κατακρινω • KATAKRINW • katakrinō

Search: κατακρινει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακρινει; κατακρινει; κατακρινει; κατακρινεικατακρίνωκατα·κριν·ει; κατα·κριν(ε)·[σ]ει; κατα·κριν·ει; κατα·κριν(ε)·[σ]ειpres act ind 3rd sg; fut act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical; fut mp ind 2nd sg classical

κατα·κρίνω (κατα+κριν-, κατα+κριν(ε)·[σ]-, κατα+κριν·[σ]-, -, κατα+κεκρι-, κατα+κρι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρινω[GNT][LXX]κατα·κριν·ωκατακρινομαικατα·κριν·ομαι
2ndκατακρινεις[GNT]κατα·κριν·ειςκατακρινῃ, κατακρινει[GNT][LXX], κατακρινεσαικατα·κριν·ῃ, κατα·κριν·ει classical, κατα·κριν·εσαι alt
3rdκατακρινει[GNT][LXX]κατα·κριν·εικατακρινεταικατα·κριν·εται
Pl1stκατακρινομενκατα·κριν·ομενκατακρινομεθακατα·κριν·ομεθα
2ndκατακρινετεκατα·κριν·ετεκατακρινεσθεκατα·κριν·εσθε
3rdκατακρινουσιν[GNT], κατακρινουσικατα·κριν·ουσι(ν), κατα·κριν·ουσι(ν)κατακρινονταικατα·κριν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρινω[GNT][LXX]κατα·κριν·ωκατακρινωμαικατα·κριν·ωμαι
2ndκατακρινῃςκατα·κριν·ῃςκατακρινῃκατα·κριν·ῃ
3rdκατακρινῃκατα·κριν·ῃκατακρινηταικατα·κριν·ηται
Pl1stκατακρινωμενκατα·κριν·ωμενκατακρινωμεθακατα·κριν·ωμεθα
2ndκατακρινητεκατα·κριν·ητεκατακρινησθεκατα·κριν·ησθε
3rdκατακρινωσιν, κατακρινωσικατα·κριν·ωσι(ν)κατακρινωνταικατα·κριν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρινοιμικατα·κριν·οιμικατακρινοιμηνκατα·κριν·οιμην
2ndκατακρινοιςκατα·κριν·οιςκατακρινοιοκατα·κριν·οιο
3rdκατακρινοικατα·κριν·οικατακρινοιτοκατα·κριν·οιτο
Pl1stκατακρινοιμενκατα·κριν·οιμενκατακρινοιμεθακατα·κριν·οιμεθα
2ndκατακρινοιτεκατα·κριν·οιτεκατακρινοισθεκατα·κριν·οισθε
3rdκατακρινοιεν, κατακρινοισανκατα·κριν·οιεν, κατα·κριν·οισαν altκατακρινοιντοκατα·κριν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακρινεκατα·κριν·εκατακρινουκατα·κριν·ου
3rdκατακρινετωκατα·κριν·ετωκατακρινεσθωκατα·κριν·εσθω
Pl1st
2ndκατακρινετεκατα·κριν·ετεκατακρινεσθεκατα·κριν·εσθε
3rdκατακρινετωσαν, κατακρινοντωνκατα·κριν·ετωσαν, κατα·κριν·οντων classicalκατακρινεσθωσαν, κατακρινεσθωνκατα·κριν·εσθωσαν, κατα·κριν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακρινειν​κατα·κριν·ειν​κατακρινεσθαι​κατα·κριν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρινουσακατακρινονκατα·κριν·ουσ·ακατα·κριν·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακρινων[GNT][LXX]κατα·κριν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακρινουσανκατακρινοντακατα·κριν·ουσ·ανκατα·κριν·ο[υ]ντ·α
Datκατακρινουσῃκατακρινοντικατα·κριν·ουσ·ῃκατα·κριν·ο[υ]ντ·ι
Genκατακρινουσηςκατακρινοντοςκατα·κριν·ουσ·ηςκατα·κριν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακρινουσαικατακρινοντεςκατακρινοντακατα·κριν·ουσ·αικατα·κριν·ο[υ]ντ·εςκατα·κριν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακρινουσαςκατακρινονταςκατα·κριν·ουσ·αςκατα·κριν·ο[υ]ντ·ας
