καταισχυνω • KATAISCUNW KATAISXUNW • kataischunō

Search: καταισχυνθωμεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταισχυνθωμενκαταισχύνωκατ·αισχυν·θωμενaor θη sub 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταισχυνθωμενκαταισχύνωκατ·αισχυν·θωμενaor θη sub 1st pl

κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνω[LXX]κατ·αισχυν·ωκαταισχυνομαικατ·αισχυν·ομαι
2ndκαταισχυνειςκατ·αισχυν·ειςκαταισχυνῃ[GNT][LXX], καταισχυνει[GNT][LXX], καταισχυνεσαικατ·αισχυν·ῃ, κατ·αισχυν·ει classical, κατ·αισχυν·εσαι alt
3rdκαταισχυνει[GNT][LXX]κατ·αισχυν·εικαταισχυνεταικατ·αισχυν·εται
Pl1stκαταισχυνομενκατ·αισχυν·ομενκαταισχυνομεθακατ·αισχυν·ομεθα
2ndκαταισχυνετε[GNT][LXX]κατ·αισχυν·ετεκαταισχυνεσθεκατ·αισχυν·εσθε
3rdκαταισχυνουσιν, καταισχυνουσικατ·αισχυν·ουσι(ν)καταισχυνονταικατ·αισχυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνω[LXX]κατ·αισχυν·ωκαταισχυνωμαικατ·αισχυν·ωμαι
2ndκαταισχυνῃς[LXX]κατ·αισχυν·ῃςκαταισχυνῃ[GNT][LXX]κατ·αισχυν·ῃ
3rdκαταισχυνῃ[GNT][LXX]κατ·αισχυν·ῃκαταισχυνηταικατ·αισχυν·ηται
Pl1stκαταισχυνωμενκατ·αισχυν·ωμενκαταισχυνωμεθακατ·αισχυν·ωμεθα
2ndκαταισχυνητε[LXX]κατ·αισχυν·ητεκαταισχυνησθεκατ·αισχυν·ησθε
3rdκαταισχυνωσιν, καταισχυνωσικατ·αισχυν·ωσι(ν)καταισχυνωνταικατ·αισχυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνοιμικατ·αισχυν·οιμικαταισχυνοιμηνκατ·αισχυν·οιμην
2ndκαταισχυνοιςκατ·αισχυν·οιςκαταισχυνοιοκατ·αισχυν·οιο
3rdκαταισχυνοικατ·αισχυν·οικαταισχυνοιτοκατ·αισχυν·οιτο
Pl1stκαταισχυνοιμενκατ·αισχυν·οιμενκαταισχυνοιμεθακατ·αισχυν·οιμεθα
2ndκαταισχυνοιτεκατ·αισχυν·οιτεκαταισχυνοισθεκατ·αισχυν·οισθε
3rdκαταισχυνοιεν, καταισχυνοισανκατ·αισχυν·οιεν, κατ·αισχυν·οισαν altκαταισχυνοιντοκατ·αισχυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταισχυνεκατ·αισχυν·εκαταισχυνουκατ·αισχυν·ου
3rdκαταισχυνετωκατ·αισχυν·ετωκαταισχυνεσθωκατ·αισχυν·εσθω
Pl1st
2ndκαταισχυνετε[GNT][LXX]κατ·αισχυν·ετεκαταισχυνεσθεκατ·αισχυν·εσθε
3rdκαταισχυνετωσαν, καταισχυνοντωνκατ·αισχυν·ετωσαν, κατ·αισχυν·οντων classicalκαταισχυνεσθωσαν, καταισχυνεσθωνκατ·αισχυν·εσθωσαν, κατ·αισχυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταισχυνειν​κατ·αισχυν·ειν​καταισχυνεσθαι​κατ·αισχυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταισχυνουσα[LXX]καταισχυνονκατ·αισχυν·ουσ·ακατ·αισχυν·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταισχυνων[LXX]κατ·αισχυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταισχυνουσανκαταισχυνοντακατ·αισχυν·ουσ·ανκατ·αισχυν·ο[υ]ντ·α
