καταδεω • KATADEW • katadeō

Search: καταδεδεμενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταδεδεμενακαταδέωκατα·δεδε·μεν·αperf mp ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταδεδεμενακαταδέωκατα·δεδε·μεν·αperf mp ptcp neu nom|acc|voc pl

κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδησω[LXX]κατα·δη·σωκαταδησομαικατα·δη·σομαι
2ndκαταδησειςκατα·δη·σειςκαταδησῃ, καταδησει, καταδησεσαικατα·δη·σῃ, κατα·δη·σει classical, κατα·δη·σεσαι alt
3rdκαταδησεικατα·δη·σεικαταδησεταικατα·δη·σεται
Pl1stκαταδησομενκατα·δη·σομενκαταδησομεθακατα·δη·σομεθα
2ndκαταδησετεκατα·δη·σετεκαταδησεσθεκατα·δη·σεσθε
3rdκαταδησουσιν, καταδησουσικατα·δη·σουσι(ν)καταδησονταικατα·δη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδησοιμικατα·δη·σοιμικαταδησοιμηνκατα·δη·σοιμην
2ndκαταδησοιςκατα·δη·σοιςκαταδησοιοκατα·δη·σοιο
3rdκαταδησοικατα·δη·σοικαταδησοιτοκατα·δη·σοιτο
Pl1stκαταδησοιμενκατα·δη·σοιμενκαταδησοιμεθακατα·δη·σοιμεθα
2ndκαταδησοιτεκατα·δη·σοιτεκαταδησοισθεκατα·δη·σοισθε
3rdκαταδησοιενκατα·δη·σοιενκαταδησοιντοκατα·δη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδησειν​κατα·δη·σειν​καταδησεσθαι​κατα·δη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδησουσακαταδησον[LXX]κατα·δη·σουσ·ακατα·δη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταδησωνκατα·δη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταδησουσανκαταδησοντακατα·δη·σουσ·ανκατα·δη·σο[υ]ντ·α
Datκαταδησουσῃκαταδησοντικατα·δη·σουσ·ῃκατα·δη·σο[υ]ντ·ι
Genκαταδησουσηςκαταδησοντοςκατα·δη·σουσ·ηςκατα·δη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταδησουσαικαταδησοντεςκαταδησοντακατα·δη·σουσ·αικατα·δη·σο[υ]ντ·εςκατα·δη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταδησουσαςκαταδησονταςκατα·δη·σουσ·αςκατα·δη·σο[υ]ντ·ας
Datκαταδησουσαιςκαταδησουσι, καταδησουσινκατα·δη·σουσ·αιςκατα·δη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταδησουσωνκαταδησοντωνκατα·δη·σουσ·ωνκατα·δη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδησομενηκαταδησομενεκατα·δη·σομεν·ηκατα·δη·σομεν·ε
Nomκαταδησομενοςκατα·δη·σομεν·ος
Accκαταδησομενηνκαταδησομενονκατα·δη·σομεν·ηνκατα·δη·σομεν·ον
Datκαταδησομενῃκαταδησομενῳκατα·δη·σομεν·ῃκατα·δη·σομεν·ῳ
Genκαταδησομενηςκαταδησομενουκατα·δη·σομεν·ηςκατα·δη·σομεν·ου
PlVocκαταδησομεναικαταδησομενοικαταδησομενακατα·δη·σομεν·αικατα·δη·σομεν·οικατα·δη·σομεν·α
Nom
Accκαταδησομεναςκαταδησομενουςκατα·δη·σομεν·αςκατα·δη·σομεν·ους
Datκαταδησομεναιςκαταδησομενοιςκατα·δη·σομεν·αιςκατα·δη·σομεν·οις
Genκαταδησομενωνκαταδησομενωνκατα·δη·σομεν·ωνκατα·δη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδησακατα·ε·δη·σακατεδησαμηνκατα·ε·δη·σαμην
2ndκατεδησαςκατα·ε·δη·σαςκατεδησωκατα·ε·δη·σω
