κατακαιω • KATAKAIW • katakaiō

Search: κατακαυθησονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κατακαυθησονταικατακαίωκατα·καυ·θησονταιfut θη ind 3rd pl

κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαιωκατα·και·ωκατακαιομαικατα·και·ομαι
2ndκατακαιειςκατα·και·ειςκατακαιῃ, κατακαιει, κατακαιεσαικατα·και·ῃ, κατα·και·ει classical, κατα·και·εσαι alt
3rdκατακαιεικατα·και·εικατακαιεται[GNT][LXX]κατα·και·εται
Pl1stκατακαιομενκατα·και·ομενκατακαιομεθακατα·και·ομεθα
2ndκατακαιετεκατα·και·ετεκατακαιεσθεκατα·και·εσθε
3rdκατακαιουσιν[LXX], κατακαιουσικατα·και·ουσι(ν), κατα·και·ουσι(ν)κατακαιονταικατα·και·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαιωκατα·και·ωκατακαιωμαικατα·και·ωμαι
2ndκατακαιῃςκατα·και·ῃςκατακαιῃκατα·και·ῃ
3rdκατακαιῃκατα·και·ῃκατακαιηταικατα·και·ηται
Pl1stκατακαιωμενκατα·και·ωμενκατακαιωμεθακατα·και·ωμεθα
2ndκατακαιητεκατα·και·ητεκατακαιησθεκατα·και·ησθε
3rdκατακαιωσιν, κατακαιωσικατα·και·ωσι(ν)κατακαιωνταικατα·και·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαιοιμικατα·και·οιμικατακαιοιμηνκατα·και·οιμην
2ndκατακαιοιςκατα·και·οιςκατακαιοιοκατα·και·οιο
3rdκατακαιοικατα·και·οικατακαιοιτοκατα·και·οιτο
Pl1stκατακαιοιμενκατα·και·οιμενκατακαιοιμεθακατα·και·οιμεθα
2ndκατακαιοιτεκατα·και·οιτεκατακαιοισθεκατα·και·οισθε
3rdκατακαιοιεν, κατακαιοισανκατα·και·οιεν, κατα·και·οισαν altκατακαιοιντοκατα·και·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακαιεκατα·και·εκατακαιουκατα·και·ου
3rdκατακαιετωκατα·και·ετωκατακαιεσθωκατα·και·εσθω
Pl1st
2ndκατακαιετεκατα·και·ετεκατακαιεσθεκατα·και·εσθε
3rdκατακαιετωσαν, κατακαιοντωνκατα·και·ετωσαν, κατα·και·οντων classicalκατακαιεσθωσαν, κατακαιεσθωνκατα·και·εσθωσαν, κατα·και·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακαιειν[LXX]​κατα·και·εινκατακαιεσθαι​κατα·και·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαιουσακατακαιονκατα·και·ουσ·ακατα·και·ο[υ]ν[τ]
Nomκατακαιων[LXX]κατα·και·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατακαιουσανκατακαιοντακατα·και·ουσ·ανκατα·και·ο[υ]ντ·α
Datκατακαιουσῃκατακαιοντικατα·και·ουσ·ῃκατα·και·ο[υ]ντ·ι
Genκατακαιουσηςκατακαιοντοςκατα·και·ουσ·ηςκατα·και·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατακαιουσαικατακαιοντεςκατακαιοντακατα·και·ουσ·αικατα·και·ο[υ]ντ·εςκατα·και·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακαιουσαςκατακαιονταςκατα·και·ουσ·αςκατα·και·ο[υ]ντ·ας
