καμμυω • KAMMUW • kammuō

Search: καμμυων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καμμυωνκαμμύωκαμμυ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καμμυωνκαμμύωκαμμυ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

καμμύω (καμμυ-, καμμυ·σ-, καμμυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυωκαμμυ·ωκαμμυομαικαμμυ·ομαι
2ndκαμμυειςκαμμυ·ειςκαμμυῃ, καμμυει, καμμυεσαικαμμυ·ῃ, καμμυ·ει classical, καμμυ·εσαι alt
3rdκαμμυεικαμμυ·εικαμμυεταικαμμυ·εται
Pl1stκαμμυομενκαμμυ·ομενκαμμυομεθακαμμυ·ομεθα
2ndκαμμυετεκαμμυ·ετεκαμμυεσθεκαμμυ·εσθε
3rdκαμμυουσιν, καμμυουσικαμμυ·ουσι(ν)καμμυονταικαμμυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυωκαμμυ·ωκαμμυωμαικαμμυ·ωμαι
2ndκαμμυῃςκαμμυ·ῃςκαμμυῃκαμμυ·ῃ
3rdκαμμυῃκαμμυ·ῃκαμμυηταικαμμυ·ηται
Pl1stκαμμυωμενκαμμυ·ωμενκαμμυωμεθακαμμυ·ωμεθα
2ndκαμμυητεκαμμυ·ητεκαμμυησθεκαμμυ·ησθε
3rdκαμμυωσιν, καμμυωσικαμμυ·ωσι(ν)καμμυωνταικαμμυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυοιμικαμμυ·οιμικαμμυοιμηνκαμμυ·οιμην
2ndκαμμυοιςκαμμυ·οιςκαμμυοιοκαμμυ·οιο
3rdκαμμυοικαμμυ·οικαμμυοιτοκαμμυ·οιτο
Pl1stκαμμυοιμενκαμμυ·οιμενκαμμυοιμεθακαμμυ·οιμεθα
2ndκαμμυοιτεκαμμυ·οιτεκαμμυοισθεκαμμυ·οισθε
3rdκαμμυοιεν, καμμυοισανκαμμυ·οιεν, καμμυ·οισαν altκαμμυοιντοκαμμυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμμυεκαμμυ·εκαμμυουκαμμυ·ου
3rdκαμμυετωκαμμυ·ετωκαμμυεσθωκαμμυ·εσθω
Pl1st
2ndκαμμυετεκαμμυ·ετεκαμμυεσθεκαμμυ·εσθε
3rdκαμμυετωσαν, καμμυοντωνκαμμυ·ετωσαν, καμμυ·οντων classicalκαμμυεσθωσαν, καμμυεσθωνκαμμυ·εσθωσαν, καμμυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμμυειν​καμμυ·ειν​καμμυεσθαι​καμμυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμμυουσακαμμυονκαμμυ·ουσ·ακαμμυ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαμμυων[LXX]καμμυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαμμυουσανκαμμυοντακαμμυ·ουσ·ανκαμμυ·ο[υ]ντ·α
Datκαμμυουσῃκαμμυοντικαμμυ·ουσ·ῃκαμμυ·ο[υ]ντ·ι
Genκαμμυουσηςκαμμυοντοςκαμμυ·ουσ·ηςκαμμυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαμμυουσαικαμμυοντεςκαμμυοντακαμμυ·ουσ·αικαμμυ·ο[υ]ντ·εςκαμμυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαμμυουσαςκαμμυονταςκαμμυ·ουσ·αςκαμμυ·ο[υ]ντ·ας
Datκαμμυουσαιςκαμμυουσι, καμμυουσινκαμμυ·ουσ·αιςκαμμυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαμμυουσωνκαμμυοντωνκαμμυ·ουσ·ωνκαμμυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμμυομενηκαμμυομενεκαμμυ·ομεν·ηκαμμυ·ομεν·ε
Nomκαμμυομενοςκαμμυ·ομεν·ος
Accκαμμυομενηνκαμμυομενονκαμμυ·ομεν·ηνκαμμυ·ομεν·ον
Datκαμμυομενῃκαμμυομενῳκαμμυ·ομεν·ῃκαμμυ·ομεν·ῳ
Genκαμμυομενηςκαμμυομενουκαμμυ·ομεν·ηςκαμμυ·ομεν·ου
PlVocκαμμυομεναικαμμυομενοικαμμυομενακαμμυ·ομεν·αικαμμυ·ομεν·οικαμμυ·ομεν·α
