καλυπτω • KALUPTW • kaluptō

Search: καλυπτει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καλυπτει; καλυπτεικαλύπτωκαλυπτ·ει; καλυπτ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical

καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυπτωκαλυπτ·ωκαλυπτομαικαλυπτ·ομαι
2ndκαλυπτειςκαλυπτ·ειςκαλυπτῃ[LXX], καλυπτει[GNT][LXX], καλυπτεσαικαλυπτ·ῃ, καλυπτ·ει classical, καλυπτ·εσαι alt
3rdκαλυπτει[GNT][LXX]καλυπτ·εικαλυπτεταικαλυπτ·εται
Pl1stκαλυπτομενκαλυπτ·ομενκαλυπτομεθακαλυπτ·ομεθα
2ndκαλυπτετεκαλυπτ·ετεκαλυπτεσθεκαλυπτ·εσθε
3rdκαλυπτουσιν[LXX], καλυπτουσικαλυπτ·ουσι(ν), καλυπτ·ουσι(ν)καλυπτονταικαλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυπτωκαλυπτ·ωκαλυπτωμαικαλυπτ·ωμαι
2ndκαλυπτῃςκαλυπτ·ῃςκαλυπτῃ[LXX]καλυπτ·ῃ
3rdκαλυπτῃ[LXX]καλυπτ·ῃκαλυπτηταικαλυπτ·ηται
Pl1stκαλυπτωμενκαλυπτ·ωμενκαλυπτωμεθακαλυπτ·ωμεθα
2ndκαλυπτητεκαλυπτ·ητεκαλυπτησθεκαλυπτ·ησθε
3rdκαλυπτωσιν, καλυπτωσικαλυπτ·ωσι(ν)καλυπτωνταικαλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυπτοιμικαλυπτ·οιμικαλυπτοιμηνκαλυπτ·οιμην
2ndκαλυπτοιςκαλυπτ·οιςκαλυπτοιοκαλυπτ·οιο
3rdκαλυπτοικαλυπτ·οικαλυπτοιτοκαλυπτ·οιτο
Pl1stκαλυπτοιμενκαλυπτ·οιμενκαλυπτοιμεθακαλυπτ·οιμεθα
2ndκαλυπτοιτεκαλυπτ·οιτεκαλυπτοισθεκαλυπτ·οισθε
3rdκαλυπτοιεν, καλυπτοισανκαλυπτ·οιεν, καλυπτ·οισαν altκαλυπτοιντοκαλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαλυπτεκαλυπτ·εκαλυπτουκαλυπτ·ου
3rdκαλυπτετωκαλυπτ·ετωκαλυπτεσθωκαλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndκαλυπτετεκαλυπτ·ετεκαλυπτεσθεκαλυπτ·εσθε
3rdκαλυπτετωσαν, καλυπτοντωνκαλυπτ·ετωσαν, καλυπτ·οντων classicalκαλυπτεσθωσαν, καλυπτεσθωνκαλυπτ·εσθωσαν, καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καλυπτειν[LXX]​καλυπτ·εινκαλυπτεσθαι[GNT][LXX]​καλυπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυπτουσακαλυπτονκαλυπτ·ουσ·ακαλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαλυπτων[LXX]καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαλυπτουσανκαλυπτοντακαλυπτ·ουσ·ανκαλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datκαλυπτουσῃκαλυπτοντικαλυπτ·ουσ·ῃκαλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genκαλυπτουσηςκαλυπτοντοςκαλυπτ·ουσ·ηςκαλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαλυπτουσαικαλυπτοντες[LXX]καλυπτοντακαλυπτ·ουσ·αικαλυπτ·ο[υ]ντ·εςκαλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαλυπτουσαςκαλυπτονταςκαλυπτ·ουσ·αςκαλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datκαλυπτουσαιςκαλυπτουσι, καλυπτουσιν[LXX]καλυπτ·ουσ·αιςκαλυπτ·ου[ντ]·σι(ν), καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαλυπτουσωνκαλυπτοντωνκαλυπτ·ουσ·ωνκαλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυπτομενηκαλυπτομενεκαλυπτ·ομεν·ηκαλυπτ·ομεν·ε
Nomκαλυπτομενοςκαλυπτ·ομεν·ος
Accκαλυπτομενηνκαλυπτομενονκαλυπτ·ομεν·ηνκαλυπτ·ομεν·ον
Datκαλυπτομενῃκαλυπτομενῳκαλυπτ·ομεν·ῃκαλυπτ·ομεν·ῳ
Genκαλυπτομενηςκαλυπτομενουκαλυπτ·ομεν·ηςκαλυπτ·ομεν·ου
PlVocκαλυπτομεναικαλυπτομενοικαλυπτομενακαλυπτ·ομεν·αικαλυπτ·ομεν·οικαλυπτ·ομεν·α
Nom
Accκαλυπτομεναςκαλυπτομενουςκαλυπτ·ομεν·αςκαλυπτ·ομεν·ους
Datκαλυπτομεναιςκαλυπτομενοιςκαλυπτ·ομεν·αιςκαλυπτ·ομεν·οις
Genκαλυπτομενωνκαλυπτομενωνκαλυπτ·ομεν·ωνκαλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαλυπτονε·καλυπτ·ονεκαλυπτομηνε·καλυπτ·ομην
2ndεκαλυπτεςε·καλυπτ·εςεκαλυπτουε·καλυπτ·ου
3rdεκαλυπτεν[LXX], εκαλυπτεε·καλυπτ·ε(ν), ε·καλυπτ·ε(ν)εκαλυπτετοε·καλυπτ·ετο
Pl1stεκαλυπτομενε·καλυπτ·ομενεκαλυπτομεθαε·καλυπτ·ομεθα
2ndεκαλυπτετε[LXX]ε·καλυπτ·ετεεκαλυπτεσθεε·καλυπτ·εσθε
3rdεκαλυπτον, εκαλυπτοσανε·καλυπτ·ον, ε·καλυπτ·οσαν altεκαλυπτοντοε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυψω[LXX]καλυπτ·σωκαλυψομαικαλυπτ·σομαι
2ndκαλυψεις[LXX]καλυπτ·σειςκαλυψῃ[LXX], καλυψει[GNT][LXX], καλυψεσαικαλυπτ·σῃ, καλυπτ·σει classical, καλυπτ·σεσαι alt
3rdκαλυψει[GNT][LXX]καλυπτ·σεικαλυψεταικαλυπτ·σεται
Pl1stκαλυψομενκαλυπτ·σομενκαλυψομεθακαλυπτ·σομεθα
2ndκαλυψετεκαλυπτ·σετεκαλυψεσθεκαλυπτ·σεσθε
3rdκαλυψουσιν[LXX], καλυψουσικαλυπτ·σουσι(ν), καλυπτ·σουσι(ν)καλυψονταικαλυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυψοιμικαλυπτ·σοιμικαλυψοιμηνκαλυπτ·σοιμην
2ndκαλυψοιςκαλυπτ·σοιςκαλυψοιοκαλυπτ·σοιο
3rdκαλυψοικαλυπτ·σοικαλυψοιτοκαλυπτ·σοιτο
Pl1stκαλυψοιμενκαλυπτ·σοιμενκαλυψοιμεθακαλυπτ·σοιμεθα
2ndκαλυψοιτεκαλυπτ·σοιτεκαλυψοισθεκαλυπτ·σοισθε
3rdκαλυψοιενκαλυπτ·σοιενκαλυψοιντοκαλυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καλυψειν​καλυπτ·σειν​καλυψεσθαι​καλυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυψουσακαλυψον[LXX]καλυπτ·σουσ·ακαλυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαλυψωνκαλυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαλυψουσανκαλυψοντακαλυπτ·σουσ·ανκαλυπτ·σο[υ]ντ·α
Datκαλυψουσῃκαλυψοντικαλυπτ·σουσ·ῃκαλυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκαλυψουσηςκαλυψοντοςκαλυπτ·σουσ·ηςκαλυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαλυψουσαικαλυψοντεςκαλυψοντακαλυπτ·σουσ·αικαλυπτ·σο[υ]ντ·εςκαλυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαλυψουσαςκαλυψονταςκαλυπτ·σουσ·αςκαλυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκαλυψουσαιςκαλυψουσι, καλυψουσιν[LXX]καλυπτ·σουσ·αιςκαλυπτ·σου[ντ]·σι(ν), καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαλυψουσωνκαλυψοντωνκαλυπτ·σουσ·ωνκαλυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυψομενηκαλυψομενεκαλυπτ·σομεν·ηκαλυπτ·σομεν·ε
Nomκαλυψομενοςκαλυπτ·σομεν·ος
Accκαλυψομενηνκαλυψομενονκαλυπτ·σομεν·ηνκαλυπτ·σομεν·ον
Datκαλυψομενῃκαλυψομενῳκαλυπτ·σομεν·ῃκαλυπτ·σομεν·ῳ
Genκαλυψομενηςκαλυψομενουκαλυπτ·σομεν·ηςκαλυπτ·σομεν·ου
PlVocκαλυψομεναικαλυψομενοικαλυψομενακαλυπτ·σομεν·αικαλυπτ·σομεν·οικαλυπτ·σομεν·α
Nom
Accκαλυψομεναςκαλυψομενουςκαλυπτ·σομεν·αςκαλυπτ·σομεν·ους
Datκαλυψομεναιςκαλυψομενοιςκαλυπτ·σομεν·αιςκαλυπτ·σομεν·οις
Genκαλυψομενωνκαλυψομενωνκαλυπτ·σομεν·ωνκαλυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαλυψα[LXX]ε·καλυπτ·σαεκαλυψαμηνε·καλυπτ·σαμην
2ndεκαλυψας[LXX]ε·καλυπτ·σαςεκαλυψωε·καλυπτ·σω
3rdεκαλυψεν[LXX], εκαλυψεε·καλυπτ·σε(ν), ε·καλυπτ·σε(ν)εκαλυψατοε·καλυπτ·σατο
Pl1stεκαλυψαμενε·καλυπτ·σαμενεκαλυψαμεθαε·καλυπτ·σαμεθα
2ndεκαλυψατεε·καλυπτ·σατεεκαλυψασθεε·καλυπτ·σασθε
3rdεκαλυψαν[LXX]ε·καλυπτ·σανεκαλυψαντοε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυψω[LXX]καλυπτ·σωκαλυψωμαικαλυπτ·σωμαι
2ndκαλυψῃς[LXX]καλυπτ·σῃςκαλυψῃ[LXX]καλυπτ·σῃ
3rdκαλυψῃ[LXX]καλυπτ·σῃκαλυψηταικαλυπτ·σηται
Pl1stκαλυψωμενκαλυπτ·σωμενκαλυψωμεθακαλυπτ·σωμεθα
2ndκαλυψητεκαλυπτ·σητεκαλυψησθεκαλυπτ·σησθε
3rdκαλυψωσιν, καλυψωσικαλυπτ·σωσι(ν)καλυψωνταικαλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαλυψαιμικαλυπτ·σαιμικαλυψαιμηνκαλυπτ·σαιμην
2ndκαλυψαις, καλυψειαςκαλυπτ·σαις, καλυπτ·σειας classicalκαλυψαιοκαλυπτ·σαιο
3rdκαλυψαι[LXX], καλυψειεκαλυπτ·σαι, καλυπτ·σειε classicalκαλυψαιτοκαλυπτ·σαιτο
Pl1stκαλυψαιμενκαλυπτ·σαιμενκαλυψαιμεθακαλυπτ·σαιμεθα
2ndκαλυψαιτεκαλυπτ·σαιτεκαλυψαισθεκαλυπτ·σαισθε
