καταλαμβανω • KATALAMBANW • katalambanō

Search: καταλημψομαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταλημψομαικαταλαμβάνωκατα·λημβ·σομαιfut mp ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταλημψομαικαταλαμβάνωκατα·λημβ·σομαιfut mp ind 1st sg

κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλαμβανωκατα·λαμβαν·ωκαταλαμβανομαι[GNT]κατα·λαμβαν·ομαι
2ndκαταλαμβανειςκατα·λαμβαν·ειςκαταλαμβανῃ, καταλαμβανει, καταλαμβανεσαικατα·λαμβαν·ῃ, κατα·λαμβαν·ει classical, κατα·λαμβαν·εσαι alt
3rdκαταλαμβανεικατα·λαμβαν·εικαταλαμβανεταικατα·λαμβαν·εται
Pl1stκαταλαμβανομενκατα·λαμβαν·ομενκαταλαμβανομεθακατα·λαμβαν·ομεθα
2ndκαταλαμβανετεκατα·λαμβαν·ετεκαταλαμβανεσθεκατα·λαμβαν·εσθε
3rdκαταλαμβανουσιν, καταλαμβανουσικατα·λαμβαν·ουσι(ν)καταλαμβανονται[LXX]κατα·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλαμβανωκατα·λαμβαν·ωκαταλαμβανωμαικατα·λαμβαν·ωμαι
2ndκαταλαμβανῃςκατα·λαμβαν·ῃςκαταλαμβανῃκατα·λαμβαν·ῃ
3rdκαταλαμβανῃκατα·λαμβαν·ῃκαταλαμβανηταικατα·λαμβαν·ηται
Pl1stκαταλαμβανωμενκατα·λαμβαν·ωμενκαταλαμβανωμεθακατα·λαμβαν·ωμεθα
2ndκαταλαμβανητεκατα·λαμβαν·ητεκαταλαμβανησθεκατα·λαμβαν·ησθε
3rdκαταλαμβανωσιν, καταλαμβανωσικατα·λαμβαν·ωσι(ν)καταλαμβανωνταικατα·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλαμβανοιμικατα·λαμβαν·οιμικαταλαμβανοιμηνκατα·λαμβαν·οιμην
2ndκαταλαμβανοιςκατα·λαμβαν·οιςκαταλαμβανοιοκατα·λαμβαν·οιο
3rdκαταλαμβανοικατα·λαμβαν·οικαταλαμβανοιτοκατα·λαμβαν·οιτο
Pl1stκαταλαμβανοιμενκατα·λαμβαν·οιμενκαταλαμβανοιμεθακατα·λαμβαν·οιμεθα
2ndκαταλαμβανοιτεκατα·λαμβαν·οιτεκαταλαμβανοισθεκατα·λαμβαν·οισθε
3rdκαταλαμβανοιεν, καταλαμβανοισανκατα·λαμβαν·οιεν, κατα·λαμβαν·οισαν altκαταλαμβανοιντοκατα·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλαμβανεκατα·λαμβαν·εκαταλαμβανουκατα·λαμβαν·ου
3rdκαταλαμβανετωκατα·λαμβαν·ετωκαταλαμβανεσθωκατα·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndκαταλαμβανετεκατα·λαμβαν·ετεκαταλαμβανεσθεκατα·λαμβαν·εσθε
3rdκαταλαμβανετωσαν, καταλαμβανοντωνκατα·λαμβαν·ετωσαν, κατα·λαμβαν·οντων classicalκαταλαμβανεσθωσαν, καταλαμβανεσθωνκατα·λαμβαν·εσθωσαν, κατα·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλαμβανειν​κατα·λαμβαν·ειν​καταλαμβανεσθαι​κατα·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλαμβανουσακαταλαμβανονκατα·λαμβαν·ουσ·ακατα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταλαμβανων[LXX]κατα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλαμβανουσανκαταλαμβανοντακατα·λαμβαν·ουσ·ανκατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datκαταλαμβανουσῃκαταλαμβανοντικατα·λαμβαν·ουσ·ῃκατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genκαταλαμβανουσηςκαταλαμβανοντοςκατα·λαμβαν·ουσ·ηςκατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλαμβανουσαικαταλαμβανοντεςκαταλαμβανοντακατα·λαμβαν·ουσ·αικατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςκατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλαμβανουσαςκαταλαμβανονταςκατα·λαμβαν·ουσ·αςκατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datκαταλαμβανουσαιςκαταλαμβανουσι, καταλαμβανουσινκατα·λαμβαν·ουσ·αιςκατα·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλαμβανουσωνκαταλαμβανοντωνκατα·λαμβαν·ουσ·ωνκατα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλαμβανομενηκαταλαμβανομενεκατα·λαμβαν·ομεν·ηκατα·λαμβαν·ομεν·ε
Nomκαταλαμβανομενοςκατα·λαμβαν·ομεν·ος
Accκαταλαμβανομενηνκαταλαμβανομενονκατα·λαμβαν·ομεν·ηνκατα·λαμβαν·ομεν·ον
Datκαταλαμβανομενῃκαταλαμβανομενῳκατα·λαμβαν·ομεν·ῃκατα·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genκαταλαμβανομενης[LXX]καταλαμβανομενου[LXX]κατα·λαμβαν·ομεν·ηςκατα·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocκαταλαμβανομεναικαταλαμβανομενοικαταλαμβανομενακατα·λαμβαν·ομεν·αικατα·λαμβαν·ομεν·οικατα·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accκαταλαμβανομεναςκαταλαμβανομενουςκατα·λαμβαν·ομεν·αςκατα·λαμβαν·ομεν·ους
Datκαταλαμβανομεναιςκαταλαμβανομενοιςκατα·λαμβαν·ομεν·αιςκατα·λαμβαν·ομεν·οις
Genκαταλαμβανομενωνκαταλαμβανομενωνκατα·λαμβαν·ομεν·ωνκατα·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελαμβανονκατα·ε·λαμβαν·ονκατελαμβανομηνκατα·ε·λαμβαν·ομην
2ndκατελαμβανεςκατα·ε·λαμβαν·εςκατελαμβανουκατα·ε·λαμβαν·ου
3rdκατελαμβανεν, κατελαμβανεκατα·ε·λαμβαν·ε(ν)κατελαμβανετοκατα·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stκατελαμβανομενκατα·ε·λαμβαν·ομενκατελαμβανομεθακατα·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndκατελαμβανετεκατα·ε·λαμβαν·ετεκατελαμβανεσθεκατα·ε·λαμβαν·εσθε
3rdκατελαμβανον, κατελαμβανοσανκατα·ε·λαμβαν·ον, κατα·ε·λαμβαν·οσαν altκατελαμβανοντοκατα·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλημψω, καταληψωκατα·λημβ·σω, κατα·ληβ·σωκαταλημψομαι[LXX], καταληψομαικατα·λημβ·σομαι, κατα·ληβ·σομαι
2ndκαταλημψεις, καταληψειςκατα·λημβ·σεις, κατα·ληβ·σειςκαταλημψῃ[LXX], καταλημψει, καταλημψεσαι, καταληψῃ, καταληψει, καταληψεσαικατα·λημβ·σῃ, κατα·λημβ·σει classical, κατα·λημβ·σεσαι alt, κατα·ληβ·σῃ, κατα·ληβ·σει classical, κατα·ληβ·σεσαι alt
3rdκαταλημψει, καταληψεικατα·λημβ·σει, κατα·ληβ·σεικαταλημψεται[LXX], καταληψεταικατα·λημβ·σεται, κατα·ληβ·σεται
Pl1stκαταλημψομεν, καταληψομενκατα·λημβ·σομεν, κατα·ληβ·σομενκαταλημψομεθα, καταληψομεθακατα·λημβ·σομεθα, κατα·ληβ·σομεθα
2ndκαταλημψετε, καταληψετεκατα·λημβ·σετε, κατα·ληβ·σετεκαταλημψεσθε[LXX], καταληψεσθεκατα·λημβ·σεσθε, κατα·ληβ·σεσθε
3rdκαταλημψουσιν, καταλημψουσι, καταληψουσιν, καταληψουσικατα·λημβ·σουσι(ν), κατα·ληβ·σουσι(ν)καταλημψονται[LXX], καταληψονταικατα·λημβ·σονται, κατα·ληβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλημψοιμι, καταληψοιμικατα·λημβ·σοιμι, κατα·ληβ·σοιμικαταλημψοιμην, καταληψοιμηνκατα·λημβ·σοιμην, κατα·ληβ·σοιμην
