτο
Pl1stκαταλυοιμενκατα·λυ·οιμενκαταλυοιμεθακατα·λυ·οιμεθα
2ndκαταλυοιτεκατα·λυ·οιτεκαταλυοισθεκατα·λυ·οισθε
3rdκαταλυοιεν, καταλυοισανκατα·λυ·οιεν, κατα·λυ·οισαν altκαταλυοιντοκατα·λυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλυε[GNT]κατα·λυ·εκαταλυουκατα·λυ·ου
3rdκαταλυετωκατα·λυ·ετωκαταλυεσθωκατα·λυ·εσθω
Pl1st
2ndκαταλυετεκατα·λυ·ετεκαταλυεσθεκατα·λυ·εσθε
3rdκαταλυετωσαν, καταλυοντων[LXX]κατα·λυ·ετωσαν, κατα·λυ·οντων classicalκαταλυεσθωσαν, καταλυεσθωνκατα·λυ·εσθωσαν, κατα·λυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλυειν​κατα·λυ·ειν​καταλυεσθαι[LXX]​κατα·λυ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυουσα[LXX]καταλυονκατα·λυ·ουσ·ακατα·λυ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταλυων[GNT][LXX]κατα·λυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλυουσανκαταλυοντακατα·λυ·ουσ·ανκατα·λυ·ο[υ]ντ·α
Datκαταλυουσῃκαταλυοντι[LXX]κατα·λυ·ουσ·ῃκατα·λυ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταλυουσηςκαταλυοντοςκατα·λυ·ουσ·ηςκατα·λυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλυουσαικαταλυοντες[LXX]καταλυοντακατα·λυ·ουσ·αικατα·λυ·ο[υ]ντ·εςκατα·λυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλυουσαςκαταλυοντας[LXX]κατα·λυ·ουσ·αςκατα·λυ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταλυουσαιςκαταλυουσι, καταλυουσιν[LXX]κατα·λυ·ουσ·αιςκατα·λυ·ου[ντ]·σι(ν), κατα·λυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλυουσωνκαταλυοντων[LXX]κατα·λυ·ουσ·ωνκατα·λυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυομενηκαταλυομενεκατα·λυ·ομεν·ηκατα·λυ·ομεν·ε
Nomκαταλυομενοςκατα·λυ·ομεν·ος
Accκαταλυομενηνκαταλυομενονκατα·λυ·ομεν·ηνκατα·λυ·ομεν·ον
Datκαταλυομενῃκαταλυομενῳκατα·λυ·ομεν·ῃκατα·λυ·ομεν·ῳ
Genκαταλυομενηςκαταλυομενουκατα·λυ·ομεν·ηςκατα·λυ·ομεν·ου
PlVocκαταλυομεναικαταλυομενοικαταλυομενακατα·λυ·ομεν·αικατα·λυ·ομεν·οικατα·λυ·ομεν·α
Nom
Accκαταλυομενας[LXX]καταλυομενουςκατα·λυ·ομεν·αςκατα·λυ·ομεν·ους
Datκαταλυομεναιςκαταλυομενοιςκατα·λυ·ομεν·αιςκατα·λυ·ομεν·οις
Genκαταλυομενωνκαταλυομενωνκατα·λυ·ομεν·ωνκατα·λυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελυον[LXX]κατα·ε·λυ·ονκατελυομηνκατα·ε·λυ·ομην
2ndκατελυεςκατα·ε·λυ·εςκατελυουκατα·ε·λυ·ου
3rdκατελυεν[LXX], κατελυεκατα·ε·λυ·ε(ν), κατα·ε·λυ·ε(ν)κατελυετοκατα·ε·λυ·ετο
Pl1stκατελυομενκατα·ε·λυ·ομενκατελυομεθακατα·ε·λυ·ομεθα
2ndκατελυετεκατα·ε·λυ·ετεκατελυεσθεκατα·ε·λυ·εσθε
3rdκατελυον[LXX], κατελυοσανκατα·ε·λυ·ον, κατα·ε·λυ·οσαν altκατελυοντοκατα·ε·λυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυσω[GNT][LXX]κατα·λυ·σωκαταλυσομαικατα·λυ·σομαι
2ndκαταλυσειςκατα·λυ·σειςκαταλυσῃ[LXX], καταλυσει[GNT][LXX], καταλυσεσαικατα·λυ·σῃ, κατα·λυ·σει classical, κατα·λυ·σεσαι alt
3rdκαταλυσει[GNT][LXX]κατα·λυ·σεικαταλυσεταικατα·λυ·σεται
