καρποφορεω • KARPOFOREW • karpophoreō

Search: καρποφορουμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καρποφορουμενον; καρποφορουμενονκαρποφορέωκαρποφορ(ε)·ομεν·ον; καρποφορ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καρποφορουμενονκαρποφορέωκαρποφορ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg
καρποφορουμενονκαρποφορέωκαρποφορ(ε)·ομεν·ονpres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

καρπο·φορέω (καρποφορ(ε)-, καρποφορη·σ-, καρποφορη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφορωκαρποφορ(ε)·ωκαρποφορουμαικαρποφορ(ε)·ομαι
2ndκαρποφορειςκαρποφορ(ε)·ειςκαρποφορῃ, καρποφορει[GNT], καρποφορεισαικαρποφορ(ε)·ῃ, καρποφορ(ε)·ει classical, καρποφορ(ε)·εσαι alt
3rdκαρποφορει[GNT]καρποφορ(ε)·εικαρποφορειταικαρποφορ(ε)·εται
Pl1stκαρποφορουμενκαρποφορ(ε)·ομενκαρποφορουμεθακαρποφορ(ε)·ομεθα
2ndκαρποφορειτεκαρποφορ(ε)·ετεκαρποφορεισθεκαρποφορ(ε)·εσθε
3rdκαρποφορουσιν[GNT], καρποφορουσικαρποφορ(ε)·ουσι(ν), καρποφορ(ε)·ουσι(ν)καρποφορουνταικαρποφορ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφορωκαρποφορ(ε)·ωκαρποφορωμαικαρποφορ(ε)·ωμαι
2ndκαρποφορῃςκαρποφορ(ε)·ῃςκαρποφορῃκαρποφορ(ε)·ῃ
3rdκαρποφορῃκαρποφορ(ε)·ῃκαρποφορηταικαρποφορ(ε)·ηται
Pl1stκαρποφορωμενκαρποφορ(ε)·ωμενκαρποφορωμεθακαρποφορ(ε)·ωμεθα
2ndκαρποφορητεκαρποφορ(ε)·ητεκαρποφορησθεκαρποφορ(ε)·ησθε
3rdκαρποφορωσιν, καρποφορωσικαρποφορ(ε)·ωσι(ν)καρποφορωνταικαρποφορ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφοροιμικαρποφορ(ε)·οιμικαρποφοροιμηνκαρποφορ(ε)·οιμην
2ndκαρποφοροιςκαρποφορ(ε)·οιςκαρποφοροιοκαρποφορ(ε)·οιο
3rdκαρποφοροικαρποφορ(ε)·οικαρποφοροιτοκαρποφορ(ε)·οιτο
Pl1stκαρποφοροιμενκαρποφορ(ε)·οιμενκαρποφοροιμεθακαρποφορ(ε)·οιμεθα
2ndκαρποφοροιτεκαρποφορ(ε)·οιτεκαρποφοροισθεκαρποφορ(ε)·οισθε
3rdκαρποφοροιεν, καρποφοροισανκαρποφορ(ε)·οιεν, καρποφορ(ε)·οισαν altκαρποφοροιντοκαρποφορ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαρποφορει[GNT]καρποφορ(ε)·εκαρποφορουκαρποφορ(ε)·ου
3rdκαρποφορειτωκαρποφορ(ε)·ετωκαρποφορεισθωκαρποφορ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαρποφορειτεκαρποφορ(ε)·ετεκαρποφορεισθεκαρποφορ(ε)·εσθε
3rdκαρποφορειτωσαν, καρποφορουντωνκαρποφορ(ε)·ετωσαν, καρποφορ(ε)·οντων classicalκαρποφορεισθωσαν, καρποφορεισθωνκαρποφορ(ε)·εσθωσαν, καρποφορ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καρποφορειν​καρποφορ(ε)·ειν​καρποφορεισθαι​καρποφορ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρποφορουσακαρποφορουνκαρποφορ(ε)·ουσ·ακαρποφορ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαρποφορωνκαρποφορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαρποφορουσανκαρποφορουντα[LXX]καρποφορ(ε)·ουσ·ανκαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαρποφορουσῃκαρποφορουντικαρποφορ(ε)·ουσ·ῃκαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαρποφορουσηςκαρποφορουντοςκαρποφορ(ε)·ουσ·ηςκαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαρποφορουσαικαρποφορουντες[GNT]καρποφορουντα[LXX]καρποφορ(ε)·ουσ·αικαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·εςκαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαρποφορουσαςκαρποφορουνταςκαρποφορ(ε)·ουσ·αςκαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαρποφορουσαιςκαρποφορουσι, καρποφορουσιν[GNT]καρποφορ(ε)·ουσ·αιςκαρποφορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), καρποφορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαρποφορουσωνκαρποφορουντωνκαρποφορ(ε)·ουσ·ωνκαρποφορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρποφορουμενηκαρποφορουμενεκαρποφορ(ε)·ομεν·ηκαρποφορ(ε)·ομεν·ε
Nomκαρποφορουμενοςκαρποφορ(ε)·ομεν·ος
Accκαρποφορουμενηνκαρποφορουμενον[GNT]καρποφορ(ε)·ομεν·ηνκαρποφορ(ε)·ομεν·ον
Datκαρποφορουμενῃκαρποφορουμενῳκαρποφορ(ε)·ομεν·ῃκαρποφορ(ε)·ομεν·ῳ
Genκαρποφορουμενηςκαρποφορουμενουκαρποφορ(ε)·ομεν·ηςκαρποφορ(ε)·ομεν·ου
PlVocκαρποφορουμεναικαρποφορουμενοικαρποφορουμενακαρποφορ(ε)·ομεν·αικαρποφορ(ε)·ομεν·οικαρποφορ(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαρποφορουμεναςκαρποφορουμενουςκαρποφορ(ε)·ομεν·αςκαρποφορ(ε)·ομεν·ους
Datκαρποφορουμεναιςκαρποφορουμενοιςκαρποφορ(ε)·ομεν·αιςκαρποφορ(ε)·ομεν·οις
Genκαρποφορουμενωνκαρποφορουμενωνκαρποφορ(ε)·ομεν·ωνκαρποφορ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαρποφορουνε·καρποφορ(ε)·ονεκαρποφορουμηνε·καρποφορ(ε)·ομην
2ndεκαρποφορειςε·καρποφορ(ε)·εςεκαρποφορουε·καρποφορ(ε)·ου
3rdεκαρποφορειε·καρποφορ(ε)·εεκαρποφορειτοε·καρποφορ(ε)·ετο
Pl1stεκαρποφορουμενε·καρποφορ(ε)·ομενεκαρποφορουμεθαε·καρποφορ(ε)·ομεθα
2ndεκαρποφορειτεε·καρποφορ(ε)·ετεεκαρποφορεισθεε·καρποφορ(ε)·εσθε
3rdεκαρποφορουν, εκαρποφορουσανε·καρποφορ(ε)·ον, ε·καρποφορ(ε)·οσαν altεκαρποφορουντοε·καρποφορ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφορησωκαρποφορη·σωκαρποφορησομαικαρποφορη·σομαι
2ndκαρποφορησειςκαρποφορη·σειςκαρποφορησῃ, καρποφορησει[LXX], καρποφορησεσαικαρποφορη·σῃ, καρποφορη·σει classical, καρποφορη·σεσαι alt
3rdκαρποφορησει[LXX]καρποφορη·σεικαρποφορησεταικαρποφορη·σεται
Pl1stκαρποφορησομενκαρποφορη·σομενκαρποφορησομεθακαρποφορη·σομεθα
2ndκαρποφορησετεκαρποφορη·σετεκαρποφορησεσθεκαρποφορη·σεσθε
3rdκαρποφορησουσιν, καρποφορησουσικαρποφορη·σουσι(ν)καρποφορησονταικαρποφορη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφορησοιμικαρποφορη·σοιμικαρποφορησοιμηνκαρποφορη·σοιμην
2ndκαρποφορησοιςκαρποφορη·σοιςκαρποφορησοιοκαρποφορη·σοιο