Datκαταισχυνουσῃκαταισχυνοντικατ·αισχυν·ουσ·ῃκατ·αισχυν·ο[υ]ντ·ι
Genκαταισχυνουσηςκαταισχυνοντοςκατ·αισχυν·ουσ·ηςκατ·αισχυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταισχυνουσαικαταισχυνοντεςκαταισχυνοντακατ·αισχυν·ουσ·αικατ·αισχυν·ο[υ]ντ·εςκατ·αισχυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταισχυνουσαςκαταισχυνονταςκατ·αισχυν·ουσ·αςκατ·αισχυν·ο[υ]ντ·ας
Datκαταισχυνουσαιςκαταισχυνουσι, καταισχυνουσινκατ·αισχυν·ουσ·αιςκατ·αισχυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταισχυνουσωνκαταισχυνοντωνκατ·αισχυν·ουσ·ωνκατ·αισχυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταισχυνομενηκαταισχυνομενεκατ·αισχυν·ομεν·ηκατ·αισχυν·ομεν·ε
Nomκαταισχυνομενοςκατ·αισχυν·ομεν·ος
Accκαταισχυνομενηνκαταισχυνομενονκατ·αισχυν·ομεν·ηνκατ·αισχυν·ομεν·ον
Datκαταισχυνομενῃκαταισχυνομενῳκατ·αισχυν·ομεν·ῃκατ·αισχυν·ομεν·ῳ
Genκαταισχυνομενηςκαταισχυνομενουκατ·αισχυν·ομεν·ηςκατ·αισχυν·ομεν·ου
PlVocκαταισχυνομεναικαταισχυνομενοι[LXX]καταισχυνομενακατ·αισχυν·ομεν·αικατ·αισχυν·ομεν·οικατ·αισχυν·ομεν·α
Nom
Accκαταισχυνομεναςκαταισχυνομενουςκατ·αισχυν·ομεν·αςκατ·αισχυν·ομεν·ους
Datκαταισχυνομεναιςκαταισχυνομενοιςκατ·αισχυν·ομεν·αιςκατ·αισχυν·ομεν·οις
Genκαταισχυνομενωνκαταισχυνομενωνκατ·αισχυν·ομεν·ωνκατ·αισχυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυνον, καταισχυνονκατ·ε·αισχυν·ονκατῃσχυνομην, καταισχυνομηνκατ·ε·αισχυν·ομην
2ndκατῃσχυνες, καταισχυνεςκατ·ε·αισχυν·εςκατῃσχυνου, καταισχυνουκατ·ε·αισχυν·ου
3rdκατῃσχυνεν[LXX], κατῃσχυνε, καταισχυνεν, καταισχυνεκατ·ε·αισχυν·ε(ν), κατ·ε·αισχυν·ε(ν)κατῃσχυνετο, καταισχυνετοκατ·ε·αισχυν·ετο
Pl1stκατῃσχυνομεν, καταισχυνομενκατ·ε·αισχυν·ομενκατῃσχυνομεθα, καταισχυνομεθακατ·ε·αισχυν·ομεθα
2ndκατῃσχυνετε, καταισχυνετε[GNT][LXX]κατ·ε·αισχυν·ετε, κατ·ε·αισχυν·ετεκατῃσχυνεσθε, καταισχυνεσθεκατ·ε·αισχυν·εσθε
3rdκατῃσχυνον, κατῃσχυνοσαν, καταισχυνον, καταισχυνοσανκατ·ε·αισχυν·ον, κατ·ε·αισχυν·οσαν altκατῃσχυνοντο[GNT], καταισχυνοντοκατ·ε·αισχυν·οντο, κατ·ε·αισχυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυνακατ·ε·αισχυν·[σ]ακατῃσχυναμηνκατ·ε·αισχυν·[σ]αμην
2ndκατῃσχυνας[LXX]κατ·ε·αισχυν·[σ]αςκατῃσχυνωκατ·ε·αισχυν·[σ]ω
3rdκατῃσχυνεν[LXX], κατῃσχυνεκατ·ε·αισχυν·[σ]ε(ν), κατ·ε·αισχυν·[σ]ε(ν)κατῃσχυνατοκατ·ε·αισχυν·[σ]ατο
Pl1stκατῃσχυναμενκατ·ε·αισχυν·[σ]αμενκατῃσχυναμεθακατ·ε·αισχυν·[σ]αμεθα
2ndκατῃσχυνατε[LXX]κατ·ε·αισχυν·[σ]ατεκατῃσχυνασθεκατ·ε·αισχυν·[σ]ασθε
