καταγω • KATAGW • katagō

Search: καταγαγῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταγαγῃ; καταγαγῃκατάγωκατ·αγαγ·ῃ; κατ·αγαγ·ῃ2aor act sub 3rd sg; 2aor mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταγαγῃκατάγωκατ·αγαγ·ῃ2aor act sub 3rd sg
καταγαγῃκατάγωκατ·αγαγ·ῃ2aor mp sub 2nd sg

κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγωκατ·αγ·ωκαταγομαικατ·αγ·ομαι
2ndκαταγεις[LXX]κατ·αγ·ειςκαταγῃ, καταγει[LXX], καταγεσαικατ·αγ·ῃ, κατ·αγ·ει classical, κατ·αγ·εσαι alt
3rdκαταγει[LXX]κατ·αγ·εικαταγεταικατ·αγ·εται
Pl1stκαταγομενκατ·αγ·ομενκαταγομεθακατ·αγ·ομεθα
2ndκαταγετεκατ·αγ·ετεκαταγεσθεκατ·αγ·εσθε
3rdκαταγουσιν[LXX], καταγουσικατ·αγ·ουσι(ν), κατ·αγ·ουσι(ν)καταγονταικατ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγωκατ·αγ·ωκαταγωμαικατ·αγ·ωμαι
2ndκαταγῃςκατ·αγ·ῃςκαταγῃκατ·αγ·ῃ
3rdκαταγῃκατ·αγ·ῃκαταγηταικατ·αγ·ηται
Pl1stκαταγωμενκατ·αγ·ωμενκαταγωμεθακατ·αγ·ωμεθα
2ndκαταγητεκατ·αγ·ητεκαταγησθεκατ·αγ·ησθε
3rdκαταγωσιν, καταγωσικατ·αγ·ωσι(ν)καταγωνταικατ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγοιμικατ·αγ·οιμικαταγοιμηνκατ·αγ·οιμην
2ndκαταγοιςκατ·αγ·οιςκαταγοιοκατ·αγ·οιο
3rdκαταγοικατ·αγ·οικαταγοιτοκατ·αγ·οιτο
Pl1stκαταγοιμενκατ·αγ·οιμενκαταγοιμεθακατ·αγ·οιμεθα
2ndκαταγοιτεκατ·αγ·οιτεκαταγοισθεκατ·αγ·οισθε
3rdκαταγοιεν, καταγοισανκατ·αγ·οιεν, κατ·αγ·οισαν altκαταγοιντοκατ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταγεκατ·αγ·εκαταγουκατ·αγ·ου
3rdκαταγετωκατ·αγ·ετωκαταγεσθωκατ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndκαταγετεκατ·αγ·ετεκαταγεσθεκατ·αγ·εσθε
3rdκαταγετωσαν, καταγοντωνκατ·αγ·ετωσαν, κατ·αγ·οντων classicalκαταγεσθωσαν, καταγεσθωνκατ·αγ·εσθωσαν, κατ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταγειν​κατ·αγ·ειν​καταγεσθαι​κατ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγουσακαταγονκατ·αγ·ουσ·ακατ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταγωνκατ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταγουσανκαταγοντακατ·αγ·ουσ·ανκατ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datκαταγουσῃκαταγοντικατ·αγ·ουσ·ῃκατ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταγουσηςκαταγοντοςκατ·αγ·ουσ·ηςκατ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταγουσαι[LXX]καταγοντεςκαταγοντακατ·αγ·ουσ·αικατ·αγ·ο[υ]ντ·εςκατ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταγουσαςκαταγονταςκατ·αγ·ουσ·αςκατ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταγουσαιςκαταγουσι, καταγουσιν[LXX]κατ·αγ·ουσ·αιςκατ·αγ·ου[ντ]·σι(ν), κατ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταγουσωνκαταγοντωνκατ·αγ·ουσ·ωνκατ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγομενηκαταγομενεκατ·αγ·ομεν·ηκατ·αγ·ομεν·ε