Datκατακρινουσαιςκατακρινουσι, κατακρινουσιν[GNT]κατα·κριν·ουσ·αιςκατα·κριν·ου[ντ]·σι(ν), κατα·κριν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακρινουσωνκατακρινοντωνκατα·κριν·ουσ·ωνκατα·κριν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρινομενηκατακρινομενεκατα·κριν·ομεν·ηκατα·κριν·ομεν·ε
Nomκατακρινομενοςκατα·κριν·ομεν·ος
Accκατακρινομενηνκατακρινομενονκατα·κριν·ομεν·ηνκατα·κριν·ομεν·ον
Datκατακρινομενῃκατακρινομενῳκατα·κριν·ομεν·ῃκατα·κριν·ομεν·ῳ
Genκατακρινομενηςκατακρινομενουκατα·κριν·ομεν·ηςκατα·κριν·ομεν·ου
PlVocκατακρινομεναικατακρινομενοικατακρινομενακατα·κριν·ομεν·αικατα·κριν·ομεν·οικατα·κριν·ομεν·α
Nom
Accκατακρινομεναςκατακρινομενουςκατα·κριν·ομεν·αςκατα·κριν·ομεν·ους
Datκατακρινομεναιςκατακρινομενοιςκατα·κριν·ομεν·αιςκατα·κριν·ομεν·οις
Genκατακρινομενωνκατακρινομενωνκατα·κριν·ομεν·ωνκατα·κριν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκρινονκατα·ε·κριν·ονκατεκρινομηνκατα·ε·κριν·ομην
2ndκατεκρινεςκατα·ε·κριν·εςκατεκρινουκατα·ε·κριν·ου
3rdκατεκρινεν[GNT][LXX], κατεκρινεκατα·ε·κριν·ε(ν), κατα·ε·κριν·ε(ν)κατεκρινετοκατα·ε·κριν·ετο
Pl1stκατεκρινομενκατα·ε·κριν·ομενκατεκρινομεθακατα·ε·κριν·ομεθα
2ndκατεκρινετεκατα·ε·κριν·ετεκατεκρινεσθεκατα·ε·κριν·εσθε
3rdκατεκρινον, κατεκρινοσανκατα·ε·κριν·ον, κατα·ε·κριν·οσαν altκατεκρινοντοκατα·ε·κριν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρινω[GNT][LXX]κατα·κριν(ε)·[σ]ωκατακρινουμαικατα·κριν(ε)·[σ]ομαι
2ndκατακρινεις[GNT]κατα·κριν(ε)·[σ]ειςκατακρινῃ, κατακρινει[GNT][LXX], κατακρινεισαικατα·κριν(ε)·[σ]ῃ, κατα·κριν(ε)·[σ]ει classical, κατα·κριν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκατακρινει[GNT][LXX]κατα·κριν(ε)·[σ]εικατακρινειταικατα·κριν(ε)·[σ]εται
Pl1stκατακρινουμενκατα·κριν(ε)·[σ]ομενκατακρινουμεθακατα·κριν(ε)·[σ]ομεθα
2ndκατακρινειτεκατα·κριν(ε)·[σ]ετεκατακρινεισθεκατα·κριν(ε)·[σ]εσθε
3rdκατακρινουσιν[GNT], κατακρινουσικατα·κριν(ε)·[σ]ουσι(ν), κατα·κριν(ε)·[σ]ουσι(ν)κατακρινουνταικατα·κριν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρινοιμικατα·κριν(ε)·[σ]οιμικατακρινοιμηνκατα·κριν(ε)·[σ]οιμην
2ndκατακρινοιςκατα·κριν(ε)·[σ]οιςκατακρινοιοκατα·κριν(ε)·[σ]οιο
3rdκατακρινοικατα·κριν(ε)·[σ]οικατακρινοιτοκατα·κριν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκατακρινοιμενκατα·κριν(ε)·[σ]οιμενκατακρινοιμεθακατα·κριν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκατακρινοιτεκατα·κριν(ε)·[σ]οιτεκατακρινοισθεκατα·κριν(ε)·[σ]οισθε
