καταβαινω • KATABAINW • katabainō

Search: καταβηναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταβηναι; καταβηναικαταβαίνωκατα·β(η)·ναι; κατα·β(η)·εναι2aor act inf; 2aor act inf

κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαινω[LXX]κατα·βαιν·ωκαταβαινομαικατα·βαιν·ομαι
2ndκαταβαινειςκατα·βαιν·ειςκαταβαινῃ[GNT], καταβαινει[GNT][LXX], καταβαινεσαικατα·βαιν·ῃ, κατα·βαιν·ει classical, κατα·βαιν·εσαι alt
3rdκαταβαινει[GNT][LXX]κατα·βαιν·εικαταβαινεταικατα·βαιν·εται
Pl1stκαταβαινομενκατα·βαιν·ομενκαταβαινομεθακατα·βαιν·ομεθα
2ndκαταβαινετε[LXX]κατα·βαιν·ετεκαταβαινεσθεκατα·βαιν·εσθε
3rdκαταβαινουσιν[LXX], καταβαινουσικατα·βαιν·ουσι(ν), κατα·βαιν·ουσι(ν)καταβαινονταικατα·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαινω[LXX]κατα·βαιν·ωκαταβαινωμαικατα·βαιν·ωμαι
2ndκαταβαινῃςκατα·βαιν·ῃςκαταβαινῃ[GNT]κατα·βαιν·ῃ
3rdκαταβαινῃ[GNT]κατα·βαιν·ῃκαταβαινηταικατα·βαιν·ηται
Pl1stκαταβαινωμενκατα·βαιν·ωμενκαταβαινωμεθακατα·βαιν·ωμεθα
2ndκαταβαινητεκατα·βαιν·ητεκαταβαινησθεκατα·βαιν·ησθε
3rdκαταβαινωσιν, καταβαινωσικατα·βαιν·ωσι(ν)καταβαινωνταικατα·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαινοιμικατα·βαιν·οιμικαταβαινοιμηνκατα·βαιν·οιμην
2ndκαταβαινοιςκατα·βαιν·οιςκαταβαινοιοκατα·βαιν·οιο
3rdκαταβαινοικατα·βαιν·οικαταβαινοιτοκατα·βαιν·οιτο
Pl1stκαταβαινοιμενκατα·βαιν·οιμενκαταβαινοιμεθακατα·βαιν·οιμεθα
2ndκαταβαινοιτεκατα·βαιν·οιτεκαταβαινοισθεκατα·βαιν·οισθε
3rdκαταβαινοιεν, καταβαινοισανκατα·βαιν·οιεν, κατα·βαιν·οισαν altκαταβαινοιντοκατα·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβαινεκατα·βαιν·εκαταβαινουκατα·βαιν·ου
3rdκαταβαινετω[GNT][LXX]κατα·βαιν·ετωκαταβαινεσθωκατα·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndκαταβαινετε[LXX]κατα·βαιν·ετεκαταβαινεσθεκατα·βαιν·εσθε
3rdκαταβαινετωσαν, καταβαινοντων[GNT][LXX]κατα·βαιν·ετωσαν, κατα·βαιν·οντων classicalκαταβαινεσθωσαν, καταβαινεσθωνκατα·βαιν·εσθωσαν, κατα·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβαινειν[GNT][LXX]​κατα·βαιν·εινκαταβαινεσθαι​κατα·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαινουσα[GNT][LXX]καταβαινον[GNT][LXX]κατα·βαιν·ουσ·ακατα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταβαινων[GNT][LXX]κατα·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβαινουσαν[GNT]καταβαινοντα[GNT][LXX]κατα·βαιν·ουσ·ανκατα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datκαταβαινουσῃκαταβαινοντικατα·βαιν·ουσ·ῃκατα·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genκαταβαινουσης[LXX]καταβαινοντος[GNT][LXX]κατα·βαιν·ουσ·ηςκατα·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβαινουσαικαταβαινοντες[GNT][LXX]καταβαινοντα[GNT][LXX]κατα·βαιν·ουσ·αικατα·βαιν·ο[υ]ντ·εςκατα·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβαινουσαςκαταβαινοντας[GNT][LXX]κατα·βαιν·ουσ·αςκατα·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datκαταβαινουσαιςκαταβαινουσι, καταβαινουσιν[LXX]κατα·βαιν·ουσ·αιςκατα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν), κατα·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβαινουσων[LXX]καταβαινοντων[GNT][LXX]κατα·βαιν·ουσ·ωνκατα·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαινομενηκαταβαινομενεκατα·βαιν·ομεν·ηκατα·βαιν·ομεν·ε
Nomκαταβαινομενοςκατα·βαιν·ομεν·ος
Accκαταβαινομενηνκαταβαινομενονκατα·βαιν·ομεν·ηνκατα·βαιν·ομεν·ον
Datκαταβαινομενῃκαταβαινομενῳκατα·βαιν·ομεν·ῃκατα·βαιν·ομεν·ῳ
Genκαταβαινομενηςκαταβαινομενουκατα·βαιν·ομεν·ηςκατα·βαιν·ομεν·ου
PlVocκαταβαινομεναικαταβαινομενοικαταβαινομενακατα·βαιν·ομεν·αικατα·βαιν·ομεν·οικατα·βαιν·ομεν·α
Nom
Accκαταβαινομεναςκαταβαινομενουςκατα·βαιν·ομεν·αςκατα·βαιν·ομεν·ους
Datκαταβαινομεναιςκαταβαινομενοιςκατα·βαιν·ομεν·αιςκατα·βαιν·ομεν·οις
Genκαταβαινομενωνκαταβαινομενωνκατα·βαιν·ομεν·ωνκατα·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβαινον[LXX]κατα·ε·βαιν·ονκατεβαινομηνκατα·ε·βαιν·ομην
2ndκατεβαινεςκατα·ε·βαιν·εςκατεβαινουκατα·ε·βαιν·ου
3rdκατεβαινεν[GNT][LXX], κατεβαινεκατα·ε·βαιν·ε(ν), κατα·ε·βαιν·ε(ν)κατεβαινετοκατα·ε·βαιν·ετο
Pl1stκατεβαινομενκατα·ε·βαιν·ομενκατεβαινομεθακατα·ε·βαιν·ομεθα
2ndκατεβαινετεκατα·ε·βαιν·ετεκατεβαινεσθεκατα·ε·βαιν·εσθε
3rdκατεβαινον[LXX], κατεβαινοσανκατα·ε·βαιν·ον, κατα·ε·βαιν·οσαν altκατεβαινοντοκατα·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβησομαι[LXX]κατα·βη·σομαι
2ndκαταβησῃ[GNT][LXX], καταβησει[LXX], καταβησεσαικατα·βη·σῃ, κατα·βη·σει classical, κατα·βη·σεσαι alt
3rdκαταβησεται[GNT][LXX]κατα·βη·σεται
Pl1stκαταβησομεθα[LXX]κατα·βη·σομεθα
2ndκαταβησεσθε[LXX]κατα·βη·σεσθε
3rdκαταβησονται[LXX]κατα·βη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβησοιμηνκατα·βη·σοιμην
2ndκαταβησοιοκατα·βη·σοιο
3rdκαταβησοιτοκατα·βη·σοιτο
Pl1stκαταβησοιμεθακατα·βη·σοιμεθα
2ndκαταβησοισθεκατα·βη·σοισθε
3rdκαταβησοιντοκατα·βη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβησεσθαι​κατα·βη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβησομενηκαταβησομενεκατα·βη·σομεν·ηκατα·βη·σομεν·ε
Nomκαταβησομενοςκατα·βη·σομεν·ος
Accκαταβησομενηνκαταβησομενονκατα·βη·σομεν·ηνκατα·βη·σομεν·ον