Pl1stκαταλυσομεν[LXX]κατα·λυ·σομενκαταλυσομεθακατα·λυ·σομεθα
2ndκαταλυσετεκατα·λυ·σετεκαταλυσεσθεκατα·λυ·σεσθε
3rdκαταλυσουσιν[LXX], καταλυσουσικατα·λυ·σουσι(ν), κατα·λυ·σουσι(ν)καταλυσονταικατα·λυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυσοιμικατα·λυ·σοιμικαταλυσοιμηνκατα·λυ·σοιμην
2ndκαταλυσοιςκατα·λυ·σοιςκαταλυσοιοκατα·λυ·σοιο
3rdκαταλυσοικατα·λυ·σοικαταλυσοιτοκατα·λυ·σοιτο
Pl1stκαταλυσοιμενκατα·λυ·σοιμενκαταλυσοιμεθακατα·λυ·σοιμεθα
2ndκαταλυσοιτεκατα·λυ·σοιτεκαταλυσοισθεκατα·λυ·σοισθε
3rdκαταλυσοιενκατα·λυ·σοιενκαταλυσοιντοκατα·λυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλυσειν​κατα·λυ·σειν​καταλυσεσθαι​κατα·λυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυσουσακαταλυσον[LXX]κατα·λυ·σουσ·ακατα·λυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταλυσωνκατα·λυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλυσουσανκαταλυσοντακατα·λυ·σουσ·ανκατα·λυ·σο[υ]ντ·α
Datκαταλυσουσῃκαταλυσοντικατα·λυ·σουσ·ῃκατα·λυ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταλυσουσηςκαταλυσοντοςκατα·λυ·σουσ·ηςκατα·λυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλυσουσαικαταλυσοντεςκαταλυσοντακατα·λυ·σουσ·αικατα·λυ·σο[υ]ντ·εςκατα·λυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλυσουσαςκαταλυσονταςκατα·λυ·σουσ·αςκατα·λυ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταλυσουσαιςκαταλυσουσι, καταλυσουσιν[LXX]κατα·λυ·σουσ·αιςκατα·λυ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·λυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλυσουσωνκαταλυσοντωνκατα·λυ·σουσ·ωνκατα·λυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυσομενηκαταλυσομενεκατα·λυ·σομεν·ηκατα·λυ·σομεν·ε
Nomκαταλυσομενοςκατα·λυ·σομεν·ος
Accκαταλυσομενηνκαταλυσομενονκατα·λυ·σομεν·ηνκατα·λυ·σομεν·ον
Datκαταλυσομενῃκαταλυσομενῳκατα·λυ·σομεν·ῃκατα·λυ·σομεν·ῳ
Genκαταλυσομενηςκαταλυσομενουκατα·λυ·σομεν·ηςκατα·λυ·σομεν·ου
PlVocκαταλυσομεναικαταλυσομενοικαταλυσομενακατα·λυ·σομεν·αικατα·λυ·σομεν·οικατα·λυ·σομεν·α
Nom
Accκαταλυσομεναςκαταλυσομενουςκατα·λυ·σομεν·αςκατα·λυ·σομεν·ους
Datκαταλυσομεναιςκαταλυσομενοιςκατα·λυ·σομεν·αιςκατα·λυ·σομεν·οις
Genκαταλυσομενωνκαταλυσομενωνκατα·λυ·σομεν·ωνκατα·λυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελυσα[GNT]κατα·ε·λυ·σακατελυσαμηνκατα·ε·λυ·σαμην
2ndκατελυσας[LXX]κατα·ε·λυ·σαςκατελυσωκατα·ε·λυ·σω
3rdκατελυσεν[LXX], κατελυσε[LXX]κατα·ε·λυ·σε(ν)κατελυσατοκατα·ε·λυ·σατο
Pl1stκατελυσαμενκατα·ε·λυ·σαμενκατελυσαμεθακατα·ε·λυ·σαμεθα
2ndκατελυσατεκατα·ε·λυ·σατεκατελυσασθεκατα·ε·λυ·σασθε
3rdκατελυσαν[LXX]κατα·ε·λυ·σανκατελυσαντοκατα·ε·λυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυσω[GNT][LXX]κατα·λυ·σωκαταλυσωμαικατα·λυ·σωμαι
2ndκαταλυσῃς[LXX]κατα·λυ·σῃςκαταλυσῃ[LXX]κατα·λυ·σῃ
3rdκαταλυσῃ[LXX]κατα·λυ·σῃκαταλυσηταικατα·λυ·σηται