Nomκαταγομενοςκατ·αγ·ομεν·ος
Accκαταγομενηνκαταγομενονκατ·αγ·ομεν·ηνκατ·αγ·ομεν·ον
Datκαταγομενῃκαταγομενῳ[LXX]κατ·αγ·ομεν·ῃκατ·αγ·ομεν·ῳ
Genκαταγομενηςκαταγομενουκατ·αγ·ομεν·ηςκατ·αγ·ομεν·ου
PlVocκαταγομεναικαταγομενοικαταγομενακατ·αγ·ομεν·αικατ·αγ·ομεν·οικατ·αγ·ομεν·α
Nom
Accκαταγομεναςκαταγομενουςκατ·αγ·ομεν·αςκατ·αγ·ομεν·ους
Datκαταγομεναιςκαταγομενοιςκατ·αγ·ομεν·αιςκατ·αγ·ομεν·οις
Genκαταγομενωνκαταγομενωνκατ·αγ·ομεν·ωνκατ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηγονκατ·ε·αγ·ονκατηγομηνκατ·ε·αγ·ομην
2ndκατηγεςκατ·ε·αγ·εςκατηγουκατ·ε·αγ·ου
3rdκατηγεν, κατηγεκατ·ε·αγ·ε(ν)κατηγετοκατ·ε·αγ·ετο
Pl1stκατηγομενκατ·ε·αγ·ομενκατηγομεθακατ·ε·αγ·ομεθα
2ndκατηγετεκατ·ε·αγ·ετεκατηγεσθεκατ·ε·αγ·εσθε
3rdκατηγον, κατηγοσανκατ·ε·αγ·ον, κατ·ε·αγ·οσαν altκατηγοντοκατ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταξω[LXX]κατ·αγ·σωκαταξομαικατ·αγ·σομαι
2ndκαταξεις[LXX]κατ·αγ·σειςκαταξῃ, καταξει[LXX], καταξεσαικατ·αγ·σῃ, κατ·αγ·σει classical, κατ·αγ·σεσαι alt
3rdκαταξει[LXX]κατ·αγ·σεικαταξεταικατ·αγ·σεται
Pl1stκαταξομενκατ·αγ·σομενκαταξομεθακατ·αγ·σομεθα
2ndκαταξετε[LXX]κατ·αγ·σετεκαταξεσθεκατ·αγ·σεσθε
3rdκαταξουσιν[LXX], καταξουσικατ·αγ·σουσι(ν), κατ·αγ·σουσι(ν)καταξονταικατ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταξοιμικατ·αγ·σοιμικαταξοιμηνκατ·αγ·σοιμην
2ndκαταξοιςκατ·αγ·σοιςκαταξοιοκατ·αγ·σοιο
3rdκαταξοικατ·αγ·σοικαταξοιτοκατ·αγ·σοιτο
Pl1stκαταξοιμενκατ·αγ·σοιμενκαταξοιμεθακατ·αγ·σοιμεθα
2ndκαταξοιτεκατ·αγ·σοιτεκαταξοισθεκατ·αγ·σοισθε
3rdκαταξοιενκατ·αγ·σοιενκαταξοιντοκατ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταξειν​κατ·αγ·σειν​καταξεσθαι​κατ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταξουσακαταξον[LXX]κατ·αγ·σουσ·ακατ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαταξωνκατ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαταξουσανκαταξοντακατ·αγ·σουσ·ανκατ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datκαταξουσῃκαταξοντικατ·αγ·σουσ·ῃκατ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genκαταξουσηςκαταξοντοςκατ·αγ·σουσ·ηςκατ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαταξουσαικαταξοντεςκαταξοντακατ·αγ·σουσ·αικατ·αγ·σο[υ]ντ·εςκατ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταξουσαςκαταξονταςκατ·αγ·σουσ·αςκατ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datκαταξουσαιςκαταξουσι, καταξουσιν[LXX]κατ·αγ·σουσ·αιςκατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν), κατ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαταξουσωνκαταξοντωνκατ·αγ·σουσ·ωνκατ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταξομενηκαταξομενεκατ·αγ·σομεν·ηκατ·αγ·σομεν·ε