Datκατακαιουσαιςκατακαιουσι, κατακαιουσιν[LXX]κατα·και·ουσ·αιςκατα·και·ου[ντ]·σι(ν), κατα·και·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατακαιουσωνκατακαιοντωνκατα·και·ουσ·ωνκατα·και·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαιομενηκατακαιομενεκατα·και·ομεν·ηκατα·και·ομεν·ε
Nomκατακαιομενοςκατα·και·ομεν·ος
Accκατακαιομενηνκατακαιομενονκατα·και·ομεν·ηνκατα·και·ομεν·ον
Datκατακαιομενῃκατακαιομενῳκατα·και·ομεν·ῃκατα·και·ομεν·ῳ
Genκατακαιομενηςκατακαιομενουκατα·και·ομεν·ηςκατα·και·ομεν·ου
PlVocκατακαιομεναικατακαιομενοικατακαιομενακατα·και·ομεν·αικατα·και·ομεν·οικατα·και·ομεν·α
Nom
Accκατακαιομεναςκατακαιομενουςκατα·και·ομεν·αςκατα·και·ομεν·ους
Datκατακαιομεναιςκατακαιομενοιςκατα·και·ομεν·αιςκατα·και·ομεν·οις
Genκατακαιομενωνκατακαιομενωνκατα·και·ομεν·ωνκατα·και·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκαιον[GNT][LXX]κατα·ε·και·ονκατεκαιομηνκατα·ε·και·ομην
2ndκατεκαιεςκατα·ε·και·εςκατεκαιουκατα·ε·και·ου
3rdκατεκαιεν, κατεκαιεκατα·ε·και·ε(ν)κατεκαιετο[LXX]κατα·ε·και·ετο
Pl1stκατεκαιομενκατα·ε·και·ομενκατεκαιομεθακατα·ε·και·ομεθα
2ndκατεκαιετεκατα·ε·και·ετεκατεκαιεσθεκατα·ε·και·εσθε
3rdκατεκαιον[GNT][LXX], κατεκαιοσανκατα·ε·και·ον, κατα·ε·και·οσαν altκατεκαιοντοκατα·ε·και·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαυσωκατα·καυ·σωκατακαυσομαικατα·καυ·σομαι
2ndκατακαυσεις[LXX]κατα·καυ·σειςκατακαυσῃ, κατακαυσει[GNT][LXX], κατακαυσεσαικατα·καυ·σῃ, κατα·καυ·σει classical, κατα·καυ·σεσαι alt
3rdκατακαυσει[GNT][LXX]κατα·καυ·σεικατακαυσεταικατα·καυ·σεται
Pl1stκατακαυσομεν[LXX]κατα·καυ·σομενκατακαυσομεθακατα·καυ·σομεθα
2ndκατακαυσετε[LXX]κατα·καυ·σετεκατακαυσεσθεκατα·καυ·σεσθε
3rdκατακαυσουσιν[GNT][LXX], κατακαυσουσικατα·καυ·σουσι(ν), κατα·καυ·σουσι(ν)κατακαυσονταικατα·καυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαυσοιμικατα·καυ·σοιμικατακαυσοιμηνκατα·καυ·σοιμην
2ndκατακαυσοιςκατα·καυ·σοιςκατακαυσοιοκατα·καυ·σοιο
3rdκατακαυσοικατα·καυ·σοικατακαυσοιτοκατα·καυ·σοιτο
Pl1stκατακαυσοιμενκατα·καυ·σοιμενκατακαυσοιμεθακατα·καυ·σοιμεθα
2ndκατακαυσοιτεκατα·καυ·σοιτεκατακαυσοισθεκατα·καυ·σοισθε
3rdκατακαυσοιενκατα·καυ·σοιενκατακαυσοιντοκατα·καυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακαυσειν​κατα·καυ·σειν​κατακαυσεσθαι​κατα·καυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαυσουσακατακαυσονκατα·καυ·σουσ·ακατα·καυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκατακαυσωνκατα·καυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκατακαυσουσανκατακαυσοντακατα·καυ·σουσ·ανκατα·καυ·σο[υ]ντ·α
Datκατακαυσουσῃκατακαυσοντικατα·καυ·σουσ·ῃκατα·καυ·σο[υ]ντ·ι