Pl1stκαταλυσωμενκατα·λυ·σωμενκαταλυσωμεθακατα·λυ·σωμεθα
2ndκαταλυσητεκατα·λυ·σητεκαταλυσησθεκατα·λυ·σησθε
3rdκαταλυσωσιν[GNT], καταλυσωσικατα·λυ·σωσι(ν), κατα·λυ·σωσι(ν)καταλυσωνταικατα·λυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλυσαιμικατα·λυ·σαιμικαταλυσαιμηνκατα·λυ·σαιμην
2ndκαταλυσαις, καταλυσειαςκατα·λυ·σαις, κατα·λυ·σειας classicalκαταλυσαιοκατα·λυ·σαιο
3rdκαταλυσαι[GNT][LXX], καταλυσειεκατα·λυ·σαι, κατα·λυ·σειε classicalκαταλυσαιτοκατα·λυ·σαιτο
Pl1stκαταλυσαιμενκατα·λυ·σαιμενκαταλυσαιμεθακατα·λυ·σαιμεθα
2ndκαταλυσαιτεκατα·λυ·σαιτεκαταλυσαισθεκατα·λυ·σαισθε
3rdκαταλυσαιεν, καταλυσαισαν, καταλυσειαν, καταλυσειενκατα·λυ·σαιεν, κατα·λυ·σαισαν alt, κατα·λυ·σειαν classical, κατα·λυ·σειεν classicalκαταλυσαιντοκατα·λυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλυσον[LXX]κατα·λυ·σονκαταλυσαι[GNT][LXX]κατα·λυ·σαι
3rdκαταλυσατωκατα·λυ·σατωκαταλυσασθωκατα·λυ·σασθω
Pl1st
2ndκαταλυσατε[LXX]κατα·λυ·σατεκαταλυσασθεκατα·λυ·σασθε
3rdκαταλυσατωσαν, καταλυσαντωνκατα·λυ·σατωσαν, κατα·λυ·σαντων classicalκαταλυσασθωσαν, καταλυσασθωνκατα·λυ·σασθωσαν, κατα·λυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλυσαι[GNT][LXX]​κατα·λυ·σαικαταλυσασθαι​κατα·λυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυσασα[LXX]καταλυσας[LXX]καταλυσανκατα·λυ·σασ·ακατα·λυ·σα[ντ]·ςκατα·λυ·σαν[τ]
Nom
Accκαταλυσασανκαταλυσαντακατα·λυ·σασ·ανκατα·λυ·σαντ·α
Datκαταλυσασῃκαταλυσαντικατα·λυ·σασ·ῃκατα·λυ·σαντ·ι
Genκαταλυσασηςκαταλυσαντοςκατα·λυ·σασ·ηςκατα·λυ·σαντ·ος
PlVocκαταλυσασαικαταλυσαντεςκαταλυσαντακατα·λυ·σασ·αικατα·λυ·σαντ·εςκατα·λυ·σαντ·α
Nom
Accκαταλυσασαςκαταλυσανταςκατα·λυ·σασ·αςκατα·λυ·σαντ·ας
Datκαταλυσασαιςκαταλυσασι, καταλυσασινκατα·λυ·σασ·αιςκατα·λυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταλυσασωνκαταλυσαντωνκατα·λυ·σασ·ωνκατα·λυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυσαμενηκαταλυσαμενεκατα·λυ·σαμεν·ηκατα·λυ·σαμεν·ε
Nomκαταλυσαμενοςκατα·λυ·σαμεν·ος
Accκαταλυσαμενηνκαταλυσαμενονκατα·λυ·σαμεν·ηνκατα·λυ·σαμεν·ον
Datκαταλυσαμενῃκαταλυσαμενῳκατα·λυ·σαμεν·ῃκατα·λυ·σαμεν·ῳ
Genκαταλυσαμενηςκαταλυσαμενουκατα·λυ·σαμεν·ηςκατα·λυ·σαμεν·ου
PlVocκαταλυσαμεναικαταλυσαμενοικαταλυσαμενακατα·λυ·σαμεν·αικατα·λυ·σαμεν·οικατα·λυ·σαμεν·α
Nom
Accκαταλυσαμεναςκαταλυσαμενουςκατα·λυ·σαμεν·αςκατα·λυ·σαμεν·ους
Datκαταλυσαμεναιςκαταλυσαμενοιςκατα·λυ·σαμεν·αιςκατα·λυ·σαμεν·οις
Genκαταλυσαμενωνκαταλυσαμενωνκατα·λυ·σαμεν·ωνκατα·λυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελυκακατα·λελυ·κα
2ndκαταλελυκας, καταλελυκεςκατα·λελυ·κας, κατα·λελυ·κες alt
3rdκαταλελυκεν, καταλελυκεκατα·λελυ·κε(ν)
Pl1stκαταλελυκαμεν[LXX]κατα·λελυ·καμεν
2ndκαταλελυκατεκατα·λελυ·κατε
3rdκαταλελυκασιν, καταλελυκασι, καταλελυκανκατα·λελυ·κασι(ν), κατα·λελυ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελυκωκατα·λελυ·κω