Nomκαταξομενοςκατ·αγ·σομεν·ος
Accκαταξομενηνκαταξομενονκατ·αγ·σομεν·ηνκατ·αγ·σομεν·ον
Datκαταξομενῃκαταξομενῳκατ·αγ·σομεν·ῃκατ·αγ·σομεν·ῳ
Genκαταξομενηςκαταξομενουκατ·αγ·σομεν·ηςκατ·αγ·σομεν·ου
PlVocκαταξομεναικαταξομενοικαταξομενακατ·αγ·σομεν·αικατ·αγ·σομεν·οικατ·αγ·σομεν·α
Nom
Accκαταξομεναςκαταξομενουςκατ·αγ·σομεν·αςκατ·αγ·σομεν·ους
Datκαταξομεναιςκαταξομενοιςκατ·αγ·σομεν·αιςκατ·αγ·σομεν·οις
Genκαταξομενωνκαταξομενωνκατ·αγ·σομεν·ωνκατ·αγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηξακατ·ε·αγ·σακατηξαμηνκατ·ε·αγ·σαμην
2ndκατηξαςκατ·ε·αγ·σαςκατηξωκατ·ε·αγ·σω
3rdκατηξεν, κατηξεκατ·ε·αγ·σε(ν)κατηξατοκατ·ε·αγ·σατο
Pl1stκατηξαμενκατ·ε·αγ·σαμενκατηξαμεθακατ·ε·αγ·σαμεθα
2ndκατηξατεκατ·ε·αγ·σατεκατηξασθεκατ·ε·αγ·σασθε
3rdκατηξανκατ·ε·αγ·σανκατηξαντοκατ·ε·αγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταξω[LXX]κατ·αγ·σωκαταξωμαικατ·αγ·σωμαι
2ndκαταξῃςκατ·αγ·σῃςκαταξῃκατ·αγ·σῃ
3rdκαταξῃκατ·αγ·σῃκαταξηταικατ·αγ·σηται
Pl1stκαταξωμενκατ·αγ·σωμενκαταξωμεθακατ·αγ·σωμεθα
2ndκαταξητεκατ·αγ·σητεκαταξησθεκατ·αγ·σησθε
3rdκαταξωσιν, καταξωσικατ·αγ·σωσι(ν)καταξωνταικατ·αγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταξαιμικατ·αγ·σαιμικαταξαιμηνκατ·αγ·σαιμην
2ndκαταξαις, καταξειαςκατ·αγ·σαις, κατ·αγ·σειας classicalκαταξαιοκατ·αγ·σαιο
3rdκαταξαι, καταξειεκατ·αγ·σαι, κατ·αγ·σειε classicalκαταξαιτοκατ·αγ·σαιτο
Pl1stκαταξαιμενκατ·αγ·σαιμενκαταξαιμεθακατ·αγ·σαιμεθα
2ndκαταξαιτεκατ·αγ·σαιτεκαταξαισθεκατ·αγ·σαισθε
3rdκαταξαιεν, καταξαισαν, καταξειαν, καταξειενκατ·αγ·σαιεν, κατ·αγ·σαισαν alt, κατ·αγ·σειαν classical, κατ·αγ·σειεν classicalκαταξαιντοκατ·αγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταξον[LXX]κατ·αγ·σονκαταξαικατ·αγ·σαι
3rdκαταξατωκατ·αγ·σατωκαταξασθωκατ·αγ·σασθω
Pl1st
2ndκαταξατεκατ·αγ·σατεκαταξασθεκατ·αγ·σασθε
3rdκαταξατωσαν, καταξαντωνκατ·αγ·σατωσαν, κατ·αγ·σαντων classicalκαταξασθωσαν, καταξασθωνκατ·αγ·σασθωσαν, κατ·αγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταξαι​κατ·αγ·σαι​καταξασθαι​κατ·αγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταξασακαταξας[LXX]καταξανκατ·αγ·σασ·ακατ·αγ·σα[ντ]·ςκατ·αγ·σαν[τ]
