καρδια • KARDIA • kardia

Search: καρδιαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καρδιανκαρδίακαρδι·αν(fem) acc sg

καρδία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκαρδια[GNT][LXX]καρδι·α
Nom
Accκαρδιαν[GNT][LXX]καρδι·αν
Datκαρδιᾳ[GNT][LXX]καρδι·ᾳ
Genκαρδιας[GNT][LXX]καρδι·ας
PlVocκαρδιαι[GNT][LXX]καρδι·αι
Nom
Accκαρδιας[GNT][LXX]καρδι·ας
Datκαρδιαις[GNT][LXX]καρδι·αις
Genκαρδιων[GNT][LXX]καρδι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 18:49:39 EDT