3rdκατῃσχυνανκατ·ε·αισχυν·[σ]ανκατῃσχυναντοκατ·ε·αισχυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνω[LXX]κατ·αισχυν·[σ]ωκαταισχυνωμαικατ·αισχυν·[σ]ωμαι
2ndκαταισχυνῃς[LXX]κατ·αισχυν·[σ]ῃςκαταισχυνῃ[GNT][LXX]κατ·αισχυν·[σ]ῃ
3rdκαταισχυνῃ[GNT][LXX]κατ·αισχυν·[σ]ῃκαταισχυνηταικατ·αισχυν·[σ]ηται
Pl1stκαταισχυνωμενκατ·αισχυν·[σ]ωμενκαταισχυνωμεθακατ·αισχυν·[σ]ωμεθα
2ndκαταισχυνητε[LXX]κατ·αισχυν·[σ]ητεκαταισχυνησθεκατ·αισχυν·[σ]ησθε
3rdκαταισχυνωσιν, καταισχυνωσικατ·αισχυν·[σ]ωσι(ν)καταισχυνωνταικατ·αισχυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυναιμικατ·αισχυν·[σ]αιμικαταισχυναιμηνκατ·αισχυν·[σ]αιμην
2ndκαταισχυναις, καταισχυνειαςκατ·αισχυν·[σ]αις, κατ·αισχυν·[σ]ειας classicalκαταισχυναιοκατ·αισχυν·[σ]αιο
3rdκαταισχυναι, καταισχυνειεκατ·αισχυν·[σ]αι, κατ·αισχυν·[σ]ειε classicalκαταισχυναιτοκατ·αισχυν·[σ]αιτο
Pl1stκαταισχυναιμενκατ·αισχυν·[σ]αιμενκαταισχυναιμεθακατ·αισχυν·[σ]αιμεθα
2ndκαταισχυναιτεκατ·αισχυν·[σ]αιτεκαταισχυναισθεκατ·αισχυν·[σ]αισθε
3rdκαταισχυναιεν, καταισχυναισαν, καταισχυνειαν, καταισχυνειενκατ·αισχυν·[σ]αιεν, κατ·αισχυν·[σ]αισαν alt, κατ·αισχυν·[σ]ειαν classical, κατ·αισχυν·[σ]ειεν classicalκαταισχυναιντοκατ·αισχυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταισχυνονκατ·αισχυν·[σ]ονκαταισχυναικατ·αισχυν·[σ]αι
3rdκαταισχυνατωκατ·αισχυν·[σ]ατωκαταισχυνασθωκατ·αισχυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκαταισχυνατεκατ·αισχυν·[σ]ατεκαταισχυνασθεκατ·αισχυν·[σ]ασθε
3rdκαταισχυνατωσαν, καταισχυναντωνκατ·αισχυν·[σ]ατωσαν, κατ·αισχυν·[σ]αντων classicalκαταισχυνασθωσαν, καταισχυνασθωνκατ·αισχυν·[σ]ασθωσαν, κατ·αισχυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταισχυναι​κατ·αισχυν·[σ]αι​καταισχυνασθαι​κατ·αισχυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταισχυνασακαταισχυναςκαταισχυνανκατ·αισχυν·[σ]ασ·ακατ·αισχυν·[σ]α[ντ]·ςκατ·αισχυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accκαταισχυνασανκαταισχυναντακατ·αισχυν·[σ]ασ·ανκατ·αισχυν·[σ]αντ·α
Datκαταισχυνασῃκαταισχυναντικατ·αισχυν·[σ]ασ·ῃκατ·αισχυν·[σ]αντ·ι
Genκαταισχυνασηςκαταισχυναντοςκατ·αισχυν·[σ]ασ·ηςκατ·αισχυν·[σ]αντ·ος
PlVocκαταισχυνασαικαταισχυναντεςκαταισχυναντακατ·αισχυν·[σ]ασ·αικατ·αισχυν·[σ]αντ·εςκατ·αισχυν·[σ]αντ·α
Nom
Accκαταισχυνασαςκαταισχυνανταςκατ·αισχυν·[σ]ασ·αςκατ·αισχυν·[σ]αντ·ας