Nom
Accκαταξασανκαταξαντακατ·αγ·σασ·ανκατ·αγ·σαντ·α
Datκαταξασῃκαταξαντικατ·αγ·σασ·ῃκατ·αγ·σαντ·ι
Genκαταξασηςκαταξαντοςκατ·αγ·σασ·ηςκατ·αγ·σαντ·ος
PlVocκαταξασαικαταξαντεςκαταξαντακατ·αγ·σασ·αικατ·αγ·σαντ·εςκατ·αγ·σαντ·α
Nom
Accκαταξασαςκαταξανταςκατ·αγ·σασ·αςκατ·αγ·σαντ·ας
Datκαταξασαιςκαταξασι, καταξασινκατ·αγ·σασ·αιςκατ·αγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαταξασωνκαταξαντωνκατ·αγ·σασ·ωνκατ·αγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταξαμενηκαταξαμενεκατ·αγ·σαμεν·ηκατ·αγ·σαμεν·ε
Nomκαταξαμενοςκατ·αγ·σαμεν·ος
Accκαταξαμενηνκαταξαμενονκατ·αγ·σαμεν·ηνκατ·αγ·σαμεν·ον
Datκαταξαμενῃκαταξαμενῳκατ·αγ·σαμεν·ῃκατ·αγ·σαμεν·ῳ
Genκαταξαμενηςκαταξαμενουκατ·αγ·σαμεν·ηςκατ·αγ·σαμεν·ου
PlVocκαταξαμεναικαταξαμενοικαταξαμενακατ·αγ·σαμεν·αικατ·αγ·σαμεν·οικατ·αγ·σαμεν·α
Nom
Accκαταξαμεναςκαταξαμενουςκατ·αγ·σαμεν·αςκατ·αγ·σαμεν·ους
Datκαταξαμεναιςκαταξαμενοιςκατ·αγ·σαμεν·αιςκατ·αγ·σαμεν·οις
Genκαταξαμενωνκαταξαμενωνκατ·αγ·σαμεν·ωνκατ·αγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατηγαγον[GNT][LXX]κατ·ε·αγαγ·ονκατηγαγομηνκατ·ε·αγαγ·ομην
2ndκατηγαγες[LXX]κατ·ε·αγαγ·εςκατηγαγουκατ·ε·αγαγ·ου
3rdκατηγαγεν[LXX], κατηγαγεκατ·ε·αγαγ·ε(ν), κατ·ε·αγαγ·ε(ν)κατηγαγετοκατ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stκατηγαγομενκατ·ε·αγαγ·ομενκατηγαγομεθακατ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndκατηγαγετεκατ·ε·αγαγ·ετεκατηγαγεσθεκατ·ε·αγαγ·εσθε
3rdκατηγαγον[GNT][LXX], κατηγαγοσανκατ·ε·αγαγ·ον, κατ·ε·αγαγ·οσαν altκατηγαγοντοκατ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγαγωκατ·αγαγ·ωκαταγαγωμαικατ·αγαγ·ωμαι
2ndκαταγαγῃς[GNT]κατ·αγαγ·ῃςκαταγαγῃ[GNT]κατ·αγαγ·ῃ
3rdκαταγαγῃ[GNT]κατ·αγαγ·ῃκαταγαγηταικατ·αγαγ·ηται
Pl1stκαταγαγωμενκατ·αγαγ·ωμενκαταγαγωμεθακατ·αγαγ·ωμεθα
2ndκαταγαγητεκατ·αγαγ·ητεκαταγαγησθεκατ·αγαγ·ησθε
3rdκαταγαγωσιν, καταγαγωσικατ·αγαγ·ωσι(ν)καταγαγωνταικατ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγαγοιμικατ·αγαγ·οιμικαταγαγοιμηνκατ·αγαγ·οιμην
2ndκαταγαγοιςκατ·αγαγ·οιςκαταγαγοιοκατ·αγαγ·οιο
3rdκαταγαγοικατ·αγαγ·οικαταγαγοιτοκατ·αγαγ·οιτο
Pl1stκαταγαγοιμενκατ·αγαγ·οιμενκαταγαγοιμεθακατ·αγαγ·οιμεθα
2ndκαταγαγοιτεκατ·αγαγ·οιτεκαταγαγοισθεκατ·αγαγ·οισθε
3rdκαταγαγοιεν, καταγαγοισανκατ·αγαγ·οιεν, κατ·αγαγ·οισαν altκαταγαγοιντοκατ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταγαγε[LXX]κατ·αγαγ·εκαταγαγουκατ·αγαγ·ου
3rdκαταγαγετωκατ·αγαγ·ετωκαταγαγεσθωκατ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndκαταγαγετε[LXX]κατ·αγαγ·ετεκαταγαγεσθεκατ·αγαγ·εσθε
