καταβαλλω • KATABALLW • kataballō

Search: καταβαλλομεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταβαλλομενκαταβάλλωκατα·βαλλ·ομενpres act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταβαλλομενκαταβάλλωκατα·βαλλ·ομενpres act ind 1st pl

κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλλωκατα·βαλλ·ωκαταβαλλομαικατα·βαλλ·ομαι
2ndκαταβαλλειςκατα·βαλλ·ειςκαταβαλλῃ, καταβαλλει[LXX], καταβαλλεσαικατα·βαλλ·ῃ, κατα·βαλλ·ει classical, κατα·βαλλ·εσαι alt
3rdκαταβαλλει[LXX]κατα·βαλλ·εικαταβαλλεταικατα·βαλλ·εται
Pl1stκαταβαλλομεν[LXX]κατα·βαλλ·ομενκαταβαλλομεθακατα·βαλλ·ομεθα
2ndκαταβαλλετεκατα·βαλλ·ετεκαταβαλλεσθεκατα·βαλλ·εσθε
3rdκαταβαλλουσιν, καταβαλλουσικατα·βαλλ·ουσι(ν)καταβαλλονταικατα·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλλωκατα·βαλλ·ωκαταβαλλωμαικατα·βαλλ·ωμαι
2ndκαταβαλλῃςκατα·βαλλ·ῃςκαταβαλλῃκατα·βαλλ·ῃ
3rdκαταβαλλῃκατα·βαλλ·ῃκαταβαλληταικατα·βαλλ·ηται
Pl1stκαταβαλλωμενκατα·βαλλ·ωμενκαταβαλλωμεθακατα·βαλλ·ωμεθα
2ndκαταβαλλητεκατα·βαλλ·ητεκαταβαλλησθεκατα·βαλλ·ησθε
3rdκαταβαλλωσιν, καταβαλλωσικατα·βαλλ·ωσι(ν)καταβαλλωνταικατα·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλλοιμικατα·βαλλ·οιμικαταβαλλοιμηνκατα·βαλλ·οιμην
2ndκαταβαλλοιςκατα·βαλλ·οιςκαταβαλλοιοκατα·βαλλ·οιο
3rdκαταβαλλοικατα·βαλλ·οικαταβαλλοιτοκατα·βαλλ·οιτο
Pl1stκαταβαλλοιμενκατα·βαλλ·οιμενκαταβαλλοιμεθακατα·βαλλ·οιμεθα
2ndκαταβαλλοιτεκατα·βαλλ·οιτεκαταβαλλοισθεκατα·βαλλ·οισθε
3rdκαταβαλλοιεν, καταβαλλοισανκατα·βαλλ·οιεν, κατα·βαλλ·οισαν altκαταβαλλοιντοκατα·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβαλλεκατα·βαλλ·εκαταβαλλουκατα·βαλλ·ου
3rdκαταβαλλετωκατα·βαλλ·ετωκαταβαλλεσθωκατα·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndκαταβαλλετεκατα·βαλλ·ετεκαταβαλλεσθεκατα·βαλλ·εσθε
3rdκαταβαλλετωσαν, καταβαλλοντωνκατα·βαλλ·ετωσαν, κατα·βαλλ·οντων classicalκαταβαλλεσθωσαν, καταβαλλεσθωνκατα·βαλλ·εσθωσαν, κατα·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβαλλειν​κατα·βαλλ·ειν​καταβαλλεσθαι[LXX]​κατα·βαλλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλλουσακαταβαλλονκατα·βαλλ·ουσ·ακατα·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταβαλλων[LXX]κατα·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβαλλουσανκαταβαλλοντακατα·βαλλ·ουσ·ανκατα·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datκαταβαλλουσῃκαταβαλλοντικατα·βαλλ·ουσ·ῃκατα·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταβαλλουσηςκαταβαλλοντοςκατα·βαλλ·ουσ·ηςκατα·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβαλλουσαικαταβαλλοντεςκαταβαλλοντακατα·βαλλ·ουσ·αικατα·βαλλ·ο[υ]ντ·εςκατα·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβαλλουσαςκαταβαλλονταςκατα·βαλλ·ουσ·αςκατα·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταβαλλουσαιςκαταβαλλουσι, καταβαλλουσινκατα·βαλλ·ουσ·αιςκατα·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβαλλουσωνκαταβαλλοντωνκατα·βαλλ·ουσ·ωνκατα·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλλομενηκαταβαλλομενεκατα·βαλλ·ομεν·ηκατα·βαλλ·ομεν·ε
