καταλειπω • KATALEIPW • kataleipō

Search: καταλελειπται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταλελειπταικαταλείπωκατα·λελειπ·ταιperf mp ind 3rd sg

κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειπωκατα·λειπ·ωκαταλειπομαικατα·λειπ·ομαι
2ndκαταλειπειςκατα·λειπ·ειςκαταλειπῃ, καταλειπει[GNT][LXX], καταλειπεσαικατα·λειπ·ῃ, κατα·λειπ·ει classical, κατα·λειπ·εσαι alt
3rdκαταλειπει[GNT][LXX]κατα·λειπ·εικαταλειπεταικατα·λειπ·εται
Pl1stκαταλειπομενκατα·λειπ·ομενκαταλειπομεθακατα·λειπ·ομεθα
2ndκαταλειπετεκατα·λειπ·ετεκαταλειπεσθεκατα·λειπ·εσθε
3rdκαταλειπουσιν[LXX], καταλειπουσικατα·λειπ·ουσι(ν), κατα·λειπ·ουσι(ν)καταλειπονταικατα·λειπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειπωκατα·λειπ·ωκαταλειπωμαικατα·λειπ·ωμαι
2ndκαταλειπῃςκατα·λειπ·ῃςκαταλειπῃκατα·λειπ·ῃ
3rdκαταλειπῃκατα·λειπ·ῃκαταλειπηταικατα·λειπ·ηται
Pl1stκαταλειπωμενκατα·λειπ·ωμενκαταλειπωμεθακατα·λειπ·ωμεθα
2ndκαταλειπητεκατα·λειπ·ητεκαταλειπησθεκατα·λειπ·ησθε
3rdκαταλειπωσιν, καταλειπωσικατα·λειπ·ωσι(ν)καταλειπωνταικατα·λειπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειποιμικατα·λειπ·οιμικαταλειποιμηνκατα·λειπ·οιμην
2ndκαταλειποιςκατα·λειπ·οιςκαταλειποιοκατα·λειπ·οιο
3rdκαταλειποικατα·λειπ·οικαταλειποιτοκατα·λειπ·οιτο
Pl1stκαταλειποιμενκατα·λειπ·οιμενκαταλειποιμεθακατα·λειπ·οιμεθα
2ndκαταλειποιτεκατα·λειπ·οιτεκαταλειποισθεκατα·λειπ·οισθε
3rdκαταλειποιεν, καταλειποισανκατα·λειπ·οιεν, κατα·λειπ·οισαν altκαταλειποιντοκατα·λειπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλειπεκατα·λειπ·εκαταλειπουκατα·λειπ·ου
3rdκαταλειπετωκατα·λειπ·ετωκαταλειπεσθωκατα·λειπ·εσθω
Pl1st
2ndκαταλειπετεκατα·λειπ·ετεκαταλειπεσθεκατα·λειπ·εσθε
3rdκαταλειπετωσαν, καταλειποντωνκατα·λειπ·ετωσαν, κατα·λειπ·οντων classicalκαταλειπεσθωσαν, καταλειπεσθωνκατα·λειπ·εσθωσαν, κατα·λειπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλειπειν​κατα·λειπ·ειν​καταλειπεσθαι​κατα·λειπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειπουσακαταλειπονκατα·λειπ·ουσ·ακατα·λειπ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταλειπωνκατα·λειπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλειπουσανκαταλειποντακατα·λειπ·ουσ·ανκατα·λειπ·ο[υ]ντ·α
Datκαταλειπουσῃκαταλειποντικατα·λειπ·ουσ·ῃκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταλειπουσηςκαταλειποντοςκατα·λειπ·ουσ·ηςκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλειπουσαικαταλειποντες[GNT][LXX]καταλειποντακατα·λειπ·ουσ·αικατα·λειπ·ο[υ]ντ·εςκατα·λειπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλειπουσαςκαταλειπονταςκατα·λειπ·ουσ·αςκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταλειπουσαιςκαταλειπουσι, καταλειπουσιν[LXX]κατα·λειπ·ουσ·αιςκατα·λειπ·ου[ντ]·σι(ν), κατα·λειπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλειπουσωνκαταλειποντωνκατα·λειπ·ουσ·ωνκατα·λειπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειπομενηκαταλειπομενεκατα·λειπ·ομεν·ηκατα·λειπ·ομεν·ε