3rdκαλυψαιεν, καλυψαισαν, καλυψειαν, καλυψειενκαλυπτ·σαιεν, καλυπτ·σαισαν alt, καλυπτ·σειαν classical, καλυπτ·σειεν classicalκαλυψαιντοκαλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαλυψον[LXX]καλυπτ·σονκαλυψαι[LXX]καλυπτ·σαι
3rdκαλυψατωκαλυπτ·σατωκαλυψασθωκαλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndκαλυψατε[GNT][LXX]καλυπτ·σατεκαλυψασθεκαλυπτ·σασθε
3rdκαλυψατωσαν, καλυψαντωνκαλυπτ·σατωσαν, καλυπτ·σαντων classicalκαλυψασθωσαν, καλυψασθωνκαλυπτ·σασθωσαν, καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καλυψαι[LXX]​καλυπτ·σαικαλυψασθαι​καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυψασακαλυψαςκαλυψανκαλυπτ·σασ·ακαλυπτ·σα[ντ]·ςκαλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accκαλυψασανκαλυψαντακαλυπτ·σασ·ανκαλυπτ·σαντ·α
Datκαλυψασῃκαλυψαντικαλυπτ·σασ·ῃκαλυπτ·σαντ·ι
Genκαλυψασηςκαλυψαντοςκαλυπτ·σασ·ηςκαλυπτ·σαντ·ος
PlVocκαλυψασαικαλυψαντεςκαλυψαντακαλυπτ·σασ·αικαλυπτ·σαντ·εςκαλυπτ·σαντ·α
Nom
Accκαλυψασαςκαλυψανταςκαλυπτ·σασ·αςκαλυπτ·σαντ·ας
Datκαλυψασαιςκαλυψασι, καλυψασινκαλυπτ·σασ·αιςκαλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαλυψασωνκαλυψαντωνκαλυπτ·σασ·ωνκαλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυψαμενηκαλυψαμενεκαλυπτ·σαμεν·ηκαλυπτ·σαμεν·ε
Nomκαλυψαμενοςκαλυπτ·σαμεν·ος
Accκαλυψαμενηνκαλυψαμενονκαλυπτ·σαμεν·ηνκαλυπτ·σαμεν·ον
Datκαλυψαμενῃκαλυψαμενῳκαλυπτ·σαμεν·ῃκαλυπτ·σαμεν·ῳ
Genκαλυψαμενηςκαλυψαμενουκαλυπτ·σαμεν·ηςκαλυπτ·σαμεν·ου
PlVocκαλυψαμεναικαλυψαμενοικαλυψαμενακαλυπτ·σαμεν·αικαλυπτ·σαμεν·οικαλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accκαλυψαμεναςκαλυψαμενουςκαλυπτ·σαμεν·αςκαλυπτ·σαμεν·ους
Datκαλυψαμεναιςκαλυψαμενοιςκαλυπτ·σαμεν·αιςκαλυπτ·σαμεν·οις
Genκαλυψαμενωνκαλυψαμενωνκαλυπτ·σαμεν·ωνκαλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαλυφακεκαλυπτ·κακεκαλυμμαικεκαλυπτ·μαι
2ndκεκαλυφας, κεκαλυφεςκεκαλυπτ·κας, κεκαλυπτ·κες altκεκαλυψαικεκαλυπτ·σαι
3rdκεκαλυφεν[LXX], κεκαλυφεκεκαλυπτ·κε(ν), κεκαλυπτ·κε(ν)κεκαλυπταικεκαλυπτ·ται
Pl1stκεκαλυφαμενκεκαλυπτ·καμενκεκαλυμμεθακεκαλυπτ·μεθα
2ndκεκαλυφατεκεκαλυπτ·κατεκεκαλυφθεκεκαλυπτ·σθε
3rdκεκαλυφασιν, κεκαλυφασι, κεκαλυφανκεκαλυπτ·κασι(ν), κεκαλυπτ·καν altκεκαλυφαταικεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαλυψομαικεκαλυπτ·σομαι
2ndκεκαλυψῃ, κεκαλυψεικεκαλυπτ·σῃ, κεκαλυπτ·σει classical
3rdκεκαλυψεταικεκαλυπτ·σεται
Pl1stκεκαλυψομεθακεκαλυπτ·σομεθα