3rdκατακρινοιενκατα·κριν(ε)·[σ]οιενκατακρινοιντοκατα·κριν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακρινειν​κατα·κριν(ε)·[σ]ειν​κατακρινεισθαι​κατα·κριν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρινουσακατακρινουνκατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·ακατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκατακρινων[GNT][LXX]κατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακρινουσανκατακρινουντακατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·ανκατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκατακρινουσῃκατακρινουντικατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·ῃκατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκατακρινουσηςκατακρινουντοςκατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·ηςκατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακρινουσαικατακρινουντεςκατακρινουντακατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·αικατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακρινουσαςκατακρινουνταςκατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·αςκατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκατακρινουσαιςκατακρινουσι, κατακρινουσιν[GNT]κατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·αιςκατα·κριν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), κατα·κριν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακρινουσωνκατακρινουντωνκατα·κριν(ε)·[σ]ουσ·ωνκατα·κριν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρινουμενηκατακρινουμενεκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ηκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκατακρινουμενοςκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκατακρινουμενηνκατακρινουμενονκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ηνκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκατακρινουμενῃκατακρινουμενῳκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ῃκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκατακρινουμενηςκατακρινουμενουκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ηςκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκατακρινουμεναικατακρινουμενοικατακρινουμενακατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·αικατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·οικατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκατακρινουμεναςκατακρινουμενουςκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·αςκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκατακρινουμεναιςκατακρινουμενοιςκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·αιςκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκατακρινουμενωνκατακρινουμενωνκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ωνκατα·κριν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκρινακατα·ε·κριν·[σ]ακατεκριναμηνκατα·ε·κριν·[σ]αμην
2ndκατεκρινας[LXX]κατα·ε·κριν·[σ]αςκατεκρινωκατα·ε·κριν·[σ]ω
3rdκατεκρινεν[GNT][LXX], κατεκρινεκατα·ε·κριν·[σ]ε(ν), κατα·ε·κριν·[σ]ε(ν)κατεκρινατοκατα·ε·κριν·[σ]ατο
Pl1stκατεκριναμενκατα·ε·κριν·[σ]αμενκατεκριναμεθακατα·ε·κριν·[σ]αμεθα
2ndκατεκρινατε[LXX]κατα·ε·κριν·[σ]ατεκατεκρινασθεκατα·ε·κριν·[σ]ασθε