2ndκαταλελυκῃςκατα·λελυ·κῃς
3rdκαταλελυκῃκατα·λελυ·κῃ
Pl1stκαταλελυκωμενκατα·λελυ·κωμεν
2ndκαταλελυκητεκατα·λελυ·κητε
3rdκαταλελυκωσιν, καταλελυκωσικατα·λελυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελυκοιμι, καταλελυκοιηνκατα·λελυ·κοιμι, κατα·λελυ·κοιην classical
2ndκαταλελυκοις, καταλελυκοιηςκατα·λελυ·κοις, κατα·λελυ·κοιης classical
3rdκαταλελυκοι, καταλελυκοιηκατα·λελυ·κοι, κατα·λελυ·κοιη classical
Pl1stκαταλελυκοιμενκατα·λελυ·κοιμεν
2ndκαταλελυκοιτεκατα·λελυ·κοιτε
3rdκαταλελυκοιενκατα·λελυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλελυκεκατα·λελυ·κε
3rdκαταλελυκετωκατα·λελυ·κετω
Pl1st
2ndκαταλελυκετεκατα·λελυ·κετε
3rdκαταλελυκετωσανκατα·λελυ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλελυκεναι​κατα·λελυ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλελυκυιακαταλελυκοςκατα·λελυ·κυι·ακατα·λελυ·κο[τ]·ς
Nomκαταλελυκωςκατα·λελυ·κο[τ]·^ς
Accκαταλελυκυιανκαταλελυκοτακατα·λελυ·κυι·ανκατα·λελυ·κοτ·α
Datκαταλελυκυιᾳκαταλελυκοτικατα·λελυ·κυι·ᾳκατα·λελυ·κοτ·ι
Genκαταλελυκυιαςκαταλελυκοτοςκατα·λελυ·κυι·αςκατα·λελυ·κοτ·ος
PlVocκαταλελυκυιαικαταλελυκοτεςκαταλελυκοτακατα·λελυ·κυι·αικατα·λελυ·κοτ·εςκατα·λελυ·κοτ·α
Nom
Accκαταλελυκυιαςκαταλελυκοταςκατα·λελυ·κυι·αςκατα·λελυ·κοτ·ας
Datκαταλελυκυιαιςκαταλελυκοσι, καταλελυκοσινκατα·λελυ·κυι·αιςκατα·λελυ·κο[τ]·σι(ν)
Genκαταλελυκυιωνκαταλελυκοτωνκατα·λελυ·κυι·ωνκατα·λελυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελελυκειν, κατελελυκηκατα·ε·λελυ·κειν, κατα·ε·λελυ·κη classical
2ndκατελελυκεις, κατελελυκηςκατα·ε·λελυ·κεις, κατα·ε·λελυ·κης classical
3rdκατελελυκεικατα·ε·λελυ·κει
Pl1stκατελελυκειμεν, κατελελυκεμενκατα·ε·λελυ·κειμεν, κατα·ε·λελυ·κεμεν classical
2ndκατελελυκειτε, κατελελυκετεκατα·ε·λελυ·κειτε, κατα·ε·λελυ·κετε classical
3rdκατελελυκεισαν, κατελελυκεσανκατα·ε·λελυ·κεισαν, κατα·ε·λελυ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελυκειν, καταλελυκηκατα·[ε]·λελυ·κειν, κατα·[ε]·λελυ·κη classical
2ndκαταλελυκεις, καταλελυκηςκατα·[ε]·λελυ·κεις, κατα·[ε]·λελυ·κης classical
3rdκαταλελυκεικατα·[ε]·λελυ·κει
Pl1stκαταλελυκειμεν, καταλελυκεμενκατα·[ε]·λελυ·κειμεν, κατα·[ε]·λελυ·κεμεν classical
2ndκαταλελυκειτε, καταλελυκετεκατα·[ε]·λελυ·κειτε, κατα·[ε]·λελυ·κετε classical
3rdκαταλελυκεισαν, καταλελυκεσανκατα·[ε]·λελυ·κεισαν, κατα·[ε]·λελυ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατελυθηνκατα·ε·λυ·θην
2ndκατελυθης[LXX]κατα·ε·λυ·θης
3rdκατελυθηκατα·ε·λυ·θη
Pl1stκατελυθημενκατα·ε·λυ·θημεν
2ndκατελυθητεκατα·ε·λυ·θητε
3rdκατελυθησανκατα·ε·λυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλυθησομαικατα·λυ·θησομαι
2ndκαταλυθησῃ, καταλυθησεικατα·λυ·θησῃ, κατα·λυ·θησει classical
3rdκαταλυθησεται[GNT]κατα·λυ·θησεται
