καταδικαζω • KATADIKAZW • katadikazō

Search: καταδικασθησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταδικασθησῃκαταδικάζωκατα·δικασ·θησῃfut θη ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταδικασθησῃκαταδικάζωκατα·δικασ·θησῃfut θη ind 2nd sg

κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικαζωκατα·δικαζ·ωκαταδικαζομαικατα·δικαζ·ομαι
2ndκαταδικαζειςκατα·δικαζ·ειςκαταδικαζῃ, καταδικαζει, καταδικαζεσαικατα·δικαζ·ῃ, κατα·δικαζ·ει classical, κατα·δικαζ·εσαι alt
3rdκαταδικαζεικατα·δικαζ·εικαταδικαζεταικατα·δικαζ·εται
Pl1stκαταδικαζομενκατα·δικαζ·ομενκαταδικαζομεθακατα·δικαζ·ομεθα
2ndκαταδικαζετε[GNT]κατα·δικαζ·ετεκαταδικαζεσθεκατα·δικαζ·εσθε
3rdκαταδικαζουσιν, καταδικαζουσικατα·δικαζ·ουσι(ν)καταδικαζονταικατα·δικαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικαζωκατα·δικαζ·ωκαταδικαζωμαικατα·δικαζ·ωμαι
2ndκαταδικαζῃςκατα·δικαζ·ῃςκαταδικαζῃκατα·δικαζ·ῃ
3rdκαταδικαζῃκατα·δικαζ·ῃκαταδικαζηταικατα·δικαζ·ηται
Pl1stκαταδικαζωμενκατα·δικαζ·ωμενκαταδικαζωμεθακατα·δικαζ·ωμεθα
2ndκαταδικαζητεκατα·δικαζ·ητεκαταδικαζησθεκατα·δικαζ·ησθε
3rdκαταδικαζωσιν, καταδικαζωσικατα·δικαζ·ωσι(ν)καταδικαζωνταικατα·δικαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικαζοιμικατα·δικαζ·οιμικαταδικαζοιμηνκατα·δικαζ·οιμην
2ndκαταδικαζοιςκατα·δικαζ·οιςκαταδικαζοιοκατα·δικαζ·οιο
3rdκαταδικαζοικατα·δικαζ·οικαταδικαζοιτοκατα·δικαζ·οιτο
Pl1stκαταδικαζοιμενκατα·δικαζ·οιμενκαταδικαζοιμεθακατα·δικαζ·οιμεθα
2ndκαταδικαζοιτεκατα·δικαζ·οιτεκαταδικαζοισθεκατα·δικαζ·οισθε
3rdκαταδικαζοιεν, καταδικαζοισανκατα·δικαζ·οιεν, κατα·δικαζ·οισαν altκαταδικαζοιντοκατα·δικαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδικαζεκατα·δικαζ·εκαταδικαζουκατα·δικαζ·ου
3rdκαταδικαζετωκατα·δικαζ·ετωκαταδικαζεσθωκατα·δικαζ·εσθω
Pl1st
2ndκαταδικαζετε[GNT]κατα·δικαζ·ετεκαταδικαζεσθεκατα·δικαζ·εσθε
3rdκαταδικαζετωσαν, καταδικαζοντωνκατα·δικαζ·ετωσαν, κατα·δικαζ·οντων classicalκαταδικαζεσθωσαν, καταδικαζεσθωνκατα·δικαζ·εσθωσαν, κατα·δικαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδικαζειν​κατα·δικαζ·ειν​καταδικαζεσθαι​κατα·δικαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικαζουσακαταδικαζονκατα·δικαζ·ουσ·ακατα·δικαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταδικαζων[LXX]κατα·δικαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδικαζουσανκαταδικαζοντακατα·δικαζ·ουσ·ανκατα·δικαζ·ο[υ]ντ·α