2ndκαταλημψοις, καταληψοιςκατα·λημβ·σοις, κατα·ληβ·σοιςκαταλημψοιο, καταληψοιοκατα·λημβ·σοιο, κατα·ληβ·σοιο
3rdκαταλημψοι, καταληψοικατα·λημβ·σοι, κατα·ληβ·σοικαταλημψοιτο, καταληψοιτοκατα·λημβ·σοιτο, κατα·ληβ·σοιτο
Pl1stκαταλημψοιμεν, καταληψοιμενκατα·λημβ·σοιμεν, κατα·ληβ·σοιμενκαταλημψοιμεθα, καταληψοιμεθακατα·λημβ·σοιμεθα, κατα·ληβ·σοιμεθα
2ndκαταλημψοιτε, καταληψοιτεκατα·λημβ·σοιτε, κατα·ληβ·σοιτεκαταλημψοισθε, καταληψοισθεκατα·λημβ·σοισθε, κατα·ληβ·σοισθε
3rdκαταλημψοιεν, καταληψοιενκατα·λημβ·σοιεν, κατα·ληβ·σοιενκαταλημψοιντο, καταληψοιντοκατα·λημβ·σοιντο, κατα·ληβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλημψειν, καταληψειν​κατα·λημβ·σειν, κατα·ληβ·σειν​καταλημψεσθαι, καταληψεσθαι​κατα·λημβ·σεσθαι, κατα·ληβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλημψουσα, καταληψουσακαταλημψον, καταληψονκατα·λημβ·σουσ·α, κατα·ληβ·σουσ·ακατα·λημβ·σο[υ]ν[τ], κατα·ληβ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταλημψων, καταληψωνκατα·λημβ·σο[υ]ν[τ]·^, κατα·ληβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλημψουσαν, καταληψουσανκαταλημψοντα, καταληψοντακατα·λημβ·σουσ·αν, κατα·ληβ·σουσ·ανκατα·λημβ·σο[υ]ντ·α, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·α
Datκαταλημψουσῃ, καταληψουσῃκαταλημψοντι, καταληψοντικατα·λημβ·σουσ·ῃ, κατα·ληβ·σουσ·ῃκατα·λημβ·σο[υ]ντ·ι, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταλημψουσης, καταληψουσηςκαταλημψοντος, καταληψοντοςκατα·λημβ·σουσ·ης, κατα·ληβ·σουσ·ηςκατα·λημβ·σο[υ]ντ·ος, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλημψουσαι, καταληψουσαικαταλημψοντες, καταληψοντεςκαταλημψοντα, καταληψοντακατα·λημβ·σουσ·αι, κατα·ληβ·σουσ·αικατα·λημβ·σο[υ]ντ·ες, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·εςκατα·λημβ·σο[υ]ντ·α, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλημψουσας, καταληψουσαςκαταλημψοντας, καταληψονταςκατα·λημβ·σουσ·ας, κατα·ληβ·σουσ·αςκατα·λημβ·σο[υ]ντ·ας, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταλημψουσαις, καταληψουσαιςκαταλημψουσι, καταλημψουσιν, καταληψουσι, καταληψουσινκατα·λημβ·σουσ·αις, κατα·ληβ·σουσ·αιςκατα·λημβ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·ληβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλημψουσων, καταληψουσωνκαταλημψοντων, καταληψοντωνκατα·λημβ·σουσ·ων, κατα·ληβ·σουσ·ωνκατα·λημβ·σο[υ]ντ·ων, κατα·ληβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλημψομενη, καταληψομενηκαταλημψομενε, καταληψομενεκατα·λημβ·σομεν·η, κατα·ληβ·σομεν·ηκατα·λημβ·σομεν·ε, κατα·ληβ·σομεν·ε
Nomκαταλημψομενος, καταληψομενοςκατα·λημβ·σομεν·ος, κατα·ληβ·σομεν·ος
Accκαταλημψομενην, καταληψομενηνκαταλημψομενον, καταληψομενονκατα·λημβ·σομεν·ην, κατα·ληβ·σομεν·ηνκατα·λημβ·σομεν·ον, κατα·ληβ·σομεν·ον
Datκαταλημψομενῃ, καταληψομενῃκαταλημψομενῳ, καταληψομενῳκατα·λημβ·σομεν·ῃ, κατα·ληβ·σομεν·ῃκατα·λημβ·σομεν·ῳ, κατα·ληβ·σομεν·ῳ
