καιω καω • KAIW KAW • kaiō kaō

Search: καιομενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καιομενον; καιομενονκαίωκαι·ομεν·ον; και·ομεν·ονpres mp ptcp mas acc sg; pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg

καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαιω, καωκαι·ω, κα·ωκαιομαι, καομαικαι·ομαι, κα·ομαι
2ndκαιεις, καειςκαι·εις, κα·ειςκαιῃ, καιει, καιεσαι, καῃ, καει, καεσαικαι·ῃ, και·ει classical, και·εσαι alt, κα·ῃ, κα·ει classical, κα·εσαι alt
3rdκαιει, καεικαι·ει, κα·εικαιεται[GNT][LXX], καεταικαι·εται, κα·εται
Pl1stκαιομεν, καομενκαι·ομεν, κα·ομενκαιομεθα, καομεθακαι·ομεθα, κα·ομεθα
2ndκαιετε[LXX], καετεκαι·ετε, κα·ετεκαιεσθε, καεσθεκαι·εσθε, κα·εσθε
3rdκαιουσιν[GNT][LXX], καιουσι[LXX], καουσιν, καουσικαι·ουσι(ν), κα·ουσι(ν)καιονται, καονταικαι·ονται, κα·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαιω, καωκαι·ω, κα·ωκαιωμαι, καωμαικαι·ωμαι, κα·ωμαι
2ndκαιῃς, καῃςκαι·ῃς, κα·ῃςκαιῃ, καῃκαι·ῃ, κα·ῃ
3rdκαιῃ, καῃκαι·ῃ, κα·ῃκαιηται, καηται[LXX]και·ηται, κα·ηται
Pl1stκαιωμεν, καωμενκαι·ωμεν, κα·ωμενκαιωμεθα, καωμεθακαι·ωμεθα, κα·ωμεθα
2ndκαιητε, καητεκαι·ητε, κα·ητεκαιησθε, καησθεκαι·ησθε, κα·ησθε
3rdκαιωσιν, καιωσι, καωσιν, καωσικαι·ωσι(ν), κα·ωσι(ν)καιωνται, καωνταικαι·ωνται, κα·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαιοιμι, καοιμικαι·οιμι, κα·οιμικαιοιμην, καοιμηνκαι·οιμην, κα·οιμην
2ndκαιοις, καοιςκαι·οις, κα·οιςκαιοιο, καοιοκαι·οιο, κα·οιο
3rdκαιοι, καοικαι·οι, κα·οικαιοιτο, καοιτοκαι·οιτο, κα·οιτο
Pl1stκαιοιμεν, καοιμενκαι·οιμεν, κα·οιμενκαιοιμεθα, καοιμεθακαι·οιμεθα, κα·οιμεθα
2ndκαιοιτε, καοιτεκαι·οιτε, κα·οιτεκαιοισθε, καοισθεκαι·οισθε, κα·οισθε
3rdκαιοιεν, καιοισαν, καοιεν, καοισανκαι·οιεν, και·οισαν alt, κα·οιεν, κα·οισαν altκαιοιντο, καοιντοκαι·οιντο, κα·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαιε, καεκαι·ε, κα·εκαιου, καουκαι·ου, κα·ου
3rdκαιετω, καετωκαι·ετω, κα·ετωκαιεσθω, καεσθωκαι·εσθω, κα·εσθω
Pl1st
2ndκαιετε[LXX], καετεκαι·ετε, κα·ετεκαιεσθε, καεσθεκαι·εσθε, κα·εσθε
3rdκαιετωσαν, καιοντων, καετωσαν, καοντωνκαι·ετωσαν, και·οντων classical, κα·ετωσαν, κα·οντων classicalκαιεσθωσαν, καιεσθων, καεσθωσαν, καεσθωνκαι·εσθωσαν, και·εσθων classical, κα·εσθωσαν, κα·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καιειν, καειν​και·ειν, κα·ειν​καιεσθαι, καεσθαι​και·εσθαι, κα·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαιουσα, καουσακαιον, καονκαι·ουσ·α, κα·ουσ·ακαι·ο[υ]ν[τ], κα·ο[υ]ν[τ]
Nomκαιων, καωνκαι·ο[υ]ν[τ]·^, κα·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαιουσαν, καουσανκαιοντα, καοντακαι·ουσ·αν, κα·ουσ·ανκαι·ο[υ]ντ·α, κα·ο[υ]ντ·α
Datκαιουσῃ, καουσῃκαιοντι, καοντικαι·ουσ·ῃ, κα·ουσ·ῃκαι·ο[υ]ντ·ι, κα·ο[υ]ντ·ι
Genκαιουσης, καουσηςκαιοντος, καοντοςκαι·ουσ·ης, κα·ουσ·ηςκαι·ο[υ]ντ·ος, κα·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαιουσαι, καουσαικαιοντες[LXX], καοντεςκαιοντα, καοντακαι·ουσ·αι, κα·ουσ·αικαι·ο[υ]ντ·ες, κα·ο[υ]ντ·εςκαι·ο[υ]ντ·α, κα·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαιουσας, καουσαςκαιοντας, καονταςκαι·ουσ·ας, κα·ουσ·αςκαι·ο[υ]ντ·ας, κα·ο[υ]ντ·ας