3rdκατεκριναν[GNT][LXX]κατα·ε·κριν·[σ]ανκατεκριναντοκατα·ε·κριν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακρινω[GNT][LXX]κατα·κριν·[σ]ωκατακρινωμαικατα·κριν·[σ]ωμαι
2ndκατακρινῃςκατα·κριν·[σ]ῃςκατακρινῃκατα·κριν·[σ]ῃ
3rdκατακρινῃκατα·κριν·[σ]ῃκατακρινηταικατα·κριν·[σ]ηται
Pl1stκατακρινωμενκατα·κριν·[σ]ωμενκατακρινωμεθακατα·κριν·[σ]ωμεθα
2ndκατακρινητεκατα·κριν·[σ]ητεκατακρινησθεκατα·κριν·[σ]ησθε
3rdκατακρινωσιν, κατακρινωσικατα·κριν·[σ]ωσι(ν)κατακρινωνταικατα·κριν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακριναιμικατα·κριν·[σ]αιμικατακριναιμηνκατα·κριν·[σ]αιμην
2ndκατακριναις, κατακρινειαςκατα·κριν·[σ]αις, κατα·κριν·[σ]ειας classicalκατακριναιοκατα·κριν·[σ]αιο
3rdκατακριναι[LXX], κατακρινειεκατα·κριν·[σ]αι, κατα·κριν·[σ]ειε classicalκατακριναιτοκατα·κριν·[σ]αιτο
Pl1stκατακριναιμενκατα·κριν·[σ]αιμενκατακριναιμεθακατα·κριν·[σ]αιμεθα
2ndκατακριναιτεκατα·κριν·[σ]αιτεκατακριναισθεκατα·κριν·[σ]αισθε
3rdκατακριναιεν, κατακριναισαν, κατακρινειαν, κατακρινειενκατα·κριν·[σ]αιεν, κατα·κριν·[σ]αισαν alt, κατα·κριν·[σ]ειαν classical, κατα·κριν·[σ]ειεν classicalκατακριναιντοκατα·κριν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακρινονκατα·κριν·[σ]ονκατακριναι[LXX]κατα·κριν·[σ]αι
3rdκατακρινατωκατα·κριν·[σ]ατωκατακρινασθωκατα·κριν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκατακρινατεκατα·κριν·[σ]ατεκατακρινασθεκατα·κριν·[σ]ασθε
3rdκατακρινατωσαν, κατακριναντωνκατα·κριν·[σ]ατωσαν, κατα·κριν·[σ]αντων classicalκατακρινασθωσαν, κατακρινασθωνκατα·κριν·[σ]ασθωσαν, κατα·κριν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακριναι[LXX]​κατα·κριν·[σ]αικατακρινασθαι​κατα·κριν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακρινασακατακριναςκατακρινανκατα·κριν·[σ]ασ·ακατα·κριν·[σ]α[ντ]·ςκατα·κριν·[σ]αν[τ]
Nom
Accκατακρινασανκατακριναντακατα·κριν·[σ]ασ·ανκατα·κριν·[σ]αντ·α
Datκατακρινασῃκατακριναντικατα·κριν·[σ]ασ·ῃκατα·κριν·[σ]αντ·ι
Genκατακρινασηςκατακριναντοςκατα·κριν·[σ]ασ·ηςκατα·κριν·[σ]αντ·ος
PlVocκατακρινασαικατακριναντεςκατακριναντακατα·κριν·[σ]ασ·αικατα·κριν·[σ]αντ·εςκατα·κριν·[σ]αντ·α
Nom
Accκατακρινασαςκατακρινανταςκατα·κριν·[σ]ασ·αςκατα·κριν·[σ]αντ·ας
Datκατακρινασαιςκατακρινασι, κατακρινασινκατα·κριν·[σ]ασ·αιςκατα·κριν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκατακρινασωνκατακριναντωνκατα·κριν·[σ]ασ·ωνκατα·κριν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακριναμενηκατακριναμενεκατα·κριν·[σ]αμεν·ηκατα·κριν·[σ]αμεν·ε
Nomκατακριναμενοςκατα·κριν·[σ]αμεν·ος
Accκατακριναμενηνκατακριναμενονκατα·κριν·[σ]αμεν·ηνκατα·κριν·[σ]αμεν·ον
Datκατακριναμενῃκατακριναμενῳκατα·κριν·[σ]αμεν·ῃκατα·κριν·[σ]αμεν·ῳ
Genκατακριναμενηςκατακριναμενουκατα·κριν·[σ]αμεν·ηςκατα·κριν·[σ]αμεν·ου
PlVocκατακριναμεναικατακριναμενοικατακριναμενακατα·κριν·[σ]αμεν·αικατα·κριν·[σ]αμεν·οικατα·κριν·[σ]αμεν·α
Nom
Accκατακριναμεναςκατακριναμενουςκατα·κριν·[σ]αμεν·αςκατα·κριν·[σ]αμεν·ους