Datκαταδικαζουσῃκαταδικαζοντικατα·δικαζ·ουσ·ῃκατα·δικαζ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταδικαζουσηςκαταδικαζοντοςκατα·δικαζ·ουσ·ηςκατα·δικαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδικαζουσαικαταδικαζοντεςκαταδικαζοντακατα·δικαζ·ουσ·αικατα·δικαζ·ο[υ]ντ·εςκατα·δικαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδικαζουσαςκαταδικαζονταςκατα·δικαζ·ουσ·αςκατα·δικαζ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταδικαζουσαιςκαταδικαζουσι, καταδικαζουσινκατα·δικαζ·ουσ·αιςκατα·δικαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδικαζουσωνκαταδικαζοντωνκατα·δικαζ·ουσ·ωνκατα·δικαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικαζομενη[LXX]καταδικαζομενεκατα·δικαζ·ομεν·ηκατα·δικαζ·ομεν·ε
Nomκαταδικαζομενοςκατα·δικαζ·ομεν·ος
Accκαταδικαζομενηνκαταδικαζομενονκατα·δικαζ·ομεν·ηνκατα·δικαζ·ομεν·ον
Datκαταδικαζομενῃκαταδικαζομενῳκατα·δικαζ·ομεν·ῃκατα·δικαζ·ομεν·ῳ
Genκαταδικαζομενηςκαταδικαζομενουκατα·δικαζ·ομεν·ηςκατα·δικαζ·ομεν·ου
PlVocκαταδικαζομεναικαταδικαζομενοικαταδικαζομενακατα·δικαζ·ομεν·αικατα·δικαζ·ομεν·οικατα·δικαζ·ομεν·α
Nom
Accκαταδικαζομεναςκαταδικαζομενουςκατα·δικαζ·ομεν·αςκατα·δικαζ·ομεν·ους
Datκαταδικαζομεναιςκαταδικαζομενοιςκατα·δικαζ·ομεν·αιςκατα·δικαζ·ομεν·οις
Genκαταδικαζομενωνκαταδικαζομενωνκατα·δικαζ·ομεν·ωνκατα·δικαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδικαζονκατα·ε·δικαζ·ονκατεδικαζομηνκατα·ε·δικαζ·ομην
2ndκατεδικαζεςκατα·ε·δικαζ·εςκατεδικαζουκατα·ε·δικαζ·ου
3rdκατεδικαζεν, κατεδικαζεκατα·ε·δικαζ·ε(ν)κατεδικαζετοκατα·ε·δικαζ·ετο
Pl1stκατεδικαζομενκατα·ε·δικαζ·ομενκατεδικαζομεθακατα·ε·δικαζ·ομεθα
2ndκατεδικαζετεκατα·ε·δικαζ·ετεκατεδικαζεσθεκατα·ε·δικαζ·εσθε
3rdκατεδικαζον, κατεδικαζοσανκατα·ε·δικαζ·ον, κατα·ε·δικαζ·οσαν altκατεδικαζοντοκατα·ε·δικαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασωκατα·δικα·σωκαταδικασομαικατα·δικα·σομαι
2ndκαταδικασειςκατα·δικα·σειςκαταδικασῃ, καταδικασει, καταδικασεσαικατα·δικα·σῃ, κατα·δικα·σει classical, κατα·δικα·σεσαι alt
3rdκαταδικασεικατα·δικα·σεικαταδικασεται[LXX]κατα·δικα·σεται
Pl1stκαταδικασομενκατα·δικα·σομενκαταδικασομεθακατα·δικα·σομεθα
2ndκαταδικασετεκατα·δικα·σετεκαταδικασεσθεκατα·δικα·σεσθε
3rdκαταδικασουσιν, καταδικασουσικατα·δικα·σουσι(ν)καταδικασονται[LXX]κατα·δικα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασοιμικατα·δικα·σοιμικαταδικασοιμηνκατα·δικα·σοιμην
2ndκαταδικασοιςκατα·δικα·σοιςκαταδικασοιοκατα·δικα·σοιο
3rdκαταδικασοικατα·δικα·σοικαταδικασοιτοκατα·δικα·σοιτο
Pl1stκαταδικασοιμενκατα·δικα·σοιμενκαταδικασοιμεθακατα·δικα·σοιμεθα
2ndκαταδικασοιτεκατα·δικα·σοιτεκαταδικασοισθεκατα·δικα·σοισθε
3rdκαταδικασοιενκατα·δικα·σοιενκαταδικασοιντοκατα·δικα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδικασειν​κατα·δικα·σειν​καταδικασεσθαι​κατα·δικα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικασουσακαταδικασονκατα·δικα·σουσ·ακατα·δικα·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταδικασωνκατα·δικα·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδικασουσανκαταδικασοντακατα·δικα·σουσ·ανκατα·δικα·σο[υ]ντ·α
