κατακοπτω • KATAKOPTW • katakoptō

Search: κατακοψουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακοψουσιν; κατακοψουσιν; κατακοψουσινκατακόπτωκατα·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν); κατα·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν); κατα·κοπτ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακοψουσινκατακόπτωκατα·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
κατακοψουσινκατακόπτωκατα·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
κατακοψουσινκατακόπτωκατα·κοπτ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοπτωκατα·κοπτ·ωκατακοπτομαικατα·κοπτ·ομαι
2ndκατακοπτειςκατα·κοπτ·ειςκατακοπτῃ, κατακοπτει, κατακοπτεσαικατα·κοπτ·ῃ, κατα·κοπτ·ει classical, κατα·κοπτ·εσαι alt
3rdκατακοπτεικατα·κοπτ·εικατακοπτεταικατα·κοπτ·εται
Pl1stκατακοπτομενκατα·κοπτ·ομενκατακοπτομεθακατα·κοπτ·ομεθα
2ndκατακοπτετεκατα·κοπτ·ετεκατακοπτεσθεκατα·κοπτ·εσθε
3rdκατακοπτουσιν, κατακοπτουσικατα·κοπτ·ουσι(ν)κατακοπτονταικατα·κοπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοπτωκατα·κοπτ·ωκατακοπτωμαικατα·κοπτ·ωμαι
2ndκατακοπτῃςκατα·κοπτ·ῃςκατακοπτῃκατα·κοπτ·ῃ
3rdκατακοπτῃκατα·κοπτ·ῃκατακοπτηταικατα·κοπτ·ηται
Pl1stκατακοπτωμενκατα·κοπτ·ωμενκατακοπτωμεθακατα·κοπτ·ωμεθα
2ndκατακοπτητεκατα·κοπτ·ητεκατακοπτησθεκατα·κοπτ·ησθε
3rdκατακοπτωσιν, κατακοπτωσικατα·κοπτ·ωσι(ν)κατακοπτωνταικατα·κοπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοπτοιμικατα·κοπτ·οιμικατακοπτοιμηνκατα·κοπτ·οιμην
2ndκατακοπτοιςκατα·κοπτ·οιςκατακοπτοιοκατα·κοπτ·οιο
3rdκατακοπτοικατα·κοπτ·οικατακοπτοιτοκατα·κοπτ·οιτο
Pl1stκατακοπτοιμενκατα·κοπτ·οιμενκατακοπτοιμεθακατα·κοπτ·οιμεθα
2ndκατακοπτοιτεκατα·κοπτ·οιτεκατακοπτοισθεκατα·κοπτ·οισθε
3rdκατακοπτοιεν, κατακοπτοισανκατα·κοπτ·οιεν, κατα·κοπτ·οισαν altκατακοπτοιντοκατα·κοπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακοπτεκατα·κοπτ·εκατακοπτουκατα·κοπτ·ου
3rdκατακοπτετωκατα·κοπτ·ετωκατακοπτεσθωκατα·κοπτ·εσθω
Pl1st
2ndκατακοπτετεκατα·κοπτ·ετεκατακοπτεσθεκατα·κοπτ·εσθε
3rdκατακοπτετωσαν, κατακοπτοντωνκατα·κοπτ·ετωσαν, κατα·κοπτ·οντων classicalκατακοπτεσθωσαν, κατακοπτεσθωνκατα·κοπτ·εσθωσαν, κατα·κοπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακοπτειν​κατα·κοπτ·ειν​κατακοπτεσθαι​κατα·κοπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοπτουσακατακοπτονκατα·κοπτ·ουσ·ακατα·κοπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακοπτων[GNT]κατα·κοπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακοπτουσανκατακοπτοντακατα·κοπτ·ουσ·ανκατα·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Datκατακοπτουσῃκατακοπτοντικατα·κοπτ·ουσ·ῃκατα·κοπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκατακοπτουσηςκατακοπτοντοςκατα·κοπτ·ουσ·ηςκατα·κοπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακοπτουσαικατακοπτοντεςκατακοπτοντακατα·κοπτ·ουσ·αικατα·κοπτ·ο[υ]ντ·εςκατα·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακοπτουσαςκατακοπτονταςκατα·κοπτ·ουσ·αςκατα·κοπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκατακοπτουσαιςκατακοπτουσι, κατακοπτουσινκατα·κοπτ·ουσ·αιςκατα·κοπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακοπτουσωνκατακοπτοντωνκατα·κοπτ·ουσ·ωνκατα·κοπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοπτομενηκατακοπτομενεκατα·κοπτ·ομεν·ηκατα·κοπτ·ομεν·ε
Nomκατακοπτομενοςκατα·κοπτ·ομεν·ος
Accκατακοπτομενηνκατακοπτομενονκατα·κοπτ·ομεν·ηνκατα·κοπτ·ομεν·ον
Datκατακοπτομενῃκατακοπτομενῳκατα·κοπτ·ομεν·ῃκατα·κοπτ·ομεν·ῳ
Genκατακοπτομενηςκατακοπτομενουκατα·κοπτ·ομεν·ηςκατα·κοπτ·ομεν·ου
PlVocκατακοπτομεναικατακοπτομενοικατακοπτομενακατα·κοπτ·ομεν·αικατα·κοπτ·ομεν·οικατα·κοπτ·ομεν·α
Nom
Accκατακοπτομεναςκατακοπτομενουςκατα·κοπτ·ομεν·αςκατα·κοπτ·ομεν·ους
Datκατακοπτομεναιςκατακοπτομενοιςκατα·κοπτ·ομεν·αιςκατα·κοπτ·ομεν·οις
Genκατακοπτομενωνκατακοπτομενωνκατα·κοπτ·ομεν·ωνκατα·κοπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκοπτον[LXX]κατα·ε·κοπτ·ονκατεκοπτομηνκατα·ε·κοπτ·ομην
2ndκατεκοπτεςκατα·ε·κοπτ·εςκατεκοπτουκατα·ε·κοπτ·ου
3rdκατεκοπτεν, κατεκοπτεκατα·ε·κοπτ·ε(ν)κατεκοπτετοκατα·ε·κοπτ·ετο
Pl1stκατεκοπτομενκατα·ε·κοπτ·ομενκατεκοπτομεθακατα·ε·κοπτ·ομεθα
2ndκατεκοπτετεκατα·ε·κοπτ·ετεκατεκοπτεσθεκατα·ε·κοπτ·εσθε
3rdκατεκοπτον[LXX], κατεκοπτοσανκατα·ε·κοπτ·ον, κατα·ε·κοπτ·οσαν altκατεκοπτοντοκατα·ε·κοπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοψω[LXX]κατα·κοπτ·σωκατακοψομαικατα·κοπτ·σομαι
2ndκατακοψεις[LXX]κατα·κοπτ·σειςκατακοψῃ, κατακοψει[LXX], κατακοψεσαικατα·κοπτ·σῃ, κατα·κοπτ·σει classical, κατα·κοπτ·σεσαι alt
3rdκατακοψει[LXX]κατα·κοπτ·σεικατακοψεταικατα·κοπτ·σεται
Pl1stκατακοψομενκατα·κοπτ·σομενκατακοψομεθακατα·κοπτ·σομεθα
2ndκατακοψετεκατα·κοπτ·σετεκατακοψεσθεκατα·κοπτ·σεσθε
3rdκατακοψουσιν[LXX], κατακοψουσικατα·κοπτ·σουσι(ν), κατα·κοπτ·σουσι(ν)κατακοψονταικατα·κοπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοψοιμικατα·κοπτ·σοιμικατακοψοιμηνκατα·κοπτ·σοιμην
2ndκατακοψοιςκατα·κοπτ·σοιςκατακοψοιοκατα·κοπτ·σοιο
3rdκατακοψοικατα·κοπτ·σοικατακοψοιτοκατα·κοπτ·σοιτο
Pl1stκατακοψοιμενκατα·κοπτ·σοιμενκατακοψοιμεθακατα·κοπτ·σοιμεθα
2ndκατακοψοιτεκατα·κοπτ·σοιτεκατακοψοισθεκατα·κοπτ·σοισθε
3rdκατακοψοιενκατα·κοπτ·σοιενκατακοψοιντοκατα·κοπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακοψειν​κατα·κοπτ·σειν​κατακοψεσθαι​κατα·κοπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοψουσακατακοψονκατα·κοπτ·σουσ·ακατα·κοπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατακοψωνκατα·κοπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατακοψουσανκατακοψοντακατα·κοπτ·σουσ·ανκατα·κοπτ·σο[υ]ντ·α