Datκατακριναμεναιςκατακριναμενοιςκατα·κριν·[σ]αμεν·αιςκατα·κριν·[σ]αμεν·οις
Genκατακριναμενωνκατακριναμενωνκατα·κριν·[σ]αμεν·ωνκατα·κριν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκριμαικατα·κεκρι·μαι
2ndκατακεκρισαικατα·κεκρι·σαι
3rdκατακεκριται[GNT]κατα·κεκρι·ται
Pl1stκατακεκριμεθακατα·κεκρι·μεθα
2ndκατακεκρισθεκατα·κεκρι·σθε
3rdκατακεκρινταικατα·κεκρι·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκρισομαικατα·κεκρι·σομαι
2ndκατακεκρισῃ, κατακεκρισεικατα·κεκρι·σῃ, κατα·κεκρι·σει classical
3rdκατακεκρισεταικατα·κεκρι·σεται
Pl1stκατακεκρισομεθακατα·κεκρι·σομεθα
2ndκατακεκρισεσθεκατα·κεκρι·σεσθε
3rdκατακεκρισονταικατα·κεκρι·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκρισοιμηνκατα·κεκρι·σοιμην
2ndκατακεκρισοιοκατα·κεκρι·σοιο
3rdκατακεκρισοιτοκατα·κεκρι·σοιτο
Pl1stκατακεκρισοιμεθακατα·κεκρι·σοιμεθα
2ndκατακεκρισοισθεκατα·κεκρι·σοισθε
3rdκατακεκρισοιντοκατα·κεκρι·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακεκρισοκατα·κεκρι·σο
3rdκατακεκρισθωκατα·κεκρι·σθω
Pl1st
2ndκατακεκρισθεκατα·κεκρι·σθε
3rdκατακεκρισθωσαν, κατακεκρισθωνκατα·κεκρι·σθωσαν, κατα·κεκρι·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκρισθαι​κατα·κεκρι·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκρισεσθαι​κατα·κεκρι·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακεκριμενηκατακεκριμενεκατα·κεκρι·μεν·ηκατα·κεκρι·μεν·ε
Nomκατακεκριμενοςκατα·κεκρι·μεν·ος
Accκατακεκριμενηνκατακεκριμενονκατα·κεκρι·μεν·ηνκατα·κεκρι·μεν·ον
Datκατακεκριμενῃκατακεκριμενῳκατα·κεκρι·μεν·ῃκατα·κεκρι·μεν·ῳ
Genκατακεκριμενηςκατακεκριμενουκατα·κεκρι·μεν·ηςκατα·κεκρι·μεν·ου
PlVocκατακεκριμεναικατακεκριμενοικατακεκριμενακατα·κεκρι·μεν·αικατα·κεκρι·μεν·οικατα·κεκρι·μεν·α
Nom
Accκατακεκριμεναςκατακεκριμενουςκατα·κεκρι·μεν·αςκατα·κεκρι·μεν·ους
Datκατακεκριμεναιςκατακεκριμενοιςκατα·κεκρι·μεν·αιςκατα·κεκρι·μεν·οις
Genκατακεκριμενωνκατακεκριμενωνκατα·κεκρι·μεν·ωνκατα·κεκρι·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκεκριμηνκατα·ε·κεκρι·μην
2ndκατεκεκρισοκατα·ε·κεκρι·σο
3rdκατεκεκριτοκατα·ε·κεκρι·το
Pl1stκατεκεκριμεθακατα·ε·κεκρι·μεθα
2ndκατεκεκρισθεκατα·ε·κεκρι·σθε
3rdκατεκεκριντοκατα·ε·κεκρι·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκριμηνκατα·[ε]·κεκρι·μην
2ndκατακεκρισοκατα·[ε]·κεκρι·σο
3rdκατακεκριτοκατα·[ε]·κεκρι·το
Pl1stκατακεκριμεθακατα·[ε]·κεκρι·μεθα
2ndκατακεκρισθεκατα·[ε]·κεκρι·σθε
3rdκατακεκριντοκατα·[ε]·κεκρι·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκριθηνκατα·ε·κρι·θην
2ndκατεκριθηςκατα·ε·κρι·θης
3rdκατεκριθη[GNT]κατα·ε·κρι·θη
Pl1stκατεκριθημενκατα·ε·κρι·θημεν
2ndκατεκριθητεκατα·ε·κρι·θητε
3rdκατεκριθησανκατα·ε·κρι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακριθησομαικατα·κρι·θησομαι
2ndκατακριθησῃ, κατακριθησεικατα·κρι·θησῃ, κατα·κρι·θησει classical
3rdκατακριθησεται[GNT]κατα·κρι·θησεται