Genκαταλημψομενης, καταληψομενηςκαταλημψομενου, καταληψομενουκατα·λημβ·σομεν·ης, κατα·ληβ·σομεν·ηςκατα·λημβ·σομεν·ου, κατα·ληβ·σομεν·ου
PlVocκαταλημψομεναι, καταληψομεναικαταλημψομενοι, καταληψομενοικαταλημψομενα, καταληψομενακατα·λημβ·σομεν·αι, κατα·ληβ·σομεν·αικατα·λημβ·σομεν·οι, κατα·ληβ·σομεν·οικατα·λημβ·σομεν·α, κατα·ληβ·σομεν·α
Nom
Accκαταλημψομενας, καταληψομεναςκαταλημψομενους, καταληψομενουςκατα·λημβ·σομεν·ας, κατα·ληβ·σομεν·αςκατα·λημβ·σομεν·ους, κατα·ληβ·σομεν·ους
Datκαταλημψομεναις, καταληψομεναιςκαταλημψομενοις, καταληψομενοιςκατα·λημβ·σομεν·αις, κατα·ληβ·σομεν·αιςκατα·λημβ·σομεν·οις, κατα·ληβ·σομεν·οις
Genκαταλημψομενων, καταληψομενωνκαταλημψομενων, καταληψομενωνκατα·λημβ·σομεν·ων, κατα·ληβ·σομεν·ωνκατα·λημβ·σομεν·ων, κατα·ληβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελαβον[LXX]κατα·ε·λαβ·ονκατελαβομην[GNT][LXX]κατα·ε·λαβ·ομην
2ndκατελαβες[LXX]κατα·ε·λαβ·εςκατελαβουκατα·ε·λαβ·ου
3rdκατελαβεν[GNT][LXX], κατελαβεκατα·ε·λαβ·ε(ν), κατα·ε·λαβ·ε(ν)κατελαβετο[LXX]κατα·ε·λαβ·ετο
Pl1stκατελαβομεν[LXX]κατα·ε·λαβ·ομενκατελαβομεθακατα·ε·λαβ·ομεθα
2ndκατελαβετεκατα·ε·λαβ·ετεκατελαβεσθε[LXX]κατα·ε·λαβ·εσθε
3rdκατελαβον[LXX], κατελαβοσαν[LXX]κατα·ε·λαβ·ον, κατα·ε·λαβ·οσαν altκατελαβοντο[LXX]κατα·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλαβω[GNT][LXX]κατα·λαβ·ωκαταλαβωμαικατα·λαβ·ωμαι
2ndκαταλαβῃς[LXX]κατα·λαβ·ῃςκαταλαβῃ[GNT][LXX]κατα·λαβ·ῃ
3rdκαταλαβῃ[GNT][LXX]κατα·λαβ·ῃκαταλαβηταικατα·λαβ·ηται
Pl1stκαταλαβωμενκατα·λαβ·ωμενκαταλαβωμεθα[LXX]κατα·λαβ·ωμεθα
2ndκαταλαβητε[GNT]κατα·λαβ·ητεκαταλαβησθεκατα·λαβ·ησθε
3rdκαταλαβωσιν[LXX], καταλαβωσικατα·λαβ·ωσι(ν), κατα·λαβ·ωσι(ν)καταλαβωνταικατα·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλαβοιμικατα·λαβ·οιμικαταλαβοιμηνκατα·λαβ·οιμην
2ndκαταλαβοιςκατα·λαβ·οιςκαταλαβοιοκατα·λαβ·οιο
3rdκαταλαβοι[LXX]κατα·λαβ·οικαταλαβοιτοκατα·λαβ·οιτο
Pl1stκαταλαβοιμενκατα·λαβ·οιμενκαταλαβοιμεθακατα·λαβ·οιμεθα
2ndκαταλαβοιτεκατα·λαβ·οιτεκαταλαβοισθεκατα·λαβ·οισθε
3rdκαταλαβοιεν, καταλαβοισανκατα·λαβ·οιεν, κατα·λαβ·οισαν altκαταλαβοιντοκατα·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλαβεκατα·λαβ·εκαταλαβουκατα·λαβ·ου
3rdκαταλαβετωκατα·λαβ·ετωκαταλαβεσθωκατα·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndκαταλαβετε[LXX]κατα·λαβ·ετεκαταλαβεσθεκατα·λαβ·εσθε
3rdκαταλαβετωσαν[LXX], καταλαβοντωνκατα·λαβ·ετωσαν, κατα·λαβ·οντων classicalκαταλαβεσθωσαν, καταλαβεσθωνκατα·λαβ·εσθωσαν, κατα·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλαβειν​κατα·λαβ·ειν​καταλαβεσθαι[GNT][LXX]​κατα·λαβ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλαβουσακαταλαβονκατα·λαβ·ουσ·ακατα·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταλαβωνκατα·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλαβουσαν[LXX]καταλαβοντακατα·λαβ·ουσ·ανκατα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