καρτερεω • KARTEREW • kartereō

Search: καρτεροις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καρτεροιςκαρτερέωκαρτερ(ε)·οιςpres act opt 2nd sg

καρτερέω (καρτερ(ε)-, καρτερη·σ-, καρτερη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτερωκαρτερ(ε)·ωκαρτερουμαικαρτερ(ε)·ομαι
2ndκαρτερειςκαρτερ(ε)·ειςκαρτερῃ, καρτερει[LXX], καρτερεισαικαρτερ(ε)·ῃ, καρτερ(ε)·ει classical, καρτερ(ε)·εσαι alt
3rdκαρτερει[LXX]καρτερ(ε)·εικαρτερειταικαρτερ(ε)·εται
Pl1stκαρτερουμενκαρτερ(ε)·ομενκαρτερουμεθακαρτερ(ε)·ομεθα
2ndκαρτερειτεκαρτερ(ε)·ετεκαρτερεισθεκαρτερ(ε)·εσθε
3rdκαρτερουσιν, καρτερουσικαρτερ(ε)·ουσι(ν)καρτερουνταικαρτερ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτερωκαρτερ(ε)·ωκαρτερωμαικαρτερ(ε)·ωμαι
2ndκαρτερῃςκαρτερ(ε)·ῃςκαρτερῃκαρτερ(ε)·ῃ
3rdκαρτερῃκαρτερ(ε)·ῃκαρτερηταικαρτερ(ε)·ηται
Pl1stκαρτερωμενκαρτερ(ε)·ωμενκαρτερωμεθακαρτερ(ε)·ωμεθα
2ndκαρτερητεκαρτερ(ε)·ητεκαρτερησθεκαρτερ(ε)·ησθε
3rdκαρτερωσιν, καρτερωσικαρτερ(ε)·ωσι(ν)καρτερωνταικαρτερ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτεροιμικαρτερ(ε)·οιμικαρτεροιμηνκαρτερ(ε)·οιμην
2ndκαρτεροις[LXX]καρτερ(ε)·οιςκαρτεροιοκαρτερ(ε)·οιο
3rdκαρτεροι[LXX]καρτερ(ε)·οικαρτεροιτοκαρτερ(ε)·οιτο
Pl1stκαρτεροιμενκαρτερ(ε)·οιμενκαρτεροιμεθακαρτερ(ε)·οιμεθα
2ndκαρτεροιτεκαρτερ(ε)·οιτεκαρτεροισθεκαρτερ(ε)·οισθε
3rdκαρτεροιεν, καρτεροισανκαρτερ(ε)·οιεν, καρτερ(ε)·οισαν altκαρτεροιντοκαρτερ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαρτερει[LXX]καρτερ(ε)·εκαρτερουκαρτερ(ε)·ου
3rdκαρτερειτωκαρτερ(ε)·ετωκαρτερεισθωκαρτερ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαρτερειτεκαρτερ(ε)·ετεκαρτερεισθεκαρτερ(ε)·εσθε
3rdκαρτερειτωσαν, καρτερουντωνκαρτερ(ε)·ετωσαν, καρτερ(ε)·οντων classicalκαρτερεισθωσαν, καρτερεισθωνκαρτερ(ε)·εσθωσαν, καρτερ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καρτερειν​καρτερ(ε)·ειν​καρτερεισθαι​καρτερ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρτερουσακαρτερουνκαρτερ(ε)·ουσ·ακαρτερ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαρτερων[LXX]καρτερ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαρτερουσανκαρτερουντακαρτερ(ε)·ουσ·ανκαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαρτερουσῃκαρτερουντικαρτερ(ε)·ουσ·ῃκαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαρτερουσηςκαρτερουντοςκαρτερ(ε)·ουσ·ηςκαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαρτερουσαικαρτερουντεςκαρτερουντακαρτερ(ε)·ουσ·αικαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·εςκαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαρτερουσαςκαρτερουνταςκαρτερ(ε)·ουσ·αςκαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαρτερουσαιςκαρτερουσι, καρτερουσινκαρτερ(ε)·ουσ·αιςκαρτερ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαρτερουσωνκαρτερουντωνκαρτερ(ε)·ουσ·ωνκαρτερ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρτερουμενηκαρτερουμενεκαρτερ(ε)·ομεν·ηκαρτερ(ε)·ομεν·ε
Nomκαρτερουμενοςκαρτερ(ε)·ομεν·ος
Accκαρτερουμενηνκαρτερουμενονκαρτερ(ε)·ομεν·ηνκαρτερ(ε)·ομεν·ον