Nomκαταβαλλομενος[LXX]κατα·βαλλ·ομεν·ος
Accκαταβαλλομενηνκαταβαλλομενονκατα·βαλλ·ομεν·ηνκατα·βαλλ·ομεν·ον
Datκαταβαλλομενῃκαταβαλλομενῳκατα·βαλλ·ομεν·ῃκατα·βαλλ·ομεν·ῳ
Genκαταβαλλομενηςκαταβαλλομενουκατα·βαλλ·ομεν·ηςκατα·βαλλ·ομεν·ου
PlVocκαταβαλλομεναικαταβαλλομενοι[GNT]καταβαλλομενακατα·βαλλ·ομεν·αικατα·βαλλ·ομεν·οικατα·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accκαταβαλλομεναςκαταβαλλομενουςκατα·βαλλ·ομεν·αςκατα·βαλλ·ομεν·ους
Datκαταβαλλομεναιςκαταβαλλομενοιςκατα·βαλλ·ομεν·αιςκατα·βαλλ·ομεν·οις
Genκαταβαλλομενωνκαταβαλλομενωνκατα·βαλλ·ομεν·ωνκατα·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβαλλονκατα·ε·βαλλ·ονκατεβαλλομηνκατα·ε·βαλλ·ομην
2ndκατεβαλλεςκατα·ε·βαλλ·εςκατεβαλλουκατα·ε·βαλλ·ου
3rdκατεβαλλεν, κατεβαλλεκατα·ε·βαλλ·ε(ν)κατεβαλλετοκατα·ε·βαλλ·ετο
Pl1stκατεβαλλομενκατα·ε·βαλλ·ομενκατεβαλλομεθακατα·ε·βαλλ·ομεθα
2ndκατεβαλλετεκατα·ε·βαλλ·ετεκατεβαλλεσθεκατα·ε·βαλλ·εσθε
3rdκατεβαλλον, κατεβαλλοσανκατα·ε·βαλλ·ον, κατα·ε·βαλλ·οσαν altκατεβαλλοντοκατα·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλω[LXX]κατα·βαλ(ε)·[σ]ωκαταβαλουμαικατα·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndκαταβαλεις[LXX]κατα·βαλ(ε)·[σ]ειςκαταβαλῃ[LXX], καταβαλει[LXX], καταβαλεισαικατα·βαλ(ε)·[σ]ῃ, κατα·βαλ(ε)·[σ]ει classical, κατα·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdκαταβαλει[LXX]κατα·βαλ(ε)·[σ]εικαταβαλειταικατα·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stκαταβαλουμενκατα·βαλ(ε)·[σ]ομενκαταβαλουμεθακατα·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndκαταβαλειτε[LXX]κατα·βαλ(ε)·[σ]ετεκαταβαλεισθεκατα·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdκαταβαλουσιν[LXX], καταβαλουσι[LXX]κατα·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)καταβαλουνταικατα·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλοιμικατα·βαλ(ε)·[σ]οιμικαταβαλοιμηνκατα·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndκαταβαλοιςκατα·βαλ(ε)·[σ]οιςκαταβαλοιοκατα·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdκαταβαλοικατα·βαλ(ε)·[σ]οικαταβαλοιτοκατα·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stκαταβαλοιμενκατα·βαλ(ε)·[σ]οιμενκαταβαλοιμεθακατα·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndκαταβαλοιτεκατα·βαλ(ε)·[σ]οιτεκαταβαλοισθεκατα·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdκαταβαλοιενκατα·βαλ(ε)·[σ]οιενκαταβαλοιντοκατα·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβαλειν[LXX]​κατα·βαλ(ε)·[σ]εινκαταβαλεισθαι​κατα·