datκαταλαβουσῃκαταλαβοντικατα·λαβ·ουσ·ῃκατα·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταλαβουσηςκαταλαβοντοςκατα·λαβ·ουσ·ηςκατα·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλαβουσαικαταλαβοντεςκαταλαβοντακατα·λαβ·ουσ·αικατα·λαβ·ο[υ]ντ·εςκατα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλαβουσαςκαταλαβονταςκατα·λαβ·ουσ·αςκατα·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταλαβουσαιςκαταλαβουσι, καταλαβουσινκατα·λαβ·ουσ·αιςκατα·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλαβουσωνκαταλαβοντωνκατα·λαβ·ουσ·ωνκατα·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλαβομενηκαταλαβομενεκατα·λαβ·ομεν·ηκατα·λαβ·ομεν·ε
Nomκαταλαβομενος[GNT]κατα·λαβ·ομεν·ος
Accκαταλαβομενηνκαταλαβομενονκατα·λαβ·ομεν·ηνκατα·λαβ·ομεν·ον
Datκαταλαβομενῃκαταλαβομενῳκατα·λαβ·ομεν·ῃκατα·λαβ·ομεν·ῳ
Genκαταλαβομενηςκαταλαβομενουκατα·λαβ·ομεν·ηςκατα·λαβ·ομεν·ου
PlVocκαταλαβομεναικαταλαβομενοι[GNT][LXX]καταλαβομενακατα·λαβ·ομεν·αικατα·λαβ·ομεν·οικατα·λαβ·ομεν·α
Nom
Accκαταλαβομεναςκαταλαβομενουςκατα·λαβ·ομεν·αςκατα·λαβ·ομεν·ους
Datκαταλαβομεναιςκαταλαβομενοιςκατα·λαβ·ομεν·αιςκατα·λαβ·ομεν·οις
Genκαταλαβομενωνκαταλαβομενωνκατα·λαβ·ομεν·ωνκατα·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειληφακατ·ειληβ·κακατειλημμαικατ·ειληβ·μαι
2ndκατειληφας, κατειληφεςκατ·ειληβ·κας, κατ·ειληβ·κες altκατειληψαικατ·ειληβ·σαι
3rdκατειληφεν, κατειληφεκατ·ειληβ·κε(ν)κατειληπται[GNT]κατ·ειληβ·ται
Pl1stκατειληφαμενκατ·ειληβ·καμενκατειλημμεθακατ·ειληβ·μεθα
2ndκατειληφατεκατ·ειληβ·κατεκατειληφθεκατ·ειληβ·σθε
3rdκατειληφασιν, κατειληφασι, κατειληφανκατ·ειληβ·κασι(ν), κατ·ειληβ·καν altκατειληφαταικατ·ειληβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειληψομαικατ·ειληβ·σομαι
2ndκατειληψῃ, κατειληψεικατ·ειληβ·σῃ, κατ·ειληβ·σει classical
3rdκατειληψεταικατ·ειληβ·σεται
Pl1stκατειληψομεθακατ·ειληβ·σομεθα
2ndκατειληψεσθεκατ·ειληβ·σεσθε
3rdκατειληψονταικατ·ειληβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειληφωκατ·ειληβ·κω
2ndκατειληφῃςκατ·ειληβ·κῃς
3rdκατειληφῃκατ·ειληβ·κῃ
Pl1stκατειληφωμενκατ·ειληβ·κωμεν
2ndκατειληφητεκατ·ειληβ·κητε
3rdκατειληφωσιν, κατειληφωσικατ·ειληβ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειληφοιμι, κατειληφοιηνκατ·ειληβ·κοιμι, κατ·ειληβ·κοιην classical
2ndκατειληφοις, κατειληφοιηςκατ·ειληβ·κοις, κατ·ειληβ·κοιης classical
3rdκατειληφοι, κατειληφοιηκατ·ειληβ·κοι, κατ·ειληβ·κοιη classical
Pl1stκατειληφοιμενκατ·ειληβ·κοιμεν
2ndκατειληφοιτεκατ·ειληβ·κοιτε
3rdκατειληφοιενκατ·ειληβ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειληψοιμηνκατ·ειληβ·σοιμην
2ndκατειληψοιοκατ·ειληβ·σοιο
3rdκατειληψοιτοκατ·ειληβ·σοιτο
Pl1stκατειληψοιμεθακατ·ειληβ·σοιμεθα
2ndκατειληψοισθεκατ·ειληβ·σοισθε
3rdκατειληψοιντοκατ·ειληβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατειληφεκατ·ειληβ·κεκατειληψοκατ·ειληβ·σο
3rdκατειληφετωκατ·ειληβ·κετωκατειληφθωκατ·ειληβ·σθω
Pl1st
2ndκατειληφετεκατ·ειληβ·κετεκατειληφθεκατ·ειληβ·σθε
3rdκατειληφετωσανκατ·ειληβ·κετωσανκατειληφθωσαν, κατειληφθωνκατ·ειληβ·σθωσαν, κατ·ειληβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατειληφεναι[GNT]​κατ·ειληβ·κεναικατειληφθαι​κατ·ειληβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατειληψεσθαι​κατ·ειληβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατειληφυιακατειληφοςκατ·ειληβ·κυι·ακατ·ειληβ·κο[τ]·ς
Nomκατειληφωςκατ·ειληβ·κο[τ]·^ς
Accκατειληφυιανκατειληφοτακατ·ειληβ·κυι·ανκατ·ειληβ·κοτ·α
Datκατειληφυιᾳκατειληφοτικατ·ειληβ·κυι·ᾳκατ·ειληβ·κοτ·ι
Genκατειληφυιαςκατειληφοτοςκατ·ειληβ·κυι·αςκατ·ειληβ·κοτ·ος
PlVocκατειληφυιαικατειληφοτεςκατειληφοτακατ·ειληβ·κυι·αικατ·ειληβ·κοτ·εςκατ·ειληβ·κοτ·α
Nom
Accκατειληφυιαςκατειληφοταςκατ·ειληβ·κυι·αςκατ·ειληβ·κοτ·ας
Datκατειληφυιαιςκατειληφοσι, κατειληφοσινκατ·ειληβ·κυι·αιςκατ·ειληβ·κο[τ]·σι(ν)
Genκατειληφυιωνκατειληφοτωνκατ·ειληβ·κυι·ωνκατ·ειληβ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατειλημμενη[LXX]κατειλημμενεκατ·ειληβ·μεν·ηκατ·ειληβ·μεν·ε
Nomκατειλημμενοςκατ·ειληβ·μεν·ος
Accκατειλημμενην[GNT]κατειλημμενονκατ·ειληβ·μεν·ηνκατ·ειληβ·μεν·ον
Datκατειλημμενῃκατειλημμενῳκατ·ειληβ·μεν·ῃκατ·ειληβ·μεν·ῳ
Genκατειλημμενηςκατειλημμενουκατ·ειληβ·μεν·ηςκατ·ειληβ·μεν·ου
PlVocκατειλημμεναικατειλημμενοικατειλημμενα[LXX]κατ·ειληβ·μεν·αικατ·ειληβ·μεν·οικατ·ειληβ·μεν·α
Nom
Accκατειλημμεναςκατειλημμενουςκατ·ειληβ·μεν·αςκατ·ειληβ·μεν·ους
Datκατειλημμεναιςκατειλημμενοις[LXX]κατ·ειληβ·μεν·αιςκατ·ειληβ·μεν·οις
Genκατειλημμενωνκατειλημμενωνκατ·ειληβ·μεν·ωνκατ·ειληβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειληφειν, κατειληφηκατ·ε·ειληβ·κειν, κατ·ε·ειληβ·κη classicalκατειλημμηνκατ·ε·ειληβ·μην
2ndκατειληφεις, κατειληφηςκατ·ε·ειληβ·κεις, κατ·ε·ειληβ·κης classicalκατειληψοκατ·ε·ειληβ·σο
3rdκατειληφεικατ·ε·ειληβ·κεικατειληπτοκατ·ε·ειληβ·το
Pl1stκατειληφειμεν, κατειληφεμενκατ·ε·ειληβ·κειμεν, κατ·ε·ειληβ·κεμεν classicalκατειλημμεθακατ·ε·ειληβ·μεθα
2ndκατειληφειτε, κατειληφετεκατ·ε·ειληβ·κειτε, κατ·ε·ειληβ·κετε classicalκατειληφθεκατ·ε·ειληβ·σθε
3rdκατειληφεισαν, κατειληφεσανκατ·ε·ειληβ·κεισαν, κατ·ε·ειληβ·κεσαν classicalκατειληφατοκατ·ε·ειληβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατελημφθην[GNT], κατεληφθην[GNT]κατα·ε·λημβ·θην, κατα·ε·ληβ·θην
2ndκατελημφθης, κατεληφθηςκατα·ε·λημβ·θης, κατα·ε·ληβ·θης
3rdκατελημφθη[LXX], κατεληφθη[GNT]κατα·ε·λημβ·θη, κατα·ε·ληβ·θη
Pl1stκατελημφθημεν, κατεληφθημενκατα·ε·λημβ·θημεν, κατα·ε·ληβ·θημεν
2ndκατελημφθητε, κατεληφθητεκατα·ε·λημβ·θητε, κατα·ε·ληβ·θητε
3rdκατελημφθησαν, κατεληφθησανκατα·ε·λημβ·θησαν, κατα·ε·ληβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλημφθησομαι, καταληφθησομαικατα·λημβ·θησομαι, κατα·ληβ·θησομαι