Datκαταβησομενῃκαταβησομενῳκατα·βη·σομεν·ῃκατα·βη·σομεν·ῳ
Genκαταβησομενηςκαταβησομενουκατα·βη·σομεν·ηςκατα·βη·σομεν·ου
PlVocκαταβησομεναικαταβησομενοικαταβησομενακατα·βη·σομεν·αικατα·βη·σομεν·οικατα·βη·σομεν·α
Nom
Accκαταβησομεναςκαταβησομενουςκατα·βη·σομεν·αςκατα·βη·σομεν·ους
Datκαταβησομεναιςκαταβησομενοιςκατα·βη·σομεν·αιςκατα·βη·σομεν·οις
Genκαταβησομενωνκαταβησομενωνκατα·βη·σομεν·ωνκατα·βη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβην[GNT][LXX]κατα·ε·β(η)·^ν
2ndκατεβης[LXX], κατεβησθακατα·ε·β(η)·^ς, κατα·ε·β(η)·^σθα classical
3rdκατεβη[GNT][LXX]κατα·ε·β(η)·^
Pl1stκατεβημεν[LXX]κατα·ε·β(η)·μεν
2ndκατεβητεκατα·ε·β(η)·τε
3rdκατεβησαν[GNT][LXX]κατα·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβω[LXX]κατα·β(η)·ω
2ndκαταβῃς[LXX]κατα·β(η)·ῃς
3rdκαταβῃ[GNT][LXX]κατα·β(η)·ῃ
Pl1stκαταβωμεν[LXX]κατα·β(η)·ωμεν
2ndκαταβητε[LXX]κατα·β(η)·ητε
3rdκαταβωσιν, καταβωσικατα·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαιηνκατα·β(α)·ιην
2ndκαταβαιηςκατα·β(α)·ιης
3rdκαταβαιηκατα·β(α)·ιη
Pl1stκαταβαιημεν, καταβαιμενκατα·β(α)·ιημεν, κατα·β(α)·ιμεν classical
2ndκαταβαιητε, καταβαιτεκατα·β(α)·ιητε, κατα·β(α)·ιτε classical
3rdκαταβαιησαν, καταβαιενκατα·β(α)·ιησαν, κατα·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβα[GNT]κατα·β(α)·ε
3rdκαταβατω[GNT]κατα·β(α)·τω (for κατα·β(η)·τω > καταβητω )
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβηθι[GNT][LXX], καταβηςκατα·β(η)·θι, κατα·β(η)·ς
3rdκαταβητω[LXX]κατα·β(η)·τω
Pl1st
2ndκαταβητε[LXX]κατα·β(η)·τε
3rdκαταβητωσαν[LXX], καταβηντωνκατα·β(η)·τωσαν, κατα·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβηναι[GNT][LXX]​κατα·β(η)·ναι, κατα·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβασα[LXX]καταβας[GNT][LXX]καταβαν[GNT][LXX]κατα·β(α)·εσ·ακατα·β(α)·[ντ]·ςκατα·β(α)·ν[τ]
Nom
Accκαταβασανκαταβαντακατα·β(α)·εσ·ανκατα·β(α)·ντ·α
Datκαταβασῃκαταβαντι[GNT]κατα·β(α)·εσ·ῃκατα·β(α)·ντ·ι
Genκαταβασηςκαταβαντος[GNT]κατα·β(α)·εσ·ηςκατα·β(α)·ντ·ος
PlVocκαταβασαικαταβαντες[GNT][LXX]καταβαντακατα·β(α)·εσ·αικατα·β(α)·ντ·εςκατα·β(α)·ντ·α
Nom
Accκαταβασαςκαταβανταςκατα·β(α)·εσ·αςκατα·β(α)·ντ·ας
Datκαταβασαιςκαταβασι, καταβασιν[LXX]κατα·β(α)·εσ·αιςκατα·β(α)·[ντ]·σι(ν), κατα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genκαταβασωνκαταβαντωνκατα·β(α)·εσ·ωνκατα·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβηκα[GNT]κατα·βεβη·κα
2ndκαταβεβηκας, καταβεβηκεςκατα·βεβη·κας, κατα·βεβη·κες alt
3rdκαταβεβηκεν[LXX], καταβεβηκεκατα·βεβη·κε(ν), κατα·βεβη·κε(ν)
Pl1stκαταβεβηκαμενκατα·βεβη·καμεν
2ndκαταβεβηκατεκατα·βεβη·κατε