Datκαρτερουμενῃκαρτερουμενῳκαρτερ(ε)·ομεν·ῃκαρτερ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαρτερουμενηςκαρτερουμενουκαρτερ(ε)·ομεν·ηςκαρτερ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαρτερουμεναικαρτερουμενοικαρτερουμενακαρτερ(ε)·ομεν·αικαρτερ(ε)·ομεν·οικαρτερ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαρτερουμεναςκαρτερουμενουςκαρτερ(ε)·ομεν·αςκαρτερ(ε)·ομεν·ους
Datκαρτερουμεναιςκαρτερουμενοιςκαρτερ(ε)·ομεν·αιςκαρτερ(ε)·ομεν·οις
Genκαρτερουμενωνκαρτερουμενωνκαρτερ(ε)·ομεν·ωνκαρτερ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαρτερουνε·καρτερ(ε)·ονεκαρτερουμηνε·καρτερ(ε)·ομην
2ndεκαρτερειςε·καρτερ(ε)·εςεκαρτερουε·καρτερ(ε)·ου
3rdεκαρτερειε·καρτερ(ε)·εεκαρτερειτοε·καρτερ(ε)·ετο
Pl1stεκαρτερουμενε·καρτερ(ε)·ομενεκαρτερουμεθαε·καρτερ(ε)·ομεθα
2ndεκαρτερειτεε·καρτερ(ε)·ετεεκαρτερεισθεε·καρτερ(ε)·εσθε
3rdεκαρτερουν, εκαρτερουσανε·καρτερ(ε)·ον, ε·καρτερ(ε)·οσαν altεκαρτερουντοε·καρτερ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτερησωκαρτερη·σωκαρτερησομαικαρτερη·σομαι
2ndκαρτερησεις[LXX]καρτερη·σειςκαρτερησῃ[LXX], καρτερησει, καρτερησεσαικαρτερη·σῃ, καρτερη·σει classical, καρτερη·σεσαι alt
3rdκαρτερησεικαρτερη·σεικαρτερησεταικαρτερη·σεται
Pl1stκαρτερησομενκαρτερη·σομενκαρτερησομεθακαρτερη·σομεθα
2ndκαρτερησετεκαρτερη·σετεκαρτερησεσθεκαρτερη·σεσθε
3rdκαρτερησουσιν, καρτερησουσικαρτερη·σουσι(ν)καρτερησονταικαρτερη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτερησοιμικαρτερη·σοιμικαρτερησοιμηνκαρτερη·σοιμην
2ndκαρτερησοιςκαρτερη·σοιςκαρτερησοιοκαρτερη·σοιο
3rdκαρτερησοικαρτερη·σοικαρτερησοιτοκαρτερη·σοιτο
Pl1stκαρτερησοιμενκαρτερη·σοιμενκαρτερησοιμεθακαρτερη·σοιμεθα
2ndκαρτερησοιτεκαρτερη·σοιτεκαρτερησοισθεκαρτερη·σοισθε
3rdκαρτερησοιενκαρτερη·σοιενκαρτερησοιντοκαρτερη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καρτερησειν​καρτερη·σειν​καρτερησεσθαι​καρτερη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρτερησουσακαρτερησον[LXX]καρτερη·σουσ·ακαρτερη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαρτερησωνκαρτερη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαρτερησουσανκαρτερησοντακαρτερη·σουσ·ανκαρτερη·σο[υ]ντ·α
Datκαρτερησουσῃκαρτερησοντικαρτερη·σουσ·ῃκαρτερη·σο[υ]ντ·ι
Genκαρτερησουσηςκαρτερησοντοςκαρτερη·σουσ·ηςκαρτερη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαρτερησουσαικαρτερησοντεςκαρτερησοντακαρτερη·σουσ·αικαρτερη·σο[υ]ντ·εςκαρτερη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαρτερησουσαςκαρτερησονταςκαρτερη·σουσ·αςκαρτερη·σο[υ]ντ·ας
Datκαρτερησουσαιςκαρτερησουσι, καρτερησουσινκαρτερη·σουσ·αιςκαρτερη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαρτερησουσωνκαρτερησοντωνκαρτερη·σουσ·ωνκαρτερη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρτερησομενηκαρτερησομενεκαρτερη·σομεν·ηκαρτερη·σομεν·ε
Nomκαρτερησομενοςκαρτερη·σομεν·ος
Accκαρτερησομενηνκαρτερησομενονκαρτερη·σομεν·ηνκαρτερη·σομεν·ον
Datκαρτερησομενῃκαρτερησομενῳκαρτερη·σομεν·ῃκαρτερη·σομεν·ῳ
Genκαρτερησομενηςκαρτερησομενουκαρτερη·σομεν·ηςκαρτερη·σομεν·ου
PlVocκαρτερησομεναικαρτερησομενοικαρτερησομενακαρτερη·σομεν·αικαρτερη·σομεν·οικαρτερη·σομεν·α
Nom
Accκαρτερησομεναςκαρτερησομενουςκαρτερη·σομεν·αςκαρτερη·σομεν·ους
Datκαρτερησομεναιςκαρτερησομενοιςκαρτερη·σομεν·αιςκαρτερη·σομεν·οις
