κατακληρονομεω • KATAKLHRONOMEW • kataklēronomeō

Search: κατακληρονομησετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακληρονομησετεκατακληρονομέωκατα·κληρονομη·σετεfut act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακληρονομησετεκατακληρονομέωκατα·κληρονομη·σετεfut act ind 2nd pl

κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομωκατα·κληρονομ(ε)·ωκατακληρονομουμαικατα·κληρονομ(ε)·ομαι
2ndκατακληρονομεις[LXX]κατα·κληρονομ(ε)·ειςκατακληρονομῃ, κατακληρονομει[LXX], κατακληρονομεισαικατα·κληρονομ(ε)·ῃ, κατα·κληρονομ(ε)·ει classical, κατα·κληρονομ(ε)·εσαι alt
3rdκατακληρονομει[LXX]κατα·κληρονομ(ε)·εικατακληρονομειταικατα·κληρονομ(ε)·εται
Pl1stκατακληρονομουμενκατα·κληρονομ(ε)·ομενκατακληρονομουμεθακατα·κληρονομ(ε)·ομεθα
2ndκατακληρονομειτεκατα·κληρονομ(ε)·ετεκατακληρονομεισθεκατα·κληρονομ(ε)·εσθε
3rdκατακληρονομουσιν, κατακληρονομουσικατα·κληρονομ(ε)·ουσι(ν)κατακληρονομουνταικατα·κληρονομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομωκατα·κληρονομ(ε)·ωκατακληρονομωμαικατα·κληρονομ(ε)·ωμαι
2ndκατακληρονομῃςκατα·κληρονομ(ε)·ῃςκατακληρονομῃκατα·κληρονομ(ε)·ῃ
3rdκατακληρονομῃκατα·κληρονομ(ε)·ῃκατακληρονομηταικατα·κληρονομ(ε)·ηται
Pl1stκατακληρονομωμενκατα·κληρονομ(ε)·ωμενκατακληρονομωμεθακατα·κληρονομ(ε)·ωμεθα
2ndκατακληρονομητεκατα·κληρονομ(ε)·ητεκατακληρονομησθεκατα·κληρονομ(ε)·ησθε
3rdκατακληρονομωσιν, κατακληρονομωσικατα·κληρονομ(ε)·ωσι(ν)κατακληρονομωνταικατα·κληρονομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομοιμικατα·κληρονομ(ε)·οιμικατακληρονομοιμηνκατα·κληρονομ(ε)·οιμην
2ndκατακληρονομοιςκατα·κληρονομ(ε)·οιςκατακληρονομοιοκατα·κληρονομ(ε)·οιο
3rdκατακληρονομοικατα·κληρονομ(ε)·οικατακληρονομοιτοκατα·κληρονομ(ε)·οιτο
Pl1stκατακληρονομοιμενκατα·κληρονομ(ε)·οιμενκατακληρονομοιμεθακατα·κληρονομ(ε)·οιμεθα
2ndκατακληρονομοιτεκατα·κληρονομ(ε)·οιτεκατακληρονομοισθεκατα·κληρονομ(ε)·οισθε
3rdκατακληρονομοιεν, κατακληρονομοισανκατα·κληρονομ(ε)·οιεν, κατα·κληρονομ(ε)·οισαν altκατακληρονομοιντοκατα·κληρονομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακληρονομει[LXX]κατα·κληρονομ(ε)·εκατακληρονομουκατα·κληρονομ(ε)·ου
3rdκατακληρονομειτωκατα·κληρονομ(ε)·ετωκατακληρονομεισθωκατα·κληρονομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκατακληρονομειτεκατα·κληρονομ(ε)·ετεκατακληρονομεισθεκατα·κληρονομ(ε)·εσθε
3rdκατακληρονομειτωσαν, κατακληρονομουντωνκατα·κληρονομ(ε)·ετωσαν, κατα·κληρονομ(ε)·οντων classicalκατακληρονομεισθωσαν, κατακληρονομεισθωνκατα·κληρονομ(ε)·εσθωσαν, κατα·κληρονομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακληρονομειν[LXX]​κατα·κληρονομ(ε)·εινκατακληρονομεισθαι​κατα·κληρονομ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομουσακατακληρονομουνκατα·κληρονομ(ε)·ουσ·ακατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακληρονομων[LXX]κατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακληρονομουσανκατακληρονομουντακατα·κληρονομ(ε)·ουσ·ανκατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκατακληρονομουσῃκατακληρονομουντικατα·κληρονομ(ε)·ουσ·ῃκατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκατακληρονομουσηςκατακληρονομουντοςκατα·κληρονομ(ε)·ουσ·ηςκατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακληρονομουσαικατακληρονομουντεςκατακληρονομουντακατα·κληρονομ(ε)·ουσ·αικατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·εςκατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακληρονομουσαςκατακληρονομουνταςκατα·κληρονομ(ε)·ουσ·αςκατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκατακληρονομουσαιςκατακληρονομουσι, κατακληρονομουσινκατα·κληρονομ(ε)·ουσ·αιςκατα·κληρονομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακληρονομουσωνκατακληρονομουντωνκατα·κληρονομ(ε)·ουσ·ωνκατα·κληρονομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομουμενηκατακληρονομουμενεκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ηκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ε
Nomκατακληρονομουμενοςκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ος
Accκατακληρονομουμενηνκατακληρονομουμενονκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ηνκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ον
Datκατακληρονομουμενῃκατακληρονομουμενῳκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ῃκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ῳ
Genκατακληρονομουμενηςκατακληρονομουμενουκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ηςκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ου
PlVocκατακληρονομουμεναικατακληρονομουμενοικατακληρονομουμενακατα·κληρονομ(ε)·ομεν·αικατα·κληρονομ(ε)·ομεν·οικατα·κληρονομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκατακληρονομουμεναςκατακληρονομουμενουςκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·αςκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ους
Datκατακληρονομουμεναιςκατακληρονομουμενοιςκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·αιςκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·οις
Genκατακληρονομουμενωνκατακληρονομουμενωνκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ωνκατα·κληρονομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκληρονομουνκατα·ε·κληρονομ(ε)·ονκατεκληρονομουμηνκατα·ε·κληρονομ(ε)·ομην
2ndκατεκληρονομειςκατα·ε·κληρονομ(ε)·εςκατεκληρονομουκατα·ε·κληρονομ(ε)·ου
3rdκατεκληρονομεικατα·ε·κληρονομ(ε)·εκατεκληρονομειτοκατα·ε·κληρονομ(ε)·ετο
Pl1stκατεκληρονομουμενκατα·ε·κληρονομ(ε)·ομενκατεκληρονομουμεθακατα·ε·κληρονομ(ε)·ομεθα
2ndκατεκληρονομειτεκατα·ε·κληρονομ(ε)·ετεκατεκληρονομεισθεκατα·ε·κληρονομ(ε)·εσθε
3rdκατεκληρονομουν, κατεκληρονομουσανκατα·ε·κληρονομ(ε)·ον, κατα·ε·κληρονομ(ε)·οσαν altκατεκληρονομουντοκατα·ε·κληρονομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομησω[LXX]κατα·κληρονομη·σωκατακληρονομησομαικατα·κληρονομη·σομαι