Datκατακοψουσῃκατακοψοντικατα·κοπτ·σουσ·ῃκατα·κοπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκατακοψουσηςκατακοψοντοςκατα·κοπτ·σουσ·ηςκατα·κοπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατακοψουσαικατακοψοντεςκατακοψοντακατα·κοπτ·σουσ·αικατα·κοπτ·σο[υ]ντ·εςκατα·κοπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακοψουσαςκατακοψονταςκατα·κοπτ·σουσ·αςκατα·κοπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκατακοψουσαιςκατακοψουσι, κατακοψουσιν[LXX]κατα·κοπτ·σουσ·αιςκατα·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·κοπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατακοψουσωνκατακοψοντωνκατα·κοπτ·σουσ·ωνκατα·κοπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοψομενηκατακοψομενεκατα·κοπτ·σομεν·ηκατα·κοπτ·σομεν·ε
Nomκατακοψομενοςκατα·κοπτ·σομεν·ος
Accκατακοψομενηνκατακοψομενονκατα·κοπτ·σομεν·ηνκατα·κοπτ·σομεν·ον
Datκατακοψομενῃκατακοψομενῳκατα·κοπτ·σομεν·ῃκατα·κοπτ·σομεν·ῳ
Genκατακοψομενηςκατακοψομενουκατα·κοπτ·σομεν·ηςκατα·κοπτ·σομεν·ου
PlVocκατακοψομεναικατακοψομενοικατακοψομενακατα·κοπτ·σομεν·αικατα·κοπτ·σομεν·οικατα·κοπτ·σομεν·α
Nom
Accκατακοψομεναςκατακοψομενουςκατα·κοπτ·σομεν·αςκατα·κοπτ·σομεν·ους
Datκατακοψομεναιςκατακοψομενοιςκατα·κοπτ·σομεν·αιςκατα·κοπτ·σομεν·οις
Genκατακοψομενωνκατακοψομενωνκατα·κοπτ·σομεν·ωνκατα·κοπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκοψακατα·ε·κοπτ·σακατεκοψαμηνκατα·ε·κοπτ·σαμην
2ndκατεκοψαςκατα·ε·κοπτ·σαςκατεκοψωκατα·ε·κοπτ·σω
3rdκατεκοψεν[LXX], κατεκοψε[LXX]κατα·ε·κοπτ·σε(ν)κατεκοψατοκατα·ε·κοπτ·σατο
Pl1stκατεκοψαμενκατα·ε·κοπτ·σαμενκατεκοψαμεθακατα·ε·κοπτ·σαμεθα
2ndκατεκοψατεκατα·ε·κοπτ·σατεκατεκοψασθεκατα·ε·κοπτ·σασθε
3rdκατεκοψαν[LXX]κατα·ε·κοπτ·σανκατεκοψαντοκατα·ε·κοπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοψω[LXX]κατα·κοπτ·σωκατακοψωμαικατα·κοπτ·σωμαι
2ndκατακοψῃςκατα·κοπτ·σῃςκατακοψῃκατα·κοπτ·σῃ
3rdκατακοψῃκατα·κοπτ·σῃκατακοψηταικατα·κοπτ·σηται
Pl1stκατακοψωμενκατα·κοπτ·σωμενκατακοψωμεθακατα·κοπτ·σωμεθα
2ndκατακοψητεκατα·κοπτ·σητεκατακοψησθεκατα·κοπτ·σησθε
3rdκατακοψωσιν, κατακοψωσικατα·κοπτ·σωσι(ν)κατακοψωνταικατα·κοπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακοψαιμικατα·κοπτ·σαιμικατακοψαιμηνκατα·κοπτ·σαιμην
2ndκατακοψαις, κατακοψειαςκατα·κοπτ·σαις, κατα·κοπτ·σειας classicalκατακοψαιοκατα·κοπτ·σαιο
3rdκατακοψαι, κατακοψειεκατα·κοπτ·σαι, κατα·κοπτ·σειε classicalκατακοψαιτοκατα·κοπτ·σαιτο
Pl1stκατακοψαιμενκατα·κοπτ·σαιμενκατακοψαιμεθακατα·κοπτ·σαιμεθα
2ndκατακοψαιτεκατα·κοπτ·σαιτεκατακοψαισθεκατα·κοπτ·σαισθε
