κακοποιεω • KAKOPOIEW • kakopoieō

Search: κακοποιησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοποιησει; κακοποιησεικακοποιέωκακοποιη·σει; κακοποιη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
κακοποιησεικακοποιέωκακοποιη·σειfut act ind 3rd sg
κακοποιησεικακοποιέωκακοποιη·σειfut mp ind 2nd sg classical

κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιωκακοποι(ε)·ωκακοποιουμαικακοποι(ε)·ομαι
2ndκακοποιειςκακοποι(ε)·ειςκακοποιῃ, κακοποιει[LXX], κακοποιεισαικακοποι(ε)·ῃ, κακοποι(ε)·ει classical, κακοποι(ε)·εσαι alt
3rdκακοποιει[LXX]κακοποι(ε)·εικακοποιειταικακοποι(ε)·εται
Pl1stκακοποιουμενκακοποι(ε)·ομενκακοποιουμεθακακοποι(ε)·ομεθα
2ndκακοποιειτεκακοποι(ε)·ετεκακοποιεισθεκακοποι(ε)·εσθε
3rdκακοποιουσιν, κακοποιουσικακοποι(ε)·ουσι(ν)κακοποιουνταικακοποι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιωκακοποι(ε)·ωκακοποιωμαικακοποι(ε)·ωμαι
2ndκακοποιῃςκακοποι(ε)·ῃςκακοποιῃκακοποι(ε)·ῃ
3rdκακοποιῃκακοποι(ε)·ῃκακοποιηταικακοποι(ε)·ηται
Pl1stκακοποιωμενκακοποι(ε)·ωμενκακοποιωμεθακακοποι(ε)·ωμεθα
2ndκακοποιητεκακοποι(ε)·ητεκακοποιησθεκακοποι(ε)·ησθε
3rdκακοποιωσιν, κακοποιωσικακοποι(ε)·ωσι(ν)κακοποιωνταικακοποι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιοιμικακοποι(ε)·οιμικακοποιοιμηνκακοποι(ε)·οιμην
2ndκακοποιοις[LXX]κακοποι(ε)·οιςκακοποιοιοκακοποι(ε)·οιο
3rdκακοποιοικακοποι(ε)·οικακοποιοιτοκακοποι(ε)·οιτο
Pl1stκακοποιοιμενκακοποι(ε)·οιμενκακοποιοιμεθακακοποι(ε)·οιμεθα
2ndκακοποιοιτεκακοποι(ε)·οιτεκακοποιοισθεκακοποι(ε)·οισθε
3rdκακοποιοιεν, κακοποιοισανκακοποι(ε)·οιεν, κακοποι(ε)·οισαν altκακοποιοιντοκακοποι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακοποιει[LXX]κακοποι(ε)·εκακοποιουκακοποι(ε)·ου
3rdκακοποιειτωκακοποι(ε)·ετωκακοποιεισθωκακοποι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκακοποιειτεκακοποι(ε)·ετεκακοποιεισθεκακοποι(ε)·εσθε
3rdκακοποιειτωσαν, κακοποιουντωνκακοποι(ε)·ετωσαν, κακοποι(ε)·οντων classicalκακοποιεισθωσαν, κακοποιεισθωνκακοποι(ε)·εσθωσαν, κακοποι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακοποιειν[LXX]​κακοποι(ε)·εινκακοποιεισθαι​κακοποι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοποιουσα[LXX]κακοποιουνκακοποι(ε)·ουσ·ακακοποι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκακοποιων[GNT][LXX]κακοποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκακοποιουσανκακοποιουντακακοποι(ε)·ουσ·ανκακοποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκακοποιουσῃκακοποιουντικακοποι(ε)·ουσ·ῃκακοποι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκακοποιουσηςκακοποιουντοςκακοποι(ε)·ουσ·ηςκακοποι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκακοποιουσαικακοποιουντεςκακοποιουντακακοποι(ε)·ουσ·αικακοποι(ε)·ο[υ]ντ·εςκακοποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκακοποιουσαςκακοποιουντας[GNT]κακοποι(ε)·ουσ·αςκακοποι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκακοποιουσαιςκακοποιουσι, κακοποιουσινκακοποι(ε)·ουσ·αιςκακοποι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκακοποιουσωνκακοποιουντωνκακοποι(ε)·ουσ·ωνκακοποι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοποιουμενηκακοποιουμενεκακοποι(ε)·ομεν·ηκακοποι(ε)·ομεν·ε
Nomκακοποιουμενοςκακοποι(ε)·ομεν·ος
Accκακοποιουμενηνκακοποιουμενονκακοποι(ε)·ομεν·ηνκακοποι(ε)·ομεν·ον
Datκακοποιουμενῃκακοποιουμενῳκακοποι(ε)·ομεν·ῃκακοποι(ε)·ομεν·ῳ
Genκακοποιουμενηςκακοποιουμενουκακοποι(ε)·ομεν·ηςκακοποι(ε)·ομεν·ου
PlVocκακοποιουμεναικακοποιουμενοικακοποιουμενακακοποι(ε)·ομεν·αικακοποι(ε)·ομεν·οικακοποι(ε)·ομεν·α
Nom
Accκακοποιουμεναςκακοποιουμενουςκακοποι(ε)·ομεν·αςκακοποι(ε)·ομεν·ους
Datκακοποιουμεναιςκακοποιουμενοιςκακοποι(ε)·ομεν·αιςκακοποι(ε)·ομεν·οις
Genκακοποιουμενωνκακοποιουμενωνκακοποι(ε)·ομεν·ωνκακοποι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκακοποιουνε·κακοποι(ε)·ονεκακοποιουμηνε·κακοποι(ε)·ομην
2ndεκακοποιειςε·κακοποι(ε)·εςεκακοποιουε·κακοποι(ε)·ου
3rdεκακοποιειε·κακοποι(ε)·εεκακοποιειτοε·κακοποι(ε)·ετο
Pl1stεκακοποιουμενε·κακοποι(ε)·ομενεκακοποιουμεθαε·κακοποι(ε)·ομεθα
2ndεκακοποιειτεε·κακοποι(ε)·ετεεκακοποιεισθεε·κακοποι(ε)·εσθε
3rdεκακοποιουν, εκακοποιουσανε·κακοποι(ε)·ον, ε·κακοποι(ε)·οσαν altεκακοποιουντοε·κακοποι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιησω[LXX]κακοποιη·σωκακοποιησομαικακοποιη·σομαι
2ndκακοποιησειςκακοποιη·σειςκακοποιησῃ, κακοποιησει[LXX], κακοποιησεσαικακοποιη·σῃ, κακοποιη·σει classical, κακοποιη·σεσαι alt
3rdκακοποιησει[LXX]κακοποιη·σεικακοποιησεταικακοποιη·σεται
Pl1stκακοποιησομενκακοποιη·σομενκακοποιησομεθακακοποιη·σομεθα
2ndκακοποιησετεκακοποιη·σετεκακοποιησεσθεκακοποιη·σεσθε
3rdκακοποιησουσιν, κακοποιησουσικακοποιη·σουσι(ν)κακοποιησονταικακοποιη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιησοιμικακοποιη·σοιμικακοποιησοιμηνκακοποιη·σοιμην
2ndκακοποιησοιςκακοποιη·σοιςκακοποιησοιοκακοποιη·σοιο
3rdκακοποιησοικακοποιη·σοικακοποιησοιτοκακοποιη·σοιτο
Pl1stκακοποιησοιμενκακοποιη·σοιμενκακοποιησοιμεθακακοποιη·σοιμεθα