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλουσακαταβαλουνκατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ακατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomκαταβαλωνκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβαλουσανκαταβαλουντακατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datκαταβαλουσῃκαταβαλουντικατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genκαταβαλουσηςκαταβαλουντοςκατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβαλουσαικαταβαλουντεςκαταβαλουντακατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αικατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβαλουσαςκαταβαλουνταςκατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datκαταβαλουσαιςκαταβαλουσι[LXX], καταβαλουσιν[LXX]κατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςκατα·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβαλουσωνκαταβαλουντωνκατα·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνκατα·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλουμενηκαταβαλουμενεκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomκαταβαλουμενοςκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accκαταβαλουμενηνκαταβαλουμενονκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datκαταβαλουμενῃκαταβαλουμενῳκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genκαταβαλουμενηςκαταβαλουμενουκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocκαταβαλουμεναικαταβαλουμενοικαταβαλουμενακατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αικατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οικατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accκαταβαλουμεναςκαταβαλουμενουςκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datκαταβαλουμεναιςκαταβαλουμενοιςκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genκαταβαλουμενωνκαταβαλουμενωνκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνκατα·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβαλακατα·ε·βαλ·[σ]ακατεβαλαμηνκατα·ε·βαλ·[σ]αμην
2ndκατεβαλαςκατα·ε·βαλ·[σ]αςκατεβαλωκατα·ε·βαλ·[σ]ω
3rdκατεβαλεν[LXX], κατεβαλε[LXX]κατα·ε·βαλ·[σ]ε(ν)κατεβαλατοκατα·ε·βαλ·[σ]ατο
Pl1stκατεβαλαμενκατα·ε·βαλ·[σ]αμενκατεβαλαμεθακατα·ε·βαλ·[σ]αμεθα
2ndκατεβαλατεκατα·ε·βαλ·[σ]ατεκατεβαλασθεκατα·ε·βαλ·[σ]ασθε
3rdκατεβαλανκατα·ε·βαλ·[σ]ανκατεβαλαντοκατα·ε·βαλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλω[LXX]κατα·βαλ·[σ]ωκαταβαλωμαικατα·βαλ·[σ]ωμαι
2ndκαταβαλῃς[LXX]κατα·βαλ·[σ]ῃςκαταβαλῃ[LXX]κατα·βαλ·[σ]ῃ
3rdκαταβαλῃ[LXX]κατα·βαλ·[σ]ῃκαταβαληταικατα·βαλ·[σ]ηται
Pl1stκαταβαλωμενκατα·βαλ·[σ]ωμενκαταβαλωμεθακατα·βαλ·[σ]ωμεθα
2ndκαταβαλητεκατα·βαλ·[σ]ητεκαταβαλησθεκατα·βαλ·[σ]ησθε
3rdκαταβαλωσιν, καταβαλωσικατα·βαλ·[σ]ωσι(ν)καταβαλωνταικατα·βαλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλαιμικατα·βαλ·[σ]αιμικαταβαλαιμηνκατα·βαλ·[σ]αιμην