Nomκαταλειπομενος[LXX]κατα·λειπ·ομεν·ος
Accκαταλειπομενηνκαταλειπομενονκατα·λειπ·ομεν·ηνκατα·λειπ·ομεν·ον
Datκαταλειπομενῃκαταλειπομενῳκατα·λειπ·ομεν·ῃκατα·λειπ·ομεν·ῳ
Genκαταλειπομενης[GNT]καταλειπομενουκατα·λειπ·ομεν·ηςκατα·λειπ·ομεν·ου
PlVocκαταλειπομεναικαταλειπομενοι[LXX]καταλειπομενα[LXX]κατα·λειπ·ομεν·αικατα·λειπ·ομεν·οικατα·λειπ·ομεν·α
Nom
Accκαταλειπομεναςκαταλειπομενουςκατα·λειπ·ομεν·αςκατα·λειπ·ομεν·ους
Datκαταλειπομεναιςκαταλειπομενοιςκατα·λειπ·ομεν·αιςκατα·λειπ·ομεν·οις
Genκαταλειπομενων[LXX]καταλειπομενων[LXX]κατα·λειπ·ομεν·ωνκατα·λειπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελειπονκατα·ε·λειπ·ονκατελειπομηνκατα·ε·λειπ·ομην
2ndκατελειπεςκατα·ε·λειπ·εςκατελειπουκατα·ε·λειπ·ου
3rdκατελειπεν[GNT], κατελειπεκατα·ε·λειπ·ε(ν), κατα·ε·λειπ·ε(ν)κατελειπετοκατα·ε·λειπ·ετο
Pl1stκατελειπομενκατα·ε·λειπ·ομενκατελειπομεθακατα·ε·λειπ·ομεθα
2ndκατελειπετεκατα·ε·λειπ·ετεκατελειπεσθεκατα·ε·λειπ·εσθε
3rdκατελειπον, κατελειποσανκατα·ε·λειπ·ον, κατα·ε·λειπ·οσαν altκατελειποντοκατα·ε·λειπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειψω[LXX]κατα·λειπ·σωκαταλειψομαικατα·λειπ·σομαι
2ndκαταλειψεις[LXX]κατα·λειπ·σειςκαταλειψῃ, καταλειψει[GNT][LXX], καταλειψεσαικατα·λειπ·σῃ, κατα·λειπ·σει classical, κατα·λειπ·σεσαι alt
3rdκαταλειψει[GNT][LXX]κατα·λειπ·σεικαταλειψεταικατα·λειπ·σεται
Pl1stκαταλειψομενκατα·λειπ·σομενκαταλειψομεθακατα·λειπ·σομεθα
2ndκαταλειψετε[LXX]κατα·λειπ·σετεκαταλειψεσθεκατα·λειπ·σεσθε
3rdκαταλειψουσιν[LXX], καταλειψουσικατα·λειπ·σουσι(ν), κατα·λειπ·σουσι(ν)καταλειψονταικατα·λειπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειψοιμικατα·λειπ·σοιμικαταλειψοιμηνκατα·λειπ·σοιμην
2ndκαταλειψοιςκατα·λειπ·σοιςκαταλειψοιοκατα·λειπ·σοιο
3rdκαταλειψοικατα·λειπ·σοικαταλειψοιτοκατα·λειπ·σοιτο
Pl1stκαταλειψοιμενκατα·λειπ·σοιμενκαταλειψοιμεθακατα·λειπ·σοιμεθα
2ndκαταλειψοιτεκατα·λειπ·σοιτεκαταλειψοισθεκατα·λειπ·σοισθε
3rdκαταλειψοιενκατα·λειπ·σοιενκαταλειψοιντοκατα·λειπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλειψειν​κατα·λειπ·σειν​καταλειψεσθαι​κατα·λειπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειψουσακαταλειψονκατα·λειπ·σουσ·ακατα·λειπ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταλειψωνκατα·λειπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλειψουσανκαταλειψοντακατα·λειπ·σουσ·ανκατα·λειπ·σο[υ]ντ·α
Datκαταλειψουσῃκαταλειψοντικατα·λειπ·σουσ·ῃκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταλειψουσηςκαταλειψοντοςκατα·λειπ·σουσ·ηςκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλειψουσαικαταλειψοντεςκαταλειψοντακατα·λειπ·σουσ·αικατα·λειπ·σο[υ]ντ·εςκατα·λειπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλειψουσαςκαταλειψονταςκατα·λειπ·σουσ·αςκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταλειψουσαιςκαταλειψουσι, καταλειψουσιν[LXX]κατα·λειπ·σουσ·αιςκατα·λειπ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·λειπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλειψουσωνκαταλειψοντωνκατα·λειπ·σουσ·ωνκατα·λειπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειψομενηκαταλειψομενεκατα·λειπ·σομεν·ηκατα·λειπ·σομεν·ε
Nomκαταλειψομενοςκατα·λειπ·σομεν·ος
Accκαταλειψομενηνκαταλειψομενονκατα·λειπ·σομεν·ηνκατα·λειπ·σομεν·ον
Datκαταλειψομενῃκαταλειψομενῳκατα·λειπ·σομεν·ῃκατα·λειπ·σομεν·ῳ
Genκαταλειψομενηςκαταλειψομενουκατα·λειπ·σομεν·ηςκατα·λειπ·σομεν·ου
PlVocκαταλειψομεναικαταλειψομενοικαταλειψομενακατα·λειπ·σομεν·αικατα·λειπ·σομεν·οικατα·λειπ·σομεν·α
Nom
Accκαταλειψομεναςκαταλειψομενουςκατα·λειπ·σομεν·αςκατα·λειπ·σομεν·ους
Datκαταλειψομεναιςκαταλειψομενοιςκατα·λειπ·σομεν·αιςκατα·λειπ·σομεν·οις
Genκαταλειψομενωνκαταλειψομενωνκατα·λειπ·σομεν·ωνκατα·λειπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελειψακατα·ε·λειπ·σακατελειψαμηνκατα·ε·λειπ·σαμην
2ndκατελειψαςκατα·ε·λειπ·σαςκατελειψωκατα·ε·λειπ·σω
3rdκατελειψεν, κατελειψεκατα·ε·λειπ·σε(ν)κατελειψατοκατα·ε·λειπ·σατο
Pl1stκατελειψαμενκατα·ε·λειπ·σαμενκατελειψαμεθακατα·ε·λειπ·σαμεθα
2ndκατελειψατεκατα·ε·λειπ·σατεκατελειψασθεκατα·ε·λειπ·σασθε
3rdκατελειψανκατα·ε·λειπ·σανκατελειψαντοκατα·ε·λειπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειψω[LXX]κατα·λειπ·σωκαταλειψωμαικατα·λειπ·σωμαι
2ndκαταλειψῃς[LXX]κατα·λειπ·σῃςκαταλειψῃκατα·λειπ·σῃ
3rdκαταλειψῃκατα·λειπ·σῃκαταλειψηταικατα·λειπ·σηται
Pl1stκαταλειψωμενκατα·λειπ·σωμενκαταλειψωμεθακατα·λειπ·σωμεθα
2ndκαταλειψητεκατα·λειπ·σητεκαταλειψησθεκατα·λειπ·σησθε
3rdκαταλειψωσιν, καταλειψωσικατα·λειπ·σωσι(ν)καταλειψωνταικατα·λειπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλειψαιμικατα·λειπ·σαιμικαταλειψαιμηνκατα·λειπ·σαιμην
2ndκαταλειψαις, καταλειψειαςκατα·λειπ·σαις, κατα·λειπ·σειας classicalκαταλειψαιοκατα·λειπ·σαιο
3rdκαταλειψαι, καταλειψειεκατα·λειπ·σαι, κατα·λειπ·σειε classicalκαταλειψαιτοκατα·λειπ·σαιτο
Pl1stκαταλειψαιμενκατα·λειπ·σαιμενκαταλειψαιμεθακατα·λειπ·σαιμεθα
2ndκαταλειψαιτεκατα·λειπ·σαιτεκαταλειψαισθεκατα·λειπ·σαισθε
3rdκαταλειψαιεν, καταλειψαισαν, καταλειψειαν, καταλειψειενκατα·λειπ·σαιεν, κατα·λειπ·σαισαν alt, κατα·λειπ·σειαν classical, κατα·λειπ·σειεν classicalκαταλειψαιντοκατα·λειπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλειψονκατα·λειπ·σονκαταλειψαικατα·λειπ·σαι
3rdκαταλειψατωκατα·λειπ·σατωκαταλειψασθωκατα·λειπ·σασθω
Pl1st
2ndκαταλειψατεκατα·λειπ·σατεκαταλειψασθεκατα·λειπ·σασθε
