καμνω • KAMNW • kamnō

Search: καμων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καμωνκάμνωκαμ·ο[υ]ν[τ]·^2aor act ptcp mas nom sg

κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμνωκαμν·ωκαμνομαικαμν·ομαι
2ndκαμνειςκαμν·ειςκαμνῃ, καμνει, καμνεσαικαμν·ῃ, καμν·ει classical, καμν·εσαι alt
3rdκαμνεικαμν·εικαμνεταικαμν·εται
Pl1stκαμνομενκαμν·ομενκαμνομεθακαμν·ομεθα
2ndκαμνετεκαμν·ετεκαμνεσθεκαμν·εσθε
3rdκαμνουσιν, καμνουσικαμν·ουσι(ν)καμνονταικαμν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμνωκαμν·ωκαμνωμαικαμν·ωμαι
2ndκαμνῃςκαμν·ῃςκαμνῃκαμν·ῃ
3rdκαμνῃκαμν·ῃκαμνηταικαμν·ηται
Pl1stκαμνωμενκαμν·ωμενκαμνωμεθακαμν·ωμεθα
2ndκαμνητεκαμν·ητεκαμνησθεκαμν·ησθε
3rdκαμνωσιν, καμνωσικαμν·ωσι(ν)καμνωνταικαμν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμνοιμικαμν·οιμικαμνοιμηνκαμν·οιμην
2ndκαμνοιςκαμν·οιςκαμνοιοκαμν·οιο
3rdκαμνοικαμν·οικαμνοιτοκαμν·οιτο
Pl1stκαμνοιμενκαμν·οιμενκαμνοιμεθακαμν·οιμεθα
2ndκαμνοιτεκαμν·οιτεκαμνοισθεκαμν·οισθε
3rdκαμνοιεν, καμνοισανκαμν·οιεν, καμν·οισαν altκαμνοιντοκαμν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμνεκαμν·εκαμνουκαμν·ου
3rdκαμνετωκαμν·ετωκαμνεσθωκαμν·εσθω
Pl1st
2ndκαμνετεκαμν·ετεκαμνεσθεκαμν·εσθε
3rdκαμνετωσαν, καμνοντωνκαμν·ετωσαν, καμν·οντων classicalκαμνεσθωσαν, καμνεσθωνκαμν·εσθωσαν, καμν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμνειν[LXX]​καμν·εινκαμνεσθαι​καμν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμνουσακαμνονκαμν·ουσ·ακαμν·ο[υ]ν[τ]
Nomκαμνων[LXX]καμν·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαμνουσανκαμνοντα[GNT]καμν·ουσ·ανκαμν·ο[υ]ντ·α
Datκαμνουσῃκαμνοντικαμν·ουσ·ῃκαμν·ο[υ]ντ·ι
Genκαμνουσηςκαμνοντοςκαμν·ουσ·ηςκαμν·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαμνουσαικαμνοντεςκαμνοντα[GNT]καμν·ουσ·αικαμν·ο[υ]ντ·εςκαμν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαμνουσαςκαμνονταςκαμν·ουσ·αςκαμν·ο[υ]ντ·ας
Datκαμνουσαιςκαμνουσι, καμνουσινκαμν·ουσ·αιςκαμν·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαμνουσωνκαμνοντωνκαμν·ουσ·ωνκαμν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμνομενηκαμνομενεκαμν·ομεν·ηκαμν·ομεν·ε
Nomκαμνομενοςκαμν·ομεν·ος
Accκαμνομενηνκαμνομενονκαμν·ομεν·ηνκαμν·ομεν·ον
Datκαμνομενῃκαμνομενῳκαμν·ομεν·ῃκαμν·ομεν·ῳ
Genκαμνομενηςκαμνομενουκαμν·ομεν·ηςκαμν·ομεν·ου
PlVocκαμνομεναικαμνομενοικαμνομενακαμν·ομεν·αικαμν·ομεν·οικαμν·ομεν·α
Nom
Accκαμνομεναςκαμνομενουςκαμν·ομεν·αςκαμν·ομεν·ους
Datκαμνομεναιςκαμνομενοιςκαμν·ομεν·αιςκαμν·ομεν·οις