3rdκατακοψαιεν, κατακοψαισαν, κατακοψειαν, κατακοψειενκατα·κοπτ·σαιεν, κατα·κοπτ·σαισαν alt, κατα·κοπτ·σειαν classical, κατα·κοπτ·σειεν classicalκατακοψαιντοκατα·κοπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακοψονκατα·κοπτ·σονκατακοψαικατα·κοπτ·σαι
3rdκατακοψατωκατα·κοπτ·σατωκατακοψασθωκατα·κοπτ·σασθω
Pl1st
2ndκατακοψατεκατα·κοπτ·σατεκατακοψασθεκατα·κοπτ·σασθε
3rdκατακοψατωσαν, κατακοψαντωνκατα·κοπτ·σατωσαν, κατα·κοπτ·σαντων classicalκατακοψασθωσαν, κατακοψασθωνκατα·κοπτ·σασθωσαν, κατα·κοπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακοψαι​κατα·κοπτ·σαι​κατακοψασθαι​κατα·κοπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοψασακατακοψαςκατακοψανκατα·κοπτ·σασ·ακατα·κοπτ·σα[ντ]·ςκατα·κοπτ·σαν[τ]
Nom
Accκατακοψασανκατακοψαντακατα·κοπτ·σασ·ανκατα·κοπτ·σαντ·α
Datκατακοψασῃκατακοψαντικατα·κοπτ·σασ·ῃκατα·κοπτ·σαντ·ι
Genκατακοψασηςκατακοψαντοςκατα·κοπτ·σασ·ηςκατα·κοπτ·σαντ·ος
PlVocκατακοψασαικατακοψαντεςκατακοψαντακατα·κοπτ·σασ·αικατα·κοπτ·σαντ·εςκατα·κοπτ·σαντ·α
Nom
Accκατακοψασαςκατακοψανταςκατα·κοπτ·σασ·αςκατα·κοπτ·σαντ·ας
Datκατακοψασαιςκατακοψασι, κατακοψασινκατα·κοπτ·σασ·αιςκατα·κοπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακοψασωνκατακοψαντωνκατα·κοπτ·σασ·ωνκατα·κοπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοψαμενηκατακοψαμενεκατα·κοπτ·σαμεν·ηκατα·κοπτ·σαμεν·ε
Nomκατακοψαμενοςκατα·κοπτ·σαμεν·ος
Accκατακοψαμενηνκατακοψαμενονκατα·κοπτ·σαμεν·ηνκατα·κοπτ·σαμεν·ον
Datκατακοψαμενῃκατακοψαμενῳκατα·κοπτ·σαμεν·ῃκατα·κοπτ·σαμεν·ῳ
Genκατακοψαμενηςκατακοψαμενουκατα·κοπτ·σαμεν·ηςκατα·κοπτ·σαμεν·ου
PlVocκατακοψαμεναικατακοψαμενοικατακοψαμενακατα·κοπτ·σαμεν·αικατα·κοπτ·σαμεν·οικατα·κοπτ·σαμεν·α
Nom
Accκατακοψαμεναςκατακοψαμενουςκατα·κοπτ·σαμεν·αςκατα·κοπτ·σαμεν·ους
Datκατακοψαμεναιςκατακοψαμενοιςκατα·κοπτ·σαμεν·αιςκατα·κοπτ·σαμεν·οις
Genκατακοψαμενωνκατακοψαμενωνκατα·κοπτ·σαμεν·ωνκατα·κοπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκομμαικατα·κεκοπτ·μαι
2ndκατακεκοψαικατα·κεκοπτ·σαι
3rdκατακεκοπταικατα·κεκοπτ·ται
Pl1stκατακεκομμεθακατα·κεκοπτ·μεθα
2ndκατακεκοφθεκατα·κεκοπτ·σθε
3rdκατακεκοφαταικατα·κεκοπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκοψομαικατα·κεκοπτ·σομαι
2ndκατακεκοψῃ, κατακεκοψεικατα·κεκοπτ·σῃ, κατα·κεκοπτ·σει classical
3rdκατακεκοψεταικατα·κεκοπτ·σεται
Pl1stκατακεκοψομεθακατα·κεκοπτ·σομεθα
2ndκατακεκοψεσθεκατα·κεκοπτ·σεσθε
3rdκατακεκοψονταικατα·κεκοπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκοψοιμηνκατα·κεκοπτ·σοιμην
2ndκατακεκοψοιοκατα·κεκοπτ·σοιο
3rdκατακεκοψοιτοκατα·κεκοπτ·σοιτο
Pl1stκατακεκοψοιμεθακατα·κεκοπτ·σοιμεθα
2ndκατακεκοψοισθεκατα·κεκοπτ·σοισθε