Pl1stκαταλυθησομεθακατα·λυ·θησομεθα
2ndκαταλυθησεσθεκατα·λυ·θησεσθε
3rdκαταλυθησονταικατα·λυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλυθωκατα·λυ·θω
2ndκαταλυθῃςκατα·λυ·θῃς
3rdκαταλυθῃ[GNT]κατα·λυ·θῃ
Pl1stκαταλυθωμενκατα·λυ·θωμεν
2ndκαταλυθητεκατα·λυ·θητε
3rdκαταλυθωσιν, καταλυθωσικατα·λυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλυθειηνκατα·λυ·θειην
2ndκαταλυθειηςκατα·λυ·θειης
3rdκαταλυθειηκατα·λυ·θειη
Pl1stκαταλυθειημεν, καταλυθειμενκατα·λυ·θειημεν, κατα·λυ·θειμεν classical
2ndκαταλυθειητε, καταλυθειτεκατα·λυ·θειητε, κατα·λυ·θειτε classical
3rdκαταλυθειησαν, καταλυθειενκατα·λυ·θειησαν, κατα·λυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλυθησοιμηνκατα·λυ·θησοιμην
2ndκαταλυθησοιοκατα·λυ·θησοιο
3rdκαταλυθησοιτοκατα·λυ·θησοιτο
Pl1stκαταλυθησοιμεθακατα·λυ·θησοιμεθα
2ndκαταλυθησοισθεκατα·λυ·θησοισθε
3rdκαταλυθησοιντοκατα·λυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλυθητικατα·λυ·θητι
3rdκαταλυθητωκατα·λυ·θητω
Pl1st
2ndκαταλυθητεκατα·λυ·θητε
3rdκαταλυθητωσαν, καταλυθεντωνκατα·λυ·θητωσαν, κατα·λυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταλυθηναι[LXX]​κατα·λυ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταλυθησεσθαι​κατα·λυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυθεισακαταλυθειςκαταλυθενκατα·λυ·θεισ·ακατα·λυ·θει[ντ]·ςκατα·λυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταλυθεισανκαταλυθεντακατα·λυ·θεισ·ανκατα·λυ·θε[ι]ντ·α
Datκαταλυθεισῃκαταλυθεντικατα·λυ·θεισ·ῃκατα·λυ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταλυθεισηςκαταλυθεντοςκατα·λυ·θεισ·ηςκατα·λυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταλυθεισαικαταλυθεντεςκαταλυθεντακατα·λυ·θεισ·αικατα·λυ·θε[ι]ντ·εςκατα·λυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταλυθεισαςκαταλυθενταςκατα·λυ·θεισ·αςκατα·λυ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταλυθεισαιςκαταλυθεισι, καταλυθεισινκατα·λυ·θεισ·αιςκατα·λυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταλυθεισωνκαταλυθεντωνκατα·λυ·θεισ·ωνκατα·λυ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλυθησομενηκαταλυθησομενεκατα·λυ·θησομεν·ηκατα·λυ·θησομεν·ε
Nomκαταλυθησομενοςκατα·λυ·θησομεν·ος
Accκαταλυθησομενηνκαταλυθησομενονκατα·λυ·θησομεν·ηνκατα·λυ·θησομεν·ον
Datκαταλυθησομενῃκαταλυθησομενῳκατα·λυ·θησομεν·ῃκατα·λυ·θησομεν·ῳ
Genκαταλυθησομενηςκαταλυθησομενουκατα·λυ·θησομεν·ηςκατα·λυ·θησομεν·ου
PlVocκαταλυθησομεναικαταλυθησομενοικαταλυθησομενακατα·λυ·θησομεν·αικατα·λυ·θησομεν·οικατα·λυ·θησομεν·α
Nom
Accκαταλυθησομεναςκαταλυθησομενουςκατα·λυ·θησομεν·αςκατα·λυ·θησομεν·ους
Datκαταλυθησομεναιςκαταλυθησομενοιςκατα·λυ·θησομεν·αιςκατα·λυ·θησομεν·οις
Genκαταλυθησομενωνκαταλυθησομενωνκατα·λυ·θησομεν·ωνκατα·λυ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:11:49 EDT