Genκαρτερησομενωνκαρτερησομενωνκαρτερη·σομεν·ωνκαρτερη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαρτερησα[LXX]ε·καρτερη·σαεκαρτερησαμηνε·καρτερη·σαμην
2ndεκαρτερησαςε·καρτερη·σαςεκαρτερησωε·καρτερη·σω
3rdεκαρτερησεν[GNT], εκαρτερησεε·καρτερη·σε(ν), ε·καρτερη·σε(ν)εκαρτερησατοε·καρτερη·σατο
Pl1stεκαρτερησαμενε·καρτερη·σαμενεκαρτερησαμεθαε·καρτερη·σαμεθα
2ndεκαρτερησατεε·καρτερη·σατεεκαρτερησασθεε·καρτερη·σασθε
3rdεκαρτερησανε·καρτερη·σανεκαρτερησαντοε·καρτερη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτερησωκαρτερη·σωκαρτερησωμαικαρτερη·σωμαι
2ndκαρτερησῃςκαρτερη·σῃςκαρτερησῃ[LXX]καρτερη·σῃ
3rdκαρτερησῃ[LXX]καρτερη·σῃκαρτερησηταικαρτερη·σηται
Pl1stκαρτερησωμενκαρτερη·σωμενκαρτερησωμεθακαρτερη·σωμεθα
2ndκαρτερησητεκαρτερη·σητεκαρτερησησθεκαρτερη·σησθε
3rdκαρτερησωσιν, καρτερησωσικαρτερη·σωσι(ν)καρτερησωνταικαρτερη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρτερησαιμικαρτερη·σαιμικαρτερησαιμηνκαρτερη·σαιμην
2ndκαρτερησαις, καρτερησειαςκαρτερη·σαις, καρτερη·σειας classicalκαρτερησαιοκαρτερη·σαιο
3rdκαρτερησαι, καρτερησειεκαρτερη·σαι, καρτερη·σειε classicalκαρτερησαιτοκαρτερη·σαιτο
Pl1stκαρτερησαιμενκαρτερη·σαιμενκαρτερησαιμεθακαρτερη·σαιμεθα
2ndκαρτερησαιτεκαρτερη·σαιτεκαρτερησαισθεκαρτερη·σαισθε
3rdκαρτερησαιεν, καρτερησαισαν, καρτερησειαν, καρτερησειενκαρτερη·σαιεν, καρτερη·σαισαν alt, καρτερη·σειαν classical, καρτερη·σειεν classicalκαρτερησαιντοκαρτερη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαρτερησον[LXX]καρτερη·σονκαρτερησαικαρτερη·σαι
3rdκαρτερησατωκαρτερη·σατωκαρτερησασθωκαρτερη·σασθω
Pl1st
2ndκαρτερησατεκαρτερη·σατεκαρτερησασθεκαρτερη·σασθε
3rdκαρτερησατωσαν, καρτερησαντωνκαρτερη·σατωσαν, καρτερη·σαντων classicalκαρτερησασθωσαν, καρτερησασθωνκαρτερη·σασθωσαν, καρτερη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καρτερησαι​καρτερη·σαι​καρτερησασθαι​καρτερη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρτερησασακαρτερησαςκαρτερησανκαρτερη·σασ·ακαρτερη·σα[ντ]·ςκαρτερη·σαν[τ]
Nom
Accκαρτερησασανκαρτερησαντακαρτερη·σασ·ανκαρτερη·σαντ·α
Datκαρτερησασῃκαρτερησαντικαρτερη·σασ·ῃκαρτερη·σαντ·ι
Genκαρτερησασηςκαρτερησαντος[LXX]καρτερη·σασ·ηςκαρτερη·σαντ·ος
PlVocκαρτερησασαικαρτερησαντεςκαρτερησαντακαρτερη·σασ·αικαρτερη·σαντ·εςκαρτερη·σαντ·α
Nom
Accκαρτερησασαςκαρτερησανταςκαρτερη·σασ·αςκαρτερη·σαντ·ας
Datκαρτερησασαιςκαρτερησασι, καρτερησασινκαρτερη·σασ·αιςκαρτερη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαρτερησασωνκαρτερησαντωνκαρτερη·σασ·ωνκαρτερη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρτερησαμενηκαρτερησαμενεκαρτερη·σαμεν·ηκαρτερη·σαμεν·ε
Nomκαρτερησαμενοςκαρτερη·σαμεν·ος
Accκαρτερησαμενηνκαρτερησαμενονκαρτερη·σαμεν·ηνκαρτερη·σαμεν·ον
Datκαρτερησαμενῃκαρτερησαμενῳκαρτερη·σαμεν·ῃκαρτερη·σαμεν·ῳ
Genκαρτερησαμενηςκαρτερησαμενουκαρτερη·σαμεν·ηςκαρτερη·σαμεν·ου
PlVocκαρτερησαμεναικαρτερησαμενοικαρτερησαμενακαρτερη·σαμεν·αικαρτερη·σαμεν·οικαρτερη·σαμεν·α
Nom
Accκαρτερησαμεναςκαρτερησαμενουςκαρτερη·σαμεν·αςκαρτερη·σαμεν·ους
Datκαρτερησαμεναιςκαρτερησαμενοιςκαρτερη·σαμεν·αιςκαρτερη·σαμεν·οις
Genκαρτερησαμενωνκαρτερησαμενωνκαρτερη·σαμεν·ωνκαρτερη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:40:59 EDT