κατακλινω • KATAKLINW • kataklinō

Search: κατακλιθεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακλιθειςκατακλίνωκατα·κλι·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακλιθειςκατακλίνωκατα·κλι·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg

κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλινωκατα·κλιν·ωκατακλινομαικατα·κλιν·ομαι
2ndκατακλινειςκατα·κλιν·ειςκατακλινῃ, κατακλινει, κατακλινεσαικατα·κλιν·ῃ, κατα·κλιν·ει classical, κατα·κλιν·εσαι alt
3rdκατακλινεικατα·κλιν·εικατακλινεταικατα·κλιν·εται
Pl1stκατακλινομενκατα·κλιν·ομενκατακλινομεθακατα·κλιν·ομεθα
2ndκατακλινετεκατα·κλιν·ετεκατακλινεσθεκατα·κλιν·εσθε
3rdκατακλινουσιν, κατακλινουσικατα·κλιν·ουσι(ν)κατακλινονταικατα·κλιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλινωκατα·κλιν·ωκατακλινωμαικατα·κλιν·ωμαι
2ndκατακλινῃςκατα·κλιν·ῃςκατακλινῃκατα·κλιν·ῃ
3rdκατακλινῃκατα·κλιν·ῃκατακλινηταικατα·κλιν·ηται
Pl1stκατακλινωμενκατα·κλιν·ωμενκατακλινωμεθακατα·κλιν·ωμεθα
2ndκατακλινητεκατα·κλιν·ητεκατακλινησθεκατα·κλιν·ησθε
3rdκατακλινωσιν, κατακλινωσικατα·κλιν·ωσι(ν)κατακλινωνταικατα·κλιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλινοιμικατα·κλιν·οιμικατακλινοιμηνκατα·κλιν·οιμην
2ndκατακλινοιςκατα·κλιν·οιςκατακλινοιοκατα·κλιν·οιο
3rdκατακλινοικατα·κλιν·οικατακλινοιτοκατα·κλιν·οιτο
Pl1stκατακλινοιμενκατα·κλιν·οιμενκατακλινοιμεθακατα·κλιν·οιμεθα
2ndκατακλινοιτεκατα·κλιν·οιτεκατακλινοισθεκατα·κλιν·οισθε
3rdκατακλινοιεν, κατακλινοισανκατα·κλιν·οιεν, κατα·κλιν·οισαν altκατακλινοιντοκατα·κλιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακλινεκατα·κλιν·εκατακλινουκατα·κλιν·ου
3rdκατακλινετωκατα·κλιν·ετωκατακλινεσθωκατα·κλιν·εσθω
Pl1st
2ndκατακλινετεκατα·κλιν·ετεκατακλινεσθεκατα·κλιν·εσθε
3rdκατακλινετωσαν, κατακλινοντωνκατα·κλιν·ετωσαν, κατα·κλιν·οντων classicalκατακλινεσθωσαν, κατακλινεσθωνκατα·κλιν·εσθωσαν, κατα·κλιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακλινειν​κατα·κλιν·ειν​κατακλινεσθαι​κατα·κλιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλινουσακατακλινονκατα·κλιν·ουσ·ακατα·κλιν·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακλινωνκατα·κλιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακλινουσανκατακλινοντακατα·κλιν·ουσ·ανκατα·κλιν·ο[υ]ντ·α
Datκατακλινουσῃκατακλινοντικατα·κλιν·ουσ·ῃκατα·κλιν·ο[υ]ντ·ι
Genκατακλινουσηςκατακλινοντοςκατα·κλιν·ουσ·ηςκατα·κλιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακλινουσαικατακλινοντεςκατακλινοντακατα·κλιν·ουσ·αικατα·κλιν·ο[υ]ντ·εςκατα·κλιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακλινουσαςκατακλινονταςκατα·κλιν·ουσ·αςκατα·κλιν·ο[υ]ντ·ας