3rdκαταβεβηκασιν, καταβεβηκασι, καταβεβηκανκατα·βεβη·κασι(ν), κατα·βεβη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβηκωκατα·βεβη·κω
2ndκαταβεβηκῃςκατα·βεβη·κῃς
3rdκαταβεβηκῃκατα·βεβη·κῃ
Pl1stκαταβεβηκωμενκατα·βεβη·κωμεν
2ndκαταβεβηκητεκατα·βεβη·κητε
3rdκαταβεβηκωσιν, καταβεβηκωσικατα·βεβη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβηκοιμι, καταβεβηκοιηνκατα·βεβη·κοιμι, κατα·βεβη·κοιην classical
2ndκαταβεβηκοις, καταβεβηκοιηςκατα·βεβη·κοις, κατα·βεβη·κοιης classical
3rdκαταβεβηκοι, καταβεβηκοιηκατα·βεβη·κοι, κατα·βεβη·κοιη classical
Pl1stκαταβεβηκοιμενκατα·βεβη·κοιμεν
2ndκαταβεβηκοιτεκατα·βεβη·κοιτε
3rdκαταβεβηκοιενκατα·βεβη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβεβηκεκατα·βεβη·κε
3rdκαταβεβηκετωκατα·βεβη·κετω
Pl1st
2ndκαταβεβηκετεκατα·βεβη·κετε
3rdκαταβεβηκετωσανκατα·βεβη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβεβηκεναι[LXX]​κατα·βεβη·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβεβηκυιακαταβεβηκοςκατα·βεβη·κυι·ακατα·βεβη·κο[τ]·ς
Nomκαταβεβηκωςκατα·βεβη·κο[τ]·^ς
Accκαταβεβηκυιανκαταβεβηκοτακατα·βεβη·κυι·ανκατα·βεβη·κοτ·α
Datκαταβεβηκυιᾳκαταβεβηκοτικατα·βεβη·κυι·ᾳκατα·βεβη·κοτ·ι
Genκαταβεβηκυιαςκαταβεβηκοτοςκατα·βεβη·κυι·αςκατα·βεβη·κοτ·ος
PlVocκαταβεβηκυιαικαταβεβηκοτες[GNT]καταβεβηκοτακατα·βεβη·κυι·αικατα·βεβη·κοτ·εςκατα·βεβη·κοτ·α
Nom
Accκαταβεβηκυιαςκαταβεβηκοταςκατα·βεβη·κυι·αςκατα·βεβη·κοτ·ας
Datκαταβεβηκυιαιςκαταβεβηκοσι, καταβεβηκοσινκατα·βεβη·κυι·αιςκατα·βεβη·κο[τ]·σι(ν)
Genκαταβεβηκυιωνκαταβεβηκοτωνκατα·βεβη·κυι·ωνκατα·βεβη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβεβηκειν, κατεβεβηκηκατα·ε·βεβη·κειν, κατα·ε·βεβη·κη classical
2ndκατεβεβηκεις, κατεβεβηκηςκατα·ε·βεβη·κεις, κατα·ε·βεβη·κης classical
3rdκατεβεβηκεικατα·ε·βεβη·κει
Pl1stκατεβεβηκειμεν, κατεβεβηκεμενκατα·ε·βεβη·κειμεν, κατα·ε·βεβη·κεμεν classical
2ndκατεβεβηκειτε, κατεβεβηκετεκατα·ε·βεβη·κειτε, κατα·ε·βεβη·κετε classical
3rdκατεβεβηκεισαν, κατεβεβηκεσανκατα·ε·βεβη·κεισαν, κατα·ε·βεβη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβηκειν, καταβεβηκηκατα·[ε]·βεβη·κειν, κατα·[ε]·βεβη·κη classical
2ndκαταβεβηκεις, καταβεβηκηςκατα·[ε]·βεβη·κεις, κατα·[ε]·βεβη·κης classical
3rdκαταβεβηκεικατα·[ε]·βεβη·κει
Pl1stκαταβεβηκειμεν, καταβεβηκεμενκατα·[ε]·βεβη·κειμεν, κατα·[ε]·βεβη·κεμεν classical
2ndκαταβεβηκειτε, καταβεβηκετεκατα·[ε]·βεβη·κειτε, κατα·[ε]·βεβη·κετε classical
3rdκαταβεβηκεισαν, καταβεβηκεσανκατα·[ε]·βεβη·κεισαν, κατα·[ε]·βεβη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:47:37 EDT