2ndκαταβαλαις, καταβαλειαςκατα·βαλ·[σ]αις, κατα·βαλ·[σ]ειας classicalκαταβαλαιοκατα·βαλ·[σ]αιο
3rdκαταβαλαι, καταβαλειεκατα·βαλ·[σ]αι, κατα·βαλ·[σ]ειε classicalκαταβαλαιτοκατα·βαλ·[σ]αιτο
Pl1stκαταβαλαιμενκατα·βαλ·[σ]αιμενκαταβαλαιμεθακατα·βαλ·[σ]αιμεθα
2ndκαταβαλαιτεκατα·βαλ·[σ]αιτεκαταβαλαισθεκατα·βαλ·[σ]αισθε
3rdκαταβαλαιεν, καταβαλαισαν, καταβαλειαν, καταβαλειενκατα·βαλ·[σ]αιεν, κατα·βαλ·[σ]αισαν alt, κατα·βαλ·[σ]ειαν classical, κατα·βαλ·[σ]ειεν classicalκαταβαλαιντοκατα·βαλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβαλονκατα·βαλ·[σ]ονκαταβαλαικατα·βαλ·[σ]αι
3rdκαταβαλατωκατα·βαλ·[σ]ατωκαταβαλασθωκατα·βαλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndκαταβαλατεκατα·βαλ·[σ]ατεκαταβαλασθεκατα·βαλ·[σ]ασθε
3rdκαταβαλατωσαν, καταβαλαντωνκατα·βαλ·[σ]ατωσαν, κατα·βαλ·[σ]αντων classicalκαταβαλασθωσαν, καταβαλασθωνκατα·βαλ·[σ]ασθωσαν, κατα·βαλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβαλαι​κατα·βαλ·[σ]αι​καταβαλασθαι​κατα·βαλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλασακαταβαλαςκαταβαλανκατα·βαλ·[σ]ασ·ακατα·βαλ·[σ]α[ντ]·ςκατα·βαλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accκαταβαλασανκαταβαλαντακατα·βαλ·[σ]ασ·ανκατα·βαλ·[σ]αντ·α
Datκαταβαλασῃκαταβαλαντικατα·βαλ·[σ]ασ·ῃκατα·βαλ·[σ]αντ·ι
Genκαταβαλασηςκαταβαλαντοςκατα·βαλ·[σ]ασ·ηςκατα·βαλ·[σ]αντ·ος
PlVocκαταβαλασαικαταβαλαντεςκαταβαλαντακατα·βαλ·[σ]ασ·αικατα·βαλ·[σ]αντ·εςκατα·βαλ·[σ]αντ·α
Nom
Accκαταβαλασαςκαταβαλανταςκατα·βαλ·[σ]ασ·αςκατα·βαλ·[σ]αντ·ας
Datκαταβαλασαιςκαταβαλασι, καταβαλασινκατα·βαλ·[σ]ασ·αιςκατα·βαλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genκαταβαλασωνκαταβαλαντωνκατα·βαλ·[σ]ασ·ωνκατα·βαλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλαμενηκαταβαλαμενεκατα·βαλ·[σ]αμεν·ηκατα·βαλ·[σ]αμεν·ε
Nomκαταβαλαμενοςκατα·βαλ·[σ]αμεν·ος
Accκαταβαλαμενηνκαταβαλαμενονκατα·βαλ·[σ]αμεν·ηνκατα·βαλ·[σ]αμεν·ον
Datκαταβαλαμενῃκαταβαλαμενῳκατα·βαλ·[σ]αμεν·ῃκατα·βαλ·[σ]αμεν·ῳ
Genκαταβαλαμενηςκαταβαλαμενουκατα·βαλ·[σ]αμεν·ηςκατα·βαλ·[σ]αμεν·ου
PlVocκαταβαλαμεναικαταβαλαμενοικαταβαλαμενακατα·βαλ·[σ]αμεν·αικατα·βαλ·[σ]αμεν·οικατα·βαλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accκαταβαλαμεναςκαταβαλαμενουςκατα·βαλ·[σ]αμεν·αςκατα·βαλ·[σ]αμεν·ους
Datκαταβαλαμεναιςκαταβαλαμενοιςκατα·βαλ·[σ]αμεν·αιςκατα·βαλ·[σ]αμεν·οις
Genκαταβαλαμενωνκαταβαλαμενωνκατα·βαλ·[σ]αμεν·ωνκατα·βαλ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβαλον[LXX]κατα·ε·βαλ·ονκατεβαλομηνκατα·ε·βαλ·ομην
2ndκατεβαλες[LXX]κατα·ε·βαλ·εςκατεβαλουκατα·ε·βαλ·ου
3rdκατεβαλεν[LXX], κατεβαλε[LXX]κατα·ε·βαλ·ε(ν)κατεβαλετοκατα·ε·βαλ·ετο
Pl1stκατεβαλομενκατα·ε·βαλ·ομενκατεβαλομεθακατα·ε·βαλ·ομεθα
2ndκατεβαλετεκατα·ε·βαλ·ετεκατεβαλεσθεκατα·ε·βαλ·εσθε