3rdκατακεκοψοιντοκατα·κεκοπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακεκοψοκατα·κεκοπτ·σο
3rdκατακεκοφθωκατα·κεκοπτ·σθω
Pl1st
2ndκατακεκοφθεκατα·κεκοπτ·σθε
3rdκατακεκοφθωσαν, κατακεκοφθωνκατα·κεκοπτ·σθωσαν, κατα·κεκοπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκοφθαι​κατα·κεκοπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκοψεσθαι​κατα·κεκοπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακεκομμενηκατακεκομμενεκατα·κεκοπτ·μεν·ηκατα·κεκοπτ·μεν·ε
Nomκατακεκομμενοςκατα·κεκοπτ·μεν·ος
Accκατακεκομμενην[LXX]κατακεκομμενονκατα·κεκοπτ·μεν·ηνκατα·κεκοπτ·μεν·ον
Datκατακεκομμενῃκατακεκομμενῳκατα·κεκοπτ·μεν·ῃκατα·κεκοπτ·μεν·ῳ
Genκατακεκομμενηςκατακεκομμενουκατα·κεκοπτ·μεν·ηςκατα·κεκοπτ·μεν·ου
PlVocκατακεκομμεναικατακεκομμενοικατακεκομμενακατα·κεκοπτ·μεν·αικατα·κεκοπτ·μεν·οικατα·κεκοπτ·μεν·α
Nom
Accκατακεκομμεναςκατακεκομμενους[LXX]κατα·κεκοπτ·μεν·αςκατα·κεκοπτ·μεν·ους
Datκατακεκομμεναιςκατακεκομμενοιςκατα·κεκοπτ·μεν·αιςκατα·κεκοπτ·μεν·οις
Genκατακεκομμενωνκατακεκομμενωνκατα·κεκοπτ·μεν·ωνκατα·κεκοπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκεκομμηνκατα·ε·κεκοπτ·μην
2ndκατεκεκοψοκατα·ε·κεκοπτ·σο
3rdκατεκεκοπτοκατα·ε·κεκοπτ·το
Pl1stκατεκεκομμεθακατα·ε·κεκοπτ·μεθα
2ndκατεκεκοφθεκατα·ε·κεκοπτ·σθε
3rdκατεκεκοφατοκατα·ε·κεκοπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκομμηνκατα·[ε]·κεκοπτ·μην
2ndκατακεκοψοκατα·[ε]·κεκοπτ·σο
3rdκατακεκοπτοκατα·[ε]·κεκοπτ·το
Pl1stκατακεκομμεθακατα·[ε]·κεκοπτ·μεθα
2ndκατακεκοφθεκατα·[ε]·κεκοπτ·σθε
3rdκατακεκοφατοκατα·[ε]·κεκοπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκοπηνκατα·ε·κοπ·[θ]ην
2ndκατεκοπηςκατα·ε·κοπ·[θ]ης
3rdκατεκοπηκατα·ε·κοπ·[θ]η
Pl1stκατεκοπημενκατα·ε·κοπ·[θ]ημεν
2ndκατεκοπητεκατα·ε·κοπ·[θ]ητε
3rdκατεκοπησαν[LXX]κατα·ε·κοπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακοπησομαικατα·κοπ·[θ]ησομαι
2ndκατακοπησῃ, κατακοπησεικατα·κοπ·[θ]ησῃ, κατα·κοπ·[θ]ησει classical
3rdκατακοπησεταικατα·κοπ·[θ]ησεται
Pl1stκατακοπησομεθακατα·κοπ·[θ]ησομεθα
2ndκατακοπησεσθεκατα·κοπ·[θ]ησεσθε
3rdκατακοπησονταικατα·κοπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακοπωκατα·κοπ·[θ]ω
2ndκατακοπῃςκατα·κοπ·[θ]ῃς
3rdκατακοπῃκατα·κοπ·[θ]ῃ
Pl1stκατακοπωμενκατα·κοπ·[θ]ωμεν
2ndκατακοπητεκατα·κοπ·[θ]ητε
3rdκατακοπωσιν, κατακοπωσικατα·κοπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακοπειηνκατα·κοπ·[θ]ειην
2ndκατακοπειηςκατα·κοπ·[θ]ειης
3rdκατακοπειηκατα·κοπ·[θ]ειη
Pl1stκατακοπειημεν, κατακοπειμενκατα·κοπ·[θ]ειημεν, κατα·κοπ·[θ]ειμεν classical
2ndκατακοπειητε, κατακοπειτεκατα·κοπ·[θ]ειητε, κατα·κοπ·[θ]ειτε classical
3rdκατακοπειησαν, κατακοπειενκατα·κοπ·[θ]ειησαν, κατα·κοπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακοπησοιμηνκατα·κοπ·[θ]ησοιμην
