κατακυριευω • KATAKURIEUW • katakurieuō

Search: κατακυριευσατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακυριευσατεκατακυριεύωκατα·κυριευ·σατε1aor act imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακυριευσατεκατακυριεύωκατα·κυριευ·σατε1aor act imp 2nd pl

κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευωκατα·κυριευ·ωκατακυριευομαικατα·κυριευ·ομαι
2ndκατακυριευειςκατα·κυριευ·ειςκατακυριευῃ, κατακυριευει, κατακυριευεσαικατα·κυριευ·ῃ, κατα·κυριευ·ει classical, κατα·κυριευ·εσαι alt
3rdκατακυριευεικατα·κυριευ·εικατακυριευεταικατα·κυριευ·εται
Pl1stκατακυριευομενκατα·κυριευ·ομενκατακυριευομεθακατα·κυριευ·ομεθα
2ndκατακυριευετεκατα·κυριευ·ετεκατακυριευεσθεκατα·κυριευ·εσθε
3rdκατακυριευουσιν[GNT], κατακυριευουσικατα·κυριευ·ουσι(ν), κατα·κυριευ·ουσι(ν)κατακυριευονταικατα·κυριευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευωκατα·κυριευ·ωκατακυριευωμαικατα·κυριευ·ωμαι
2ndκατακυριευῃςκατα·κυριευ·ῃςκατακυριευῃκατα·κυριευ·ῃ
3rdκατακυριευῃκατα·κυριευ·ῃκατακυριευηταικατα·κυριευ·ηται
Pl1stκατακυριευωμενκατα·κυριευ·ωμενκατακυριευωμεθακατα·κυριευ·ωμεθα
2ndκατακυριευητεκατα·κυριευ·ητεκατακυριευησθεκατα·κυριευ·ησθε
3rdκατακυριευωσιν, κατακυριευωσικατα·κυριευ·ωσι(ν)κατακυριευωνταικατα·κυριευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευοιμικατα·κυριευ·οιμικατακυριευοιμηνκατα·κυριευ·οιμην
2ndκατακυριευοιςκατα·κυριευ·οιςκατακυριευοιοκατα·κυριευ·οιο
3rdκατακυριευοικατα·κυριευ·οικατακυριευοιτοκατα·κυριευ·οιτο
Pl1stκατακυριευοιμενκατα·κυριευ·οιμενκατακυριευοιμεθακατα·κυριευ·οιμεθα
2ndκατακυριευοιτεκατα·κυριευ·οιτεκατακυριευοισθεκατα·κυριευ·οισθε
3rdκατακυριευοιεν, κατακυριευοισανκατα·κυριευ·οιεν, κατα·κυριευ·οισαν altκατακυριευοιντοκατα·κυριευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακυριευε[LXX]κατα·κυριευ·εκατακυριευουκατα·κυριευ·ου
3rdκατακυριευετωκατα·κυριευ·ετωκατακυριευεσθωκατα·κυριευ·εσθω
Pl1st
2ndκατακυριευετεκατα·κυριευ·ετεκατακυριευεσθεκατα·κυριευ·εσθε
3rdκατακυριευετωσαν, κατακυριευοντωνκατα·κυριευ·ετωσαν, κατα·κυριευ·οντων classicalκατακυριευεσθωσαν, κατακυριευεσθωνκατα·κυριευ·εσθωσαν, κατα·κυριευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακυριευειν[LXX]​κατα·κυριευ·εινκατακυριευεσθαι​κατα·κυριευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευουσακατακυριευονκατα·κυριευ·ουσ·ακατα·κυριευ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακυριευωνκατα·κυριευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακυριευουσανκατακυριευοντακατα·κυριευ·ουσ·ανκατα·κυριευ·ο[υ]ντ·α
Datκατακυριευουσῃκατακυριευοντικατα·κυριευ·ουσ·ῃκατα·κυριευ·ο[υ]ντ·ι
Genκατακυριευουσηςκατακυριευοντοςκατα·κυριευ·ουσ·ηςκατα·κυριευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακυριευουσαικατακυριευοντες[GNT]κατακυριευοντακατα·κυριευ·ουσ·αικατα·κυριευ·ο[υ]ντ·εςκατα·κυριευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακυριευουσαςκατακυριευονταςκατα·κυριευ·ουσ·αςκατα·κυριευ·ο[υ]ντ·ας
Datκατακυριευουσαιςκατακυριευουσι, κατακυριευουσιν[GNT]κατα·κυριευ·ουσ·αιςκατα·κυριευ·ου[ντ]·σι(ν), κατα·κυριευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακυριευουσωνκατακυριευοντωνκατα·κυριευ·ουσ·ωνκατα·κυριευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευομενηκατακυριευομενεκατα·κυριευ·ομεν·ηκατα·κυριευ·ομεν·ε
Nomκατακυριευομενοςκατα·κυριευ·ομεν·ος
Accκατακυριευομενηνκατακυριευομενονκατα·κυριευ·ομεν·ηνκατα·κυριευ·ομεν·ον
Datκατακυριευομενῃκατακυριευομενῳκατα·κυριευ·ομεν·ῃκατα·κυριευ·ομεν·ῳ
Genκατακυριευομενηςκατακυριευομενουκατα·κυριευ·ομεν·ηςκατα·κυριευ·ομεν·ου
PlVocκατακυριευομεναικατακυριευομενοικατακυριευομενακατα·κυριευ·ομεν·αικατα·κυριευ·ομεν·οικατα·κυριευ·ομεν·α
Nom
Accκατακυριευομεναςκατακυριευομενουςκατα·κυριευ·ομεν·αςκατα·κυριευ·ομεν·ους
Datκατακυριευομεναιςκατακυριευομενοιςκατα·κυριευ·ομεν·αιςκατα·κυριευ·ομεν·οις
Genκατακυριευομενωνκατακυριευομενωνκατα·κυριευ·ομεν·ωνκατα·κυριευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκυριευονκατα·ε·κυριευ·ονκατεκυριευομηνκατα·ε·κυριευ·ομην
2ndκατεκυριευεςκατα·ε·κυριευ·εςκατεκυριευουκατα·ε·κυριευ·ου
3rdκατεκυριευεν, κατεκυριευεκατα·ε·κυριευ·ε(ν)κατεκυριευετοκατα·ε·κυριευ·ετο
Pl1stκατεκυριευομενκατα·ε·κυριευ·ομενκατεκυριευομεθακατα·ε·κυριευ·ομεθα
2ndκατεκυριευετεκατα·ε·κυριευ·ετεκατεκυριευεσθεκατα·ε·κυριευ·εσθε
3rdκατεκυριευον, κατεκυριευοσανκατα·ε·κυριευ·ον, κατα·ε·κυριευ·οσαν altκατεκυριευοντοκατα·ε·κυριευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευσω[LXX]κατα·κυριευ·σωκατακυριευσομαικατα·κυριευ·σομαι
2ndκατακυριευσειςκατα·κυριευ·σειςκατακυριευσῃ, κατακυριευσει[LXX], κατακυριευσεσαικατα·κυριευ·σῃ, κατα·κυριευ·σει classical, κατα·κυριευ·σεσαι alt
3rdκατακυριευσει[LXX]κατα·κυριευ·σεικατακυριευσεταικατα·κυριευ·σεται
Pl1stκατακυριευσομενκατα·κυριευ·σομενκατακυριευσομεθακατα·κυριευ·σομεθα
2ndκατακυριευσετεκατα·κυριευ·σετεκατακυριευσεσθεκατα·κυριευ·σεσθε
3rdκατακυριευσουσιν[LXX], κατακυριευσουσικατα·κυριευ·σουσι(ν), κατα·κυριευ·σουσι(ν)κατακυριευσονταικατα·κυριευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευσοιμικατα·κυριευ·σοιμικατακυριευσοιμηνκατα·κυριευ·σοιμην
2ndκατακυριευσοιςκατα·κυριευ·σοιςκατακυριευσοιοκατα·κυριευ·σοιο
3rdκατακυριευσοικατα·κυριευ·σοικατακυριευσοιτοκατα·κυριευ·σοιτο
Pl1stκατακυριευσοιμενκατα·κυριευ·σοιμενκατακυριευσοιμεθακατα·κυριευ·σοιμεθα
2ndκατακυριευσοιτεκατα·κυριευ·σοιτεκατακυριευσοισθεκατα·κυριευ·σοισθε
3rdκατακυριευσοιενκατα·κυριευ·σοιενκατακυριευσοιντοκατα·κυριευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακυριευσειν​κατα·κυριευ·σειν​κατακυριευσεσθαι​κατα·κυριευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευσουσακατακυριευσονκατα·κυριευ·σουσ·ακατα·κυριευ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατακυριευσωνκατα·κυριευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατακυριευσουσανκατακυριευσοντακατα·κυριευ·σουσ·ανκατα·κυριευ·σο[υ]ντ·α
Datκατακυριευσουσῃκατακυριευσοντικατα·κυριευ·σουσ·ῃκατα·κυριευ·σο[υ]ντ·ι
