καταγινωσκω • KATAGINWSKW • kataginōskō

Search: καταγνωσεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταγνωσεταικαταγινώσκωκατα·γνω·σεταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταγνωσεταικαταγινώσκωκατα·γνω·σεταιfut mp ind 3rd sg

κατα·γινώσκω (κατα+γινωσκ-, κατα+γνω·σ-, 2nd ath. κατα+γν(ω)-/ath. κατα+γν(ο)-, -, κατ+εγνωσ-, κατα+γνωσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγινωσκωκατα·γινωσκ·ωκαταγινωσκομαικατα·γινωσκ·ομαι
2ndκαταγινωσκειςκατα·γινωσκ·ειςκαταγινωσκῃ[GNT], καταγινωσκει, καταγινωσκεσαικατα·γινωσκ·ῃ, κατα·γινωσκ·ει classical, κατα·γινωσκ·εσαι alt
3rdκαταγινωσκεικατα·γινωσκ·εικαταγινωσκεταικατα·γινωσκ·εται
Pl1stκαταγινωσκομενκατα·γινωσκ·ομενκαταγινωσκομεθακατα·γινωσκ·ομεθα
2ndκαταγινωσκετεκατα·γινωσκ·ετεκαταγινωσκεσθεκατα·γινωσκ·εσθε
3rdκαταγινωσκουσιν, καταγινωσκουσικατα·γινωσκ·ουσι(ν)καταγινωσκονταικατα·γινωσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγινωσκωκατα·γινωσκ·ωκαταγινωσκωμαικατα·γινωσκ·ωμαι
2ndκαταγινωσκῃςκατα·γινωσκ·ῃςκαταγινωσκῃ[GNT]κατα·γινωσκ·ῃ
3rdκαταγινωσκῃ[GNT]κατα·γινωσκ·ῃκαταγινωσκηταικατα·γινωσκ·ηται
Pl1stκαταγινωσκωμενκατα·γινωσκ·ωμενκαταγινωσκωμεθακατα·γινωσκ·ωμεθα
2ndκαταγινωσκητεκατα·γινωσκ·ητεκαταγινωσκησθεκατα·γινωσκ·ησθε
3rdκαταγινωσκωσιν, καταγινωσκωσικατα·γινωσκ·ωσι(ν)καταγινωσκωνταικατα·γινωσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγινωσκοιμικατα·γινωσκ·οιμικαταγινωσκοιμηνκατα·γινωσκ·οιμην
2ndκαταγινωσκοιςκατα·γινωσκ·οιςκαταγινωσκοιοκατα·γινωσκ·οιο
3rdκαταγινωσκοικατα·γινωσκ·οικαταγινωσκοιτοκατα·γινωσκ·οιτο
Pl1stκαταγινωσκοιμενκατα·γινωσκ·οιμενκαταγινωσκοιμεθακατα·γινωσκ·οιμεθα
2ndκαταγινωσκοιτεκατα·γινωσκ·οιτεκαταγινωσκοισθεκατα·γινωσκ·οισθε
3rdκαταγινωσκοιεν, καταγινωσκοισανκατα·γινωσκ·οιεν, κατα·γινωσκ·οισαν altκαταγινωσκοιντοκατα·γινωσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταγινωσκεκατα·γινωσκ·εκαταγινωσκουκατα·γινωσκ·ου
3rdκαταγινωσκετωκατα·γινωσκ·ετωκαταγινωσκεσθωκατα·γινωσκ·εσθω
Pl1st
2ndκαταγινωσκετεκατα·γινωσκ·ετεκαταγινωσκεσθεκατα·γινωσκ·εσθε
3rdκαταγινωσκετωσαν, καταγινωσκοντωνκατα·γινωσκ·ετωσαν, κατα·γινωσκ·οντων classicalκαταγινωσκεσθωσαν, καταγινωσκεσθωνκατα·γινωσκ·εσθωσαν, κατα·γινωσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταγινωσκειν​κατα·γινωσκ·ειν​καταγινωσκεσθαι​κατα·γινωσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγινωσκουσακαταγινωσκονκατα·γινωσκ·ουσ·ακατα·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταγινωσκωνκατα·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταγινωσκουσανκαταγινωσκοντακατα·γινωσκ·ουσ·ανκατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·α