3rdκαταγαγετωσαν[LXX], καταγαγοντωνκατ·αγαγ·ετωσαν, κατ·αγαγ·οντων classicalκαταγαγεσθωσαν, καταγαγεσθωνκατ·αγαγ·εσθωσαν, κατ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταγαγειν[GNT][LXX]​κατ·αγαγ·εινκαταγαγεσθαι​κατ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγαγουσακαταγαγονκατ·αγαγ·ουσ·ακατ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταγαγων[GNT][LXX]κατ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταγαγουσανκαταγαγοντακατ·αγαγ·ουσ·ανκατ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datκαταγαγουσῃκαταγαγοντι[LXX]κατ·αγαγ·ουσ·ῃκατ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταγαγουσηςκαταγαγοντοςκατ·αγαγ·ουσ·ηςκατ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταγαγουσαικαταγαγοντες[GNT][LXX]καταγαγοντακατ·αγαγ·ουσ·αικατ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςκατ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταγαγουσαςκαταγαγονταςκατ·αγαγ·ουσ·αςκατ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταγαγουσαιςκαταγαγουσι, καταγαγουσινκατ·αγαγ·ουσ·αιςκατ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταγαγουσωνκαταγαγοντωνκατ·αγαγ·ουσ·ωνκατ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγαγομενηκαταγαγομενεκατ·αγαγ·ομεν·ηκατ·αγαγ·ομεν·ε
Nomκαταγαγομενοςκατ·αγαγ·ομεν·ος
Accκαταγαγομενηνκαταγαγομενονκατ·αγαγ·ομεν·ηνκατ·αγαγ·ομεν·ον
Datκαταγαγομενῃκαταγαγομενῳκατ·αγαγ·ομεν·ῃκατ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genκαταγαγομενηςκαταγαγομενουκατ·αγαγ·ομεν·ηςκατ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocκαταγαγομεναικαταγαγομενοικαταγαγομενακατ·αγαγ·ομεν·αικατ·αγαγ·ομεν·οικατ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accκαταγαγομεναςκαταγαγομενουςκατ·αγαγ·ομεν·αςκατ·αγαγ·ομεν·ους
Datκαταγαγομεναιςκαταγαγομενοιςκατ·αγαγ·ομεν·αιςκατ·αγαγ·ομεν·οις
Genκαταγαγομενωνκαταγαγομενωνκατ·αγαγ·ομεν·ωνκατ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατηχθηνκατ·ε·αγ·θην
2ndκατηχθηςκατ·ε·αγ·θης
3rdκατηχθη[LXX]κατ·ε·αγ·θη
Pl1stκατηχθημεν[GNT]κατ·ε·αγ·θημεν
2ndκατηχθητεκατ·ε·αγ·θητε
3rdκατηχθησαν[LXX]κατ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταχθησομαικατ·αγ·θησομαι
2ndκαταχθησῃ, καταχθησεικατ·αγ·θησῃ, κατ·αγ·θησει classical
3rdκαταχθησεταικατ·αγ·θησεται
Pl1stκαταχθησομεθακατ·αγ·θησομεθα
2ndκαταχθησεσθεκατ·αγ·θησεσθε
3rdκαταχθησονταικατ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταχθωκατ·αγ·θω
2ndκαταχθῃςκατ·αγ·θῃς
3rdκαταχθῃκατ·αγ·θῃ