3rdκαταλειψατωσαν, καταλειψαντωνκατα·λειπ·σατωσαν, κατα·λειπ·σαντων classicalκαταλειψασθωσαν, καταλειψασθωνκατα·λειπ·σασθωσαν, κατα·λειπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλειψαι​κατα·λειπ·σαι​καταλειψασθαι​κατα·λειπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειψασακαταλειψαςκαταλειψανκατα·λειπ·σασ·ακατα·λειπ·σα[ντ]·ςκατα·λειπ·σαν[τ]
Nom
Accκαταλειψασανκαταλειψαντακατα·λειπ·σασ·ανκατα·λειπ·σαντ·α
Datκαταλειψασῃκαταλειψαντικατα·λειπ·σασ·ῃκατα·λειπ·σαντ·ι
Genκαταλειψασηςκαταλειψαντοςκατα·λειπ·σασ·ηςκατα·λειπ·σαντ·ος
PlVocκαταλειψασαικαταλειψαντεςκαταλειψαντακατα·λειπ·σασ·αικατα·λειπ·σαντ·εςκατα·λειπ·σαντ·α
Nom
Accκαταλειψασαςκαταλειψαντας[GNT]κατα·λειπ·σασ·αςκατα·λειπ·σαντ·ας
Datκαταλειψασαιςκαταλειψασι, καταλειψασινκατα·λειπ·σασ·αιςκατα·λειπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταλειψασωνκαταλειψαντωνκατα·λειπ·σασ·ωνκατα·λειπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειψαμενηκαταλειψαμενεκατα·λειπ·σαμεν·ηκατα·λειπ·σαμεν·ε
Nomκαταλειψαμενοςκατα·λειπ·σαμεν·ος
Accκαταλειψαμενηνκαταλειψαμενονκατα·λειπ·σαμεν·ηνκατα·λειπ·σαμεν·ον
Datκαταλειψαμενῃκαταλειψαμενῳκατα·λειπ·σαμεν·ῃκατα·λειπ·σαμεν·ῳ
Genκαταλειψαμενηςκαταλειψαμενουκατα·λειπ·σαμεν·ηςκατα·λειπ·σαμεν·ου
PlVocκαταλειψαμεναικαταλειψαμενοικαταλειψαμενακατα·λειπ·σαμεν·αικατα·λειπ·σαμεν·οικατα·λειπ·σαμεν·α
Nom
Accκαταλειψαμεναςκαταλειψαμενουςκατα·λειπ·σαμεν·αςκατα·λειπ·σαμεν·ους
Datκαταλειψαμεναιςκαταλειψαμενοιςκατα·λειπ·σαμεν·αιςκατα·λειπ·σαμεν·οις
Genκαταλειψαμενωνκαταλειψαμενωνκατα·λειπ·σαμεν·ωνκατα·λειπ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελιπον[GNT][LXX]κατα·ε·λιπ·ονκατελιπομηνκατα·ε·λιπ·ομην
2ndκατελιπες[LXX]κατα·ε·λιπ·εςκατελιπουκατα·ε·λιπ·ου
3rdκατελιπεν[GNT][LXX], κατελιπεκατα·ε·λιπ·ε(ν), κατα·ε·λιπ·ε(ν)κατελιπετοκατα·ε·λιπ·ετο
Pl1stκατελιπομεν[LXX]κατα·ε·λιπ·ομενκατελιπομεθακατα·ε·λιπ·ομεθα
2ndκατελιπετεκατα·ε·λιπ·ετεκατελιπεσθεκατα·ε·λιπ·εσθε
3rdκατελιπον[GNT][LXX], κατελιποσαν[LXX]κατα·ε·λιπ·ον, κατα·ε·λιπ·οσαν altκατελιποντοκατα·ε·λιπ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλιπωκατα·λιπ·ωκαταλιπωμαικατα·λιπ·ωμαι
2ndκαταλιπῃςκατα·λιπ·ῃςκαταλιπῃ[GNT][LXX]κατα·λιπ·ῃ
3rdκαταλιπῃ[GNT][LXX]κατα·λιπ·ῃκαταλιπηταικατα·λιπ·ηται
Pl1stκαταλιπωμεν[LXX]κατα·λιπ·ωμενκαταλιπωμεθακατα·λιπ·ωμεθα
2ndκαταλιπητε[LXX]κατα·λιπ·ητεκαταλιπησθεκατα·λιπ·ησθε
3rdκαταλιπωσιν[LXX], καταλιπωσικατα·λιπ·ωσι(ν), κατα·λιπ·ωσι(ν)καταλιπωνταικατα·λιπ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλιποιμικατα·λιπ·οιμικαταλιποιμηνκατα·λιπ·οιμην
2ndκαταλιποιςκατα·λιπ·οιςκαταλιποιοκατα·λιπ·οιο
3rdκαταλιποικατα·λιπ·οικαταλιποιτοκατα·λιπ·οιτο
Pl1stκαταλιποιμενκατα·λιπ·οιμενκαταλιποιμεθακατα·λιπ·οιμεθα
2ndκαταλιποιτεκατα·λιπ·οιτεκαταλιποισθεκατα·λιπ·οισθε
3rdκαταλιποιεν, καταλιποισανκατα·λιπ·οιεν, κατα·λιπ·οισαν altκαταλιποιντοκατα·λιπ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλιπεκατα·λιπ·εκαταλιπουκατα·λιπ·ου
3rdκαταλιπετω[LXX]κατα·λιπ·ετωκαταλιπεσθωκατα·λιπ·εσθω