Datκαταγινωσκουσῃκαταγινωσκοντικατα·γινωσκ·ουσ·ῃκατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταγινωσκουσηςκαταγινωσκοντοςκατα·γινωσκ·ουσ·ηςκατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταγινωσκουσαικαταγινωσκοντεςκαταγινωσκοντακατα·γινωσκ·ουσ·αικατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·εςκατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταγινωσκουσαςκαταγινωσκονταςκατα·γινωσκ·ουσ·αςκατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταγινωσκουσαιςκαταγινωσκουσι, καταγινωσκουσινκατα·γινωσκ·ουσ·αιςκατα·γινωσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταγινωσκουσωνκαταγινωσκοντωνκατα·γινωσκ·ουσ·ωνκατα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγινωσκομενηκαταγινωσκομενεκατα·γινωσκ·ομεν·ηκατα·γινωσκ·ομεν·ε
Nomκαταγινωσκομενοςκατα·γινωσκ·ομεν·ος
Accκαταγινωσκομενηνκαταγινωσκομενονκατα·γινωσκ·ομεν·ηνκατα·γινωσκ·ομεν·ον
Datκαταγινωσκομενῃκαταγινωσκομενῳκατα·γινωσκ·ομεν·ῃκατα·γινωσκ·ομεν·ῳ
Genκαταγινωσκομενηςκαταγινωσκομενουκατα·γινωσκ·ομεν·ηςκατα·γινωσκ·ομεν·ου
PlVocκαταγινωσκομεναικαταγινωσκομενοικαταγινωσκομενακατα·γινωσκ·ομεν·αικατα·γινωσκ·ομεν·οικατα·γινωσκ·ομεν·α
Nom
Accκαταγινωσκομεναςκαταγινωσκομενουςκατα·γινωσκ·ομεν·αςκατα·γινωσκ·ομεν·ους
Datκαταγινωσκομεναιςκαταγινωσκομενοιςκατα·γινωσκ·ομεν·αιςκατα·γινωσκ·ομεν·οις
Genκαταγινωσκομενωνκαταγινωσκομενωνκατα·γινωσκ·ομεν·ωνκατα·γινωσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεγινωσκονκατα·ε·γινωσκ·ονκατεγινωσκομηνκατα·ε·γινωσκ·ομην
2ndκατεγινωσκεςκατα·ε·γινωσκ·εςκατεγινωσκουκατα·ε·γινωσκ·ου
3rdκατεγινωσκεν, κατεγινωσκεκατα·ε·γινωσκ·ε(ν)κατεγινωσκετοκατα·ε·γινωσκ·ετο
Pl1stκατεγινωσκομενκατα·ε·γινωσκ·ομενκατεγινωσκομεθακατα·ε·γινωσκ·ομεθα
2ndκατεγινωσκετεκατα·ε·γινωσκ·ετεκατεγινωσκεσθεκατα·ε·γινωσκ·εσθε
3rdκατεγινωσκον, κατεγινωσκοσανκατα·ε·γινωσκ·ον, κατα·ε·γινωσκ·οσαν altκατεγινωσκοντοκατα·ε·γινωσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωσομαικατα·γνω·σομαι
2ndκαταγνωσῃ, καταγνωσει, καταγνωσεσαικατα·γνω·σῃ, κατα·γνω·σει classical, κατα·γνω·σεσαι alt
3rdκαταγνωσεται[LXX]κατα·γνω·σεται
Pl1stκαταγνωσομεθακατα·γνω·σομεθα
2ndκαταγνωσεσθεκατα·γνω·σεσθε
3rdκαταγνωσονταικατα·γνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωσοιμηνκατα·γνω·σοιμην
2ndκαταγνωσοιοκατα·γνω·σοιο
3rdκαταγνωσοιτοκατα·γνω·σοιτο
Pl1stκαταγνωσοιμεθακατα·γνω·σοιμεθα
2ndκαταγνωσοισθεκατα·γνω·σοισθε
3rdκαταγνωσοιντοκατα·γνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταγνωσεσθαι​κατα·γνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγνωσομενηκαταγνωσομενεκατα·γνω·σομεν·ηκατα·γνω·σομεν·ε
Nomκαταγνωσομενοςκατα·γνω·σομεν·ος
Accκαταγνωσομενηνκαταγνωσομενονκατα·γνω·σομεν·ηνκατα·γνω·σομεν·ον