2ndκεκαλυψεσθεκεκαλυπτ·σεσθε
3rdκεκαλυψονταικεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαλυφωκεκαλυπτ·κω
2ndκεκαλυφῃςκεκαλυπτ·κῃς
3rdκεκαλυφῃκεκαλυπτ·κῃ
Pl1stκεκαλυφωμενκεκαλυπτ·κωμεν
2ndκεκαλυφητεκεκαλυπτ·κητε
3rdκεκαλυφωσιν, κεκαλυφωσικεκαλυπτ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαλυφοιμι, κεκαλυφοιηνκεκαλυπτ·κοιμι, κεκαλυπτ·κοιην classical
2ndκεκαλυφοις, κεκαλυφοιηςκεκαλυπτ·κοις, κεκαλυπτ·κοιης classical
3rdκεκαλυφοι, κεκαλυφοιηκεκαλυπτ·κοι, κεκαλυπτ·κοιη classical
Pl1stκεκαλυφοιμενκεκαλυπτ·κοιμεν
2ndκεκαλυφοιτεκεκαλυπτ·κοιτε
3rdκεκαλυφοιενκεκαλυπτ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαλυψοιμηνκεκαλυπτ·σοιμην
2ndκεκαλυψοιοκεκαλυπτ·σοιο
3rdκεκαλυψοιτοκεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stκεκαλυψοιμεθακεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndκεκαλυψοισθεκεκαλυπτ·σοισθε
3rdκεκαλυψοιντοκεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκαλυφεκεκαλυπτ·κεκεκαλυψοκεκαλυπτ·σο
3rdκεκαλυφετωκεκαλυπτ·κετωκεκαλυφθωκεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndκεκαλυφετεκεκαλυπτ·κετεκεκαλυφθεκεκαλυπτ·σθε
3rdκεκαλυφετωσανκεκαλυπτ·κετωσανκεκαλυφθωσαν, κεκαλυφθωνκεκαλυπτ·σθωσαν, κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαλυφεναι​κεκαλυπτ·κεναι​κεκαλυφθαι​κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαλυψεσθαι​κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκαλυφυιακεκαλυφοςκεκαλυπτ·κυι·ακεκαλυπτ·κο[τ]·ς
Nomκεκαλυφωςκεκαλυπτ·κο[τ]·^ς
Accκεκαλυφυιανκεκαλυφοτακεκαλυπτ·κυι·ανκεκαλυπτ·κοτ·α
Datκεκαλυφυιᾳκεκαλυφοτικεκαλυπτ·κυι·ᾳκεκαλυπτ·κοτ·ι
Genκεκαλυφυιαςκεκαλυφοτοςκεκαλυπτ·κυι·αςκεκαλυπτ·κοτ·ος
PlVocκεκαλυφυιαικεκαλυφοτεςκεκαλυφοτακεκαλυπτ·κυι·αικεκαλυπτ·κοτ·εςκεκαλυπτ·κοτ·α
Nom
Accκεκαλυφυιαςκεκαλυφοταςκεκαλυπτ·κυι·αςκεκαλυπτ·κοτ·ας
Datκεκαλυφυιαιςκεκαλυφοσι, κεκαλυφοσινκεκαλυπτ·κυι·αιςκεκαλυπτ·κο[τ]·σι(ν)
Genκεκαλυφυιωνκεκαλυφοτωνκεκαλυπτ·κυι·ωνκεκαλυπτ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκαλυμμενηκεκαλυμμενεκεκαλυπτ·μεν·ηκεκαλυπτ·μεν·ε
Nomκεκαλυμμενοςκεκαλυπτ·μεν·ος
Accκεκαλυμμενηνκεκαλυμμενον[GNT]κεκαλυπτ·μεν·ηνκεκαλυπτ·μεν·ον
Datκεκαλυμμενῃκεκαλυμμενῳκεκαλυπτ·μεν·ῃκεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genκεκαλυμμενηςκεκαλυμμενουκεκαλυπτ·μεν·ηςκεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocκεκαλυμμεναικεκαλυμμενοικεκαλυμμενακεκαλυπτ·μεν·αικεκαλυπτ·μεν·οικεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accκεκαλυμμεναςκεκαλυμμενουςκεκαλυπτ·μεν·αςκεκαλυπτ·μεν·ους