Genκατακαυσουσηςκατακαυσοντοςκατα·καυ·σουσ·ηςκατα·καυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκατακαυσουσαικατακαυσοντεςκατακαυσοντακατα·καυ·σουσ·αικατα·καυ·σο[υ]ντ·εςκατα·καυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκατακαυσουσαςκατακαυσονταςκατα·καυ·σουσ·αςκατα·καυ·σο[υ]ντ·ας
Datκατακαυσουσαιςκατακαυσουσι, κατακαυσουσιν[GNT][LXX]κατα·καυ·σουσ·αιςκατα·καυ·σου[ντ]·σι(ν), κατα·καυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκατακαυσουσωνκατακαυσοντωνκατα·καυ·σουσ·ωνκατα·καυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαυσομενηκατακαυσομενεκατα·καυ·σομεν·ηκατα·καυ·σομεν·ε
Nomκατακαυσομενοςκατα·καυ·σομεν·ος
Accκατακαυσομενηνκατακαυσομενονκατα·καυ·σομεν·ηνκατα·καυ·σομεν·ον
Datκατακαυσομενῃκατακαυσομενῳκατα·καυ·σομεν·ῃκατα·καυ·σομεν·ῳ
Genκατακαυσομενηςκατακαυσομενουκατα·καυ·σομεν·ηςκατα·καυ·σομεν·ου
PlVocκατακαυσομεναικατακαυσομενοικατακαυσομενακατα·καυ·σομεν·αικατα·καυ·σομεν·οικατα·καυ·σομεν·α
Nom
Accκατακαυσομεναςκατακαυσομενουςκατα·καυ·σομεν·αςκατα·καυ·σομεν·ους
Datκατακαυσομεναιςκατακαυσομενοιςκατα·καυ·σομεν·αιςκατα·καυ·σομεν·οις
Genκατακαυσομενωνκατακαυσομενωνκατα·καυ·σομεν·ωνκατα·καυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκαυσα[LXX]κατα·ε·καυ·σακατεκαυσαμηνκατα·ε·καυ·σαμην
2ndκατεκαυσας[LXX]κατα·ε·καυ·σαςκατεκαυσωκατα·ε·καυ·σω
3rdκατεκαυσεν[LXX], κατεκαυσεκατα·ε·καυ·σε(ν), κατα·ε·καυ·σε(ν)κατεκαυσατοκατα·ε·καυ·σατο
Pl1stκατεκαυσαμενκατα·ε·καυ·σαμενκατεκαυσαμεθακατα·ε·καυ·σαμεθα
2ndκατεκαυσατεκατα·ε·καυ·σατεκατεκαυσασθεκατα·ε·καυ·σασθε
3rdκατεκαυσαν[LXX]κατα·ε·καυ·σανκατεκαυσαντοκατα·ε·καυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαυσωκατα·καυ·σωκατακαυσωμαικατα·καυ·σωμαι
2ndκατακαυσῃςκατα·καυ·σῃςκατακαυσῃκατα·καυ·σῃ
3rdκατακαυσῃκατα·καυ·σῃκατακαυσηταικατα·καυ·σηται
Pl1stκατακαυσωμεν[LXX]κατα·καυ·σωμενκατακαυσωμεθακατα·καυ·σωμεθα
2ndκατακαυσητεκατα·καυ·σητεκατακαυσησθεκατα·καυ·σησθε
3rdκατακαυσωσιν, κατακαυσωσικατα·καυ·σωσι(ν)κατακαυσωνταικατα·καυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακαυσαιμικατα·καυ·σαιμικατακαυσαιμηνκατα·καυ·σαιμην
2ndκατακαυσαις, κατακαυσειαςκατα·καυ·σαις, κατα·καυ·σειας classicalκατακαυσαιοκατα·καυ·σαιο
3rdκατακαυσαι[GNT][LXX], κατακαυσειεκατα·καυ·σαι, κατα·καυ·σειε classicalκατακαυσαιτοκατα·καυ·σαιτο
Pl1stκατακαυσαιμενκατα·καυ·σαιμενκατακαυσαιμεθακατα·καυ·σαιμεθα
2ndκατακαυσαιτεκατα·καυ·σαιτεκατακαυσαισθεκατα·καυ·σαισθε
3rdκατακαυσαιεν, κατακαυσαισαν, κατακαυσειαν, κατακαυσειενκατα·καυ·σαιεν, κατα·καυ·σαισαν alt, κατα·καυ·σειαν classical, κατα·καυ·σειεν classicalκατακαυσαιντοκατα·καυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακαυσονκατα·καυ·σονκατακαυσαι[GNT][LXX]κατα·καυ·σαι