Datκαταδικασουσῃκαταδικασοντικατα·δικα·σουσ·ῃκατα·δικα·σο[υ]ντ·ι
Genκαταδικασουσηςκαταδικασοντοςκατα·δικα·σουσ·ηςκατα·δικα·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδικασουσαικαταδικασοντεςκαταδικασοντακατα·δικα·σουσ·αικατα·δικα·σο[υ]ντ·εςκατα·δικα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδικασουσαςκαταδικασονταςκατα·δικα·σουσ·αςκατα·δικα·σο[υ]ντ·ας
Datκαταδικασουσαιςκαταδικασουσι, καταδικασουσινκατα·δικα·σουσ·αιςκατα·δικα·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδικασουσωνκαταδικασοντωνκατα·δικα·σουσ·ωνκατα·δικα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικασομενηκαταδικασομενεκατα·δικα·σομεν·ηκατα·δικα·σομεν·ε
Nomκαταδικασομενοςκατα·δικα·σομεν·ος
Accκαταδικασομενηνκαταδικασομενονκατα·δικα·σομεν·ηνκατα·δικα·σομεν·ον
Datκαταδικασομενῃκαταδικασομενῳκατα·δικα·σομεν·ῃκατα·δικα·σομεν·ῳ
Genκαταδικασομενηςκαταδικασομενουκατα·δικα·σομεν·ηςκατα·δικα·σομεν·ου
PlVocκαταδικασομεναικαταδικασομενοικαταδικασομενακατα·δικα·σομεν·αικατα·δικα·σομεν·οικατα·δικα·σομεν·α
Nom
Accκαταδικασομεναςκαταδικασομενουςκατα·δικα·σομεν·αςκατα·δικα·σομεν·ους
Datκαταδικασομεναιςκαταδικασομενοιςκατα·δικα·σομεν·αιςκατα·δικα·σομεν·οις
Genκαταδικασομενωνκαταδικασομενωνκατα·δικα·σομεν·ωνκατα·δικα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδικασακατα·ε·δικα·σακατεδικασαμηνκατα·ε·δικα·σαμην
2ndκατεδικασαςκατα·ε·δικα·σαςκατεδικασωκατα·ε·δικα·σω
3rdκατεδικασεν, κατεδικασεκατα·ε·δικα·σε(ν)κατεδικασατοκατα·ε·δικα·σατο
Pl1stκατεδικασαμενκατα·ε·δικα·σαμενκατεδικασαμεθακατα·ε·δικα·σαμεθα
2ndκατεδικασατε[GNT]κατα·ε·δικα·σατεκατεδικασασθεκατα·ε·δικα·σασθε
3rdκατεδικασανκατα·ε·δικα·σανκατεδικασαντοκατα·ε·δικα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασωκατα·δικα·σωκαταδικασωμαικατα·δικα·σωμαι
2ndκαταδικασῃς[LXX]κατα·δικα·σῃςκαταδικασῃκατα·δικα·σῃ
3rdκαταδικασῃκατα·δικα·σῃκαταδικασηται[LXX]κατα·δικα·σηται
Pl1stκαταδικασωμεν[LXX]κατα·δικα·σωμενκαταδικασωμεθακατα·δικα·σωμεθα
2ndκαταδικασητε[LXX]κατα·δικα·σητεκαταδικασησθεκατα·δικα·σησθε
3rdκαταδικασωσιν, καταδικασωσικατα·δικα·σωσι(ν)καταδικασωνταικατα·δικα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασαιμικατα·δικα·σαιμικαταδικασαιμηνκατα·δικα·σαιμην
2ndκαταδικασαις, καταδικασειαςκατα·δικα·σαις, κατα·δικα·σειας classicalκαταδικασαιοκατα·δικα·σαιο
3rdκαταδικασαι[LXX], καταδικασειεκατα·δικα·σαι, κατα·δικα·σειε classicalκαταδικασαιτοκατα·δικα·σαιτο
Pl1stκαταδικασαιμενκατα·δικα·σαιμενκαταδικασαιμεθακατα·δικα·σαιμεθα
2ndκαταδικασαιτεκατα·δικα·σαιτεκαταδικασαισθεκατα·δικα·σαισθε