Genκατακυριευσουσηςκατακυριευσοντοςκατα·κυριευ·σουσ·ηςκατα·κυριευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατακυριευσουσαικατακυριευσοντεςκατακυριευσοντακατα·κυριευ·σουσ·αικατα·κυριευ·σο[υ]ντ·εςκατα·κυριευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακυριευσουσαςκατακυριευσονταςκατα·κυριευ·σουσ·αςκατα·κυριευ·σο[υ]ντ·ας
Datκατακυριευσουσαιςκατακυριευσουσι, κατακυριευσουσιν[LXX]κατα·κυριευ·σουσ·αιςκατα·κυριευ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·κυριευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατακυριευσουσωνκατακυριευσοντωνκατα·κυριευ·σουσ·ωνκατα·κυριευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευσομενηκατακυριευσομενεκατα·κυριευ·σομεν·ηκατα·κυριευ·σομεν·ε
Nomκατακυριευσομενοςκατα·κυριευ·σομεν·ος
Accκατακυριευσομενηνκατακυριευσομενονκατα·κυριευ·σομεν·ηνκατα·κυριευ·σομεν·ον
Datκατακυριευσομενῃκατακυριευσομενῳκατα·κυριευ·σομεν·ῃκατα·κυριευ·σομεν·ῳ
Genκατακυριευσομενηςκατακυριευσομενουκατα·κυριευ·σομεν·ηςκατα·κυριευ·σομεν·ου
PlVocκατακυριευσομεναικατακυριευσομενοικατακυριευσομενακατα·κυριευ·σομεν·αικατα·κυριευ·σομεν·οικατα·κυριευ·σομεν·α
Nom
Accκατακυριευσομεναςκατακυριευσομενουςκατα·κυριευ·σομεν·αςκατα·κυριευ·σομεν·ους
Datκατακυριευσομεναιςκατακυριευσομενοιςκατα·κυριευ·σομεν·αιςκατα·κυριευ·σομεν·οις
Genκατακυριευσομενωνκατακυριευσομενωνκατα·κυριευ·σομεν·ωνκατα·κυριευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκυριευσακατα·ε·κυριευ·σακατεκυριευσαμηνκατα·ε·κυριευ·σαμην
2ndκατεκυριευσαςκατα·ε·κυριευ·σαςκατεκυριευσωκατα·ε·κυριευ·σω
3rdκατεκυριευσεν, κατεκυριευσεκατα·ε·κυριευ·σε(ν)κατεκυριευσατοκατα·ε·κυριευ·σατο
Pl1stκατεκυριευσαμενκατα·ε·κυριευ·σαμενκατεκυριευσαμεθακατα·ε·κυριευ·σαμεθα
2ndκατεκυριευσατε[LXX]κατα·ε·κυριευ·σατεκατεκυριευσασθεκατα·ε·κυριευ·σασθε
3rdκατεκυριευσαν[LXX]κατα·ε·κυριευ·σανκατεκυριευσαντοκατα·ε·κυριευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευσω[LXX]κατα·κυριευ·σωκατακυριευσωμαικατα·κυριευ·σωμαι
2ndκατακυριευσῃςκατα·κυριευ·σῃςκατακυριευσῃκατα·κυριευ·σῃ
3rdκατακυριευσῃκατα·κυριευ·σῃκατακυριευσηταικατα·κυριευ·σηται
Pl1stκατακυριευσωμενκατα·κυριευ·σωμενκατακυριευσωμεθακατα·κυριευ·σωμεθα
2ndκατακυριευσητε[LXX]κατα·κυριευ·σητεκατακυριευσησθεκατα·κυριευ·σησθε
3rdκατακυριευσωσιν[LXX], κατακυριευσωσικατα·κυριευ·σωσι(ν), κατα·κυριευ·σωσι(ν)κατακυριευσωνταικατα·κυριευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευσαιμικατα·κυριευ·σαιμικατακυριευσαιμηνκατα·κυριευ·σαιμην
2ndκατακυριευσαις, κατακυριευσειαςκατα·κυριευ·σαις, κατα·κυριευ·σειας classicalκατακυριευσαιοκατα·κυριευ·σαιο
3rdκατακυριευσαι[LXX], κατακυριευσειεκατα·κυριευ·σαι, κατα·κυριευ·σειε classicalκατακυριευσαιτοκατα·κυριευ·σαιτο
Pl1stκατακυριευσαιμενκατα·κυριευ·σαιμενκατακυριευσαιμεθακατα·κυριευ·σαιμεθα
2ndκατακυριευσαιτεκατα·κυριευ·σαιτεκατακυριευσαισθεκατα·κυριευ·σαισθε