Pl1stκατακριθησομεθακατα·κρι·θησομεθα
2ndκατακριθησεσθεκατα·κρι·θησεσθε
3rdκατακριθησονταικατα·κρι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακριθωκατα·κρι·θω
2ndκατακριθῃςκατα·κρι·θῃς
3rdκατακριθῃκατα·κρι·θῃ
Pl1stκατακριθωμεν[GNT]κατα·κρι·θωμεν
2ndκατακριθητεκατα·κρι·θητε
3rdκατακριθωσιν, κατακριθωσικατα·κρι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακριθειηνκατα·κρι·θειην
2ndκατακριθειηςκατα·κρι·θειης
3rdκατακριθειηκατα·κρι·θειη
Pl1stκατακριθειημεν, κατακριθειμενκατα·κρι·θειημεν, κατα·κρι·θειμεν classical
2ndκατακριθειητε, κατακριθειτεκατα·κρι·θειητε, κατα·κρι·θειτε classical
3rdκατακριθειησαν, κατακριθειενκατα·κρι·θειησαν, κατα·κρι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακριθησοιμηνκατα·κρι·θησοιμην
2ndκατακριθησοιοκατα·κρι·θησοιο
3rdκατακριθησοιτοκατα·κρι·θησοιτο
Pl1stκατακριθησοιμεθακατα·κρι·θησοιμεθα
2ndκατακριθησοισθεκατα·κρι·θησοισθε
3rdκατακριθησοιντοκατα·κρι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακριθητικατα·κρι·θητι
3rdκατακριθητωκατα·κρι·θητω
Pl1st
2ndκατακριθητεκατα·κρι·θητε
3rdκατακριθητωσαν, κατακριθεντωνκατα·κρι·θητωσαν, κατα·κρι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακριθηναι​κατα·κρι·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακριθησεσθαι​κατα·κρι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακριθεισακατακριθειςκατακριθενκατα·κρι·θεισ·ακατα·κρι·θει[ντ]·ςκατα·κρι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακριθεισανκατακριθεντακατα·κρι·θεισ·ανκατα·κρι·θε[ι]ντ·α
Datκατακριθεισῃκατακριθεντικατα·κρι·θεισ·ῃκατα·κρι·θε[ι]ντ·ι
Genκατακριθεισηςκατακριθεντοςκατα·κρι·θεισ·ηςκατα·κρι·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατακριθεισαικατακριθεντεςκατακριθεντακατα·κρι·θεισ·αικατα·κρι·θε[ι]ντ·εςκατα·κρι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακριθεισαςκατακριθενταςκατα·κρι·θεισ·αςκατα·κρι·θε[ι]ντ·ας
Datκατακριθεισαιςκατακριθεισι, κατακριθεισινκατα·κρι·θεισ·αιςκατα·κρι·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατακριθεισωνκατακριθεντωνκατα·κρι·θεισ·ωνκατα·κρι·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακριθησομενηκατακριθησομενεκατα·κρι·θησομεν·ηκατα·κρι·θησομεν·ε
Nomκατακριθησομενοςκατα·κρι·θησομεν·ος
Accκατακριθησομενηνκατακριθησομενονκατα·κρι·θησομεν·ηνκατα·κρι·θησομεν·ον
Datκατακριθησομενῃκατακριθησομενῳκατα·κρι·θησομεν·ῃκατα·κρι·θησομεν·ῳ
Genκατακριθησομενηςκατακριθησομενουκατα·κρι·θησομεν·ηςκατα·κρι·θησομεν·ου
PlVocκατακριθησομεναικατακριθησομενοικατακριθησομενακατα·κρι·θησομεν·αικατα·κρι·θησομεν·οικατα·κρι·θησομεν·α
Nom
Accκατακριθησομεναςκατακριθησομενουςκατα·κρι·θησομεν·αςκατα·κρι·θησομεν·ους
Datκατακριθησομεναιςκατακριθησομενοιςκατα·κρι·θησομεν·αιςκατα·κρι·θησομεν·οις
Genκατακριθησομενωνκατακριθησομενωνκατα·κρι·θησομεν·ωνκατα·κρι·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:04:19 EDT