2ndκατακληρονομησεις[LXX]κατα·κληρονομη·σειςκατακληρονομησῃ[LXX], κατακληρονομησει[LXX], κατακληρονομησεσαικατα·κληρονομη·σῃ, κατα·κληρονομη·σει classical, κατα·κληρονομη·σεσαι alt
3rdκατακληρονομησει[LXX]κατα·κληρονομη·σεικατακληρονομησεταικατα·κληρονομη·σεται
Pl1stκατακληρονομησομεν[LXX]κατα·κληρονομη·σομενκατακληρονομησομεθακατα·κληρονομη·σομεθα
2ndκατακληρονομησετε[LXX]κατα·κληρονομη·σετεκατακληρονομησεσθεκατα·κληρονομη·σεσθε
3rdκατακληρονομησουσιν[LXX], κατακληρονομησουσικατα·κληρονομη·σουσι(ν), κατα·κληρονομη·σουσι(ν)κατακληρονομησονταικατα·κληρονομη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομησοιμικατα·κληρονομη·σοιμικατακληρονομησοιμηνκατα·κληρονομη·σοιμην
2ndκατακληρονομησοιςκατα·κληρονομη·σοιςκατακληρονομησοιοκατα·κληρονομη·σοιο
3rdκατακληρονομησοικατα·κληρονομη·σοικατακληρονομησοιτοκατα·κληρονομη·σοιτο
Pl1stκατακληρονομησοιμενκατα·κληρονομη·σοιμενκατακληρονομησοιμεθακατα·κληρονομη·σοιμεθα
2ndκατακληρονομησοιτεκατα·κληρονομη·σοιτεκατακληρονομησοισθεκατα·κληρονομη·σοισθε
3rdκατακληρονομησοιενκατα·κληρονομη·σοιενκατακληρονομησοιντοκατα·κληρονομη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακληρονομησειν​κατα·κληρονομη·σειν​κατακληρονομησεσθαι​κατα·κληρονομη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομησουσακατακληρονομησον[LXX]κατα·κληρονομη·σουσ·ακατα·κληρονομη·σο[υ]ν[τ]
Nomκατακληρονομησωνκατα·κληρονομη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατακληρονομησουσανκατακληρονομησοντακατα·κληρονομη·σουσ·ανκατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·α
Datκατακληρονομησουσῃκατακληρονομησοντικατα·κληρονομη·σουσ·ῃκατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·ι
Genκατακληρονομησουσηςκατακληρονομησοντοςκατα·κληρονομη·σουσ·ηςκατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατακληρονομησουσαικατακληρονομησοντεςκατακληρονομησοντακατα·κληρονομη·σουσ·αικατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·εςκατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακληρονομησουσαςκατακληρονομησονταςκατα·κληρονομη·σουσ·αςκατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·ας
Datκατακληρονομησουσαιςκατακληρονομησουσι, κατακληρονομησουσιν[LXX]κατα·κληρονομη·σουσ·αιςκατα·κληρονομη·σου[ντ]·σι(ν), κατα·κληρονομη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατακληρονομησουσωνκατακληρονομησοντωνκατα·κληρονομη·σουσ·ωνκατα·κληρονομη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομησομενηκατακληρονομησομενεκατα·κληρονομη·σομεν·ηκατα·κληρονομη·σομεν·ε
Nomκατακληρονομησομενοςκατα·κληρονομη·σομεν·ος
Accκατακληρονομησομενηνκατακληρονομησομενονκατα·κληρονομη·σομεν·ηνκατα·κληρονομη·σομεν·ον
Datκατακληρονομησομενῃκατακληρονομησομενῳκατα·κληρονομη·σομεν·ῃκατα·κληρονομη·σομεν·ῳ
Genκατακληρονομησομενηςκατακληρονομησομενουκατα·κληρονομη·σομεν·ηςκατα·κληρονομη·σομεν·ου
PlVocκατακληρονομησομεναικατακληρονομησομενοικατακληρονομησομενακατα·κληρονομη·σομεν·αικατα·κληρονομη·σομεν·οικατα·κληρονομη·σομεν·α
Nom