3rdκατεβαλον[LXX], κατεβαλοσανκατα·ε·βαλ·ον, κατα·ε·βαλ·οσαν altκατεβαλοντοκατα·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλω[LXX]κατα·βαλ·ωκαταβαλωμαικατα·βαλ·ωμαι
2ndκαταβαλῃς[LXX]κατα·βαλ·ῃςκαταβαλῃ[LXX]κατα·βαλ·ῃ
3rdκαταβαλῃ[LXX]κατα·βαλ·ῃκαταβαληταικατα·βαλ·ηται
Pl1stκαταβαλωμενκατα·βαλ·ωμενκαταβαλωμεθακατα·βαλ·ωμεθα
2ndκαταβαλητεκατα·βαλ·ητεκαταβαλησθεκατα·βαλ·ησθε
3rdκαταβαλωσιν, καταβαλωσικατα·βαλ·ωσι(ν)καταβαλωνταικατα·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβαλοιμικατα·βαλ·οιμικαταβαλοιμηνκατα·βαλ·οιμην
2ndκαταβαλοιςκατα·βαλ·οιςκαταβαλοιοκατα·βαλ·οιο
3rdκαταβαλοικατα·βαλ·οικαταβαλοιτοκατα·βαλ·οιτο
Pl1stκαταβαλοιμενκατα·βαλ·οιμενκαταβαλοιμεθακατα·βαλ·οιμεθα
2ndκαταβαλοιτεκατα·βαλ·οιτεκαταβαλοισθεκατα·βαλ·οισθε
3rdκαταβαλοιεν, καταβαλοισανκατα·βαλ·οιεν, κατα·βαλ·οισαν altκαταβαλοιντοκατα·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβαλε[LXX]κατα·βαλ·εκαταβαλουκατα·βαλ·ου
3rdκαταβαλετωκατα·βαλ·ετωκαταβαλεσθωκατα·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndκαταβαλετεκατα·βαλ·ετεκαταβαλεσθεκατα·βαλ·εσθε
3rdκαταβαλετωσαν, καταβαλοντωνκατα·βαλ·ετωσαν, κατα·βαλ·οντων classicalκαταβαλεσθωσαν, καταβαλεσθωνκατα·βαλ·εσθωσαν, κατα·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβαλειν[LXX]​κατα·βαλ·εινκαταβαλεσθαι​κατα·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλουσακαταβαλονκατα·βαλ·ουσ·ακατα·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταβαλωνκατα·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβαλουσανκαταβαλοντακατα·βαλ·ουσ·ανκατα·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datκαταβαλουσῃκαταβαλοντικατα·βαλ·ουσ·ῃκατα·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταβαλουσηςκαταβαλοντοςκατα·βαλ·ουσ·ηςκατα·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβαλουσαικαταβαλοντεςκαταβαλοντακατα·βαλ·ουσ·αικατα·βαλ·ο[υ]ντ·εςκατα·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβαλουσαςκαταβαλονταςκατα·βαλ·ουσ·αςκατα·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταβαλουσαιςκαταβαλουσι[LXX], καταβαλουσιν[LXX]κατα·βαλ·ουσ·αιςκατα·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβαλουσωνκαταβαλοντωνκατα·βαλ·ουσ·ωνκατα·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβαλομενηκαταβαλομενεκατα·βαλ·ομεν·ηκατα·βαλ·ομεν·ε
Nomκαταβαλομενοςκατα·βαλ·ομεν·ος
Accκαταβαλομενηνκαταβαλομενονκατα·βαλ·ομεν·ηνκατα·βαλ·ομεν·ον
Datκαταβαλομενῃκαταβαλομενῳκατα·βαλ·ομεν·ῃκατα·βαλ·ομεν·ῳ
Genκαταβαλομενηςκαταβαλομενουκατα·βαλ·ομεν·ηςκατα·βαλ·ομεν·ου
PlVocκαταβαλομεναικαταβαλομενοικαταβαλομενακατα·βαλ·ομεν·αικατα·βαλ·ομεν·οικατα·βαλ·ομεν·α
Nom
Accκαταβαλομεναςκαταβαλομενουςκατα·βαλ·ομεν·αςκατα·βαλ·ομεν·ους
Datκαταβαλομεναιςκαταβαλομενοιςκατα·βαλ·ομεν·αιςκατα·βαλ·ομεν·οις