Pl1st
2ndκαταλιπετε[LXX]κατα·λιπ·ετεκαταλιπεσθεκατα·λιπ·εσθε
3rdκαταλιπετωσαν, καταλιποντων[LXX]κατα·λιπ·ετωσαν, κατα·λιπ·οντων classicalκαταλιπεσθωσαν, καταλιπεσθωνκατα·λιπ·εσθωσαν, κατα·λιπ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλιπειν[LXX]​κατα·λιπ·εινκαταλιπεσθαι​κατα·λιπ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλιπουσα[LXX]καταλιπονκατα·λιπ·ουσ·ακατα·λιπ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταλιπων[GNT][LXX]κατα·λιπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταλιπουσανκαταλιποντακατα·λιπ·ουσ·ανκατα·λιπ·ο[υ]ντ·α
Datκαταλιπουσῃκαταλιποντικατα·λιπ·ουσ·ῃκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταλιπουσηςκαταλιποντοςκατα·λιπ·ουσ·ηςκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταλιπουσαικαταλιποντες[GNT][LXX]καταλιποντακατα·λιπ·ουσ·αικατα·λιπ·ο[υ]ντ·εςκατα·λιπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταλιπουσαςκαταλιποντας[LXX]κατα·λιπ·ουσ·αςκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταλιπουσαιςκαταλιπουσι, καταλιπουσινκατα·λιπ·ουσ·αιςκατα·λιπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταλιπουσωνκαταλιποντων[LXX]κατα·λιπ·ουσ·ωνκατα·λιπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλιπομενηκαταλιπομενεκατα·λιπ·ομεν·ηκατα·λιπ·ομεν·ε
Nomκαταλιπομενοςκατα·λιπ·ομεν·ος
Accκαταλιπομενηνκαταλιπομενονκατα·λιπ·ομεν·ηνκατα·λιπ·ομεν·ον
Datκαταλιπομενῃκαταλιπομενῳκατα·λιπ·ομεν·ῃκατα·λιπ·ομεν·ῳ
Genκαταλιπομενηςκαταλιπομενουκατα·λιπ·ομεν·ηςκατα·λιπ·ομεν·ου
PlVocκαταλιπομεναικαταλιπομενοικαταλιπομενακατα·λιπ·ομεν·αικατα·λιπ·ομεν·οικατα·λιπ·ομεν·α
Nom
Accκαταλιπομεναςκαταλιπομενουςκατα·λιπ·ομεν·αςκατα·λιπ·ομεν·ους
Datκαταλιπομεναιςκαταλιπομενοιςκατα·λιπ·ομεν·αιςκατα·λιπ·ομεν·οις
Genκαταλιπομενωνκαταλιπομενωνκατα·λιπ·ομεν·ωνκατα·λιπ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελοιπακατα·λελοιπ·[κ]ακαταλελειμμαικατα·λελειπ·μαι
2ndκαταλελοιπας, καταλελοιπεςκατα·λελοιπ·[κ]ας, κατα·λελοιπ·[κ]ες altκαταλελειψαικατα·λελειπ·σαι
3rdκαταλελοιπεν, καταλελοιπεκατα·λελοιπ·[κ]ε(ν)καταλελειπται[LXX]κατα·λελειπ·ται
Pl1stκαταλελοιπαμενκατα·λελοιπ·[κ]αμενκαταλελειμμεθακατα·λελειπ·μεθα
2ndκαταλελοιπατε[LXX]κατα·λελοιπ·[κ]ατεκαταλελειφθεκατα·λελειπ·σθε
3rdκαταλελοιπασιν, καταλελοιπασι, καταλελοιπανκατα·λελοιπ·[κ]ασι(ν), κατα·λελοιπ·[κ]αν altκαταλελειφαταικατα·λελειπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελειψομαικατα·λελειπ·σομαι
2ndκαταλελειψῃ, καταλελειψεικατα·λελειπ·σῃ, κατα·λελειπ·σει classical
3rdκαταλελειψεταικατα·λελειπ·σεται
Pl1stκαταλελειψομεθακατα·λελειπ·σομεθα
2ndκαταλελειψεσθεκατα·λελειπ·σεσθε
3rdκαταλελειψονταικατα·λελειπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελοιπωκατα·λελοιπ·[κ]ω
2ndκαταλελοιπῃςκατα·λελοιπ·[κ]ῃς
3rdκαταλελοιπῃκατα·λελοιπ·[κ]ῃ
