καταβραβευω • KATABRABEUW • katabrabeuō

Search: καταβραβευετω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταβραβευετωκαταβραβεύωκατα·βραβευ·ετωpres act imp 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καταβραβευετωκαταβραβεύωκατα·βραβευ·ετωpres act imp 3rd sg

κατα·βραβεύω (κατα+βραβευ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβραβευωκατα·βραβευ·ωκαταβραβευομαικατα·βραβευ·ομαι
2ndκαταβραβευειςκατα·βραβευ·ειςκαταβραβευῃ, καταβραβευει, καταβραβευεσαικατα·βραβευ·ῃ, κατα·βραβευ·ει classical, κατα·βραβευ·εσαι alt
3rdκαταβραβευεικατα·βραβευ·εικαταβραβευεταικατα·βραβευ·εται
Pl1stκαταβραβευομενκατα·βραβευ·ομενκαταβραβευομεθακατα·βραβευ·ομεθα
2ndκαταβραβευετεκατα·βραβευ·ετεκαταβραβευεσθεκατα·βραβευ·εσθε
3rdκαταβραβευουσιν, καταβραβευουσικατα·βραβευ·ουσι(ν)καταβραβευονταικατα·βραβευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβραβευωκατα·βραβευ·ωκαταβραβευωμαικατα·βραβευ·ωμαι
2ndκαταβραβευῃςκατα·βραβευ·ῃςκαταβραβευῃκατα·βραβευ·ῃ
3rdκαταβραβευῃκατα·βραβευ·ῃκαταβραβευηταικατα·βραβευ·ηται
Pl1stκαταβραβευωμενκατα·βραβευ·ωμενκαταβραβευωμεθακατα·βραβευ·ωμεθα
2ndκαταβραβευητεκατα·βραβευ·ητεκαταβραβευησθεκατα·βραβευ·ησθε
3rdκαταβραβευωσιν, καταβραβευωσικατα·βραβευ·ωσι(ν)καταβραβευωνταικατα·βραβευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαταβραβευοιμικατα·βραβευ·οιμικαταβραβευοιμηνκατα·βραβευ·οιμην
2ndκαταβραβευοιςκατα·βραβευ·οιςκαταβραβευοιοκατα·βραβευ·οιο
3rdκαταβραβευοικατα·βραβευ·οικαταβραβευοιτοκατα·βραβευ·οιτο
Pl1stκαταβραβευοιμενκατα·βραβευ·οιμενκαταβραβευοιμεθακατα·βραβευ·οιμεθα
2ndκαταβραβευοιτεκατα·βραβευ·οιτεκαταβραβευοισθεκατα·βραβευ·οισθε
3rdκαταβραβευοιεν, καταβραβευοισανκατα·βραβευ·οιεν, κατα·βραβευ·οισαν altκαταβραβευοιντοκατα·βραβευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαταβραβευεκατα·βραβευ·εκαταβραβευουκατα·βραβευ·ου
3rdκαταβραβευετω[GNT]κατα·βραβευ·ετωκαταβραβευεσθωκατα·βραβευ·εσθω
Pl1st
2ndκαταβραβευετεκατα·βραβευ·ετεκαταβραβευεσθεκατα·βραβευ·εσθε
3rdκαταβραβευετωσαν, καταβραβευοντωνκατα·βραβευ·ετωσαν, κατα·βραβευ·οντων classicalκαταβραβευεσθωσαν, καταβραβευεσθωνκατα·βραβευ·εσθωσαν, κατα·βραβευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καταβραβευειν​κατα·βραβευ·ειν​καταβραβευεσθαι​κατα·βραβευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβραβευουσακαταβραβευονκατα·βραβευ·ουσ·ακατα·βραβευ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαταβραβευωνκατα·βραβευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαταβραβευουσανκαταβραβευοντακατα·βραβευ·ουσ·ανκατα·βραβευ·ο[υ]ντ·α
Datκαταβραβευουσῃκαταβραβευοντικατα·βραβευ·ουσ·ῃκατα·βραβευ·ο[υ]ντ·ι
Genκαταβραβευουσηςκαταβραβευοντοςκατα·βραβευ·ουσ·ηςκατα·βραβευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαταβραβευουσαικαταβραβευοντεςκαταβραβευοντακατα·βραβευ·ουσ·αικατα·βραβευ·ο[υ]ντ·εςκατα·βραβευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαταβραβευουσαςκαταβραβευονταςκατα·βραβευ·ουσ·αςκατα·βραβευ·ο[υ]ντ·ας
Datκαταβραβευουσαιςκαταβραβευουσι, καταβραβευουσινκατα·βραβευ·ουσ·αιςκατα·βραβευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαταβραβευουσωνκαταβραβευοντωνκατα·βραβευ·ουσ·ωνκατα·βραβευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαταβραβευομενηκαταβραβευομενεκατα·βραβευ·ομεν·ηκατα·βραβευ·ομεν·ε
Nomκαταβραβευομενοςκατα·βραβευ·ομεν·ος
Accκαταβραβευομενηνκαταβραβευομενονκατα·βραβευ·ομεν·ηνκατα·βραβευ·ομεν·ον
Datκαταβραβευομενῃκαταβραβευομενῳκατα·βραβευ·ομεν·ῃκατα·βραβευ·ομεν·ῳ
Genκαταβραβευομενηςκαταβραβευομενουκατα·βραβευ·ομεν·ηςκατα·βραβευ·ομεν·ου
PlVocκαταβραβευομεναικαταβραβευομενοικαταβραβευομενακατα·βραβευ·ομεν·αικατα·βραβευ·ομεν·οικατα·βραβευ·ομεν·α
Nom
Accκαταβραβευομεναςκαταβραβευομενουςκατα·βραβευ·ομεν·αςκατα·βραβευ·ομεν·ους
Datκαταβραβευομεναιςκαταβραβευομενοιςκατα·βραβευ·ομεν·αιςκατα·βραβευ·ομεν·οις
Genκαταβραβευομενωνκαταβραβευομενωνκατα·βραβευ·ομεν·ωνκατα·βραβευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατεβραβευονκατα·ε·βραβευ·ονκατεβραβευομηνκατα·ε·βραβευ·ομην
2ndκατεβραβευεςκατα·ε·βραβευ·εςκατεβραβευουκατα·ε·βραβευ·ου
3rdκατεβραβευεν, κατεβραβευεκατα·ε·βραβευ·ε(ν)κατεβραβευετοκατα·ε·βραβευ·ετο
Pl1stκατεβραβευομενκατα·ε·βραβευ·ομενκατεβραβευομεθακατα·ε·βραβευ·ομεθα
2ndκατεβραβευετεκατα·ε·βραβευ·ετεκατεβραβευεσθεκατα·ε·βραβευ·εσθε
3rdκατεβραβευον, κατεβραβευοσανκατα·ε·βραβευ·ον, κατα·ε·βραβευ·οσαν altκατεβραβευοντοκατα·ε·βραβευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 14:03:51 EST