2ndκακοποιησοιτεκακοποιη·σοιτεκακοποιησοισθεκακοποιη·σοισθε
3rdκακοποιησοιενκακοποιη·σοιενκακοποιησοιντοκακοποιη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακοποιησειν​κακοποιη·σειν​κακοποιησεσθαι​κακοποιη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοποιησουσακακοποιησονκακοποιη·σουσ·ακακοποιη·σο[υ]ν[τ]
Nomκακοποιησωνκακοποιη·σο[υ]ν[τ]·^
Accκακοποιησουσανκακοποιησοντακακοποιη·σουσ·ανκακοποιη·σο[υ]ντ·α
Datκακοποιησουσῃκακοποιησοντικακοποιη·σουσ·ῃκακοποιη·σο[υ]ντ·ι
Genκακοποιησουσηςκακοποιησοντοςκακοποιη·σουσ·ηςκακοποιη·σο[υ]ντ·ος
PlVocκακοποιησουσαικακοποιησοντεςκακοποιησοντακακοποιη·σουσ·αικακοποιη·σο[υ]ντ·εςκακοποιη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκακοποιησουσαςκακοποιησονταςκακοποιη·σουσ·αςκακοποιη·σο[υ]ντ·ας
Datκακοποιησουσαιςκακοποιησουσι, κακοποιησουσινκακοποιη·σουσ·αιςκακοποιη·σου[ντ]·σι(ν)
Genκακοποιησουσωνκακοποιησοντωνκακοποιη·σουσ·ωνκακοποιη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοποιησομενηκακοποιησομενεκακοποιη·σομεν·ηκακοποιη·σομεν·ε
Nomκακοποιησομενοςκακοποιη·σομεν·ος
Accκακοποιησομενηνκακοποιησομενονκακοποιη·σομεν·ηνκακοποιη·σομεν·ον
Datκακοποιησομενῃκακοποιησομενῳκακοποιη·σομεν·ῃκακοποιη·σομεν·ῳ
Genκακοποιησομενηςκακοποιησομενουκακοποιη·σομεν·ηςκακοποιη·σομεν·ου
PlVocκακοποιησομεναικακοποιησομενοικακοποιησομενακακοποιη·σομεν·αικακοποιη·σομεν·οικακοποιη·σομεν·α
Nom
Accκακοποιησομεναςκακοποιησομενουςκακοποιη·σομεν·αςκακοποιη·σομεν·ους
Datκακοποιησομεναιςκακοποιησομενοιςκακοποιη·σομεν·αιςκακοποιη·σομεν·οις
Genκακοποιησομενωνκακοποιησομενωνκακοποιη·σομεν·ωνκακοποιη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκακοποιησα[LXX]ε·κακοποιη·σαεκακοποιησαμηνε·κακοποιη·σαμην
2ndεκακοποιησαςε·κακοποιη·σαςεκακοποιησωε·κακοποιη·σω
3rdεκακοποιησεν[LXX], εκακοποιησεε·κακοποιη·σε(ν), ε·κακοποιη·σε(ν)εκακοποιησατοε·κακοποιη·σατο
Pl1stεκακοποιησαμενε·κακοποιη·σαμενεκακοποιησαμεθαε·κακοποιη·σαμεθα
2ndεκακοποιησατε[LXX]ε·κακοποιη·σατεεκακοποιησασθεε·κακοποιη·σασθε
3rdεκακοποιησανε·κακοποιη·σανεκακοποιησαντοε·κακοποιη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιησω[LXX]κακοποιη·σωκακοποιησωμαικακοποιη·σωμαι
2ndκακοποιησῃςκακοποιη·σῃςκακοποιησῃκακοποιη·σῃ
3rdκακοποιησῃκακοποιη·σῃκακοποιησηταικακοποιη·σηται
Pl1stκακοποιησωμενκακοποιη·σωμενκακοποιησωμεθακακοποιη·σωμεθα
2ndκακοποιησητε[LXX]κακοποιη·σητεκακοποιησησθεκακοποιη·σησθε