3rdκατεδησεν[GNT], κατεδησεκατα·ε·δη·σε(ν), κατα·ε·δη·σε(ν)κατεδησατο[LXX]κατα·ε·δη·σατο
Pl1stκατεδησαμενκατα·ε·δη·σαμενκατεδησαμεθακατα·ε·δη·σαμεθα
2ndκατεδησατε[LXX]κατα·ε·δη·σατεκατεδησασθεκατα·ε·δη·σασθε
3rdκατεδησανκατα·ε·δη·σανκατεδησαντοκατα·ε·δη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδησω[LXX]κατα·δη·σωκαταδησωμαικατα·δη·σωμαι
2ndκαταδησῃςκατα·δη·σῃςκαταδησῃκατα·δη·σῃ
3rdκαταδησῃκατα·δη·σῃκαταδησηταικατα·δη·σηται
Pl1stκαταδησωμενκατα·δη·σωμενκαταδησωμεθακατα·δη·σωμεθα
2ndκαταδησητεκατα·δη·σητεκαταδησησθεκατα·δη·σησθε
3rdκαταδησωσιν, καταδησωσικατα·δη·σωσι(ν)καταδησωνταικατα·δη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδησαιμικατα·δη·σαιμικαταδησαιμηνκατα·δη·σαιμην
2ndκαταδησαις, καταδησειαςκατα·δη·σαις, κατα·δη·σειας classicalκαταδησαιοκατα·δη·σαιο
3rdκαταδησαι[LXX], καταδησειεκατα·δη·σαι, κατα·δη·σειε classicalκαταδησαιτοκατα·δη·σαιτο
Pl1stκαταδησαιμενκατα·δη·σαιμενκαταδησαιμεθακατα·δη·σαιμεθα
2ndκαταδησαιτεκατα·δη·σαιτεκαταδησαισθεκατα·δη·σαισθε
3rdκαταδησαιεν, καταδησαισαν, καταδησειαν, καταδησειενκατα·δη·σαιεν, κατα·δη·σαισαν alt, κατα·δη·σειαν classical, κατα·δη·σειεν classicalκαταδησαιντοκατα·δη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδησον[LXX]κατα·δη·σονκαταδησαι[LXX]κατα·δη·σαι
3rdκαταδησατωκατα·δη·σατωκαταδησασθωκατα·δη·σασθω
Pl1st
2ndκαταδησατεκατα·δη·σατεκαταδησασθεκατα·δη·σασθε
3rdκαταδησατωσαν, καταδησαντωνκατα·δη·σατωσαν, κατα·δη·σαντων classicalκαταδησασθωσαν, καταδησασθωνκατα·δη·σασθωσαν, κατα·δη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδησαι[LXX]​κατα·δη·σαικαταδησασθαι​κατα·δη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδησασακαταδησαςκαταδησανκατα·δη·σασ·ακατα·δη·σα[ντ]·ςκατα·δη·σαν[τ]
Nom
Accκαταδησασανκαταδησαντακατα·δη·σασ·ανκατα·δη·σαντ·α
Datκαταδησασῃκαταδησαντικατα·δη·σασ·ῃκατα·δη·σαντ·ι
Genκαταδησασηςκαταδησαντοςκατα·δη·σασ·ηςκατα·δη·σαντ·ος
PlVocκαταδησασαικαταδησαντεςκαταδησαντακατα·δη·σασ·αικατα·δη·σαντ·εςκατα·δη·σαντ·α
Nom
Accκαταδησασαςκαταδησανταςκατα·δη·σασ·αςκατα·δη·σαντ·ας
Datκαταδησασαιςκαταδησασι, καταδησασινκατα·δη·σασ·αιςκατα·δη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταδησασωνκαταδησαντωνκατα·δη·σασ·ωνκατα·δη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδησαμενηκαταδησαμενεκατα·δη·σαμεν·ηκατα·δη·σαμεν·ε
Nomκαταδησαμενοςκατα·δη·σαμεν·ος
Accκαταδησαμενηνκαταδησαμενονκατα·δη·σαμεν·ηνκατα·δη·σαμεν·ον
Datκαταδησαμενῃκαταδησαμενῳκατα·δη·σαμεν·ῃκατα·δη·σαμεν·ῳ
Genκαταδησαμενηςκαταδησαμενουκατα·δη·σαμεν·ηςκατα·δη·σαμεν·ου
PlVocκαταδησαμεναικαταδησαμενοικαταδησαμενακατα·δη·σαμεν·αικατα·δη·σαμεν·οικατα·δη·σαμεν·α
Nom
Accκαταδησαμεναςκαταδησαμενουςκατα·δη·σαμεν·αςκατα·δη·σαμεν·ους