Datκαταγνωσομενῃκαταγνωσομενῳκατα·γνω·σομεν·ῃκατα·γνω·σομεν·ῳ
Genκαταγνωσομενηςκαταγνωσομενουκατα·γνω·σομεν·ηςκατα·γνω·σομεν·ου
PlVocκαταγνωσομεναικαταγνωσομενοικαταγνωσομενακατα·γνω·σομεν·αικατα·γνω·σομεν·οικατα·γνω·σομεν·α
Nom
Accκαταγνωσομεναςκαταγνωσομενουςκατα·γνω·σομεν·αςκατα·γνω·σομεν·ους
Datκαταγνωσομεναιςκαταγνωσομενοιςκατα·γνω·σομεν·αιςκατα·γνω·σομεν·οις
Genκαταγνωσομενωνκαταγνωσομενωνκατα·γνω·σομεν·ωνκατα·γνω·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεγνωνκατα·ε·γν(ω)·^ν
2ndκατεγνως, κατεγνωσθακατα·ε·γν(ω)·^ς, κατα·ε·γν(ω)·^σθα classical
3rdκατεγνω[LXX]κατα·ε·γν(ω)·^
Pl1stκατεγνωμενκατα·ε·γν(ω)·μεν
2ndκατεγνωτεκατα·ε·γν(ω)·τε
3rdκατεγνωσανκατα·ε·γν(ω)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωκατα·γν(ω)·ω
2ndκαταγνῳςκατα·γν(ω)·ῃς
3rdκαταγνῳκατα·γν(ω)·ῃ
Pl1stκαταγνωμενκατα·γν(ω)·ωμεν
2ndκαταγνωτεκατα·γν(ω)·ητε
3rdκαταγνωσιν[LXX], καταγνωσικατα·γν(ω)·ωσι(ν), κατα·γν(ω)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταγνῳην, καταγνοιηνκατα·γν(ω)·ιην, κατα·γν(ο)·ιην
2ndκαταγνῳης, καταγνοιηςκατα·γν(ω)·ιης, κατα·γν(ο)·ιης
3rdκαταγνῳη, καταγνοιηκατα·γν(ω)·ιη, κατα·γν(ο)·ιη
Pl1stκαταγνῳημεν, καταγνοιημεν, καταγνῳμεν, καταγνοιμενκατα·γν(ω)·ιημεν, κατα·γν(ο)·ιημεν, κατα·γν(ω)·ιμεν classical, κατα·γν(ο)·ιμεν classical
2ndκαταγνῳητε, καταγνοιητε, καταγνῳτε, καταγνοιτεκατα·γν(ω)·ιητε, κατα·γν(ο)·ιητε, κατα·γν(ω)·ιτε classical, κατα·γν(ο)·ιτε classical
3rdκαταγνῳησαν, καταγνοιησαν, καταγνῳεν, καταγνοιενκατα·γν(ω)·ιησαν, κατα·γν(ο)·ιησαν, κατα·γν(ω)·ιεν classical, κατα·γν(ο)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταγνωθι, καταγνωςκατα·γν(ω)·θι, κατα·γν(ω)·ς
3rdκαταγνωτωκατα·γν(ω)·τω
Pl1st
2ndκαταγνωτεκατα·γν(ω)·τε
3rdκαταγνωτωσαν, καταγνοντωνκατα·γν(ω)·τωσαν, κατα·γν(ο)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταγνωναι​κατα·γν(ω)·ναι, κατα·γν(ω)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγνουσακαταγνουςκαταγνονκατα·γν(ο)·εσ·ακατα·γν(ο)·[ντ]·ςκατα·γν(ο)·ν[τ]
Nom
Accκαταγνουσανκαταγνοντακατα·γν(ο)·εσ·ανκατα·γν(ο)·ντ·α
Datκαταγνουσῃκαταγνοντικατα·γν(ο)·εσ·ῃκατα·γν(ο)·ντ·ι
Genκαταγνουσηςκαταγνοντοςκατα·γν(ο)·εσ·ηςκατα·γν(ο)·ντ·ος
PlVocκαταγνουσαικαταγνοντεςκαταγνοντακατα·γν(ο)·εσ·αικατα·γν(ο)·ντ·εςκατα·γν(ο)·ντ·α
Nom
Accκαταγνουσαςκαταγνονταςκατα·γν(ο)·εσ·αςκατα·γν(ο)·ντ·ας
Datκαταγνουσαιςκαταγνουσι, καταγνουσινκατα·γν(ο)·εσ·αιςκατα·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > καταγνουσι, κατα·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > καταγνουσιν
Genκαταγνουσωνκαταγνοντωνκατα·γν(ο)·εσ·ωνκατα·γν(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεγνωσμαικατ·εγνωσ·μαι