Pl1stκαταλελοιπωμενκατα·λελοιπ·[κ]ωμεν
2ndκαταλελοιπητεκατα·λελοιπ·[κ]ητε
3rdκαταλελοιπωσιν, καταλελοιπωσικατα·λελοιπ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελοιποιμι, καταλελοιποιηνκατα·λελοιπ·[κ]οιμι, κατα·λελοιπ·[κ]οιην classical
2ndκαταλελοιποις, καταλελοιποιηςκατα·λελοιπ·[κ]οις, κατα·λελοιπ·[κ]οιης classical
3rdκαταλελοιποι, καταλελοιποιηκατα·λελοιπ·[κ]οι, κατα·λελοιπ·[κ]οιη classical
Pl1stκαταλελοιποιμενκατα·λελοιπ·[κ]οιμεν
2ndκαταλελοιποιτεκατα·λελοιπ·[κ]οιτε
3rdκαταλελοιποιενκατα·λελοιπ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελειψοιμηνκατα·λελειπ·σοιμην
2ndκαταλελειψοιοκατα·λελειπ·σοιο
3rdκαταλελειψοιτοκατα·λελειπ·σοιτο
Pl1stκαταλελειψοιμεθακατα·λελειπ·σοιμεθα
2ndκαταλελειψοισθεκατα·λελειπ·σοισθε
3rdκαταλελειψοιντοκατα·λελειπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλελοιπεκατα·λελοιπ·[κ]εκαταλελειψοκατα·λελειπ·σο
3rdκαταλελοιπετωκατα·λελοιπ·[κ]ετωκαταλελειφθωκατα·λελειπ·σθω
Pl1st
2ndκαταλελοιπετεκατα·λελοιπ·[κ]ετεκαταλελειφθεκατα·λελειπ·σθε
3rdκαταλελοιπετωσανκατα·λελοιπ·[κ]ετωσανκαταλελειφθωσαν, καταλελειφθωνκατα·λελειπ·σθωσαν, κατα·λελειπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλελοιπεναι​κατα·λελοιπ·[κ]εναι​καταλελειφθαι[LXX]​κατα·λελειπ·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταλελειψεσθαι​κατα·λελειπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλελοιπυιακαταλελοιποςκατα·λελοιπ·[κ]υι·ακατα·λελοιπ·[κ]ο[τ]·ς
Nomκαταλελοιπως[LXX]κατα·λελοιπ·[κ]ο[τ]·^ς
Accκαταλελοιπυιανκαταλελοιποτα[LXX]κατα·λελοιπ·[κ]υι·ανκατα·λελοιπ·[κ]οτ·α
Datκαταλελοιπυιᾳκαταλελοιποτικατα·λελοιπ·[κ]υι·ᾳκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ι
Genκαταλελοιπυιαςκαταλελοιποτοςκατα·λελοιπ·[κ]υι·αςκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ος
PlVocκαταλελοιπυιαικαταλελοιποτες[LXX]καταλελοιποτα[LXX]κατα·λελοιπ·[κ]υι·αικατα·λελοιπ·[κ]οτ·εςκατα·λελοιπ·[κ]οτ·α
Nom
Accκαταλελοιπυιαςκαταλελοιποταςκατα·λελοιπ·[κ]υι·αςκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ας
Datκαταλελοιπυιαιςκαταλελοιποσι, καταλελοιποσινκατα·λελοιπ·[κ]υι·αιςκατα·λελοιπ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genκαταλελοιπυιωνκαταλελοιποτωνκατα·λελοιπ·[κ]υι·ωνκατα·λελοιπ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλελειμμενη[LXX]καταλελειμμενεκατα·λελειπ·μεν·ηκατα·λελειπ·μεν·ε
Nomκαταλελειμμενος[GNT][LXX]κατα·λελειπ·μεν·ος
Accκαταλελειμμενην[LXX]καταλελειμμενον[LXX]κατα·λελειπ·μεν·ηνκατα·λελειπ·μεν·ον
Datκαταλελειμμενῃκαταλελειμμενῳκατα·λελειπ·μεν·ῃκατα·λελειπ·μεν·ῳ
Genκαταλελειμμενηςκαταλελειμμενουκατα·λελειπ·μεν·ηςκατα·λελειπ·μεν·ου
PlVocκαταλελειμμεναικαταλελειμμενοι[LXX]καταλελειμμενα[LXX]κατα·λελειπ·μεν·αικατα·λελειπ·μεν·οικατα·λελειπ·μεν·α
Nom
Accκαταλελειμμεναςκαταλελειμμενους[LXX]κατα·λελειπ·μεν·αςκατα·λελειπ·μεν·ους