Genκαταβαλομενωνκαταβαλομενωνκατα·βαλ·ομεν·ωνκατα·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβληκακατα·βεβλη·κακαταβεβλημαικατα·βεβλη·μαι
2ndκαταβεβληκας, καταβεβληκεςκατα·βεβλη·κας, κατα·βεβλη·κες altκαταβεβλησαικατα·βεβλη·σαι
3rdκαταβεβληκεν[LXX], καταβεβληκεκατα·βεβλη·κε(ν), κατα·βεβλη·κε(ν)καταβεβληταικατα·βεβλη·ται
Pl1stκαταβεβληκαμενκατα·βεβλη·καμενκαταβεβλημεθακατα·βεβλη·μεθα
2ndκαταβεβληκατεκατα·βεβλη·κατεκαταβεβλησθεκατα·βεβλη·σθε
3rdκαταβεβληκασιν, καταβεβληκασι, καταβεβληκανκατα·βεβλη·κασι(ν), κατα·βεβλη·καν altκαταβεβληνταικατα·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβλησομαικατα·βεβλη·σομαι
2ndκαταβεβλησῃ, καταβεβλησεικατα·βεβλη·σῃ, κατα·βεβλη·σει classical
3rdκαταβεβλησεταικατα·βεβλη·σεται
Pl1stκαταβεβλησομεθακατα·βεβλη·σομεθα
2ndκαταβεβλησεσθεκατα·βεβλη·σεσθε
3rdκαταβεβλησονταικατα·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβληκωκατα·βεβλη·κω
2ndκαταβεβληκῃςκατα·βεβλη·κῃς
3rdκαταβεβληκῃκατα·βεβλη·κῃ
Pl1stκαταβεβληκωμενκατα·βεβλη·κωμεν
2ndκαταβεβληκητεκατα·βεβλη·κητε
3rdκαταβεβληκωσιν, καταβεβληκωσικατα·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβληκοιμι, καταβεβληκοιηνκατα·βεβλη·κοιμι, κατα·βεβλη·κοιην classical
2ndκαταβεβληκοις, καταβεβληκοιηςκατα·βεβλη·κοις, κατα·βεβλη·κοιης classical
3rdκαταβεβληκοι, καταβεβληκοιηκατα·βεβλη·κοι, κατα·βεβλη·κοιη classical
Pl1stκαταβεβληκοιμενκατα·βεβλη·κοιμεν
2ndκαταβεβληκοιτεκατα·βεβλη·κοιτε
3rdκαταβεβληκοιενκατα·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβλησοιμηνκατα·βεβλη·σοιμην
2ndκαταβεβλησοιοκατα·βεβλη·σοιο
3rdκαταβεβλησοιτοκατα·βεβλη·σοιτο
Pl1stκαταβεβλησοιμεθακατα·βεβλη·σοιμεθα
2ndκαταβεβλησοισθεκατα·βεβλη·σοισθε
3rdκαταβεβλησοιντοκατα·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβεβληκεκατα·βεβλη·κεκαταβεβλησοκατα·βεβλη·σο
3rdκαταβεβληκετωκατα·βεβλη·κετωκαταβεβλησθωκατα·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndκαταβεβληκετεκατα·βεβλη·κετεκαταβεβλησθεκατα·βεβλη·σθε
3rdκαταβεβληκετωσανκατα·βεβλη·κετωσανκαταβεβλησθωσαν, καταβεβλησθωνκατα·βεβλη·σθωσαν, κατα·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβεβληκεναι​κατα·βεβλη·κεναι​καταβεβλησθαι​κατα·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβεβλησεσθαι​κατα·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβεβληκυιακαταβεβληκοςκατα·βεβλη·κυι·ακατα·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomκαταβεβληκωςκατα·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accκαταβεβληκυιανκαταβεβληκοτακατα·βεβλη·κυι·ανκατα·βεβλη·κοτ·α
Datκαταβεβληκυιᾳκαταβεβληκοτικατα·βεβλη·κυι·ᾳκατα·βεβλη·κοτ·ι
Genκαταβεβληκυιαςκαταβεβληκοτοςκατα·βεβλη·κυι·αςκατα·βεβλη·κοτ·ος
PlVocκαταβεβληκυιαικαταβεβληκοτεςκαταβεβληκοτακατα·βεβλη·κυι·αικατα·βεβλη·κοτ·εςκατα·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accκαταβεβληκυιαςκαταβεβληκοταςκατα·βεβλη·κυι·αςκατα·βεβλη·κοτ·ας