Datκεκαλυμμεναιςκεκαλυμμενοιςκεκαλυπτ·μεν·αιςκεκαλυπτ·μεν·οις
Genκεκαλυμμενωνκεκαλυμμενωνκεκαλυπτ·μεν·ωνκεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκαλυφειν, εκεκαλυφηε·κεκαλυπτ·κειν, ε·κεκαλυπτ·κη classicalεκεκαλυμμηνε·κεκαλυπτ·μην
2ndεκεκαλυφεις, εκεκαλυφηςε·κεκαλυπτ·κεις, ε·κεκαλυπτ·κης classicalεκεκαλυψοε·κεκαλυπτ·σο
3rdεκεκαλυφειε·κεκαλυπτ·κειεκεκαλυπτοε·κεκαλυπτ·το
Pl1stεκεκαλυφειμεν, εκεκαλυφεμενε·κεκαλυπτ·κειμεν, ε·κεκαλυπτ·κεμεν classicalεκεκαλυμμεθαε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndεκεκαλυφειτε, εκεκαλυφετεε·κεκαλυπτ·κειτε, ε·κεκαλυπτ·κετε classicalεκεκαλυφθεε·κεκαλυπτ·σθε
3rdεκεκαλυφεισαν, εκεκαλυφεσανε·κεκαλυπτ·κεισαν, ε·κεκαλυπτ·κεσαν classicalεκεκαλυφατοε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαλυφειν, κεκαλυφη[ε]·κεκαλυπτ·κειν, [ε]·κεκαλυπτ·κη classicalκεκαλυμμην[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndκεκαλυφεις, κεκαλυφης[ε]·κεκαλυπτ·κεις, [ε]·κεκαλυπτ·κης classicalκεκαλυψο[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdκεκαλυφει[ε]·κεκαλυπτ·κεικεκαλυπτο[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stκεκαλυφειμεν, κεκαλυφεμεν[ε]·κεκαλυπτ·κειμεν, [ε]·κεκαλυπτ·κεμεν classicalκεκαλυμμεθα[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndκεκαλυφειτε, κεκαλυφετε[ε]·κεκαλυπτ·κειτε, [ε]·κεκαλυπτ·κετε classicalκεκαλυφθε[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdκεκαλυφεισαν, κεκαλυφεσαν[ε]·κεκαλυπτ·κεισαν, [ε]·κεκαλυπτ·κεσαν classicalκεκαλυφατο[ε]·κεκαλυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκαλυφθηνε·καλυπτ·θην
2ndεκαλυφθηςε·καλυπτ·θης
3rdεκαλυφθηε·καλυπτ·θη
Pl1stεκαλυφθημενε·καλυπτ·θημεν
2ndεκαλυφθητεε·καλυπτ·θητε
3rdεκαλυφθησανε·καλυπτ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαλυφθησομαικαλυπτ·θησομαι
2ndκαλυφθησῃ, καλυφθησεικαλυπτ·θησῃ, καλυπτ·θησει classical
3rdκαλυφθησεται[LXX]καλυπτ·θησεται
Pl1stκαλυφθησομεθακαλυπτ·θησομεθα
2ndκαλυφθησεσθεκαλυπτ·θησεσθε
3rdκαλυφθησονταικαλυπτ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαλυφθωκαλυπτ·θω
2ndκαλυφθῃςκαλυπτ·θῃς
3rdκαλυφθῃκαλυπτ·θῃ
Pl1stκαλυφθωμενκαλυπτ·θωμεν
2ndκαλυφθητεκαλυπτ·θητε