Datκαταισχυνασαιςκαταισχυνασι, καταισχυνασινκατ·αισχυν·[σ]ασ·αιςκατ·αισχυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκαταισχυνασωνκαταισχυναντωνκατ·αισχυν·[σ]ασ·ωνκατ·αισχυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταισχυναμενηκαταισχυναμενεκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ηκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ε
Nomκαταισχυναμενοςκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ος
Accκαταισχυναμενηνκαταισχυναμενονκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ηνκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ον
Datκαταισχυναμενῃκαταισχυναμενῳκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ῃκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ῳ
Genκαταισχυναμενηςκαταισχυναμενουκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ηςκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ου
PlVocκαταισχυναμεναικαταισχυναμενοικαταισχυναμενακατ·αισχυν·[σ]αμεν·αικατ·αισχυν·[σ]αμεν·οικατ·αισχυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accκαταισχυναμεναςκαταισχυναμενουςκατ·αισχυν·[σ]αμεν·αςκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ους
Datκαταισχυναμεναιςκαταισχυναμενοιςκατ·αισχυν·[σ]αμεν·αιςκατ·αισχυν·[σ]αμεν·οις
Genκαταισχυναμενωνκαταισχυναμενωνκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ωνκατ·αισχυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυμμαι, κατῃσχυσμαικατ·ῃσχυν·μαι
2ndκατῃσχυνσαικατ·ῃσχυν·σαι
3rdκατῃσχυνται[LXX]κατ·ῃσχυν·ται
Pl1stκατῃσχυμμεθα, κατῃσχυσμεθακατ·ῃσχυν·μεθα
2ndκατῃσχυνθεκατ·ῃσχυν·σθε
3rdκατῃσχυναταικατ·ῃσχυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυνσομαικατ·ῃσχυν·σομαι
2ndκατῃσχυνσῃ, κατῃσχυνσεικατ·ῃσχυν·σῃ, κατ·ῃσχυν·σει classical
3rdκατῃσχυνσεταικατ·ῃσχυν·σεται
Pl1stκατῃσχυνσομεθακατ·ῃσχυν·σομεθα
2ndκατῃσχυνσεσθεκατ·ῃσχυν·σεσθε
3rdκατῃσχυνσονταικατ·ῃσχυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυνσοιμηνκατ·ῃσχυν·σοιμην
2ndκατῃσχυνσοιοκατ·ῃσχυν·σοιο
3rdκατῃσχυνσοιτοκατ·ῃσχυν·σοιτο
Pl1stκατῃσχυνσοιμεθακατ·ῃσχυν·σοιμεθα
2ndκατῃσχυνσοισθεκατ·ῃσχυν·σοισθε
3rdκατῃσχυνσοιντοκατ·ῃσχυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατῃσχυνσοκατ·ῃσχυν·σο
3rdκατῃσχυνθωκατ·ῃσχυν·σθω
Pl1st
2ndκατῃσχυνθεκατ·ῃσχυν·σθε
3rdκατῃσχυνθωσαν, κατῃσχυνθωνκατ·ῃσχυν·σθωσαν, κατ·ῃσχυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατῃσχυνθαι​κατ·ῃσχυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατῃσχυνσεσθαι​κατ·ῃσχυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατῃσχυμμενη, κατῃσχυσμενηκατῃσχυμμενε, κατῃσχυσμενεκατ·ῃσχυν·μεν·ηκατ·ῃσχυν·μεν·ε