Datκαταβεβληκυιαιςκαταβεβληκοσι, καταβεβληκοσινκατα·βεβλη·κυι·αιςκατα·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genκαταβεβληκυιωνκαταβεβληκοτωνκατα·βεβλη·κυι·ωνκατα·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβεβλημενη[LXX]καταβεβλημενεκατα·βεβλη·μεν·ηκατα·βεβλη·μεν·ε
Nomκαταβεβλημενοςκατα·βεβλη·μεν·ος
Accκαταβεβλημενηνκαταβεβλημενονκατα·βεβλη·μεν·ηνκατα·βεβλη·μεν·ον
Datκαταβεβλημενῃκαταβεβλημενῳκατα·βεβλη·μεν·ῃκατα·βεβλη·μεν·ῳ
Genκαταβεβλημενηςκαταβεβλημενουκατα·βεβλη·μεν·ηςκατα·βεβλη·μεν·ου
PlVocκαταβεβλημεναικαταβεβλημενοικαταβεβλημενακατα·βεβλη·μεν·αικατα·βεβλη·μεν·οικατα·βεβλη·μεν·α
Nom
Accκαταβεβλημεναςκαταβεβλημενουςκατα·βεβλη·μεν·αςκατα·βεβλη·μεν·ους
Datκαταβεβλημεναιςκαταβεβλημενοιςκατα·βεβλη·μεν·αιςκατα·βεβλη·μεν·οις
Genκαταβεβλημενωνκαταβεβλημενωνκατα·βεβλη·μεν·ωνκατα·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβεβληκειν, κατεβεβληκηκατα·ε·βεβλη·κειν, κατα·ε·βεβλη·κη classicalκατεβεβλημηνκατα·ε·βεβλη·μην
2ndκατεβεβληκεις, κατεβεβληκηςκατα·ε·βεβλη·κεις, κατα·ε·βεβλη·κης classicalκατεβεβλησοκατα·ε·βεβλη·σο
3rdκατεβεβληκεικατα·ε·βεβλη·κεικατεβεβλητοκατα·ε·βεβλη·το
Pl1stκατεβεβληκειμεν, κατεβεβληκεμενκατα·ε·βεβλη·κειμεν, κατα·ε·βεβλη·κεμεν classicalκατεβεβλημεθακατα·ε·βεβλη·μεθα
2ndκατεβεβληκειτε, κατεβεβληκετεκατα·ε·βεβλη·κειτε, κατα·ε·βεβλη·κετε classicalκατεβεβλησθεκατα·ε·βεβλη·σθε
3rdκατεβεβληκεισαν, κατεβεβληκεσανκατα·ε·βεβλη·κεισαν, κατα·ε·βεβλη·κεσαν classicalκατεβεβληντοκατα·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβεβληκειν, καταβεβληκηκατα·[ε]·βεβλη·κειν, κατα·[ε]·βεβλη·κη classicalκαταβεβλημηνκατα·[ε]·βεβλη·μην
2ndκαταβεβληκεις, καταβεβληκηςκατα·[ε]·βεβλη·κεις, κατα·[ε]·βεβλη·κης classicalκαταβεβλησοκατα·[ε]·βεβλη·σο
3rdκαταβεβληκεικατα·[ε]·βεβλη·κεικαταβεβλητοκατα·[ε]·βεβλη·το
Pl1stκαταβεβληκειμεν, καταβεβληκεμενκατα·[ε]·βεβλη·κειμεν, κατα·[ε]·βεβλη·κεμεν classicalκαταβεβλημεθακατα·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndκαταβεβληκειτε, καταβεβληκετεκατα·[ε]·βεβλη·κειτε, κατα·[ε]·βεβλη·κετε classicalκαταβεβλησθεκατα·[ε]·βεβλη·σθε
3rdκαταβεβληκεισαν, καταβεβληκεσανκατα·[ε]·βεβλη·κεισαν, κατα·[ε]·βεβλη·κεσαν classicalκαταβεβληντοκατα·[ε]·βεβλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκατεβληθηνκατα·ε·βλη·θην
2ndκατεβληθηςκατα·ε·βλη·θης
3rdκατεβληθηκατα·ε·βλη·θη
Pl1stκατεβληθημενκατα·ε·βλη·θημεν
2ndκατεβληθητεκατα·ε·βλη·θητε
3rdκατεβληθησανκατα·ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβληθησομαικατα·βλη·θησομαι
2ndκαταβληθησῃ, καταβληθησεικατα·βλη·θησῃ, κατα·βλη·θησει classical
3rdκαταβληθησεταικατα·βλη·θησεται
Pl1stκαταβληθησομεθακατα·βλη·θησομεθα
2ndκαταβληθησεσθεκατα·βλη·θησεσθε