3rdκατακαυσατωκατα·καυ·σατωκατακαυσασθωκατα·καυ·σασθω
Pl1st
2ndκατακαυσατεκατα·καυ·σατεκατακαυσασθεκατα·καυ·σασθε
3rdκατακαυσατωσαν, κατακαυσαντωνκατα·καυ·σατωσαν, κατα·καυ·σαντων classicalκατακαυσασθωσαν, κατακαυσασθωνκατα·καυ·σασθωσαν, κατα·καυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακαυσαι[GNT][LXX]​κατα·καυ·σαικατακαυσασθαι​κατα·καυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαυσασακατακαυσαςκατακαυσανκατα·καυ·σασ·ακατα·καυ·σα[ντ]·ςκατα·καυ·σαν[τ]
Nom
Accκατακαυσασανκατακαυσαντακατα·καυ·σασ·ανκατα·καυ·σαντ·α
Datκατακαυσασῃκατακαυσαντικατα·καυ·σασ·ῃκατα·καυ·σαντ·ι
Genκατακαυσασηςκατακαυσαντοςκατα·καυ·σασ·ηςκατα·καυ·σαντ·ος
PlVocκατακαυσασαικατακαυσαντεςκατακαυσαντακατα·καυ·σασ·αικατα·καυ·σαντ·εςκατα·καυ·σαντ·α
Nom
Accκατακαυσασαςκατακαυσανταςκατα·καυ·σασ·αςκατα·καυ·σαντ·ας
Datκατακαυσασαιςκατακαυσασι, κατακαυσασινκατα·καυ·σασ·αιςκατα·καυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκατακαυσασωνκατακαυσαντωνκατα·καυ·σασ·ωνκατα·καυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαυσαμενηκατακαυσαμενεκατα·καυ·σαμεν·ηκατα·καυ·σαμεν·ε
Nomκατακαυσαμενοςκατα·καυ·σαμεν·ος
Accκατακαυσαμενηνκατακαυσαμενονκατα·καυ·σαμεν·ηνκατα·καυ·σαμεν·ον
Datκατακαυσαμενῃκατακαυσαμενῳκατα·καυ·σαμεν·ῃκατα·καυ·σαμεν·ῳ
Genκατακαυσαμενηςκατακαυσαμενουκατα·καυ·σαμεν·ηςκατα·καυ·σαμεν·ου
PlVocκατακαυσαμεναικατακαυσαμενοικατακαυσαμενακατα·καυ·σαμεν·αικατα·καυ·σαμεν·οικατα·καυ·σαμεν·α
Nom
Accκατακαυσαμεναςκατακαυσαμενουςκατα·καυ·σαμεν·αςκατα·καυ·σαμεν·ους
Datκατακαυσαμεναιςκατακαυσαμενοιςκατα·καυ·σαμεν·αιςκατα·καυ·σαμεν·οις
Genκατακαυσαμενωνκατακαυσαμενωνκατα·καυ·σαμεν·ωνκατα·καυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαυμαι[LXX]κατα·κεκαυ·μαι
2ndκατακεκαυσαικατα·κεκαυ·σαι
3rdκατακεκαυταικατα·κεκαυ·ται
Pl1stκατακεκαυμεθακατα·κεκαυ·μεθα
2ndκατακεκαυσθεκατα·κεκαυ·σθε
3rdκατακεκαυνταικατα·κεκαυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαυσομαικατα·κεκαυ·σομαι
2ndκατακεκαυσῃ, κατακεκαυσεικατα·κεκαυ·σῃ, κατα·κεκαυ·σει classical
3rdκατακεκαυσεταικατα·κεκαυ·σεται
Pl1stκατακεκαυσομεθακατα·κεκαυ·σομεθα
2ndκατακεκαυσεσθεκατα·κεκαυ·σεσθε
3rdκατακεκαυσονταικατα·κεκαυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαυσοιμηνκατα·κεκαυ·σοιμην
2ndκατακεκαυσοιοκατα·κεκαυ·σοιο
3rdκατακεκαυσοιτοκατα·κεκαυ·σοιτο
Pl1stκατακεκαυσοιμεθακατα·κεκαυ·σοιμεθα
2ndκατακεκαυσοισθεκατα·κεκαυ·σοισθε
3rdκατακεκαυσοιντοκατα·κεκαυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακεκαυσοκατα·κεκαυ·σο