3rdκακοποιησωσιν[LXX], κακοποιησωσικακοποιη·σωσι(ν), κακοποιη·σωσι(ν)κακοποιησωνταικακοποιη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκακοποιησαιμικακοποιη·σαιμικακοποιησαιμηνκακοποιη·σαιμην
2ndκακοποιησαις, κακοποιησειαςκακοποιη·σαις, κακοποιη·σειας classicalκακοποιησαιοκακοποιη·σαιο
3rdκακοποιησαι[GNT][LXX], κακοποιησειεκακοποιη·σαι, κακοποιη·σειε classicalκακοποιησαιτοκακοποιη·σαιτο
Pl1stκακοποιησαιμενκακοποιη·σαιμενκακοποιησαιμεθακακοποιη·σαιμεθα
2ndκακοποιησαιτεκακοποιη·σαιτεκακοποιησαισθεκακοποιη·σαισθε
3rdκακοποιησαιεν, κακοποιησαισαν, κακοποιησειαν, κακοποιησειενκακοποιη·σαιεν, κακοποιη·σαισαν alt, κακοποιη·σειαν classical, κακοποιη·σειεν classicalκακοποιησαιντοκακοποιη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκακοποιησονκακοποιη·σονκακοποιησαι[GNT][LXX]κακοποιη·σαι
3rdκακοποιησατωκακοποιη·σατωκακοποιησασθωκακοποιη·σασθω
Pl1st
2ndκακοποιησατεκακοποιη·σατεκακοποιησασθεκακοποιη·σασθε
3rdκακοποιησατωσαν, κακοποιησαντωνκακοποιη·σατωσαν, κακοποιη·σαντων classicalκακοποιησασθωσαν, κακοποιησασθωνκακοποιη·σασθωσαν, κακοποιη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κακοποιησαι[GNT][LXX]​κακοποιη·σαικακοποιησασθαι​κακοποιη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοποιησασακακοποιησαςκακοποιησανκακοποιη·σασ·ακακοποιη·σα[ντ]·ςκακοποιη·σαν[τ]
Nom
Accκακοποιησασανκακοποιησαντακακοποιη·σασ·ανκακοποιη·σαντ·α
Datκακοποιησασῃκακοποιησαντικακοποιη·σασ·ῃκακοποιη·σαντ·ι
Genκακοποιησασηςκακοποιησαντοςκακοποιη·σασ·ηςκακοποιη·σαντ·ος
PlVocκακοποιησασαικακοποιησαντεςκακοποιησαντακακοποιη·σασ·αικακοποιη·σαντ·εςκακοποιη·σαντ·α
Nom
Accκακοποιησασαςκακοποιησανταςκακοποιη·σασ·αςκακοποιη·σαντ·ας
Datκακοποιησασαιςκακοποιησασι, κακοποιησασινκακοποιη·σασ·αιςκακοποιη·σα[ντ]·σι(ν)
Genκακοποιησασωνκακοποιησαντωνκακοποιη·σασ·ωνκακοποιη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκακοποιησαμενηκακοποιησαμενεκακοποιη·σαμεν·ηκακοποιη·σαμεν·ε
Nomκακοποιησαμενοςκακοποιη·σαμεν·ος
Accκακοποιησαμενηνκακοποιησαμενονκακοποιη·σαμεν·ηνκακοποιη·σαμεν·ον
Datκακοποιησαμενῃκακοποιησαμενῳκακοποιη·σαμεν·ῃκακοποιη·σαμεν·ῳ
Genκακοποιησαμενηςκακοποιησαμενουκακοποιη·σαμεν·ηςκακοποιη·σαμεν·ου
PlVocκακοποιησαμεναικακοποιησαμενοικακοποιησαμενακακοποιη·σαμεν·αικακοποιη·σαμεν·οικακοποιη·σαμεν·α
Nom
Accκακοποιησαμεναςκακοποιησαμενουςκακοποιη·σαμεν·αςκακοποιη·σαμεν·ους
Datκακοποιησαμεναιςκακοποιησαμενοιςκακοποιη·σαμεν·αιςκακοποιη·σαμεν·οις
Genκακοποιησαμενωνκακοποιησαμενωνκακοποιη·σαμεν·ωνκακοποιη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 22:19:55 EST