3rdκατακυριευσαιεν, κατακυριευσαισαν, κατακυριευσειαν, κατακυριευσειενκατα·κυριευ·σαιεν, κατα·κυριευ·σαισαν alt, κατα·κυριευ·σειαν classical, κατα·κυριευ·σειεν classicalκατακυριευσαιντοκατα·κυριευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακυριευσονκατα·κυριευ·σονκατακυριευσαι[LXX]κατα·κυριευ·σαι
3rdκατακυριευσατω[LXX]κατα·κυριευ·σατωκατακυριευσασθωκατα·κυριευ·σασθω
Pl1st
2ndκατακυριευσατε[LXX]κατα·κυριευ·σατεκατακυριευσασθεκατα·κυριευ·σασθε
3rdκατακυριευσατωσαν, κατακυριευσαντωνκατα·κυριευ·σατωσαν, κατα·κυριευ·σαντων classicalκατακυριευσασθωσαν, κατακυριευσασθωνκατα·κυριευ·σασθωσαν, κατα·κυριευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακυριευσαι[LXX]​κατα·κυριευ·σαικατακυριευσασθαι​κατα·κυριευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευσασακατακυριευσας[GNT]κατακυριευσαν[GNT]κατα·κυριευ·σασ·ακατα·κυριευ·σα[ντ]·ςκατα·κυριευ·σαν[τ]
Nom
Accκατακυριευσασανκατακυριευσαντακατα·κυριευ·σασ·ανκατα·κυριευ·σαντ·α
Datκατακυριευσασῃκατακυριευσαντικατα·κυριευ·σασ·ῃκατα·κυριευ·σαντ·ι
Genκατακυριευσασηςκατακυριευσαντοςκατα·κυριευ·σασ·ηςκατα·κυριευ·σαντ·ος
PlVocκατακυριευσασαικατακυριευσαντεςκατακυριευσαντακατα·κυριευ·σασ·αικατα·κυριευ·σαντ·εςκατα·κυριευ·σαντ·α
Nom
Accκατακυριευσασαςκατακυριευσανταςκατα·κυριευ·σασ·αςκατα·κυριευ·σαντ·ας
Datκατακυριευσασαιςκατακυριευσασι, κατακυριευσασινκατα·κυριευ·σασ·αιςκατα·κυριευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακυριευσασωνκατακυριευσαντωνκατα·κυριευ·σασ·ωνκατα·κυριευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευσαμενηκατακυριευσαμενεκατα·κυριευ·σαμεν·ηκατα·κυριευ·σαμεν·ε
Nomκατακυριευσαμενοςκατα·κυριευ·σαμεν·ος
Accκατακυριευσαμενηνκατακυριευσαμενονκατα·κυριευ·σαμεν·ηνκατα·κυριευ·σαμεν·ον
Datκατακυριευσαμενῃκατακυριευσαμενῳκατα·κυριευ·σαμεν·ῃκατα·κυριευ·σαμεν·ῳ
Genκατακυριευσαμενηςκατακυριευσαμενουκατα·κυριευ·σαμεν·ηςκατα·κυριευ·σαμεν·ου
PlVocκατακυριευσαμεναικατακυριευσαμενοικατακυριευσαμενακατα·κυριευ·σαμεν·αικατα·κυριευ·σαμεν·οικατα·κυριευ·σαμεν·α
Nom
Accκατακυριευσαμεναςκατακυριευσαμενουςκατα·κυριευ·σαμεν·αςκατα·κυριευ·σαμεν·ους
Datκατακυριευσαμεναιςκατακυριευσαμενοιςκατα·κυριευ·σαμεν·αιςκατα·κυριευ·σαμεν·οις
Genκατακυριευσαμενωνκατακυριευσαμενωνκατα·κυριευ·σαμεν·ωνκατα·κυριευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκυριευθηνκατα·ε·κυριευ·θην
2ndκατεκυριευθηςκατα·ε·κυριευ·θης
3rdκατεκυριευθηκατα·ε·κυριευ·θη
Pl1stκατεκυριευθημενκατα·ε·κυριευ·θημεν
2ndκατεκυριευθητεκατα·ε·κυριευ·θητε
3rdκατεκυριευθησανκατα·ε·κυριευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευθησομαικατα·κυριευ·θησομαι
2ndκατακυριευθησῃ, κατακυριευθησεικατα·κυριευ·θησῃ, κατα·κυριευ·θησει classical
3rdκατακυριευθησεταικατα·κυριευ·θησεται
Pl1stκατακυριευθησομεθακατα·κυριευ·θησομεθα
2ndκατακυριευθησεσθεκατα·κυριευ·θησεσθε
3rdκατακυριευθησονταικατα·κυριευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευθωκατα·κυριευ·θω
2ndκατακυριευθῃςκατα·κυριευ·θῃς
3rdκατακυριευθῃ[LXX]κατα·κυριευ·θῃ
Pl1stκατακυριευθωμενκατα·κυριευ·θωμεν