3rdκαταδικασαιεν, καταδικασαισαν, καταδικασειαν, καταδικασειενκατα·δικα·σαιεν, κατα·δικα·σαισαν alt, κατα·δικα·σειαν classical, κατα·δικα·σειεν classicalκαταδικασαιντοκατα·δικα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδικασονκατα·δικα·σονκαταδικασαι[LXX]κατα·δικα·σαι
3rdκαταδικασατωκατα·δικα·σατωκαταδικασασθωκατα·δικα·σασθω
Pl1st
2ndκαταδικασατεκατα·δικα·σατεκαταδικασασθεκατα·δικα·σασθε
3rdκαταδικασατωσαν, καταδικασαντωνκατα·δικα·σατωσαν, κατα·δικα·σαντων classicalκαταδικασασθωσαν, καταδικασασθωνκατα·δικα·σασθωσαν, κατα·δικα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδικασαι[LXX]​κατα·δικα·σαικαταδικασασθαι​κατα·δικα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικασασακαταδικασαςκαταδικασανκατα·δικα·σασ·ακατα·δικα·σα[ντ]·ςκατα·δικα·σαν[τ]
Nom
Accκαταδικασασανκαταδικασαντακατα·δικα·σασ·ανκατα·δικα·σαντ·α
Datκαταδικασασῃκαταδικασαντικατα·δικα·σασ·ῃκατα·δικα·σαντ·ι
Genκαταδικασασηςκαταδικασαντοςκατα·δικα·σασ·ηςκατα·δικα·σαντ·ος
PlVocκαταδικασασαικαταδικασαντεςκαταδικασαντακατα·δικα·σασ·αικατα·δικα·σαντ·εςκατα·δικα·σαντ·α
Nom
Accκαταδικασασαςκαταδικασανταςκατα·δικα·σασ·αςκατα·δικα·σαντ·ας
Datκαταδικασασαιςκαταδικασασι, καταδικασασινκατα·δικα·σασ·αιςκατα·δικα·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταδικασασωνκαταδικασαντωνκατα·δικα·σασ·ωνκατα·δικα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικασαμενηκαταδικασαμενεκατα·δικα·σαμεν·ηκατα·δικα·σαμεν·ε
Nomκαταδικασαμενοςκατα·δικα·σαμεν·ος
Accκαταδικασαμενηνκαταδικασαμενονκατα·δικα·σαμεν·ηνκατα·δικα·σαμεν·ον
Datκαταδικασαμενῃκαταδικασαμενῳκατα·δικα·σαμεν·ῃκατα·δικα·σαμεν·ῳ
Genκαταδικασαμενηςκαταδικασαμενουκατα·δικα·σαμεν·ηςκατα·δικα·σαμεν·ου
PlVocκαταδικασαμεναικαταδικασαμενοικαταδικασαμενακατα·δικα·σαμεν·αικατα·δικα·σαμεν·οικατα·δικα·σαμεν·α
Nom
Accκαταδικασαμεναςκαταδικασαμενουςκατα·δικα·σαμεν·αςκατα·δικα·σαμεν·ους
Datκαταδικασαμεναιςκαταδικασαμενοιςκατα·δικα·σαμεν·αιςκατα·δικα·σαμεν·οις
Genκαταδικασαμενωνκαταδικασαμενωνκατα·δικα·σαμεν·ωνκατα·δικα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδικασμαικατα·δεδικασ·μαι
2ndκαταδεδικασαικατα·δεδικασ·[σ]αι
3rdκαταδεδικασταικατα·δεδικασ·ται
Pl1stκαταδεδικασμεθακατα·δεδικασ·μεθα
2ndκαταδεδικασθεκατα·δεδικασ·[σ]θε
3rdκαταδεδικαδαταικατα·δεδικασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδικασομαικατα·δεδικασ·[σ]ομαι
2ndκαταδεδικασῃ, καταδεδικασεικατα·δεδικασ·[σ]ῃ, κατα·δεδικασ·[σ]ει classical
3rdκαταδεδικασεταικατα·δεδικασ·[σ]εται
Pl1stκαταδεδικασομεθακατα·δεδικασ·[σ]ομεθα
2ndκαταδεδικασεσθεκατα·δεδικασ·[σ]εσθε
3rdκαταδεδικασονταικατα·δεδικασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδικασοιμηνκατα·δεδικασ·[σ]οιμην
2ndκαταδεδικασοιοκατα·δεδικασ·[σ]οιο
3rdκαταδεδικασοιτοκατα·δεδικασ·[σ]οιτο
Pl1stκαταδεδικασοιμεθακατα·δεδικασ·[σ]οιμεθα