Accκατακληρονομησομεναςκατακληρονομησομενουςκατα·κληρονομη·σομεν·αςκατα·κληρονομη·σομεν·ους
Datκατακληρονομησομεναιςκατακληρονομησομενοιςκατα·κληρονομη·σομεν·αιςκατα·κληρονομη·σομεν·οις
Genκατακληρονομησομενωνκατακληρονομησομενωνκατα·κληρονομη·σομεν·ωνκατα·κληρονομη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκληρονομησα[LXX]κατα·ε·κληρονομη·σακατεκληρονομησαμηνκατα·ε·κληρονομη·σαμην
2ndκατεκληρονομησαςκατα·ε·κληρονομη·σαςκατεκληρονομησωκατα·ε·κληρονομη·σω
3rdκατεκληρονομησεν[GNT][LXX], κατεκληρονομησεκατα·ε·κληρονομη·σε(ν), κατα·ε·κληρονομη·σε(ν)κατεκληρονομησατοκατα·ε·κληρονομη·σατο
Pl1stκατεκληρονομησαμενκατα·ε·κληρονομη·σαμενκατεκληρονομησαμεθακατα·ε·κληρονομη·σαμεθα
2ndκατεκληρονομησατε[LXX]κατα·ε·κληρονομη·σατεκατεκληρονομησασθεκατα·ε·κληρονομη·σασθε
3rdκατεκληρονομησαν[LXX]κατα·ε·κληρονομη·σανκατεκληρονομησαντοκατα·ε·κληρονομη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομησω[LXX]κατα·κληρονομη·σωκατακληρονομησωμαικατα·κληρονομη·σωμαι
2ndκατακληρονομησῃς[LXX]κατα·κληρονομη·σῃςκατακληρονομησῃ[LXX]κατα·κληρονομη·σῃ
3rdκατακληρονομησῃ[LXX]κατα·κληρονομη·σῃκατακληρονομησηταικατα·κληρονομη·σηται
Pl1stκατακληρονομησωμενκατα·κληρονομη·σωμενκατακληρονομησωμεθακατα·κληρονομη·σωμεθα
2ndκατακληρονομησητε[LXX]κατα·κληρονομη·σητεκατακληρονομησησθεκατα·κληρονομη·σησθε
3rdκατακληρονομησωσιν, κατακληρονομησωσικατα·κληρονομη·σωσι(ν)κατακληρονομησωνταικατα·κληρονομη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομησαιμικατα·κληρονομη·σαιμικατακληρονομησαιμηνκατα·κληρονομη·σαιμην
2ndκατακληρονομησαις, κατακληρονομησειαςκατα·κληρονομη·σαις, κατα·κληρονομη·σειας classicalκατακληρονομησαιοκατα·κληρονομη·σαιο
3rdκατακληρονομησαι[LXX], κατακληρονομησειεκατα·κληρονομη·σαι, κατα·κληρονομη·σειε classicalκατακληρονομησαιτοκατα·κληρονομη·σαιτο
Pl1stκατακληρονομησαιμενκατα·κληρονομη·σαιμενκατακληρονομησαιμεθακατα·κληρονομη·σαιμεθα
2ndκατακληρονομησαιτεκατα·κληρονομη·σαιτεκατακληρονομησαισθεκατα·κληρονομη·σαισθε
3rdκατακληρονομησαιεν, κατακληρονομησαισαν, κατακληρονομησειαν, κατακληρονομησειενκατα·κληρονομη·σαιεν, κατα·κληρονομη·σαισαν alt, κατα·κληρονομη·σειαν classical, κατα·κληρονομη·σειεν classicalκατακληρονομησαιντοκατα·κληρονομη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακληρονομησον[LXX]κατα·κληρονομη·σονκατακληρονομησαι[LXX]κατα·κληρονομη·σαι
3rdκατακληρονομησατωκατα·κληρονομη·σατωκατακληρονομησασθωκατα·κληρονομη·σασθω
Pl1st
2ndκατακληρονομησατε[LXX]κατα·κληρονομη·σατεκατακληρονομησασθεκατα·κληρονομη·σασθε
3rdκατακληρονομησατωσαν, κατακληρονομησαντωνκατα·κληρονομη·σατωσαν, κατα·κληρονομη·σαντων classicalκατακληρονομησασθωσαν, κατακληρονομησασθωνκατα·κληρονομη·σασθωσαν, κατα·κληρονομη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακληρονομησαι[LXX]​κατα·κληρονομη·σαικατακληρονομησασθαι​κατα·κληρονομη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομησασακατακληρονομησαςκατακληρονομησανκατα·κληρονομη·σασ·ακατα·κληρονομη·σα[ντ]·ςκατα·κληρονομη·σαν[τ]