3rdκαλυφθωσιν, καλυφθωσικαλυπτ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαλυφθειηνκαλυπτ·θειην
2ndκαλυφθειηςκαλυπτ·θειης
3rdκαλυφθειηκαλυπτ·θειη
Pl1stκαλυφθειημεν, καλυφθειμενκαλυπτ·θειημεν, καλυπτ·θειμεν classical
2ndκαλυφθειητε, καλυφθειτεκαλυπτ·θειητε, καλυπτ·θειτε classical
3rdκαλυφθειησαν, καλυφθειενκαλυπτ·θειησαν, καλυπτ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαλυφθησοιμηνκαλυπτ·θησοιμην
2ndκαλυφθησοιοκαλυπτ·θησοιο
3rdκαλυφθησοιτοκαλυπτ·θησοιτο
Pl1stκαλυφθησοιμεθακαλυπτ·θησοιμεθα
2ndκαλυφθησοισθεκαλυπτ·θησοισθε
3rdκαλυφθησοιντοκαλυπτ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαλυφθητικαλυπτ·θητι
3rdκαλυφθητωκαλυπτ·θητω
Pl1st
2ndκαλυφθητεκαλυπτ·θητε
3rdκαλυφθητωσαν, καλυφθεντωνκαλυπτ·θητωσαν, καλυπτ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καλυφθηναι​καλυπτ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καλυφθησεσθαι​καλυπτ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυφθεισακαλυφθειςκαλυφθενκαλυπτ·θεισ·ακαλυπτ·θει[ντ]·ςκαλυπτ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαλυφθεισανκαλυφθεντακαλυπτ·θεισ·ανκαλυπτ·θε[ι]ντ·α
Datκαλυφθεισῃκαλυφθεντικαλυπτ·θεισ·ῃκαλυπτ·θε[ι]ντ·ι
Genκαλυφθεισηςκαλυφθεντοςκαλυπτ·θεισ·ηςκαλυπτ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαλυφθεισαικαλυφθεντεςκαλυφθεντακαλυπτ·θεισ·αικαλυπτ·θε[ι]ντ·εςκαλυπτ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαλυφθεισαςκαλυφθενταςκαλυπτ·θεισ·αςκαλυπτ·θε[ι]ντ·ας
Datκαλυφθεισαιςκαλυφθεισι, καλυφθεισινκαλυπτ·θεισ·αιςκαλυπτ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαλυφθεισωνκαλυφθεντωνκαλυπτ·θεισ·ωνκαλυπτ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλυφθησομενηκαλυφθησομενεκαλυπτ·θησομεν·ηκαλυπτ·θησομεν·ε
Nomκαλυφθησομενοςκαλυπτ·θησομεν·ος
Accκαλυφθησομενηνκαλυφθησομενονκαλυπτ·θησομεν·ηνκαλυπτ·θησομεν·ον
Datκαλυφθησομενῃκαλυφθησομενῳκαλυπτ·θησομεν·ῃκαλυπτ·θησομεν·ῳ
Genκαλυφθησομενηςκαλυφθησομενουκαλυπτ·θησομεν·ηςκαλυπτ·θησομεν·ου
PlVocκαλυφθησομεναικαλυφθησομενοικαλυφθησομενακαλυπτ·θησομεν·αικαλυπτ·θησομεν·οικαλυπτ·θησομεν·α
Nom
Accκαλυφθησομεναςκαλυφθησομενουςκαλυπτ·θησομεν·αςκαλυπτ·θησομεν·ους
Datκαλυφθησομεναιςκαλυφθησομενοιςκαλυπτ·θησομεν·αιςκαλυπτ·θησομεν·οις
Genκαλυφθησομενωνκαλυφθησομενωνκαλυπτ·θησομεν·ωνκαλυπτ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 15:42:24 EST