Nomκατῃσχυμμενος[LXX], κατῃσχυσμενοςκατ·ῃσχυν·μεν·ος, κατ·ῃσχυν·μεν·ος
Accκατῃσχυμμενην, κατῃσχυσμενηνκατῃσχυμμενον, κατῃσχυσμενονκατ·ῃσχυν·μεν·ηνκατ·ῃσχυν·μεν·ον
Datκατῃσχυμμενῃ, κατῃσχυσμενῃκατῃσχυμμενῳ, κατῃσχυσμενῳκατ·ῃσχυν·μεν·ῃκατ·ῃσχυν·μεν·ῳ
Genκατῃσχυμμενης, κατῃσχυσμενηςκατῃσχυμμενου, κατῃσχυσμενουκατ·ῃσχυν·μεν·ηςκατ·ῃσχυν·μεν·ου
PlVocκατῃσχυμμεναι, κατῃσχυσμεναικατῃσχυμμενοι, κατῃσχυσμενοικατῃσχυμμενα, κατῃσχυσμενακατ·ῃσχυν·μεν·αικατ·ῃσχυν·μεν·οικατ·ῃσχυν·μεν·α
Nom
Accκατῃσχυμμενας, κατῃσχυσμεναςκατῃσχυμμενους, κατῃσχυσμενουςκατ·ῃσχυν·μεν·αςκατ·ῃσχυν·μεν·ους
Datκατῃσχυμμεναις, κατῃσχυσμεναιςκατῃσχυμμενοις, κατῃσχυσμενοιςκατ·ῃσχυν·μεν·αιςκατ·ῃσχυν·μεν·οις
Genκατῃσχυμμενων, κατῃσχυσμενωνκατῃσχυμμενων, κατῃσχυσμενωνκατ·ῃσχυν·μεν·ωνκατ·ῃσχυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυμμην, κατῃσχυσμηνκατ·ε·ῃσχυν·μην
2ndκατῃσχυνσοκατ·ε·ῃσχυν·σο
3rdκατῃσχυντοκατ·ε·ῃσχυν·το
Pl1stκατῃσχυμμεθα, κατῃσχυσμεθακατ·ε·ῃσχυν·μεθα
2ndκατῃσχυνθεκατ·ε·ῃσχυν·σθε
3rdκατῃσχυνατοκατ·ε·ῃσχυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατῃσχυνθην[GNT], καταισχυνθηνκατ·ε·αισχυν·θην, κατ·ε·αισχυν·θην
2ndκατῃσχυνθης[LXX], καταισχυνθηςκατ·ε·αισχυν·θης, κατ·ε·αισχυν·θης
3rdκατῃσχυνθη[LXX], καταισχυνθηκατ·ε·αισχυν·θη, κατ·ε·αισχυν·θη
Pl1stκατῃσχυνθημεν[LXX], καταισχυνθημενκατ·ε·αισχυν·θημεν, κατ·ε·αισχυν·θημεν
2ndκατῃσχυνθητε, καταισχυνθητεκατ·ε·αισχυν·θητε
3rdκατῃσχυνθησαν[LXX], καταισχυνθησανκατ·ε·αισχυν·θησαν, κατ·ε·αισχυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνθησομαικατ·αισχυν·θησομαι
2ndκαταισχυνθησῃ[LXX], καταισχυνθησεικατ·αισχυν·θησῃ, κατ·αισχυν·θησει classical
3rdκαταισχυνθησεται[GNT][LXX]κατ·αισχυν·θησεται
Pl1stκαταισχυνθησομεθακατ·αισχυν·θησομεθα
2ndκαταισχυνθησεσθεκατ·αισχυν·θησεσθε
3rdκαταισχυνθησονται[LXX]κατ·αισχυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνθωκατ·αισχυν·θω
2ndκαταισχυνθῃς[LXX]κατ·αισχυν·θῃς
3rdκαταισχυνθῃ[GNT][LXX]κατ·αισχυν·θῃ
Pl1stκαταισχυνθωμεν[GNT]κατ·αισχυν·θωμεν
2ndκαταισχυνθητεκατ·αισχυν·θητε
3rdκαταισχυνθωσιν[GNT][LXX], καταισχυνθωσικατ·αισχυν·θωσι(ν), κατ·αισχυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνθειην[LXX]κατ·αισχυν·θειην
2ndκαταισχυνθειηςκατ·αισχυν·θειης
3rdκαταισχυνθειηκατ·αισχυν·θειη
Pl1stκαταισχυνθειημεν, καταισχυνθειμενκατ·αισχυν·θειημεν, κατ·αισχυν·θειμεν classical
2ndκαταισχυνθειητε, καταισχυνθειτεκατ·αισχυν·θειητε, κατ·αισχυν·θειτε classical