2ndκατεγνωσαικατ·εγνωσ·[σ]αι
3rdκατεγνωσταικατ·εγνωσ·ται
Pl1stκατεγνωσμεθακατ·εγνωσ·μεθα
2ndκατεγνωσθεκατ·εγνωσ·[σ]θε
3rdκατεγνωδαταικατ·εγνωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεγνωσομαικατ·εγνωσ·[σ]ομαι
2ndκατεγνωσῃ, κατεγνωσεικατ·εγνωσ·[σ]ῃ, κατ·εγνωσ·[σ]ει classical
3rdκατεγνωσεταικατ·εγνωσ·[σ]εται
Pl1stκατεγνωσομεθακατ·εγνωσ·[σ]ομεθα
2ndκατεγνωσεσθεκατ·εγνωσ·[σ]εσθε
3rdκατεγνωσονταικατ·εγνωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεγνωσοιμηνκατ·εγνωσ·[σ]οιμην
2ndκατεγνωσοιοκατ·εγνωσ·[σ]οιο
3rdκατεγνωσοιτοκατ·εγνωσ·[σ]οιτο
Pl1stκατεγνωσοιμεθακατ·εγνωσ·[σ]οιμεθα
2ndκατεγνωσοισθεκατ·εγνωσ·[σ]οισθε
3rdκατεγνωσοιντοκατ·εγνωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατεγνωσοκατ·εγνωσ·[σ]ο
3rdκατεγνωσθωκατ·εγνωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndκατεγνωσθεκατ·εγνωσ·[σ]θε
3rdκατεγνωσθωσαν, κατεγνωσθωνκατ·εγνωσ·[σ]θωσαν, κατ·εγνωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεγνωσθαι​κατ·εγνωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατεγνωσεσθαι​κατ·εγνωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατεγνωσμενηκατεγνωσμενεκατ·εγνωσ·μεν·ηκατ·εγνωσ·μεν·ε
Nomκατεγνωσμενος[GNT]κατ·εγνωσ·μεν·ος
Accκατεγνωσμενηνκατεγνωσμενονκατ·εγνωσ·μεν·ηνκατ·εγνωσ·μεν·ον
Datκατεγνωσμενῃκατεγνωσμενῳκατ·εγνωσ·μεν·ῃκατ·εγνωσ·μεν·ῳ
Genκατεγνωσμενηςκατεγνωσμενουκατ·εγνωσ·μεν·ηςκατ·εγνωσ·μεν·ου
PlVocκατεγνωσμεναικατεγνωσμενοικατεγνωσμενακατ·εγνωσ·μεν·αικατ·εγνωσ·μεν·οικατ·εγνωσ·μεν·α
Nom
Accκατεγνωσμεναςκατεγνωσμενουςκατ·εγνωσ·μεν·αςκατ·εγνωσ·μεν·ους
Datκατεγνωσμεναιςκατεγνωσμενοιςκατ·εγνωσ·μεν·αιςκατ·εγνωσ·μεν·οις
Genκατεγνωσμενωνκατεγνωσμενωνκατ·εγνωσ·μεν·ωνκατ·εγνωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεγνωσμηνκατ·ε·εγνωσ·μην
2ndκατεγνωσοκατ·ε·εγνωσ·[σ]ο
3rdκατεγνωστοκατ·ε·εγνωσ·το
Pl1stκατεγνωσμεθακατ·ε·εγνωσ·μεθα
2ndκατεγνωσθεκατ·ε·εγνωσ·[σ]θε
3rdκατεγνωδατοκατ·ε·εγνωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεγνωσθηνκατα·ε·γνωσ·θην
2ndκατεγνωσθηςκατα·ε·γνωσ·θης
3rdκατεγνωσθηκατα·ε·γνωσ·θη
Pl1stκατεγνωσθημενκατα·ε·γνωσ·θημεν
2ndκατεγνωσθητεκατα·ε·γνωσ·θητε
3rdκατεγνωσθησανκατα·ε·γνωσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωσθησομαικατα·γνωσ·θησομαι
2ndκαταγνωσθησῃ, καταγνωσθησεικατα·γνωσ·θησῃ, κατα·γνωσ·θησει classical
3rdκαταγνωσθησεται[LXX]κατα·γνωσ·θησεται
Pl1stκαταγνωσθησομεθακατα·γνωσ·θησομεθα
2ndκαταγνωσθησεσθεκατα·γνωσ·θησεσθε
3rdκαταγνωσθησονταικατα·γνωσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωσθωκατα·γνωσ·θω
2ndκαταγνωσθῃςκατα·γνωσ·θῃς
3rdκαταγνωσθῃκατα·γνωσ·θῃ
Pl1stκαταγνωσθωμενκατα·γνωσ·θωμεν
2ndκαταγνωσθητεκατα·γνωσ·θητε