Genκαμνομενωνκαμνομενωνκαμν·ομεν·ωνκαμν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαμνονε·καμν·ονεκαμνομηνε·καμν·ομην
2ndεκαμνεςε·καμν·εςεκαμνουε·καμν·ου
3rdεκαμνεν, εκαμνεε·καμν·ε(ν)εκαμνετοε·καμν·ετο
Pl1stεκαμνομενε·καμν·ομενεκαμνομεθαε·καμν·ομεθα
2ndεκαμνετεε·καμν·ετεεκαμνεσθεε·καμν·εσθε
3rdεκαμνον, εκαμνοσανε·καμν·ον, ε·καμν·οσαν altεκαμνοντοε·καμν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαμονε·καμ·ονεκαμομηνε·καμ·ομην
2ndεκαμεςε·καμ·εςεκαμουε·καμ·ου
3rdεκαμεν, εκαμεε·καμ·ε(ν)εκαμετοε·καμ·ετο
Pl1stεκαμομενε·καμ·ομενεκαμομεθαε·καμ·ομεθα
2ndεκαμετεε·καμ·ετεεκαμεσθεε·καμ·εσθε
3rdεκαμον, εκαμοσανε·καμ·ον, ε·καμ·οσαν altεκαμοντοε·καμ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμωκαμ·ωκαμωμαικαμ·ωμαι
2ndκαμῃςκαμ·ῃςκαμῃκαμ·ῃ
3rdκαμῃκαμ·ῃκαμηταικαμ·ηται
Pl1stκαμωμενκαμ·ωμενκαμωμεθακαμ·ωμεθα
2ndκαμητε[GNT]καμ·ητεκαμησθεκαμ·ησθε
3rdκαμωσιν, καμωσικαμ·ωσι(ν)καμωνταικαμ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμοιμικαμ·οιμικαμοιμηνκαμ·οιμην
2ndκαμοιςκαμ·οιςκαμοιοκαμ·οιο
3rdκαμοι[GNT][LXX]καμ·οικαμοιτοκαμ·οιτο
Pl1stκαμοιμενκαμ·οιμενκαμοιμεθακαμ·οιμεθα
2ndκαμοιτεκαμ·οιτεκαμοισθεκαμ·οισθε
3rdκαμοιεν, καμοισανκαμ·οιεν, καμ·οισαν altκαμοιντοκαμ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμε[GNT][LXX]καμ·εκαμου[LXX]καμ·ου
3rdκαμετωκαμ·ετωκαμεσθωκαμ·εσθω
Pl1st
2ndκαμετεκαμ·ετεκαμεσθεκαμ·εσθε
3rdκαμετωσαν, καμοντωνκαμ·ετωσαν, καμ·οντων classicalκαμεσθωσαν, καμεσθωνκαμ·εσθωσαν, καμ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμειν​καμ·ειν​καμεσθαι​καμ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμουσακαμονκαμ·ουσ·ακαμ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαμων[LXX]καμ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαμουσανκαμοντακαμ·ουσ·ανκαμ·ο[υ]ντ·α
Datκαμουσῃκαμοντικαμ·ουσ·ῃκαμ·ο[υ]ντ·ι
Genκαμουσηςκαμοντοςκαμ·ουσ·ηςκαμ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαμουσαικαμοντεςκαμοντακαμ·ουσ·αικαμ·ο[υ]ντ·εςκαμ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαμουσαςκαμονταςκαμ·ουσ·αςκαμ·ο[υ]ντ·ας
Datκαμουσαιςκαμουσι, καμουσινκαμ·ουσ·αιςκαμ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαμουσωνκαμοντωνκαμ·ουσ·ωνκαμ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμομενηκαμομενεκαμ·ομεν·ηκαμ·ομεν·ε
Nomκαμομενοςκαμ·ομεν·ος
Accκαμομενηνκαμομενονκαμ·ομεν·ηνκαμ·ομεν·ον
Datκαμομενῃκαμομενῳκαμ·ομεν·ῃκαμ·ομεν·ῳ
Genκαμομενηςκαμομενουκαμ·ομεν·ηςκαμ·ομεν·ου
PlVocκαμομεναικαμομενοικαμομενακαμ·ομεν·αικαμ·ομεν·οικαμ·ομεν·α