Nom
Accκατακληρονομησασανκατακληρονομησαντακατα·κληρονομη·σασ·ανκατα·κληρονομη·σαντ·α
Datκατακληρονομησασῃκατακληρονομησαντικατα·κληρονομη·σασ·ῃκατα·κληρονομη·σαντ·ι
Genκατακληρονομησασηςκατακληρονομησαντοςκατα·κληρονομη·σασ·ηςκατα·κληρονομη·σαντ·ος
PlVocκατακληρονομησασαικατακληρονομησαντες[LXX]κατακληρονομησαντακατα·κληρονομη·σασ·αικατα·κληρονομη·σαντ·εςκατα·κληρονομη·σαντ·α
Nom
Accκατακληρονομησασαςκατακληρονομησαντας[LXX]κατα·κληρονομη·σασ·αςκατα·κληρονομη·σαντ·ας
Datκατακληρονομησασαιςκατακληρονομησασι, κατακληρονομησασινκατα·κληρονομη·σασ·αιςκατα·κληρονομη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακληρονομησασωνκατακληρονομησαντωνκατα·κληρονομη·σασ·ωνκατα·κληρονομη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομησαμενηκατακληρονομησαμενεκατα·κληρονομη·σαμεν·ηκατα·κληρονομη·σαμεν·ε
Nomκατακληρονομησαμενοςκατα·κληρονομη·σαμεν·ος
Accκατακληρονομησαμενηνκατακληρονομησαμενονκατα·κληρονομη·σαμεν·ηνκατα·κληρονομη·σαμεν·ον
Datκατακληρονομησαμενῃκατακληρονομησαμενῳκατα·κληρονομη·σαμεν·ῃκατα·κληρονομη·σαμεν·ῳ
Genκατακληρονομησαμενηςκατακληρονομησαμενουκατα·κληρονομη·σαμεν·ηςκατα·κληρονομη·σαμεν·ου
PlVocκατακληρονομησαμεναικατακληρονομησαμενοικατακληρονομησαμενακατα·κληρονομη·σαμεν·αικατα·κληρονομη·σαμεν·οικατα·κληρονομη·σαμεν·α
Nom
Accκατακληρονομησαμεναςκατακληρονομησαμενουςκατα·κληρονομη·σαμεν·αςκατα·κληρονομη·σαμεν·ους
Datκατακληρονομησαμεναιςκατακληρονομησαμενοιςκατα·κληρονομη·σαμεν·αιςκατα·κληρονομη·σαμεν·οις
Genκατακληρονομησαμενωνκατακληρονομησαμενωνκατα·κληρονομη·σαμεν·ωνκατα·κληρονομη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκληρονομηθηνκατα·ε·κληρονομη·θην
2ndκατεκληρονομηθης[LXX]κατα·ε·κληρονομη·θης
3rdκατεκληρονομηθηκατα·ε·κληρονομη·θη
Pl1stκατεκληρονομηθημενκατα·ε·κληρονομη·θημεν
2ndκατεκληρονομηθητεκατα·ε·κληρονομη·θητε
3rdκατεκληρονομηθησανκατα·ε·κληρονομη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομηθησομαικατα·κληρονομη·θησομαι
2ndκατακληρονομηθησῃ, κατακληρονομηθησεικατα·κληρονομη·θησῃ, κατα·κληρονομη·θησει classical
3rdκατακληρονομηθησεταικατα·κληρονομη·θησεται
Pl1stκατακληρονομηθησομεθακατα·κληρονομη·θησομεθα
2ndκατακληρονομηθησεσθεκατα·κληρονομη·θησεσθε
3rdκατακληρονομηθησονταικατα·κληρονομη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομηθωκατα·κληρονομη·θω
2ndκατακληρονομηθῃςκατα·κληρονομη·θῃς
3rdκατακληρονομηθῃκατα·κληρονομη·θῃ
Pl1stκατακληρονομηθωμενκατα·κληρονομη·θωμεν
2ndκατακληρονομηθητεκατα·κληρονομη·θητε
3rdκατακληρονομηθωσιν, κατακληρονομηθωσικατα·κληρονομη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομηθειηνκατα·κληρονομη·θειην
2ndκατακληρονομηθειηςκατα·κληρονομη·θειης
3rdκατακληρονομηθειηκατα·κληρονομη·θειη
Pl1stκατακληρονομηθειημεν, κατακληρονομηθειμενκατα·κληρονομη·θειημεν, κατα·κληρονομη·θειμεν classical
2ndκατακληρονομηθειητε, κατακληρονομηθειτεκατα·κληρονομη·θειητε, κατα·κληρονομη·θειτε classical