3rdκαταισχυνθειησαν[LXX], καταισχυνθειενκατ·αισχυν·θειησαν, κατ·αισχυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταισχυνθησοιμηνκατ·αισχυν·θησοιμην
2ndκαταισχυνθησοιοκατ·αισχυν·θησοιο
3rdκαταισχυνθησοιτοκατ·αισχυν·θησοιτο
Pl1stκαταισχυνθησοιμεθακατ·αισχυν·θησοιμεθα
2ndκαταισχυνθησοισθεκατ·αισχυν·θησοισθε
3rdκαταισχυνθησοιντοκατ·αισχυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταισχυνθητικατ·αισχυν·θητι
3rdκαταισχυνθητωκατ·αισχυν·θητω
Pl1st
2ndκαταισχυνθητεκατ·αισχυν·θητε
3rdκαταισχυνθητωσαν[LXX], καταισχυνθεντωνκατ·αισχυν·θητωσαν, κατ·αισχυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταισχυνθηναι​κατ·αισχυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταισχυνθησεσθαι​κατ·αισχυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταισχυνθεισακαταισχυνθειςκαταισχυνθενκατ·αισχυν·θεισ·ακατ·αισχυν·θει[ντ]·ςκατ·αισχυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταισχυνθεισανκαταισχυνθεντακατ·αισχυν·θεισ·ανκατ·αισχυν·θε[ι]ντ·α
Datκαταισχυνθεισῃκαταισχυνθεντικατ·αισχυν·θεισ·ῃκατ·αισχυν·θε[ι]ντ·ι
Genκαταισχυνθεισηςκαταισχυνθεντοςκατ·αισχυν·θεισ·ηςκατ·αισχυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταισχυνθεισαικαταισχυνθεντεςκαταισχυνθεντακατ·αισχυν·θεισ·αικατ·αισχυν·θε[ι]ντ·εςκατ·αισχυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταισχυνθεισαςκαταισχυνθενταςκατ·αισχυν·θεισ·αςκατ·αισχυν·θε[ι]ντ·ας
Datκαταισχυνθεισαιςκαταισχυνθεισι, καταισχυνθεισινκατ·αισχυν·θεισ·αιςκατ·αισχυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταισχυνθεισωνκαταισχυνθεντωνκατ·αισχυν·θεισ·ωνκατ·αισχυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταισχυνθησομενηκαταισχυνθησομενεκατ·αισχυν·θησομεν·ηκατ·αισχυν·θησομεν·ε
Nomκαταισχυνθησομενοςκατ·αισχυν·θησομεν·ος
Accκαταισχυνθησομενηνκαταισχυνθησομενονκατ·αισχυν·θησομεν·ηνκατ·αισχυν·θησομεν·ον
Datκαταισχυνθησομενῃκαταισχυνθησομενῳκατ·αισχυν·θησομεν·ῃκατ·αισχυν·θησομεν·ῳ
Genκαταισχυνθησομενηςκαταισχυνθησομενουκατ·αισχυν·θησομεν·ηςκατ·αισχυν·θησομεν·ου
PlVocκαταισχυνθησομεναικαταισχυνθησομενοικαταισχυνθησομενακατ·αισχυν·θησομεν·αικατ·αισχυν·θησομεν·οικατ·αισχυν·θησομεν·α
Nom
Accκαταισχυνθησομεναςκαταισχυνθησομενουςκατ·αισχυν·θησομεν·αςκατ·αισχυν·θησομεν·ους
Datκαταισχυνθησομεναιςκαταισχυνθησομενοιςκατ·αισχυν·θησομεν·αιςκατ·αισχυν·θησομεν·οις
Genκαταισχυνθησομενωνκαταισχυνθησομενωνκατ·αισχυν·θησομεν·ωνκατ·αισχυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 03:37:32 EST