Nom
Accκαμομεναςκαμομενουςκαμ·ομεν·αςκαμ·ομεν·ους
Datκαμομεναιςκαμομενοιςκαμ·ομεν·αιςκαμ·ομεν·οις
Genκαμομενωνκαμομενωνκαμ·ομεν·ωνκαμ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκμηκακεκμη·κα
2ndκεκμηκας, κεκμηκεςκεκμη·κας, κεκμη·κες alt
3rdκεκμηκεν, κεκμηκεκεκμη·κε(ν)
Pl1stκεκμηκαμενκεκμη·καμεν
2ndκεκμηκατεκεκμη·κατε
3rdκεκμηκασιν, κεκμηκασι, κεκμηκανκεκμη·κασι(ν), κεκμη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκμηκωκεκμη·κω
2ndκεκμηκῃςκεκμη·κῃς
3rdκεκμηκῃκεκμη·κῃ
Pl1stκεκμηκωμενκεκμη·κωμεν
2ndκεκμηκητεκεκμη·κητε
3rdκεκμηκωσιν, κεκμηκωσικεκμη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκμηκοιμι, κεκμηκοιηνκεκμη·κοιμι, κεκμη·κοιην classical
2ndκεκμηκοις, κεκμηκοιηςκεκμη·κοις, κεκμη·κοιης classical
3rdκεκμηκοι, κεκμηκοιηκεκμη·κοι, κεκμη·κοιη classical
Pl1stκεκμηκοιμενκεκμη·κοιμεν
2ndκεκμηκοιτεκεκμη·κοιτε
3rdκεκμηκοιενκεκμη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκμηκεκεκμη·κε
3rdκεκμηκετωκεκμη·κετω
Pl1st
2ndκεκμηκετεκεκμη·κετε
3rdκεκμηκετωσανκεκμη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκμηκεναι​κεκμη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκμηκυιακεκμηκοςκεκμη·κυι·ακεκμη·κο[τ]·ς
Nomκεκμηκως[LXX]κεκμη·κο[τ]·^ς
Accκεκμηκυιανκεκμηκοτακεκμη·κυι·ανκεκμη·κοτ·α
Datκεκμηκυιᾳκεκμηκοτικεκμη·κυι·ᾳκεκμη·κοτ·ι
Genκεκμηκυιαςκεκμηκοτοςκεκμη·κυι·αςκεκμη·κοτ·ος
PlVocκεκμηκυιαικεκμηκοτεςκεκμηκοτακεκμη·κυι·αικεκμη·κοτ·εςκεκμη·κοτ·α
Nom
Accκεκμηκυιαςκεκμηκοταςκεκμη·κυι·αςκεκμη·κοτ·ας
Datκεκμηκυιαιςκεκμηκοσι, κεκμηκοσινκεκμη·κυι·αιςκεκμη·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκμηκυιωνκεκμηκοτων[LXX]κεκμη·κυι·ωνκεκμη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκμηκειν, εκεκμηκηε·κεκμη·κειν, ε·κεκμη·κη classical
2ndεκεκμηκεις, εκεκμηκηςε·κεκμη·κεις, ε·κεκμη·κης classical
3rdεκεκμηκειε·κεκμη·κει
Pl1stεκεκμηκειμεν, εκεκμηκεμενε·κεκμη·κειμεν, ε·κεκμη·κεμεν classical
2ndεκεκμηκειτε, εκεκμηκετεε·κεκμη·κειτε, ε·κεκμη·κετε classical
3rdεκεκμηκεισαν, εκεκμηκεσανε·κεκμη·κεισαν, ε·κεκμη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκμηκειν, κεκμηκη[ε]·κεκμη·κειν, [ε]·κεκμη·κη classical
2ndκεκμηκεις, κεκμηκης[ε]·κεκμη·κεις, [ε]·κεκμη·κης classical
3rdκεκμηκει[ε]·κεκμη·κει
Pl1stκεκμηκειμεν, κεκμηκεμεν[ε]·κεκμη·κειμεν, [ε]·κεκμη·κεμεν classical
2ndκεκμηκειτε, κεκμηκετε[ε]·κεκμη·κειτε, [ε]·κεκμη·κετε classical
3rdκεκμηκεισαν, κεκμηκεσαν[ε]·κεκμη·κεισαν, [ε]·κεκμη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:37:53 EDT