3rdκαρποφορησοικαρποφορη·σοικαρποφορησοιτοκαρποφορη·σοιτο
Pl1stκαρποφορησοιμενκαρποφορη·σοιμενκαρποφορησοιμεθακαρποφορη·σοιμεθα
2ndκαρποφορησοιτεκαρποφορη·σοιτεκαρποφορησοισθεκαρποφορη·σοισθε
3rdκαρποφορησοιενκαρποφορη·σοιενκαρποφορησοιντοκαρποφορη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καρποφορησειν​καρποφορη·σειν​καρποφορησεσθαι​καρποφορη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρποφορησουσακαρποφορησονκαρποφορη·σουσ·ακαρποφορη·σο[υ]ν[τ]
Nomκαρποφορησωνκαρποφορη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαρποφορησουσανκαρποφορησοντακαρποφορη·σουσ·ανκαρποφορη·σο[υ]ντ·α
Datκαρποφορησουσῃκαρποφορησοντικαρποφορη·σουσ·ῃκαρποφορη·σο[υ]ντ·ι
Genκαρποφορησουσηςκαρποφορησοντοςκαρποφορη·σουσ·ηςκαρποφορη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαρποφορησουσαικαρποφορησοντεςκαρποφορησοντακαρποφορη·σουσ·αικαρποφορη·σο[υ]ντ·εςκαρποφορη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαρποφορησουσαςκαρποφορησονταςκαρποφορη·σουσ·αςκαρποφορη·σο[υ]ντ·ας
Datκαρποφορησουσαιςκαρποφορησουσι, καρποφορησουσινκαρποφορη·σουσ·αιςκαρποφορη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαρποφορησουσωνκαρποφορησοντωνκαρποφορη·σουσ·ωνκαρποφορη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρποφορησομενηκαρποφορησομενεκαρποφορη·σομεν·ηκαρποφορη·σομεν·ε
Nomκαρποφορησομενοςκαρποφορη·σομεν·ος
Accκαρποφορησομενηνκαρποφορησομενονκαρποφορη·σομεν·ηνκαρποφορη·σομεν·ον
Datκαρποφορησομενῃκαρποφορησομενῳκαρποφορη·σομεν·ῃκαρποφορη·σομεν·ῳ
Genκαρποφορησομενηςκαρποφορησομενουκαρποφορη·σομεν·ηςκαρποφορη·σομεν·ου
PlVocκαρποφορησομεναικαρποφορησομενοικαρποφορησομενακαρποφορη·σομεν·αικαρποφορη·σομεν·οικαρποφορη·σομεν·α
Nom
Accκαρποφορησομεναςκαρποφορησομενουςκαρποφορη·σομεν·αςκαρποφορη·σομεν·ους
Datκαρποφορησομεναιςκαρποφορησομενοιςκαρποφορη·σομεν·αιςκαρποφορη·σομεν·οις
Genκαρποφορησομενωνκαρποφορησομενωνκαρποφορη·σομεν·ωνκαρποφορη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαρποφορησαε·καρποφορη·σαεκαρποφορησαμηνε·καρποφορη·σαμην
2ndεκαρποφορησαςε·καρποφορη·σαςεκαρποφορησωε·καρποφορη·σω
3rdεκαρποφορησεν, εκαρποφορησεε·καρποφορη·σε(ν)εκαρποφορησατοε·καρποφορη·σατο
Pl1stεκαρποφορησαμενε·καρποφορη·σαμενεκαρποφορησαμεθαε·καρποφορη·σαμεθα
2ndεκαρποφορησατεε·καρποφορη·σατεεκαρποφορησασθεε·καρποφορη·σασθε
3rdεκαρποφορησανε·καρποφορη·σανεκαρποφορησαντοε·καρποφορη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφορησωκαρποφορη·σωκαρποφορησωμαικαρποφορη·σωμαι
2ndκαρποφορησῃςκαρποφορη·σῃςκαρποφορησῃκαρποφορη·σῃ
3rdκαρποφορησῃκαρποφορη·σῃκαρποφορησηταικαρποφορη·σηται
Pl1stκαρποφορησωμεν[GNT]καρποφορη·σωμενκαρποφορησωμεθακαρποφορη·σωμεθα
2ndκαρποφορησητεκαρποφορη·σητεκαρποφορησησθεκαρποφορη·σησθε