Datκατακλινουσαιςκατακλινουσι, κατακλινουσινκατα·κλιν·ουσ·αιςκατα·κλιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακλινουσωνκατακλινοντωνκατα·κλιν·ουσ·ωνκατα·κλιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλινομενηκατακλινομενεκατα·κλιν·ομεν·ηκατα·κλιν·ομεν·ε
Nomκατακλινομενοςκατα·κλιν·ομεν·ος
Accκατακλινομενην[LXX]κατακλινομενονκατα·κλιν·ομεν·ηνκατα·κλιν·ομεν·ον
Datκατακλινομενῃκατακλινομενῳκατα·κλιν·ομεν·ῃκατα·κλιν·ομεν·ῳ
Genκατακλινομενηςκατακλινομενουκατα·κλιν·ομεν·ηςκατα·κλιν·ομεν·ου
PlVocκατακλινομεναικατακλινομενοικατακλινομενακατα·κλιν·ομεν·αικατα·κλιν·ομεν·οικατα·κλιν·ομεν·α
Nom
Accκατακλινομεναςκατακλινομενουςκατα·κλιν·ομεν·αςκατα·κλιν·ομεν·ους
Datκατακλινομεναιςκατακλινομενοιςκατα·κλιν·ομεν·αιςκατα·κλιν·ομεν·οις
Genκατακλινομενωνκατακλινομενωνκατα·κλιν·ομεν·ωνκατα·κλιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκλινονκατα·ε·κλιν·ονκατεκλινομηνκατα·ε·κλιν·ομην
2ndκατεκλινεςκατα·ε·κλιν·εςκατεκλινουκατα·ε·κλιν·ου
3rdκατεκλινεν[LXX], κατεκλινεκατα·ε·κλιν·ε(ν), κατα·ε·κλιν·ε(ν)κατεκλινετοκατα·ε·κλιν·ετο
Pl1stκατεκλινομενκατα·ε·κλιν·ομενκατεκλινομεθακατα·ε·κλιν·ομεθα
2ndκατεκλινετεκατα·ε·κλιν·ετεκατεκλινεσθεκατα·ε·κλιν·εσθε
3rdκατεκλινον, κατεκλινοσανκατα·ε·κλιν·ον, κατα·ε·κλιν·οσαν altκατεκλινοντοκατα·ε·κλιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκλινακατα·ε·κλιν·[σ]ακατεκλιναμηνκατα·ε·κλιν·[σ]αμην
2ndκατεκλιναςκατα·ε·κλιν·[σ]αςκατεκλινωκατα·ε·κλιν·[σ]ω
3rdκατεκλινεν[LXX], κατεκλινεκατα·ε·κλιν·[σ]ε(ν), κατα·ε·κλιν·[σ]ε(ν)κατεκλινατοκατα·ε·κλιν·[σ]ατο
Pl1stκατεκλιναμενκατα·ε·κλιν·[σ]αμενκατεκλιναμεθακατα·ε·κλιν·[σ]αμεθα
2ndκατεκλινατεκατα·ε·κλιν·[σ]ατεκατεκλινασθεκατα·ε·κλιν·[σ]ασθε
3rdκατεκλιναν[GNT]κατα·ε·κλιν·[σ]ανκατεκλιναντοκατα·ε·κλιν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλινωκατα·κλιν·[σ]ωκατακλινωμαικατα·κλιν·[σ]ωμαι
2ndκατακλινῃςκατα·κλιν·[σ]ῃςκατακλινῃκατα·κλιν·[σ]ῃ
3rdκατακλινῃκατα·κλιν·[σ]ῃκατακλινηταικατα·κλιν·[σ]ηται
Pl1stκατακλινωμενκατα·κλιν·[σ]ωμενκατακλινωμεθακατα·κλιν·[σ]ωμεθα
2ndκατακλινητεκατα·κλιν·[σ]ητεκατακλινησθεκατα·κλιν·[σ]ησθε
3rdκατακλινωσιν, κατακλινωσικατα·κλιν·[σ]ωσι(ν)κατακλινωνταικατα·κλιν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακλιναιμικατα·κλιν·[σ]αιμικατακλιναιμηνκατα·κλιν·[σ]αιμην
2ndκατακλιναις, κατακλινειαςκατα·κλιν·[σ]αις, κατα·κλιν·[σ]ειας classicalκατακλιναιοκατα·κλιν·[σ]αιο
3rdκατακλιναι, κατακλινειεκατα·κλιν·[σ]αι, κατα·κλιν·[σ]ειε classicalκατακλιναιτοκατα·κλιν·[σ]αιτο
Pl1stκατακλιναιμενκατα·κλιν·[σ]αιμενκατακλιναιμεθακατα·κλιν·[σ]αιμεθα
2ndκατακλιναιτεκατα·κλιν·[σ]αιτεκατακλιναισθεκατα·κλιν·[σ]αισθε