2ndκαταδεδικασοισθεκατα·δεδικασ·[σ]οισθε
3rdκαταδεδικασοιντοκατα·δεδικασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδεδικασοκατα·δεδικασ·[σ]ο
3rdκαταδεδικασθωκατα·δεδικασ·[σ]θω
Pl1st
2ndκαταδεδικασθεκατα·δεδικασ·[σ]θε
3rdκαταδεδικασθωσαν, καταδεδικασθωνκατα·δεδικασ·[σ]θωσαν, κατα·δεδικασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδεδικασθαι​κατα·δεδικασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδεδικασεσθαι​κατα·δεδικασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδεδικασμενηκαταδεδικασμενεκατα·δεδικασ·μεν·ηκατα·δεδικασ·μεν·ε
Nomκαταδεδικασμενος[LXX]κατα·δεδικασ·μεν·ος
Accκαταδεδικασμενηνκαταδεδικασμενονκατα·δεδικασ·μεν·ηνκατα·δεδικασ·μεν·ον
Datκαταδεδικασμενῃκαταδεδικασμενῳκατα·δεδικασ·μεν·ῃκατα·δεδικασ·μεν·ῳ
Genκαταδεδικασμενηςκαταδεδικασμενουκατα·δεδικασ·μεν·ηςκατα·δεδικασ·μεν·ου
PlVocκαταδεδικασμεναικαταδεδικασμενοικαταδεδικασμενακατα·δεδικασ·μεν·αικατα·δεδικασ·μεν·οικατα·δεδικασ·μεν·α
Nom
Accκαταδεδικασμεναςκαταδεδικασμενουςκατα·δεδικασ·μεν·αςκατα·δεδικασ·μεν·ους
Datκαταδεδικασμεναιςκαταδεδικασμενοιςκατα·δεδικασ·μεν·αιςκατα·δεδικασ·μεν·οις
Genκαταδεδικασμενωνκαταδεδικασμενωνκατα·δεδικασ·μεν·ωνκατα·δεδικασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδεδικασμηνκατα·ε·δεδικασ·μην
2ndκατεδεδικασοκατα·ε·δεδικασ·[σ]ο
3rdκατεδεδικαστοκατα·ε·δεδικασ·το
Pl1stκατεδεδικασμεθακατα·ε·δεδικασ·μεθα
2ndκατεδεδικασθεκατα·ε·δεδικασ·[σ]θε
3rdκατεδεδικαδατοκατα·ε·δεδικασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδικασμηνκατα·[ε]·δεδικασ·μην
2ndκαταδεδικασοκατα·[ε]·δεδικασ·[σ]ο
3rdκαταδεδικαστοκατα·[ε]·δεδικασ·το
Pl1stκαταδεδικασμεθακατα·[ε]·δεδικασ·μεθα
2ndκαταδεδικασθεκατα·[ε]·δεδικασ·[σ]θε
3rdκαταδεδικαδατοκατα·[ε]·δεδικασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεδικασθηνκατα·ε·δικασ·θην
2ndκατεδικασθηςκατα·ε·δικασ·θης
3rdκατεδικασθηκατα·ε·δικασ·θη
Pl1stκατεδικασθημενκατα·ε·δικασ·θημεν
2ndκατεδικασθητεκατα·ε·δικασ·θητε
3rdκατεδικασθησανκατα·ε·δικασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασθησομαικατα·δικασ·θησομαι
2ndκαταδικασθησῃ[GNT], καταδικασθησεικατα·δικασ·θησῃ, κατα·δικασ·θησει classical
3rdκαταδικασθησεταικατα·δικασ·θησεται
Pl1stκαταδικασθησομεθακατα·δικασ·θησομεθα
2ndκαταδικασθησεσθεκατα·δικασ·θησεσθε
3rdκαταδικασθησονταικατα·δικασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασθωκατα·δικασ·θω
2ndκαταδικασθῃςκατα·δικασ·θῃς
3rdκαταδικασθῃκατα·δικασ·θῃ
Pl1stκαταδικασθωμενκατα·δικασ·θωμεν
2ndκαταδικασθητε[GNT]κατα·δικασ·θητε
3rdκαταδικασθωσιν, καταδικασθωσικατα·δικασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασθειηνκατα·δικασ·θειην
2ndκαταδικασθειηςκατα·δικασ·θειης
3rdκαταδικασθειηκατα·δικασ·θειη