Datκαταδησαμεναιςκαταδησαμενοιςκατα·δη·σαμεν·αιςκατα·δη·σαμεν·οις
Genκαταδησαμενωνκαταδησαμενωνκατα·δη·σαμεν·ωνκατα·δη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδεμαικατα·δεδε·μαι
2ndκαταδεδεσαικατα·δεδε·σαι
3rdκαταδεδεται[LXX]κατα·δεδε·ται
Pl1stκαταδεδεμεθακατα·δεδε·μεθα
2ndκαταδεδεσθεκατα·δεδε·σθε
3rdκαταδεδενταικατα·δεδε·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδεσομαικατα·δεδε·σομαι
2ndκαταδεδεσῃ, καταδεδεσεικατα·δεδε·σῃ, κατα·δεδε·σει classical
3rdκαταδεδεσεταικατα·δεδε·σεται
Pl1stκαταδεδεσομεθακατα·δεδε·σομεθα
2ndκαταδεδεσεσθεκατα·δεδε·σεσθε
3rdκαταδεδεσονταικατα·δεδε·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδεσοιμηνκατα·δεδε·σοιμην
2ndκαταδεδεσοιοκατα·δεδε·σοιο
3rdκαταδεδεσοιτοκατα·δεδε·σοιτο
Pl1stκαταδεδεσοιμεθακατα·δεδε·σοιμεθα
2ndκαταδεδεσοισθεκατα·δεδε·σοισθε
3rdκαταδεδεσοιντοκατα·δεδε·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδεδεσοκατα·δεδε·σο
3rdκαταδεδεσθωκατα·δεδε·σθω
Pl1st
2ndκαταδεδεσθεκατα·δεδε·σθε
3rdκαταδεδεσθωσαν, καταδεδεσθωνκατα·δεδε·σθωσαν, κατα·δεδε·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδεδεσθαι​κατα·δεδε·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταδεδεσεσθαι​κατα·δεδε·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδεδεμενηκαταδεδεμενεκατα·δεδε·μεν·ηκατα·δεδε·μεν·ε
Nomκαταδεδεμενοςκατα·δεδε·μεν·ος
Accκαταδεδεμενηνκαταδεδεμενονκατα·δεδε·μεν·ηνκατα·δεδε·μεν·ον
Datκαταδεδεμενῃκαταδεδεμενῳκατα·δεδε·μεν·ῃκατα·δεδε·μεν·ῳ
Genκαταδεδεμενηςκαταδεδεμενουκατα·δεδε·μεν·ηςκατα·δεδε·μεν·ου
PlVocκαταδεδεμεναικαταδεδεμενοικαταδεδεμενα[LXX]κατα·δεδε·μεν·αικατα·δεδε·μεν·οικατα·δεδε·μεν·α
Nom
Accκαταδεδεμεναςκαταδεδεμενουςκατα·δεδε·μεν·αςκατα·δεδε·μεν·ους
Datκαταδεδεμεναιςκαταδεδεμενοιςκατα·δεδε·μεν·αιςκατα·δεδε·μεν·οις
Genκαταδεδεμενωνκαταδεδεμενωνκατα·δεδε·μεν·ωνκατα·δεδε·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεδεδεμηνκατα·ε·δεδε·μην
2ndκατεδεδεσοκατα·ε·δεδε·σο
3rdκατεδεδετοκατα·ε·δεδε·το
Pl1stκατεδεδεμεθακατα·ε·δεδε·μεθα
2ndκατεδεδεσθεκατα·ε·δεδε·σθε
3rdκατεδεδεντοκατα·ε·δεδε·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταδεδεμηνκατα·[ε]·δεδε·μην
2ndκαταδεδεσοκατα·[ε]·δεδε·σο
3rdκαταδεδετοκατα·[ε]·δεδε·το
Pl1stκαταδεδεμεθακατα·[ε]·δεδε·μεθα
2ndκαταδεδεσθεκατα·[ε]·δεδε·σθε
3rdκαταδεδεντοκατα·[ε]·δεδε·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεδεθηνκατα·ε·δε·θην
2ndκατεδεθηςκατα·ε·δε·θης
3rdκατεδεθη[LXX]κατα·ε·δε·θη
Pl1stκατεδεθημενκατα·ε·δε·θημεν
2ndκατεδεθητεκατα·ε·δε·θητε
3rdκατεδεθησανκατα·ε·δε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδεθησομαικατα·δε·θησομαι
2ndκαταδεθησῃ, καταδεθησεικατα·δε·θησῃ, κατα·δε·θησει classical
3rdκαταδεθησεταικατα·δε·θησεται