3rdκαρποφορησωσιν, καρποφορησωσικαρποφορη·σωσι(ν)καρποφορησωνταικαρποφορη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαρποφορησαιμικαρποφορη·σαιμικαρποφορησαιμηνκαρποφορη·σαιμην
2ndκαρποφορησαις, καρποφορησειαςκαρποφορη·σαις, καρποφορη·σειας classicalκαρποφορησαιοκαρποφορη·σαιο
3rdκαρποφορησαι[GNT], καρποφορησειεκαρποφορη·σαι, καρποφορη·σειε classicalκαρποφορησαιτοκαρποφορη·σαιτο
Pl1stκαρποφορησαιμενκαρποφορη·σαιμενκαρποφορησαιμεθακαρποφορη·σαιμεθα
2ndκαρποφορησαιτεκαρποφορη·σαιτεκαρποφορησαισθεκαρποφορη·σαισθε
3rdκαρποφορησαιεν, καρποφορησαισαν, καρποφορησειαν, καρποφορησειενκαρποφορη·σαιεν, καρποφορη·σαισαν alt, καρποφορη·σειαν classical, καρποφορη·σειεν classicalκαρποφορησαιντοκαρποφορη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαρποφορησονκαρποφορη·σονκαρποφορησαι[GNT]καρποφορη·σαι
3rdκαρποφορησατωκαρποφορη·σατωκαρποφορησασθωκαρποφορη·σασθω
Pl1st
2ndκαρποφορησατεκαρποφορη·σατεκαρποφορησασθεκαρποφορη·σασθε
3rdκαρποφορησατωσαν, καρποφορησαντωνκαρποφορη·σατωσαν, καρποφορη·σαντων classicalκαρποφορησασθωσαν, καρποφορησασθωνκαρποφορη·σασθωσαν, καρποφορη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καρποφορησαι[GNT]​καρποφορη·σαικαρποφορησασθαι​καρποφορη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρποφορησασακαρποφορησαςκαρποφορησανκαρποφορη·σασ·ακαρποφορη·σα[ντ]·ςκαρποφορη·σαν[τ]
Nom
Accκαρποφορησασανκαρποφορησαντακαρποφορη·σασ·ανκαρποφορη·σαντ·α
Datκαρποφορησασῃκαρποφορησαντικαρποφορη·σασ·ῃκαρποφορη·σαντ·ι
Genκαρποφορησασηςκαρποφορησαντοςκαρποφορη·σασ·ηςκαρποφορη·σαντ·ος
PlVocκαρποφορησασαικαρποφορησαντεςκαρποφορησαντακαρποφορη·σασ·αικαρποφορη·σαντ·εςκαρποφορη·σαντ·α
Nom
Accκαρποφορησασαςκαρποφορησανταςκαρποφορη·σασ·αςκαρποφορη·σαντ·ας
Datκαρποφορησασαιςκαρποφορησασι, καρποφορησασινκαρποφορη·σασ·αιςκαρποφορη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαρποφορησασωνκαρποφορησαντωνκαρποφορη·σασ·ωνκαρποφορη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαρποφορησαμενηκαρποφορησαμενεκαρποφορη·σαμεν·ηκαρποφορη·σαμεν·ε
Nomκαρποφορησαμενοςκαρποφορη·σαμεν·ος
Accκαρποφορησαμενηνκαρποφορησαμενονκαρποφορη·σαμεν·ηνκαρποφορη·σαμεν·ον
Datκαρποφορησαμενῃκαρποφορησαμενῳκαρποφορη·σαμεν·ῃκαρποφορη·σαμεν·ῳ
Genκαρποφορησαμενηςκαρποφορησαμενουκαρποφορη·σαμεν·ηςκαρποφορη·σαμεν·ου
PlVocκαρποφορησαμεναικαρποφορησαμενοικαρποφορησαμενακαρποφορη·σαμεν·αικαρποφορη·σαμεν·οικαρποφορη·σαμεν·α
Nom
Accκαρποφορησαμεναςκαρποφορησαμενουςκαρποφορη·σαμεν·αςκαρποφορη·σαμεν·ους
Datκαρποφορησαμεναιςκαρποφορησαμενοιςκαρποφορη·σαμεν·αιςκαρποφορη·σαμεν·οις
Genκαρποφορησαμενωνκαρποφορησαμενωνκαρποφορη·σαμεν·ωνκαρποφορη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 08:41:35 EST