καλος • KALOS • kalos

Search: καλη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καλῃ; καληκαλόςκαλ·ῃ; καλ·ηfem dat sg; fem nom|voc sg
καλῃ; καλῃ; καλῃκαλέωκαλ(ε)·ῃ; καλ(ε)·ῃ; καλ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg

καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαλη[LXX]καλε[LXX]καλ·ηκαλ·ε
Nomκαλος[GNT][LXX]καλ·ος
Accκαλην[GNT][LXX]καλον[GNT][LXX]καλ·ηνκαλ·ον
Datκαλῃ[GNT]καλῳ[GNT][LXX]καλ·ῃκαλ·ῳ
Genκαλης[GNT][LXX]καλου[GNT][LXX]καλ·ηςκαλ·ου
PlVocκαλαι[LXX]καλοι[GNT][LXX]καλα[GNT][LXX]καλ·αικαλ·οικαλ·α
Nom
Accκαλας[LXX]καλους[GNT][LXX]καλ·αςκαλ·ους
Datκαλαιςκαλοις[GNT][LXX]καλ·αιςκαλ·οις
Genκαλων[GNT][LXX]καλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 02-Mar-2021 12:36:22 EST