Pl1stκαταδεθησομεθακατα·δε·θησομεθα
2ndκαταδεθησεσθεκατα·δε·θησεσθε
3rdκαταδεθησονταικατα·δε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδεθωκατα·δε·θω
2ndκαταδεθῃςκατα·δε·θῃς
3rdκαταδεθῃκατα·δε·θῃ
Pl1stκαταδεθωμενκατα·δε·θωμεν
2ndκαταδεθητεκατα·δε·θητε
3rdκαταδεθωσιν, καταδεθωσικατα·δε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδεθειηνκατα·δε·θειην
2ndκαταδεθειηςκατα·δε·θειης
3rdκαταδεθειηκατα·δε·θειη
Pl1stκαταδεθειημεν, καταδεθειμενκατα·δε·θειημεν, κατα·δε·θειμεν classical
2ndκαταδεθειητε, καταδεθειτεκατα·δε·θειητε, κατα·δε·θειτε classical
3rdκαταδεθειησαν, καταδεθειενκατα·δε·θειησαν, κατα·δε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταδεθησοιμηνκατα·δε·θησοιμην
2ndκαταδεθησοιοκατα·δε·θησοιο
3rdκαταδεθησοιτοκατα·δε·θησοιτο
Pl1stκαταδεθησοιμεθακατα·δε·θησοιμεθα
2ndκαταδεθησοισθεκατα·δε·θησοισθε
3rdκαταδεθησοιντοκατα·δε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταδεθητικατα·δε·θητι
3rdκαταδεθητωκατα·δε·θητω
Pl1st
2ndκαταδεθητεκατα·δε·θητε
3rdκαταδεθητωσαν, καταδεθεντωνκατα·δε·θητωσαν, κατα·δε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταδεθηναι​κατα·δε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταδεθησεσθαι​κατα·δε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδεθεισακαταδεθειςκαταδεθενκατα·δε·θεισ·ακατα·δε·θει[ντ]·ςκατα·δε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταδεθεισανκαταδεθεντακατα·δε·θεισ·ανκατα·δε·θε[ι]ντ·α
Datκαταδεθεισῃκαταδεθεντικατα·δε·θεισ·ῃκατα·δε·θε[ι]ντ·ι
Genκαταδεθεισηςκαταδεθεντοςκατα·δε·θεισ·ηςκατα·δε·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταδεθεισαικαταδεθεντεςκαταδεθεντακατα·δε·θεισ·αικατα·δε·θε[ι]ντ·εςκατα·δε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταδεθεισαςκαταδεθενταςκατα·δε·θεισ·αςκατα·δε·θε[ι]ντ·ας
Datκαταδεθεισαιςκαταδεθεισι, καταδεθεισινκατα·δε·θεισ·αιςκατα·δε·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταδεθεισωνκαταδεθεντωνκατα·δε·θεισ·ωνκατα·δε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταδεθησομενηκαταδεθησομενεκατα·δε·θησομεν·ηκατα·δε·θησομεν·ε
Nomκαταδεθησομενοςκατα·δε·θησομεν·ος
Accκαταδεθησομενηνκαταδεθησομενονκατα·δε·θησομεν·ηνκατα·δε·θησομεν·ον
Datκαταδεθησομενῃκαταδεθησομενῳκατα·δε·θησομεν·ῃκατα·δε·θησομεν·ῳ
Genκαταδεθησομενηςκαταδεθησομενουκατα·δε·θησομεν·ηςκατα·δε·θησομεν·ου
PlVocκαταδεθησομεναικαταδεθησομενοικαταδεθησομενακατα·δε·θησομεν·αικατα·δε·θησομεν·οικατα·δε·θησομεν·α
Nom
Accκαταδεθησομεναςκαταδεθησομενουςκατα·δε·θησομεν·αςκατα·δε·θησομεν·ους
Datκαταδεθησομεναιςκαταδεθησομενοιςκατα·δε·θησομεν·αιςκατα·δε·θησομεν·οις
Genκαταδεθησομενωνκαταδεθησομενωνκατα·δε·θησομεν·ωνκατα·δε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:11:43 EST