3rdκατακεκαυσθωκατα·κεκαυ·σθω
Pl1st
2ndκατακεκαυσθεκατα·κεκαυ·σθε
3rdκατακεκαυσθωσαν, κατακεκαυσθωνκατα·κεκαυ·σθωσαν, κατα·κεκαυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκαυσθαι​κατα·κεκαυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατακεκαυσεσθαι​κατα·κεκαυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακεκαυμενη[LXX]κατακεκαυμενεκατα·κεκαυ·μεν·ηκατα·κεκαυ·μεν·ε
Nomκατακεκαυμενος[LXX]κατα·κεκαυ·μεν·ος
Accκατακεκαυμενηνκατακεκαυμενον[LXX]κατα·κεκαυ·μεν·ηνκατα·κεκαυ·μεν·ον
Datκατακεκαυμενῃκατακεκαυμενῳκατα·κεκαυ·μεν·ῃκατα·κεκαυ·μεν·ῳ
Genκατακεκαυμενης[LXX]κατακεκαυμενουκατα·κεκαυ·μεν·ηςκατα·κεκαυ·μεν·ου
PlVocκατακεκαυμεναικατακεκαυμενοι[LXX]κατακεκαυμενα[LXX]κατα·κεκαυ·μεν·αικατα·κεκαυ·μεν·οικατα·κεκαυ·μεν·α
Nom
Accκατακεκαυμενας[LXX]κατακεκαυμενουςκατα·κεκαυ·μεν·αςκατα·κεκαυ·μεν·ους
Datκατακεκαυμεναιςκατακεκαυμενοιςκατα·κεκαυ·μεν·αιςκατα·κεκαυ·μεν·οις
Genκατακεκαυμενων[LXX]κατακεκαυμενων[LXX]κατα·κεκαυ·μεν·ωνκατα·κεκαυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεκεκαυμηνκατα·ε·κεκαυ·μην
2ndκατεκεκαυσοκατα·ε·κεκαυ·σο
3rdκατεκεκαυτοκατα·ε·κεκαυ·το
Pl1stκατεκεκαυμεθακατα·ε·κεκαυ·μεθα
2ndκατεκεκαυσθεκατα·ε·κεκαυ·σθε
3rdκατεκεκαυντοκατα·ε·κεκαυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατακεκαυμηνκατα·[ε]·κεκαυ·μην
2ndκατακεκαυσοκατα·[ε]·κεκαυ·σο
3rdκατακεκαυτοκατα·[ε]·κεκαυ·το
Pl1stκατακεκαυμεθακατα·[ε]·κεκαυ·μεθα
2ndκατακεκαυσθεκατα·[ε]·κεκαυ·σθε
3rdκατακεκαυντοκατα·[ε]·κεκαυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεκαυθην, κατεκαηνκατα·ε·καυ·θην, κατα·ε·κα·[θ]ην
2ndκατεκαυθης, κατεκαηςκατα·ε·καυ·θης, κατα·ε·κα·[θ]ης
3rdκατεκαυθη, κατεκαη[GNT]κατα·ε·καυ·θη, κατα·ε·κα·[θ]η
Pl1stκατεκαυθημεν, κατεκαημενκατα·ε·καυ·θημεν, κατα·ε·κα·[θ]ημεν
2ndκατεκαυθητε, κατεκαητεκατα·ε·καυ·θητε, κατα·ε·κα·[θ]ητε
3rdκατεκαυθησαν, κατεκαησαν[LXX]κατα·ε·καυ·θησαν, κατα·ε·κα·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαυθησομαι, κατακαησομαικατα·καυ·θησομαι, κατα·κα·[θ]ησομαι
2ndκατακαυθησῃ, κατακαυθησει, κατακαησῃ, κατακαησεικατα·καυ·θησῃ, κατα·καυ·θησει classical, κατα·κα·[θ]ησῃ, κατα·κα·[θ]ησει classical
3rdκατακαυθησεται[GNT][LXX], κατακαησεται[GNT][LXX]κατα·καυ·θησεται, κατα·κα·[θ]ησεται
Pl1stκατακαυθησομεθα, κατακαησομεθακατα·καυ·θησομεθα, κατα·κα·[θ]ησομεθα
2ndκατακαυθησεσθε, κατακαησεσθεκατα·καυ·θησεσθε, κατα·κα·[θ]ησεσθε
3rdκατακαυθησονται[LXX], κατακαησονται[LXX]κατα·καυ·θησονται, κατα·κα·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαυθω, κατακαωκατα·καυ·θω, κατα·κα·[θ]ω