Datκαταλελειμμεναιςκαταλελειμμενοις[LXX]κατα·λελειπ·μεν·αιςκατα·λελειπ·μεν·οις
Genκαταλελειμμενων[LXX]καταλελειμμενων[LXX]κατα·λελειπ·μεν·ωνκατα·λελειπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατελελοιπειν, κατελελοιπηκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειν, κατα·ε·λελοιπ·[κ]η classicalκατελελειμμηνκατα·ε·λελειπ·μην
2ndκατελελοιπεις, κατελελοιπηςκατα·ε·λελοιπ·[κ]εις, κατα·ε·λελοιπ·[κ]ης classicalκατελελειψοκατα·ε·λελειπ·σο
3rdκατελελοιπεικατα·ε·λελοιπ·[κ]εικατελελειπτοκατα·ε·λελειπ·το
Pl1stκατελελοιπειμεν, κατελελοιπεμενκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειμεν, κατα·ε·λελοιπ·[κ]εμεν classicalκατελελειμμεθακατα·ε·λελειπ·μεθα
2ndκατελελοιπειτε, κατελελοιπετεκατα·ε·λελοιπ·[κ]ειτε, κατα·ε·λελοιπ·[κ]ετε classicalκατελελειφθεκατα·ε·λελειπ·σθε
3rdκατελελοιπεισαν, κατελελοιπεσανκατα·ε·λελοιπ·[κ]εισαν, κατα·ε·λελοιπ·[κ]εσαν classicalκατελελειφατοκατα·ε·λελειπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταλελοιπειν, καταλελοιπηκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειν, κατα·[ε]·λελοιπ·[κ]η classicalκαταλελειμμηνκατα·[ε]·λελειπ·μην
2ndκαταλελοιπεις, καταλελοιπηςκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εις, κατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ης classicalκαταλελειψοκατα·[ε]·λελειπ·σο
3rdκαταλελοιπεικατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εικαταλελειπτοκατα·[ε]·λελειπ·το
Pl1stκαταλελοιπειμεν, καταλελοιπεμενκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειμεν, κατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εμεν classicalκαταλελειμμεθακατα·[ε]·λελειπ·μεθα
2ndκαταλελοιπειτε, καταλελοιπετεκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ειτε, κατα·[ε]·λελοιπ·[κ]ετε classicalκαταλελειφθεκατα·[ε]·λελειπ·σθε
3rdκαταλελοιπεισαν, καταλελοιπεσανκατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εισαν, κατα·[ε]·λελοιπ·[κ]εσαν classicalκαταλελειφατοκατα·[ε]·λελειπ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατελειφθην[LXX]κατα·ε·λειπ·θην
2ndκατελειφθηςκατα·ε·λειπ·θης
3rdκατελειφθη[GNT][LXX]κατα·ε·λειπ·θη
Pl1stκατελειφθημεν[LXX]κατα·ε·λειπ·θημεν
2ndκατελειφθητεκατα·ε·λειπ·θητε
3rdκατελειφθησαν[LXX]κατα·ε·λειπ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλειφθησομαικατα·λειπ·θησομαι
2ndκαταλειφθησῃ[LXX], καταλειφθησεικατα·λειπ·θησῃ, κατα·λειπ·θησει classical
3rdκαταλειφθησεται[LXX]κατα·λειπ·θησεται
Pl1stκαταλειφθησομεθακατα·λειπ·θησομεθα
2ndκαταλειφθησεσθε[LXX]κατα·λειπ·θησεσθε
3rdκαταλειφθησονται[LXX]κατα·λειπ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλειφθωκατα·λειπ·θω
2ndκαταλειφθῃςκατα·λειπ·θῃς
3rdκαταλειφθῃ[LXX]κατα·λειπ·θῃ
Pl1stκαταλειφθωμενκατα·λειπ·θωμεν
2ndκαταλειφθητε[LXX]κατα·λειπ·θητε
3rdκαταλειφθωσιν[LXX], καταλειφθωσικατα·λειπ·θωσι(ν), κατα·λειπ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλειφθειηνκατα·λειπ·θειην