Nom
Accκαμμυομεναςκαμμυομενουςκαμμυ·ομεν·αςκαμμυ·ομεν·ους
Datκαμμυομεναιςκαμμυομενοιςκαμμυ·ομεν·αιςκαμμυ·ομεν·οις
Genκαμμυομενωνκαμμυομενωνκαμμυ·ομεν·ωνκαμμυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαμμυονε·καμμυ·ονεκαμμυομηνε·καμμυ·ομην
2ndεκαμμυεςε·καμμυ·εςεκαμμυουε·καμμυ·ου
3rdεκαμμυεν, εκαμμυεε·καμμυ·ε(ν)εκαμμυετοε·καμμυ·ετο
Pl1stεκαμμυομενε·καμμυ·ομενεκαμμυομεθαε·καμμυ·ομεθα
2ndεκαμμυετεε·καμμυ·ετεεκαμμυεσθεε·καμμυ·εσθε
3rdεκαμμυον, εκαμμυοσανε·καμμυ·ον, ε·καμμυ·οσαν altεκαμμυοντοε·καμμυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυσωκαμμυ·σωκαμμυσομαικαμμυ·σομαι
2ndκαμμυσειςκαμμυ·σειςκαμμυσῃ, καμμυσει[LXX], καμμυσεσαικαμμυ·σῃ, καμμυ·σει classical, καμμυ·σεσαι alt
3rdκαμμυσει[LXX]καμμυ·σεικαμμυσεταικαμμυ·σεται
Pl1stκαμμυσομενκαμμυ·σομενκαμμυσομεθακαμμυ·σομεθα
2ndκαμμυσετεκαμμυ·σετεκαμμυσεσθεκαμμυ·σεσθε
3rdκαμμυσουσιν, καμμυσουσικαμμυ·σουσι(ν)καμμυσονταικαμμυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυσοιμικαμμυ·σοιμικαμμυσοιμηνκαμμυ·σοιμην
2ndκαμμυσοιςκαμμυ·σοιςκαμμυσοιοκαμμυ·σοιο
3rdκαμμυσοικαμμυ·σοικαμμυσοιτοκαμμυ·σοιτο
Pl1stκαμμυσοιμενκαμμυ·σοιμενκαμμυσοιμεθακαμμυ·σοιμεθα
2ndκαμμυσοιτεκαμμυ·σοιτεκαμμυσοισθεκαμμυ·σοισθε
3rdκαμμυσοιενκαμμυ·σοιενκαμμυσοιντοκαμμυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμμυσειν​καμμυ·σειν​καμμυσεσθαι​καμμυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμμυσουσακαμμυσονκαμμυ·σουσ·ακαμμυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαμμυσωνκαμμυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαμμυσουσανκαμμυσοντακαμμυ·σουσ·ανκαμμυ·σο[υ]ντ·α
Datκαμμυσουσῃκαμμυσοντικαμμυ·σουσ·ῃκαμμυ·σο[υ]ντ·ι
Genκαμμυσουσηςκαμμυσοντοςκαμμυ·σουσ·ηςκαμμυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαμμυσουσαικαμμυσοντεςκαμμυσοντακαμμυ·σουσ·αικαμμυ·σο[υ]ντ·εςκαμμυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαμμυσουσαςκαμμυσονταςκαμμυ·σουσ·αςκαμμυ·σο[υ]ντ·ας
Datκαμμυσουσαιςκαμμυσουσι, καμμυσουσινκαμμυ·σουσ·αιςκαμμυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαμμυσουσωνκαμμυσοντωνκαμμυ·σουσ·ωνκαμμυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμμυσομενηκαμμυσομενεκαμμυ·σομεν·ηκαμμυ·σομεν·ε
Nomκαμμυσομενοςκαμμυ·σομεν·ος
Accκαμμυσομενηνκαμμυσομενονκαμμυ·σομεν·ηνκαμμυ·σομεν·ον
Datκαμμυσομενῃκαμμυσομενῳκαμμυ·σομεν·ῃκαμμυ·σομεν·ῳ
Genκαμμυσομενηςκαμμυσομενουκαμμυ·σομεν·ηςκαμμυ·σομεν·ου
PlVocκαμμυσομεναικαμμυσομενοικαμμυσομενακαμμυ·σομεν·αικαμμυ·σομεν·οικαμμυ·σομεν·α
Nom
Accκαμμυσομεναςκαμμυσομενουςκαμμυ·σομεν·αςκαμμυ·σομεν·ους
Datκαμμυσομεναιςκαμμυσομενοιςκαμμυ·σομεν·αιςκαμμυ·σομεν·οις
Genκαμμυσομενωνκαμμυσομενωνκαμμυ·σομεν·ωνκαμμυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαμμυσαε·καμμυ·σαεκαμμυσαμηνε·καμμυ·σαμην
2ndεκαμμυσαςε·καμμυ·σαςεκαμμυσωε·καμμυ·σω
3rdεκαμμυσεν, εκαμμυσεε·καμμυ·σε(ν)εκαμμυσατοε·καμμυ·σατο
Pl1stεκαμμυσαμενε·καμμυ·σαμενεκαμμυσαμεθαε·καμμυ·σαμεθα
2ndεκαμμυσατεε·καμμυ·σατεεκαμμυσασθεε·καμμυ·σασθε
3rdεκαμμυσαν[GNT][LXX]ε·καμμυ·σανεκαμμυσαντοε·καμμυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυσωκαμμυ·σωκαμμυσωμαικαμμυ·σωμαι
2ndκαμμυσῃςκαμμυ·σῃςκαμμυσῃκαμμυ·σῃ
3rdκαμμυσῃκαμμυ·σῃκαμμυσηταικαμμυ·σηται
Pl1stκαμμυσωμενκαμμυ·σωμενκαμμυσωμεθακαμμυ·σωμεθα
2ndκαμμυσητεκαμμυ·σητεκαμμυσησθεκαμμυ·σησθε
3rdκαμμυσωσιν, καμμυσωσικαμμυ·σωσι(ν)καμμυσωνταικαμμυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαμμυσαιμικαμμυ·σαιμικαμμυσαιμηνκαμμυ·σαιμην
2ndκαμμυσαις, καμμυσειαςκαμμυ·σαις, καμμυ·σειας classicalκαμμυσαιοκαμμυ·σαιο
3rdκαμμυσαι[LXX], καμμυσειεκαμμυ·σαι, καμμυ·σειε classicalκαμμυσαιτοκαμμυ·σαιτο
Pl1stκαμμυσαιμενκαμμυ·σαιμενκαμμυσαιμεθακαμμυ·σαιμεθα
2ndκαμμυσαιτεκαμμυ·σαιτεκαμμυσαισθεκαμμυ·σαισθε
3rdκαμμυσαιεν, καμμυσαισαν, καμμυσειαν, καμμυσειενκαμμυ·σαιεν, καμμυ·σαισαν alt, καμμυ·σειαν classical, καμμυ·σειεν classicalκαμμυσαιντοκαμμυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαμμυσονκαμμυ·σονκαμμυσαι[LXX]καμμυ·σαι
3rdκαμμυσατωκαμμυ·σατωκαμμυσασθωκαμμυ·σασθω
Pl1st
2ndκαμμυσατεκαμμυ·σατεκαμμυσασθεκαμμυ·σασθε
3rdκαμμυσατωσαν, καμμυσαντωνκαμμυ·σατωσαν, καμμυ·σαντων classicalκαμμυσασθωσαν, καμμυσασθωνκαμμυ·σασθωσαν, καμμυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καμμυσαι[LXX]​καμμυ·σαικαμμυσασθαι​καμμυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμμυσασακαμμυσαςκαμμυσανκαμμυ·σασ·ακαμμυ·σα[ντ]·ςκαμμυ·σαν[τ]
Nom
Accκαμμυσασανκαμμυσαντακαμμυ·σασ·ανκαμμυ·σαντ·α
Datκαμμυσασῃκαμμυσαντικαμμυ·σασ·ῃκαμμυ·σαντ·ι
Genκαμμυσασηςκαμμυσαντοςκαμμυ·σασ·ηςκαμμυ·σαντ·ος
PlVocκαμμυσασαικαμμυσαντεςκαμμυσαντακαμμυ·σασ·αικαμμυ·σαντ·εςκαμμυ·σαντ·α
Nom
Accκαμμυσασαςκαμμυσανταςκαμμυ·σασ·αςκαμμυ·σαντ·ας
Datκαμμυσασαιςκαμμυσασι, καμμυσασινκαμμυ·σασ·αιςκαμμυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαμμυσασωνκαμμυσαντωνκαμμυ·σασ·ωνκαμμυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαμμυσαμενηκαμμυσαμενεκαμμυ·σαμεν·ηκαμμυ·σαμεν·ε
Nomκαμμυσαμενοςκαμμυ·σαμεν·ος
Accκαμμυσαμενηνκαμμυσαμενονκαμμυ·σαμεν·ηνκαμμυ·σαμεν·ον
Datκαμμυσαμενῃκαμμυσαμενῳκαμμυ·σαμεν·ῃκαμμυ·σαμεν·ῳ
Genκαμμυσαμενηςκαμμυσαμενουκαμμυ·σαμεν·ηςκαμμυ·σαμεν·ου
PlVocκαμμυσαμεναικαμμυσαμενοικαμμυσαμενακαμμυ·σαμεν·αικαμμυ·σαμεν·οικαμμυ·σαμεν·α
Nom
Accκαμμυσαμεναςκαμμυσαμενουςκαμμυ·σαμεν·αςκαμμυ·σαμεν·ους
Datκαμμυσαμεναιςκαμμυσαμενοιςκαμμυ·σαμεν·αιςκαμμυ·σαμεν·οις
Genκαμμυσαμενωνκαμμυσαμενωνκαμμυ·σαμεν·ωνκαμμυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:02:26 EST