2ndκατακαυθῃς[LXX], κατακαῃςκατα·καυ·θῃς, κατα·κα·[θ]ῃς
3rdκατακαυθῃ[LXX], κατακαῃκατα·καυ·θῃ, κατα·κα·[θ]ῃ
Pl1stκατακαυθωμεν, κατακαωμενκατα·καυ·θωμεν, κατα·κα·[θ]ωμεν
2ndκατακαυθητε, κατακαητεκατα·καυ·θητε, κατα·κα·[θ]ητε
3rdκατακαυθωσιν, κατακαυθωσι, κατακαωσιν, κατακαωσικατα·καυ·θωσι(ν), κατα·κα·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαυθειην, κατακαειηνκατα·καυ·θειην, κατα·κα·[θ]ειην
2ndκατακαυθειης, κατακαειηςκατα·καυ·θειης, κατα·κα·[θ]ειης
3rdκατακαυθειη, κατακαειηκατα·καυ·θειη, κατα·κα·[θ]ειη
Pl1stκατακαυθειημεν, κατακαυθειμεν, κατακαειημεν, κατακαειμενκατα·καυ·θειημεν, κατα·καυ·θειμεν classical, κατα·κα·[θ]ειημεν, κατα·κα·[θ]ειμεν classical
2ndκατακαυθειητε, κατακαυθειτε, κατακαειητε, κατακαειτεκατα·καυ·θειητε, κατα·καυ·θειτε classical, κατα·κα·[θ]ειητε, κατα·κα·[θ]ειτε classical
3rdκατακαυθειησαν, κατακαυθειεν, κατακαειησαν, κατακαειενκατα·καυ·θειησαν, κατα·καυ·θειεν classical, κατα·κα·[θ]ειησαν, κατα·κα·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκατακαυθησοιμην, κατακαησοιμηνκατα·καυ·θησοιμην, κατα·κα·[θ]ησοιμην
2ndκατακαυθησοιο, κατακαησοιοκατα·καυ·θησοιο, κατα·κα·[θ]ησοιο
3rdκατακαυθησοιτο, κατακαησοιτοκατα·καυ·θησοιτο, κατα·κα·[θ]ησοιτο
Pl1stκατακαυθησοιμεθα, κατακαησοιμεθακατα·καυ·θησοιμεθα, κατα·κα·[θ]ησοιμεθα
2ndκατακαυθησοισθε, κατακαησοισθεκατα·καυ·θησοισθε, κατα·κα·[θ]ησοισθε
3rdκατακαυθησοιντο, κατακαησοιντοκατα·καυ·θησοιντο, κατα·κα·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατακαυθητι, κατακαηθικατα·καυ·θητι, κατα·κα·[θ]ητι
3rdκατακαυθητω[LXX], κατακαητωκατα·καυ·θητω, κατα·κα·[θ]ητω
Pl1st
2ndκατακαυθητε, κατακαητεκατα·καυ·θητε, κατα·κα·[θ]ητε
3rdκατακαυθητωσαν, κατακαυθεντων, κατακαητωσαν, κατακαεντωνκατα·καυ·θητωσαν, κατα·καυ·θεντων classical, κατα·κα·[θ]ητωσαν, κατα·κα·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κατακαυθηναι, κατακαηναι​κατα·καυ·θηναι, κατα·κα·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κατακαυθησεσθαι, κατακαησεσθαι​κατα·καυ·θησεσθαι, κατα·κα·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαυθεισα, κατακαεισακατακαυθεις, κατακαειςκατακαυθεν, κατακαενκατα·καυ·θεισ·α, κατα·κα·[θ]εισ·ακατα·καυ·θει[ντ]·ς, κατα·κα·[θ]ει[ντ]·ςκατα·καυ·θε[ι]ν[τ], κατα·κα·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκατακαυθεισαν, κατακαεισανκατακαυθεντα, κατακαεντακατα·καυ·θεισ·αν, κατα·κα·[θ]εισ·ανκατα·καυ·θε[ι]ντ·α, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκατακαυθεισῃ, κατακαεισῃκατακαυθεντι, κατακαεντικατα·