3rdκατακλιναιεν, κατακλιναισαν, κατακλινειαν, κατακλινειενκατα·κλιν·[σ]αιεν, κατα·κλιν·[σ]αισαν alt, κατα·κλιν·[σ]ειαν classical, κατα·κλιν·[σ]ειεν classicalκατακλιναιντοκατα·κλιν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακλινονκατα·κλιν·[σ]ονκατακλιναικατα·κλιν·[σ]αι
3rdκατακλινατωκατα·κλιν·[σ]ατωκατακλινασθωκατα·κλιν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκατακλινατε[GNT]κατα·κλιν·[σ]ατεκατακλινασθεκατα·κλιν·[σ]ασθε
3rdκατακλινατωσαν, κατακλιναντωνκατα·κλιν·[σ]ατωσαν, κατα·κλιν·[σ]αντων classicalκατακλινασθωσαν, κατακλινασθωνκατα·κλιν·[σ]ασθωσαν, κατα·κλιν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακλιναι​κατα·κλιν·[σ]αι​κατακλινασθαι​κατα·κλιν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλινασακατακλιναςκατακλινανκατα·κλιν·[σ]ασ·ακατα·κλιν·[σ]α[ντ]·ςκατα·κλιν·[σ]αν[τ]
Nom
Accκατακλινασανκατακλιναντακατα·κλιν·[σ]ασ·ανκατα·κλιν·[σ]αντ·α
Datκατακλινασῃκατακλιναντικατα·κλιν·[σ]ασ·ῃκατα·κλιν·[σ]αντ·ι
Genκατακλινασηςκατακλιναντοςκατα·κλιν·[σ]ασ·ηςκατα·κλιν·[σ]αντ·ος
PlVocκατακλινασαικατακλιναντεςκατακλιναντακατα·κλιν·[σ]ασ·αικατα·κλιν·[σ]αντ·εςκατα·κλιν·[σ]αντ·α
Nom
Accκατακλινασαςκατακλινανταςκατα·κλιν·[σ]ασ·αςκατα·κλιν·[σ]αντ·ας
Datκατακλινασαιςκατακλινασι, κατακλινασινκατα·κλιν·[σ]ασ·αιςκατα·κλιν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκατακλινασωνκατακλιναντωνκατα·κλιν·[σ]ασ·ωνκατα·κλιν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλιναμενηκατακλιναμενεκατα·κλιν·[σ]αμεν·ηκατα·κλιν·[σ]αμεν·ε
Nomκατακλιναμενοςκατα·κλιν·[σ]αμεν·ος
Accκατακλιναμενηνκατακλιναμενονκατα·κλιν·[σ]αμεν·ηνκατα·κλιν·[σ]αμεν·ον
Datκατακλιναμενῃκατακλιναμενῳκατα·κλιν·[σ]αμεν·ῃκατα·κλιν·[σ]αμεν·ῳ
Genκατακλιναμενηςκατακλιναμενουκατα·κλιν·[σ]αμεν·ηςκατα·κλιν·[σ]αμεν·ου
PlVocκατακλιναμεναικατακλιναμενοικατακλιναμενακατα·κλιν·[σ]αμεν·αικατα·κλιν·[σ]αμεν·οικατα·κλιν·[σ]αμεν·α
Nom
Accκατακλιναμεναςκατακλιναμενουςκατα·κλιν·[σ]αμεν·αςκατα·κλιν·[σ]αμεν·ους
Datκατακλιναμεναιςκατακλιναμενοιςκατα·κλιν·[σ]αμεν·αιςκατα·κλιν·[σ]αμεν·οις
Genκατακλιναμενωνκατακλιναμενωνκατα·κλιν·[σ]αμεν·ωνκατα·κλιν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκλιθηνκατα·ε·κλι·θην
2ndκατεκλιθηςκατα·ε·κλι·θης
3rdκατεκλιθη[GNT][LXX]κατα·ε·κλι·θη
Pl1stκατεκλιθημενκατα·ε·κλι·θημεν
2ndκατεκλιθητεκατα·ε·κλι·θητε
3rdκατεκλιθησανκατα·ε·κλι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλιθησομαικατα·κλι·θησομαι
2ndκατακλιθησῃ, κατακλιθησεικατα·κλι·θησῃ, κατα·κλι·θησει classical
3rdκατακλιθησεταικατα·κλι·θησεται
Pl1stκατακλιθησομεθακατα·κλι·θησομεθα
2ndκατακλιθησεσθεκατα·κλι·θησεσθε
3rdκατακλιθησονταικατα·κλι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλιθωκατα·κλι·θω
2ndκατακλιθῃς[GNT]κατα·κλι·θῃς