2ndκαταλειφθειηςκατα·λειπ·θειης
3rdκαταλειφθειηκατα·λειπ·θειη
Pl1stκαταλειφθειημεν, καταλειφθειμενκατα·λειπ·θειημεν, κατα·λειπ·θειμεν classical
2ndκαταλειφθειητε, καταλειφθειτεκατα·λειπ·θειητε, κατα·λειπ·θειτε classical
3rdκαταλειφθειησαν, καταλειφθειενκατα·λειπ·θειησαν, κατα·λειπ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταλειφθησοιμηνκατα·λειπ·θησοιμην
2ndκαταλειφθησοιοκατα·λειπ·θησοιο
3rdκαταλειφθησοιτοκατα·λειπ·θησοιτο
Pl1stκαταλειφθησοιμεθακατα·λειπ·θησοιμεθα
2ndκαταλειφθησοισθεκατα·λειπ·θησοισθε
3rdκαταλειφθησοιντοκατα·λειπ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταλειφθητικατα·λειπ·θητι
3rdκαταλειφθητωκατα·λειπ·θητω
Pl1st
2ndκαταλειφθητε[LXX]κατα·λειπ·θητε
3rdκαταλειφθητωσαν, καταλειφθεντων[LXX]κατα·λειπ·θητωσαν, κατα·λειπ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταλειφθηναι[GNT][LXX]​κατα·λειπ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταλειφθησεσθαι​κατα·λειπ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειφθεισακαταλειφθεις[LXX]καταλειφθεν[LXX]κατα·λειπ·θεισ·ακατα·λειπ·θει[ντ]·ςκατα·λειπ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταλειφθεισαν[LXX]καταλειφθεντα[LXX]κατα·λειπ·θεισ·ανκατα·λειπ·θε[ι]ντ·α
Datκαταλειφθεισῃ[LXX]καταλειφθεντι[LXX]κατα·λειπ·θεισ·ῃκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταλειφθεισηςκαταλειφθεντος[LXX]κατα·λειπ·θεισ·ηςκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταλειφθεισαι[LXX]καταλειφθεντες[LXX]καταλειφθεντα[LXX]κατα·λειπ·θεισ·αικατα·λειπ·θε[ι]ντ·εςκατα·λειπ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταλειφθεισας[LXX]καταλειφθεντας[LXX]κατα·λειπ·θεισ·αςκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταλειφθεισαιςκαταλειφθεισι, καταλειφθεισιν[LXX]κατα·λειπ·θεισ·αιςκατα·λειπ·θει[ντ]·σι(ν), κατα·λειπ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταλειφθεισωνκαταλειφθεντων[LXX]κατα·λειπ·θεισ·ωνκατα·λειπ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταλειφθησομενηκαταλειφθησομενεκατα·λειπ·θησομεν·ηκατα·λειπ·θησομεν·ε
Nomκαταλειφθησομενοςκατα·λειπ·θησομεν·ος
Accκαταλειφθησομενηνκαταλειφθησομενονκατα·λειπ·θησομεν·ηνκατα·λειπ·θησομεν·ον
Datκαταλειφθησομενῃκαταλειφθησομενῳκατα·λειπ·θησομεν·ῃκατα·λειπ·θησομεν·ῳ
Genκαταλειφθησομενηςκαταλειφθησομενουκατα·λειπ·θησομεν·ηςκατα·λειπ·θησομεν·ου
PlVocκαταλειφθησομεναικαταλειφθησομενοικαταλειφθησομενακατα·λειπ·θησομεν·αικατα·λειπ·θησομεν·οικατα·λειπ·θησομεν·α
Nom
Accκαταλειφθησομεναςκαταλειφθησομενουςκατα·λειπ·θησομεν·αςκατα·λειπ·θησομεν·ους
Datκαταλειφθησομεναιςκαταλειφθησομενοιςκατα·λειπ·θησομεν·αιςκατα·λειπ·θησομεν·οις
Genκαταλειφθησομενωνκαταλειφθησομενωνκατα·λειπ·θησομεν·ωνκατα·λειπ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 14-Apr-2021 13:15:41 EDT