καυ·θεισ·ῃ, κατα·κα·[θ]εισ·ῃκατα·καυ·θε[ι]ντ·ι, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκατακαυθεισης, κατακαεισηςκατακαυθεντος, κατακαεντοςκατα·καυ·θεισ·ης, κατα·κα·[θ]εισ·ηςκατα·καυ·θε[ι]ντ·ος, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκατακαυθεισαι, κατακαεισαικατακαυθεντες, κατακαεντεςκατακαυθεντα, κατακαεντακατα·καυ·θεισ·αι, κατα·κα·[θ]εισ·αικατα·καυ·θε[ι]ντ·ες, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·εςκατα·καυ·θε[ι]ντ·α, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκατακαυθεισας, κατακαεισαςκατακαυθεντας, κατακαενταςκατα·καυ·θεισ·ας, κατα·κα·[θ]εισ·αςκατα·καυ·θε[ι]ντ·ας, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκατακαυθεισαις, κατακαεισαιςκατακαυθεισι, κατακαυθεισιν, κατακαεισι, κατακαεισινκατα·καυ·θεισ·αις, κατα·κα·[θ]εισ·αιςκατα·καυ·θει[ντ]·σι(ν), κατα·κα·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκατακαυθεισων, κατακαεισωνκατακαυθεντων, κατακαεντωνκατα·καυ·θεισ·ων, κατα·κα·[θ]εισ·ωνκατα·καυ·θε[ι]ντ·ων, κατα·κα·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατακαυθησομενη, κατακαησομενηκατακαυθησομενε, κατακαησομενεκατα·καυ·θησομεν·η, κατα·κα·[θ]ησομεν·ηκατα·καυ·θησομεν·ε, κατα·κα·[θ]ησομεν·ε
Nomκατακαυθησομενος, κατακαησομενοςκατα·καυ·θησομεν·ος, κατα·κα·[θ]ησομεν·ος
Accκατακαυθησομενην, κατακαησομενηνκατακαυθησομενον, κατακαησομενονκατα·καυ·θησομεν·ην, κατα·κα·[θ]ησομεν·ηνκατα·καυ·θησομεν·ον, κατα·κα·[θ]ησομεν·ον
Datκατακαυθησομενῃ, κατακαησομενῃκατακαυθησομενῳ, κατακαησομενῳκατα·καυ·θησομεν·ῃ, κατα·κα·[θ]ησομεν·ῃκατα·καυ·θησομεν·ῳ, κατα·κα·[θ]ησομεν·ῳ
Genκατακαυθησομενης, κατακαησομενηςκατακαυθησομενου, κατακαησομενουκατα·καυ·θησομεν·ης, κατα·κα·[θ]ησομεν·ηςκατα·καυ·θησομεν·ου, κατα·κα·[θ]ησομεν·ου
PlVocκατακαυθησομεναι, κατακαησομεναικατακαυθησομενοι, κατακαησομενοικατακαυθησομενα, κατακαησομενακατα·καυ·θησομεν·αι, κατα·κα·[θ]ησομεν·αικατα·καυ·θησομεν·οι, κατα·κα·[θ]ησομεν·οικατα·καυ·θησομεν·α, κατα·κα·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκατακαυθησομενας, κατακαησομεναςκατακαυθησομενους, κατακαησομενουςκατα·καυ·θησομεν·ας, κατα·κα·[θ]ησομεν·αςκατα·καυ·θησομεν·ους, κατα·κα·[θ]ησομεν·ους
Datκατακαυθησομεναις, κατακαησομεναιςκατακαυθησομενοις, κατακαησομενοιςκατα·καυ·θησομεν·αις, κατα·κα·[θ]ησομεν·αιςκατα·καυ·θησομεν·οις, κατα·κα·[θ]ησομεν·οις
Genκατακαυθησομενων, κατακαησομενωνκατακαυθησομενων, κατακαησομενωνκατα·καυ·θησομεν·ων, κατα·κα·[θ]ησομεν·ωνκατα·καυ·θησομεν·ων, κατα·κα·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 07:03:25 EST