2ndκατακοπησοιοκατα·κοπ·[θ]ησοιο
3rdκατακοπησοιτοκατα·κοπ·[θ]ησοιτο
Pl1stκατακοπησοιμεθακατα·κοπ·[θ]ησοιμεθα
2ndκατακοπησοισθεκατα·κοπ·[θ]ησοισθε
3rdκατακοπησοιντοκατα·κοπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακοπηθικατα·κοπ·[θ]ητι
3rdκατακοπητωκατα·κοπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκατακοπητεκατα·κοπ·[θ]ητε
3rdκατακοπητωσαν, κατακοπεντωνκατα·κοπ·[θ]ητωσαν, κατα·κοπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακοπηναι​κατα·κοπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακοπησεσθαι​κατα·κοπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοπεισακατακοπειςκατακοπενκατα·κοπ·[θ]εισ·ακατα·κοπ·[θ]ει[ντ]·ςκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακοπεισανκατακοπεντακατα·κοπ·[θ]εισ·ανκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκατακοπεισῃκατακοπεντικατα·κοπ·[θ]εισ·ῃκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκατακοπεισηςκατακοπεντοςκατα·κοπ·[θ]εισ·ηςκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκατακοπεισαικατακοπεντεςκατακοπεντακατα·κοπ·[θ]εισ·αικατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·εςκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακοπεισαςκατακοπενταςκατα·κοπ·[θ]εισ·αςκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκατακοπεισαιςκατακοπεισι, κατακοπεισινκατα·κοπ·[θ]εισ·αιςκατα·κοπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκατακοπεισωνκατακοπεντωνκατα·κοπ·[θ]εισ·ωνκατα·κοπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακοπησομενηκατακοπησομενεκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ηκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ε
Nomκατακοπησομενοςκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ος
Accκατακοπησομενηνκατακοπησομενονκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ηνκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ον
Datκατακοπησομενῃκατακοπησομενῳκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ῃκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκατακοπησομενηςκατακοπησομενουκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ηςκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκατακοπησομεναικατακοπησομενοικατακοπησομενακατα·κοπ·[θ]ησομεν·αικατα·κοπ·[θ]ησομεν·οικατα·κοπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκατακοπησομεναςκατακοπησομενουςκατα·κοπ·[θ]ησομεν·αςκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ους
Datκατακοπησομεναιςκατακοπησομενοιςκατα·κοπ·[θ]ησομεν·αιςκατα·κοπ·[θ]ησομεν·οις
Genκατακοπησομενωνκατακοπησομενωνκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ωνκατα·κοπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 19:12:15 EST