Pl1stκαταχθωμενκατ·αγ·θωμεν
2ndκαταχθητεκατ·αγ·θητε
3rdκαταχθωσιν, καταχθωσικατ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταχθειηνκατ·αγ·θειην
2ndκαταχθειηςκατ·αγ·θειης
3rdκαταχθειηκατ·αγ·θειη
Pl1stκαταχθειημεν, καταχθειμενκατ·αγ·θειημεν, κατ·αγ·θειμεν classical
2ndκαταχθειητε, καταχθειτεκατ·αγ·θειητε, κατ·αγ·θειτε classical
3rdκαταχθειησαν[LXX], καταχθειενκατ·αγ·θειησαν, κατ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταχθησοιμηνκατ·αγ·θησοιμην
2ndκαταχθησοιοκατ·αγ·θησοιο
3rdκαταχθησοιτοκατ·αγ·θησοιτο
Pl1stκαταχθησοιμεθακατ·αγ·θησοιμεθα
2ndκαταχθησοισθεκατ·αγ·θησοισθε
3rdκαταχθησοιντοκατ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταχθητικατ·αγ·θητι
3rdκαταχθητωκατ·αγ·θητω
Pl1st
2ndκαταχθητεκατ·αγ·θητε
3rdκαταχθητωσαν, καταχθεντωνκατ·αγ·θητωσαν, κατ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταχθηναι​κατ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταχθησεσθαι​κατ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχθεισακαταχθειςκαταχθενκατ·αγ·θεισ·ακατ·αγ·θει[ντ]·ςκατ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταχθεισανκαταχθεντακατ·αγ·θεισ·ανκατ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datκαταχθεισῃκαταχθεντικατ·αγ·θεισ·ῃκατ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταχθεισηςκαταχθεντοςκατ·αγ·θεισ·ηςκατ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταχθεισαικαταχθεντες[GNT][LXX]καταχθεντακατ·αγ·θεισ·αικατ·αγ·θε[ι]ντ·εςκατ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταχθεισαςκαταχθενταςκατ·αγ·θεισ·αςκατ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταχθεισαιςκαταχθεισι, καταχθεισινκατ·αγ·θεισ·αιςκατ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταχθεισωνκαταχθεντωνκατ·αγ·θεισ·ωνκατ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταχθησομενηκαταχθησομενεκατ·αγ·θησομεν·ηκατ·αγ·θησομεν·ε
Nomκαταχθησομενοςκατ·αγ·θησομεν·ος
Accκαταχθησομενηνκαταχθησομενονκατ·αγ·θησομεν·ηνκατ·αγ·θησομεν·ον
Datκαταχθησομενῃκαταχθησομενῳκατ·αγ·θησομεν·ῃκατ·αγ·θησομεν·ῳ
Genκαταχθησομενηςκαταχθησομενουκατ·αγ·θησομεν·ηςκατ·αγ·θησομεν·ου
PlVocκαταχθησομεναικαταχθησομενοικαταχθησομενακατ·αγ·θησομεν·αικατ·αγ·θησομεν·οικατ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accκαταχθησομεναςκαταχθησομενουςκατ·αγ·θησομεν·αςκατ·αγ·θησομεν·ους
Datκαταχθησομεναιςκαταχθησομενοιςκατ·αγ·θησομεν·αιςκατ·αγ·θησομεν·οις
Genκαταχθησομενωνκαταχθησομενωνκατ·αγ·θησομεν·ωνκατ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 10:55:33 EST