2ndκαταλημφθησῃ, καταλημφθησει, καταληφθησῃ, καταληφθησεικατα·λημβ·θησῃ, κατα·λημβ·θησει classical, κατα·ληβ·θησῃ, κατα·ληβ·θησει classical
3rdκαταλημφθησεται, καταληφθησεται[LXX]κατα·λημβ·θησεται, κατα·ληβ·θησεται
Pl1stκαταλημφθησομεθα, καταληφθησομεθακατα·λημβ·θησομεθα, κατα·ληβ·θησομεθα
2ndκαταλημφθησεσθε, καταληφθησεσθεκατα·λημβ·θησεσθε, κατα·ληβ·θησεσθε
3rdκαταλημφθησονται[LXX], καταληφθησονταικατα·λημβ·θησονται, κατα·ληβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλημφθω, καταληφθωκατα·λημβ·θω, κατα·ληβ·θω
2ndκαταλημφθῃς, καταληφθῃςκατα·λημβ·θῃς, κατα·ληβ·θῃς
3rdκαταλημφθῃ[LXX], καταληφθῃκατα·λημβ·θῃ, κατα·ληβ·θῃ
Pl1stκαταλημφθωμεν, καταληφθωμενκατα·λημβ·θωμεν, κατα·ληβ·θωμεν
2ndκαταλημφθητε, καταληφθητεκατα·λημβ·θητε, κατα·ληβ·θητε
3rdκαταλημφθωσιν, καταλημφθωσι, καταληφθωσιν, καταληφθωσι[LXX]κατα·λημβ·θωσι(ν), κατα·ληβ·θωσι(ν), κατα·ληβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλημφθειην, καταληφθειηνκατα·λημβ·θειην, κατα·ληβ·θειην
2ndκαταλημφθειης, καταληφθειηςκατα·λημβ·θειης, κατα·ληβ·θειης
3rdκαταλημφθειη, καταληφθειηκατα·λημβ·θειη, κατα·ληβ·θειη
Pl1stκαταλημφθειημεν, καταλημφθειμεν, καταληφθειημεν, καταληφθειμενκατα·λημβ·θειημεν, κατα·λημβ·θειμεν classical, κατα·ληβ·θειημεν, κατα·ληβ·θειμεν classical
2ndκαταλημφθειητε, καταλημφθειτε, καταληφθειητε, καταληφθειτεκατα·λημβ·θειητε, κατα·λημβ·θειτε classical, κατα·ληβ·θειητε, κατα·ληβ·θειτε classical
3rdκαταλημφθειησαν, καταλημφθειεν, καταληφθειησαν, καταληφθειενκατα·λημβ·θειησαν, κατα·λημβ·θειεν classical, κατα·ληβ·θειησαν, κατα·ληβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλημφθησοιμην, καταληφθησοιμηνκατα·λημβ·θησοιμην, κατα·ληβ·θησοιμην
2ndκαταλημφθησοιο, καταληφθησοιοκατα·λημβ·θησοιο, κατα·ληβ·θησοιο
3rdκαταλημφθησοιτο, καταληφθησοιτοκατα·λημβ·θησοιτο, κατα·ληβ·θησοιτο
Pl1stκαταλημφθησοιμεθα, καταληφθησοιμεθακατα·λημβ·θησοιμεθα, κατα·ληβ·θησοιμεθα
2ndκαταλημφθησοισθε, καταληφθησοισθεκατα·λημβ·θησοισθε, κατα·ληβ·θησοισθε
3rdκαταλημφθησοιντο, καταληφθησοιντοκατα·λημβ·θησοιντο, κατα·ληβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλημφθητι, καταληφθητικατα·λημβ·θητι, κατα·ληβ·θητι
3rdκαταλημφθητω, καταληφθητωκατα·λημβ·θητω, κατα·ληβ·θητω
Pl1st
2ndκαταλημφθητε, καταληφθητεκατα·λημβ·θητε, κατα·ληβ·θητε
3rdκαταλημφθητωσαν, καταλημφθεντων, καταληφθητωσαν, καταληφθεντωνκατα·λημβ·θητωσαν, κατα·λημβ·θεντων classical, κατα·ληβ·θητωσαν, κατα·ληβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταλημφθηναι, καταληφθηναι​κατα·λημβ·θηναι, κατα·ληβ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταλημφθησεσθαι, καταληφθησεσθαι​κατα·λημβ·θησεσθαι, κατα·ληβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλημφθεισα, καταληφθεισακαταλημφθεις, καταληφθειςκαταλημφθεν, καταληφθενκατα·λημβ·θεισ·α, κατα·ληβ·θεισ·ακατα·λημβ·θει[ντ]·ς, κατα·ληβ·θει[ντ]·ςκατα·λημβ·θε[ι]ν[τ], κατα·ληβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταλημφθεισαν, καταληφθεισαν[GNT]καταλημφθεντα, καταληφθεντακατα·λημβ·θεισ·αν, κατα·ληβ·θεισ·ανκατα·λημβ·θε[ι]ντ·α, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Datκαταλημφθεισῃ, καταληφθεισῃκαταλημφθεντι, καταληφθεντικατα·λημβ·θεισ·ῃ, κατα·ληβ·θεισ·ῃκατα·λημβ·θε[ι]ντ·ι, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταλημφθεισης, καταληφθεισηςκαταλημφθεντος, καταληφθεντοςκατα·λημβ·θεισ·ης, κατα·ληβ·θεισ·ηςκατα·λημβ·θε[ι]ντ·ος, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταλημφθεισαι, καταληφθεισαικαταλημφθεντες, καταληφθεντεςκαταλημφθεντα, καταληφθεντακατα·λημβ·θεισ·αι, κατα·ληβ·θεισ·αικατα·λημβ·θε[ι]ντ·ες, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·εςκατα·λημβ·θε[ι]ντ·α, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταλημφθεισας, καταληφθεισαςκαταλημφθεντας, καταληφθενταςκατα·λημβ·θεισ·ας, κατα·ληβ·θεισ·αςκατα·λημβ·θε[ι]ντ·ας, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταλημφθεισαις, καταληφθεισαιςκαταλημφθεισι, καταλημφθεισιν, καταληφθεισι, καταληφθεισινκατα·λημβ·θεισ·αις, κατα·ληβ·θεισ·αιςκατα·λημβ·θει[ντ]·σι(ν), κατα·ληβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταλημφθεισων, καταληφθεισωνκαταλημφθεντων, καταληφθεντωνκατα·λημβ·θεισ·ων, κατα·ληβ·θεισ·ωνκατα·λημβ·θε[ι]ντ·ος, κατα·ληβ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλημφθησομενη, καταληφθησομενηκαταλημφθησομενε, καταληφθησομενεκατα·λημβ·θησομεν·η, κατα·ληβ·θησομεν·ηκατα·λημβ·θησομεν·ε, κατα·ληβ·θησομεν·ε
Nomκαταλημφθησομενος, καταληφθησομενοςκατα·λημβ·θησομεν·ος, κατα·ληβ·θησομεν·ος
Accκαταλημφθησομενην, καταληφθησομενηνκαταλημφθησομενον, καταληφθησομενονκατα·λημβ·θησομεν·ην, κατα·ληβ·θησομεν·ηνκατα·λημβ·θησομεν·ον, κατα·ληβ·θησομεν·ον
Datκαταλημφθησομενῃ, καταληφθησομενῃκαταλημφθησομενῳ, καταληφθησομενῳκατα·λημβ·θησομεν·ῃ, κατα·ληβ·θησομεν·ῃκατα·λημβ·θησομεν·ῳ, κατα·ληβ·θησομεν·ῳ
Genκαταλημφθησομενης, καταληφθησομενηςκαταλημφθησομενου, καταληφθησομενουκατα·λημβ·θησομεν·ης, κατα·ληβ·θησομεν·ηςκατα·λημβ·θησομεν·ου, κατα·ληβ·θησομεν·ου
PlVocκαταλημφθησομεναι, καταληφθησομεναικαταλημφθησομενοι, καταληφθησομενοικαταλημφθησομενα, καταληφθησομενακατα·λημβ·θησομεν·αι, κατα·ληβ·θησομεν·αικατα·λημβ·θησομεν·οι, κατα·ληβ·θησομεν·οικατα·λημβ·θησομεν·α, κατα·ληβ·θησομεν·α
Nom
Accκαταλημφθησομενας, καταληφθησομεναςκαταλημφθησομενους, καταληφθησομενουςκατα·λημβ·θησομεν·ας, κατα·ληβ·θησομεν·αςκατα·λημβ·θησομεν·ους, κατα·ληβ·θησομεν·ους
Datκαταλημφθησομεναις, καταληφθησομεναιςκαταλημφθησομενοις, καταληφθησομενοιςκατα·λημβ·θησομεν·αις, κατα·ληβ·θησομεν·αιςκατα·λημβ·θησομεν·οις, κατα·ληβ·θησομεν·οις
Genκαταλημφθησομενων, καταληφθησομενωνκαταλημφθησομενων, καταληφθησομενωνκατα·λημβ·θησομεν·ων, κατα·ληβ·θησομεν·ωνκατα·λημβ·θησομεν·ου, κατα·ληβ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 14:07:46 EST