3rdκατακληρονομηθειησαν, κατακληρονομηθειενκατα·κληρονομη·θειησαν, κατα·κληρονομη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακληρονομηθησοιμηνκατα·κληρονομη·θησοιμην
2ndκατακληρονομηθησοιοκατα·κληρονομη·θησοιο
3rdκατακληρονομηθησοιτοκατα·κληρονομη·θησοιτο
Pl1stκατακληρονομηθησοιμεθακατα·κληρονομη·θησοιμεθα
2ndκατακληρονομηθησοισθεκατα·κληρονομη·θησοισθε
3rdκατακληρονομηθησοιντοκατα·κληρονομη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακληρονομηθητι[LXX]κατα·κληρονομη·θητι
3rdκατακληρονομηθητωκατα·κληρονομη·θητω
Pl1st
2ndκατακληρονομηθητεκατα·κληρονομη·θητε
3rdκατακληρονομηθητωσαν, κατακληρονομηθεντωνκατα·κληρονομη·θητωσαν, κατα·κληρονομη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακληρονομηθηναι​κατα·κληρονομη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακληρονομηθησεσθαι​κατα·κληρονομη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομηθεισακατακληρονομηθειςκατακληρονομηθενκατα·κληρονομη·θεισ·ακατα·κληρονομη·θει[ντ]·ςκατα·κληρονομη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακληρονομηθεισανκατακληρονομηθεντακατα·κληρονομη·θεισ·ανκατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·α
Datκατακληρονομηθεισῃκατακληρονομηθεντικατα·κληρονομη·θεισ·ῃκατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·ι
Genκατακληρονομηθεισηςκατακληρονομηθεντοςκατα·κληρονομη·θεισ·ηςκατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκατακληρονομηθεισαικατακληρονομηθεντεςκατακληρονομηθεντακατα·κληρονομη·θεισ·αικατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·εςκατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακληρονομηθεισαςκατακληρονομηθενταςκατα·κληρονομη·θεισ·αςκατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·ας
Datκατακληρονομηθεισαιςκατακληρονομηθεισι, κατακληρονομηθεισινκατα·κληρονομη·θεισ·αιςκατα·κληρονομη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκατακληρονομηθεισωνκατακληρονομηθεντωνκατα·κληρονομη·θεισ·ωνκατα·κληρονομη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακληρονομηθησομενηκατακληρονομηθησομενεκατα·κληρονομη·θησομεν·ηκατα·κληρονομη·θησομεν·ε
Nomκατακληρονομηθησομενοςκατα·κληρονομη·θησομεν·ος
Accκατακληρονομηθησομενηνκατακληρονομηθησομενονκατα·κληρονομη·θησομεν·ηνκατα·κληρονομη·θησομεν·ον
Datκατακληρονομηθησομενῃκατακληρονομηθησομενῳκατα·κληρονομη·θησομεν·ῃκατα·κληρονομη·θησομεν·ῳ
Genκατακληρονομηθησομενηςκατακληρονομηθησομενουκατα·κληρονομη·θησομεν·ηςκατα·κληρονομη·θησομεν·ου
PlVocκατακληρονομηθησομεναικατακληρονομηθησομενοικατακληρονομηθησομενακατα·κληρονομη·θησομεν·αικατα·κληρονομη·θησομεν·οικατα·κληρονομη·θησομεν·α
Nom
Accκατακληρονομηθησομεναςκατακληρονομηθησομενουςκατα·κληρονομη·θησομεν·αςκατα·κληρονομη·θησομεν·ους
Datκατακληρονομηθησομεναιςκατακληρονομηθησομενοιςκατα·κληρονομη·θησομεν·αιςκατα·κληρονομη·θησομεν·οις
Genκατακληρονομηθησομενωνκατακληρονομηθησομενωνκατα·κληρονομη·θησομεν·ωνκατα·κληρονομη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 15:38:44 EST