2ndκατακυριευθητεκατα·κυριευ·θητε
3rdκατακυριευθωσιν, κατακυριευθωσικατα·κυριευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευθειηνκατα·κυριευ·θειην
2ndκατακυριευθειηςκατα·κυριευ·θειης
3rdκατακυριευθειηκατα·κυριευ·θειη
Pl1stκατακυριευθειημεν, κατακυριευθειμενκατα·κυριευ·θειημεν, κατα·κυριευ·θειμεν classical
2ndκατακυριευθειητε, κατακυριευθειτεκατα·κυριευ·θειητε, κατα·κυριευ·θειτε classical
3rdκατακυριευθειησαν, κατακυριευθειενκατα·κυριευ·θειησαν, κατα·κυριευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακυριευθησοιμηνκατα·κυριευ·θησοιμην
2ndκατακυριευθησοιοκατα·κυριευ·θησοιο
3rdκατακυριευθησοιτοκατα·κυριευ·θησοιτο
Pl1stκατακυριευθησοιμεθακατα·κυριευ·θησοιμεθα
2ndκατακυριευθησοισθεκατα·κυριευ·θησοισθε
3rdκατακυριευθησοιντοκατα·κυριευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακυριευθητικατα·κυριευ·θητι
3rdκατακυριευθητωκατα·κυριευ·θητω
Pl1st
2ndκατακυριευθητεκατα·κυριευ·θητε
3rdκατακυριευθητωσαν, κατακυριευθεντωνκατα·κυριευ·θητωσαν, κατα·κυριευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακυριευθηναι​κατα·κυριευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακυριευθησεσθαι​κατα·κυριευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευθεισακατακυριευθειςκατακυριευθενκατα·κυριευ·θεισ·ακατα·κυριευ·θει[ντ]·ςκατα·κυριευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακυριευθεισανκατακυριευθεντακατα·κυριευ·θεισ·ανκατα·κυριευ·θε[ι]ντ·α
Datκατακυριευθεισῃκατακυριευθεντικατα·κυριευ·θεισ·ῃκατα·κυριευ·θε[ι]ντ·ι
Genκατακυριευθεισηςκατακυριευθεντοςκατα·κυριευ·θεισ·ηςκατα·κυριευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατακυριευθεισαικατακυριευθεντεςκατακυριευθεντακατα·κυριευ·θεισ·αικατα·κυριευ·θε[ι]ντ·εςκατα·κυριευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακυριευθεισαςκατακυριευθενταςκατα·κυριευ·θεισ·αςκατα·κυριευ·θε[ι]ντ·ας
Datκατακυριευθεισαιςκατακυριευθεισι, κατακυριευθεισινκατα·κυριευ·θεισ·αιςκατα·κυριευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατακυριευθεισωνκατακυριευθεντωνκατα·κυριευ·θεισ·ωνκατα·κυριευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακυριευθησομενηκατακυριευθησομενεκατα·κυριευ·θησομεν·ηκατα·κυριευ·θησομεν·ε
Nomκατακυριευθησομενοςκατα·κυριευ·θησομεν·ος
Accκατακυριευθησομενηνκατακυριευθησομενονκατα·κυριευ·θησομεν·ηνκατα·κυριευ·θησομεν·ον
Datκατακυριευθησομενῃκατακυριευθησομενῳκατα·κυριευ·θησομεν·ῃκατα·κυριευ·θησομεν·ῳ
Genκατακυριευθησομενηςκατακυριευθησομενουκατα·κυριευ·θησομεν·ηςκατα·κυριευ·θησομεν·ου
PlVocκατακυριευθησομεναικατακυριευθησομενοικατακυριευθησομενακατα·κυριευ·θησομεν·αικατα·κυριευ·θησομεν·οικατα·κυριευ·θησομεν·α
Nom
Accκατακυριευθησομεναςκατακυριευθησομενουςκατα·κυριευ·θησομεν·αςκατα·κυριευ·θησομεν·ους
Datκατακυριευθησομεναιςκατακυριευθησομενοιςκατα·κυριευ·θησομεν·αιςκατα·κυριευ·θησομεν·οις
Genκατακυριευθησομενωνκατακυριευθησομενωνκατα·κυριευ·θησομεν·ωνκατα·κυριευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 23:55:25 EST