3rdκαταγνωσθωσιν, καταγνωσθωσικατα·γνωσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωσθειηνκατα·γνωσ·θειην
2ndκαταγνωσθειηςκατα·γνωσ·θειης
3rdκαταγνωσθειηκατα·γνωσ·θειη
Pl1stκαταγνωσθειημεν, καταγνωσθειμενκατα·γνωσ·θειημεν, κατα·γνωσ·θειμεν classical
2ndκαταγνωσθειητε, καταγνωσθειτεκατα·γνωσ·θειητε, κατα·γνωσ·θειτε classical
3rdκαταγνωσθειησαν, καταγνωσθειενκατα·γνωσ·θειησαν, κατα·γνωσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταγνωσθησοιμηνκατα·γνωσ·θησοιμην
2ndκαταγνωσθησοιοκατα·γνωσ·θησοιο
3rdκαταγνωσθησοιτοκατα·γνωσ·θησοιτο
Pl1stκαταγνωσθησοιμεθακατα·γνωσ·θησοιμεθα
2ndκαταγνωσθησοισθεκατα·γνωσ·θησοισθε
3rdκαταγνωσθησοιντοκατα·γνωσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταγνωσθητικατα·γνωσ·θητι
3rdκαταγνωσθητωκατα·γνωσ·θητω
Pl1st
2ndκαταγνωσθητεκατα·γνωσ·θητε
3rdκαταγνωσθητωσαν, καταγνωσθεντωνκατα·γνωσ·θητωσαν, κατα·γνωσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταγνωσθηναι​κατα·γνωσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταγνωσθησεσθαι​κατα·γνωσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγνωσθεισακαταγνωσθειςκαταγνωσθενκατα·γνωσ·θεισ·ακατα·γνωσ·θει[ντ]·ςκατα·γνωσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταγνωσθεισανκαταγνωσθεντακατα·γνωσ·θεισ·ανκατα·γνωσ·θε[ι]ντ·α
Datκαταγνωσθεισῃκαταγνωσθεντικατα·γνωσ·θεισ·ῃκατα·γνωσ·θε[ι]ντ·ι
Genκαταγνωσθεισηςκαταγνωσθεντοςκατα·γνωσ·θεισ·ηςκατα·γνωσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταγνωσθεισαικαταγνωσθεντεςκαταγνωσθεντακατα·γνωσ·θεισ·αικατα·γνωσ·θε[ι]ντ·εςκατα·γνωσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταγνωσθεισαςκαταγνωσθενταςκατα·γνωσ·θεισ·αςκατα·γνωσ·θε[ι]ντ·ας
Datκαταγνωσθεισαιςκαταγνωσθεισι, καταγνωσθεισινκατα·γνωσ·θεισ·αιςκατα·γνωσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταγνωσθεισωνκαταγνωσθεντωνκατα·γνωσ·θεισ·ωνκατα·γνωσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταγνωσθησομενηκαταγνωσθησομενεκατα·γνωσ·θησομεν·ηκατα·γνωσ·θησομεν·ε
Nomκαταγνωσθησομενοςκατα·γνωσ·θησομεν·ος
Accκαταγνωσθησομενηνκαταγνωσθησομενονκατα·γνωσ·θησομεν·ηνκατα·γνωσ·θησομεν·ον
Datκαταγνωσθησομενῃκαταγνωσθησομενῳκατα·γνωσ·θησομεν·ῃκατα·γνωσ·θησομεν·ῳ
Genκαταγνωσθησομενηςκαταγνωσθησομενουκατα·γνωσ·θησομεν·ηςκατα·γνωσ·θησομεν·ου
PlVocκαταγνωσθησομεναικαταγνωσθησομενοικαταγνωσθησομενακατα·γνωσ·θησομεν·αικατα·γνωσ·θησομεν·οικατα·γνωσ·θησομεν·α
Nom
Accκαταγνωσθησομεναςκαταγνωσθησομενουςκατα·γνωσ·θησομεν·αςκατα·γνωσ·θησομεν·ους
Datκαταγνωσθησομεναιςκαταγνωσθησομενοιςκατα·γνωσ·θησομεν·αιςκατα·γνωσ·θησομεν·οις
Genκαταγνωσθησομενωνκαταγνωσθησομενωνκατα·γνωσ·θησομεν·ωνκατα·γνωσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:19:02 EST