3rdκατακλιθῃ[LXX]κατα·κλι·θῃ
Pl1stκατακλιθωμεν[LXX]κατα·κλι·θωμεν
2ndκατακλιθητεκατα·κλι·θητε
3rdκατακλιθωσιν, κατακλιθωσικατα·κλι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλιθειηνκατα·κλι·θειην
2ndκατακλιθειηςκατα·κλι·θειης
3rdκατακλιθειηκατα·κλι·θειη
Pl1stκατακλιθειημεν, κατακλιθειμενκατα·κλι·θειημεν, κατα·κλι·θειμεν classical
2ndκατακλιθειητε, κατακλιθειτεκατα·κλι·θειητε, κατα·κλι·θειτε classical
3rdκατακλιθειησαν, κατακλιθειενκατα·κλι·θειησαν, κατα·κλι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακλιθησοιμηνκατα·κλι·θησοιμην
2ndκατακλιθησοιοκατα·κλι·θησοιο
3rdκατακλιθησοιτοκατα·κλι·θησοιτο
Pl1stκατακλιθησοιμεθακατα·κλι·θησοιμεθα
2ndκατακλιθησοισθεκατα·κλι·θησοισθε
3rdκατακλιθησοιντοκατα·κλι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακλιθητικατα·κλι·θητι
3rdκατακλιθητωκατα·κλι·θητω
Pl1st
2ndκατακλιθητεκατα·κλι·θητε
3rdκατακλιθητωσαν, κατακλιθεντωνκατα·κλι·θητωσαν, κατα·κλι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακλιθηναι[GNT]​κατα·κλι·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακλιθησεσθαι​κατα·κλι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλιθεισακατακλιθεις[LXX]κατακλιθενκατα·κλι·θεισ·ακατα·κλι·θει[ντ]·ςκατα·κλι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακλιθεισανκατακλιθεντακατα·κλι·θεισ·ανκατα·κλι·θε[ι]ντ·α
Datκατακλιθεισῃκατακλιθεντικατα·κλι·θεισ·ῃκατα·κλι·θε[ι]ντ·ι
Genκατακλιθεισηςκατακλιθεντοςκατα·κλι·θεισ·ηςκατα·κλι·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατακλιθεισαικατακλιθεντεςκατακλιθεντακατα·κλι·θεισ·αικατα·κλι·θε[ι]ντ·εςκατα·κλι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακλιθεισαςκατακλιθενταςκατα·κλι·θεισ·αςκατα·κλι·θε[ι]ντ·ας
Datκατακλιθεισαιςκατακλιθεισι, κατακλιθεισινκατα·κλι·θεισ·αιςκατα·κλι·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατακλιθεισωνκατακλιθεντωνκατα·κλι·θεισ·ωνκατα·κλι·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακλιθησομενηκατακλιθησομενεκατα·κλι·θησομεν·ηκατα·κλι·θησομεν·ε
Nomκατακλιθησομενοςκατα·κλι·θησομεν·ος
Accκατακλιθησομενηνκατακλιθησομενονκατα·κλι·θησομεν·ηνκατα·κλι·θησομεν·ον
Datκατακλιθησομενῃκατακλιθησομενῳκατα·κλι·θησομεν·ῃκατα·κλι·θησομεν·ῳ
Genκατακλιθησομενηςκατακλιθησομενουκατα·κλι·θησομεν·ηςκατα·κλι·θησομεν·ου
PlVocκατακλιθησομεναικατακλιθησομενοικατακλιθησομενακατα·κλι·θησομεν·αικατα·κλι·θησομεν·οικατα·κλι·θησομεν·α
Nom
Accκατακλιθησομεναςκατακλιθησομενουςκατα·κλι·θησομεν·αςκατα·κλι·θησομεν·ους
Datκατακλιθησομεναιςκατακλιθησομενοιςκατα·κλι·θησομεν·αιςκατα·κλι·θησομεν·οις
Genκατακλιθησομενωνκατακλιθησομενωνκατα·κλι·θησομεν·ωνκατα·κλι·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:46:04 EST