Pl1stκαταδικασθειημεν, καταδικασθειμενκατα·δικασ·θειημεν, κατα·δικασ·θειμεν classical
2ndκαταδικασθειητε, καταδικασθειτεκατα·δικασ·θειητε, κατα·δικασ·θειτε classical
3rdκαταδικασθειησαν, καταδικασθειενκατα·δικασ·θειησαν, κατα·δικασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδικασθησοιμηνκατα·δικασ·θησοιμην
2ndκαταδικασθησοιοκατα·δικασ·θησοιο
3rdκαταδικασθησοιτοκατα·δικασ·θησοιτο
Pl1stκαταδικασθησοιμεθακατα·δικασ·θησοιμεθα
2ndκαταδικασθησοισθεκατα·δικασ·θησοισθε
3rdκαταδικασθησοιντοκατα·δικασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδικασθητικατα·δικασ·θητι
3rdκαταδικασθητωκατα·δικασ·θητω
Pl1st
2ndκαταδικασθητε[GNT]κατα·δικασ·θητε
3rdκαταδικασθητωσαν, καταδικασθεντωνκατα·δικασ·θητωσαν, κατα·δικασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταδικασθηναι​κατα·δικασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταδικασθησεσθαι​κατα·δικασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικασθεισακαταδικασθειςκαταδικασθενκατα·δικασ·θεισ·ακατα·δικασ·θει[ντ]·ςκατα·δικασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταδικασθεισανκαταδικασθεντακατα·δικασ·θεισ·ανκατα·δικασ·θε[ι]ντ·α
Datκαταδικασθεισῃκαταδικασθεντικατα·δικασ·θεισ·ῃκατα·δικασ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταδικασθεισηςκαταδικασθεντοςκατα·δικασ·θεισ·ηςκατα·δικασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταδικασθεισαικαταδικασθεντεςκαταδικασθεντακατα·δικασ·θεισ·αικατα·δικασ·θε[ι]ντ·εςκατα·δικασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταδικασθεισαςκαταδικασθενταςκατα·δικασ·θεισ·αςκατα·δικασ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταδικασθεισαιςκαταδικασθεισι, καταδικασθεισινκατα·δικασ·θεισ·αιςκατα·δικασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταδικασθεισωνκαταδικασθεντωνκατα·δικασ·θεισ·ωνκατα·δικασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδικασθησομενηκαταδικασθησομενεκατα·δικασ·θησομεν·ηκατα·δικασ·θησομεν·ε
Nomκαταδικασθησομενοςκατα·δικασ·θησομεν·ος
Accκαταδικασθησομενηνκαταδικασθησομενονκατα·δικασ·θησομεν·ηνκατα·δικασ·θησομεν·ον
Datκαταδικασθησομενῃκαταδικασθησομενῳκατα·δικασ·θησομεν·ῃκατα·δικασ·θησομεν·ῳ
Genκαταδικασθησομενηςκαταδικασθησομενουκατα·δικασ·θησομεν·ηςκατα·δικασ·θησομεν·ου
PlVocκαταδικασθησομεναικαταδικασθησομενοικαταδικασθησομενακατα·δικασ·θησομεν·αικατα·δικασ·θησομεν·οικατα·δικασ·θησομεν·α
Nom
Accκαταδικασθησομεναςκαταδικασθησομενουςκατα·δικασ·θησομεν·αςκατα·δικασ·θησομεν·ους
Datκαταδικασθησομεναιςκαταδικασθησομενοιςκατα·δικασ·θησομεν·αιςκατα·δικασ·θησομεν·οις
Genκαταδικασθησομενωνκαταδικασθησομενωνκατα·δικασ·θησομεν·ωνκατα·δικασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 18:05:33 EST