3rdκαταβληθησονταικατα·βλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβληθωκατα·βλη·θω
2ndκαταβληθῃςκατα·βλη·θῃς
3rdκαταβληθῃκατα·βλη·θῃ
Pl1stκαταβληθωμενκατα·βλη·θωμεν
2ndκαταβληθητεκατα·βλη·θητε
3rdκαταβληθωσιν, καταβληθωσικατα·βλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβληθειηνκατα·βλη·θειην
2ndκαταβληθειηςκατα·βλη·θειης
3rdκαταβληθειηκατα·βλη·θειη
Pl1stκαταβληθειημεν, καταβληθειμενκατα·βλη·θειημεν, κατα·βλη·θειμεν classical
2ndκαταβληθειητε, καταβληθειτεκατα·βλη·θειητε, κατα·βλη·θειτε classical
3rdκαταβληθειησαν, καταβληθειενκατα·βλη·θειησαν, κατα·βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαταβληθησοιμηνκατα·βλη·θησοιμην
2ndκαταβληθησοιοκατα·βλη·θησοιο
3rdκαταβληθησοιτοκατα·βλη·θησοιτο
Pl1stκαταβληθησοιμεθακατα·βλη·θησοιμεθα
2ndκαταβληθησοισθεκατα·βλη·θησοισθε
3rdκαταβληθησοιντοκατα·βλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβληθητικατα·βλη·θητι
3rdκαταβληθητωκατα·βλη·θητω
Pl1st
2ndκαταβληθητεκατα·βλη·θητε
3rdκαταβληθητωσαν, καταβληθεντωνκατα·βλη·θητωσαν, κατα·βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καταβληθηναι​κατα·βλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καταβληθησεσθαι​κατα·βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβληθεισακαταβληθεις[LXX]καταβληθενκατα·βλη·θεισ·ακατα·βλη·θει[ντ]·ςκατα·βλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαταβληθεισανκαταβληθεντακατα·βλη·θεισ·ανκατα·βλη·θε[ι]ντ·α
Datκαταβληθεισῃκαταβληθεντικατα·βλη·θεισ·ῃκατα·βλη·θε[ι]ντ·ι
Genκαταβληθεισηςκαταβληθεντοςκατα·βλη·θεισ·ηςκατα·βλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαταβληθεισαικαταβληθεντεςκαταβληθεντακατα·βλη·θεισ·αικατα·βλη·θε[ι]ντ·εςκατα·βλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαταβληθεισαςκαταβληθενταςκατα·βλη·θεισ·αςκατα·βλη·θε[ι]ντ·ας
Datκαταβληθεισαιςκαταβληθεισι, καταβληθεισινκατα·βλη·θεισ·αιςκατα·βλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαταβληθεισωνκαταβληθεντωνκατα·βλη·θεισ·ωνκατα·βλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβληθησομενηκαταβληθησομενεκατα·βλη·θησομεν·ηκατα·βλη·θησομεν·ε
Nomκαταβληθησομενοςκατα·βλη·θησομεν·ος
Accκαταβληθησομενηνκαταβληθησομενονκατα·βλη·θησομεν·ηνκατα·βλη·θησομεν·ον
Datκαταβληθησομενῃκαταβληθησομενῳκατα·βλη·θησομεν·ῃκατα·βλη·θησομεν·ῳ
Genκαταβληθησομενηςκαταβληθησομενουκατα·βλη·θησομεν·ηςκατα·βλη·θησομεν·ου
PlVocκαταβληθησομεναικαταβληθησομενοικαταβληθησομενακατα·βλη·θησομεν·αικατα·βλη·θησομεν·οικατα·βλη·θησομεν·α
Nom
Accκαταβληθησομεναςκαταβληθησομενουςκατα·βλη·θησομεν·αςκατα·βλη·θησομεν·ους
Datκαταβληθησομεναιςκαταβληθησομενοιςκατα·βλη·θησομεν·αιςκατα·βλη·θησομεν·οις
Genκαταβληθησομενωνκαταβληθησομενωνκατα·βλη·θησομεν·ωνκατα·βλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:23:49 EST