Datκαιουσαις, καουσαιςκαιουσι[LXX], καιουσιν[GNT][LXX], καουσι, καουσινκαι·ουσ·αις, κα·ουσ·αιςκαι·ου[ντ]·σι(ν), κα·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαιουσων, καουσωνκαιοντων, καοντωνκαι·ουσ·ων, κα·ουσ·ωνκαι·ο[υ]ντ·ων, κα·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαιομενη[GNT][LXX], καομενηκαιομενε, καομενεκαι·ομεν·η, κα·ομεν·ηκαι·ομεν·ε, κα·ομεν·ε
Nomκαιομενος[GNT][LXX], καομενοςκαι·ομεν·ος, κα·ομεν·ος
Accκαιομενην[GNT][LXX], καομενηνκαιομενον[GNT][LXX], καομενονκαι·ομεν·ην, κα·ομεν·ηνκαι·ομεν·ον, κα·ομεν·ον
Datκαιομενῃ[GNT], καομενῃκαιομενῳ[LXX], καομενῳκαι·ομεν·ῃ, κα·ομεν·ῃκαι·ομεν·ῳ, κα·ομεν·ῳ
Genκαιομενης[GNT][LXX], καομενηςκαιομενου[LXX], καομενουκαι·ομεν·ης, κα·ομεν·ηςκαι·ομεν·ου, κα·ομεν·ου
PlVocκαιομεναι[GNT][LXX], καομεναικαιομενοι[GNT], καομενοικαιομενα[LXX], καομενακαι·ομεν·αι, κα·ομεν·αικαι·ομεν·οι, κα·ομεν·οικαι·ομεν·α, κα·ομεν·α
Nom
Accκαιομενας, καομεναςκαιομενους, καομενουςκαι·ομεν·ας, κα·ομεν·αςκαι·ομεν·ους, κα·ομεν·ους
Datκαιομεναις, καομεναιςκαιομενοις[LXX], καομενοιςκαι·ομεν·αις, κα·ομεν·αιςκαι·ομεν·οις, κα·ομεν·οις
Genκαιομενων[LXX], καομενωνκαιομενων[LXX], καομενωνκαι·ομεν·ων, κα·ομεν·ωνκαι·ομεν·ων, κα·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαιον, εκαονε·και·ον, ε·κα·ονεκαιομην, εκαομηνε·και·ομην, ε·κα·ομην
2ndεκαιες, εκαεςε·και·ες, ε·κα·εςεκαιου, εκαουε·και·ου, ε·κα·ου
3rdεκαιεν, εκαιε, εκαεν, εκαεε·και·ε(ν), ε·κα·ε(ν)εκαιετο[LXX], εκαετοε·και·ετο, ε·κα·ετο
Pl1stεκαιομεν, εκαομενε·και·ομεν, ε·κα·ομενεκαιομεθα, εκαομεθαε·και·ομεθα, ε·κα·ομεθα
2ndεκαιετε, εκαετεε·και·ετε, ε·κα·ετεεκαιεσθε, εκαεσθεε·και·εσθε, ε·κα·εσθε
3rdεκαιον, εκαιοσαν, εκαον, εκαοσανε·και·ον, ε·και·οσαν alt, ε·κα·ον, ε·κα·οσαν altεκαιοντο, εκαοντοε·και·οντο, ε·κα·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαυσω[LXX]καυ·σωκαυσομαικαυ·σομαι
2ndκαυσειςκαυ·σειςκαυσῃ, καυσει[LXX], καυσεσαικαυ·σῃ, καυ·σει classical, καυ·σεσαι alt
3rdκαυσει[LXX]καυ·σεικαυσεταικαυ·σεται
Pl1stκαυσομενκαυ·σομενκαυσομεθακαυ·σομεθα
2ndκαυσετε[LXX]καυ·σετεκαυσεσθεκαυ·σεσθε
3rdκαυσουσιν[LXX], καυσουσικαυ·σουσι(ν), καυ·σουσι(ν)καυσονταικαυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαυσοιμικαυ·σοιμικαυσοιμηνκαυ·σοιμην
2ndκαυσοιςκαυ·σοιςκαυσοιοκαυ·σοιο
3rdκαυσοικαυ·σοικαυσοιτοκαυ·σοιτο
Pl1stκαυσοιμενκαυ·σοιμενκαυσοιμεθακαυ·σοιμεθα
2ndκαυσοιτεκαυ·σοιτεκαυσοισθεκαυ·σοισθε
3rdκαυσοιενκαυ·σοιενκαυσοιντοκαυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καυσειν​καυ·σειν​καυσεσθαι​καυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαυσουσακαυσονκαυ·σουσ·ακαυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκαυσων[GNT][LXX]καυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαυσουσανκαυσοντακαυ·σουσ·ανκαυ·σο[υ]ντ·α
Datκαυσουσῃκαυσοντικαυ·σουσ·ῃκαυ·σο[υ]ντ·ι
Genκαυσουσηςκαυσοντοςκαυ·σουσ·ηςκαυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαυσουσαικαυσοντεςκαυσοντακαυ·σουσ·αικαυ·σο[υ]ντ·εςκαυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαυσουσαςκαυσονταςκαυ·σουσ·αςκαυ·σο[υ]ντ·ας
Datκαυσουσαιςκαυσουσι, καυσουσιν[LXX]καυ·σουσ·αιςκαυ·σου[ντ]·σι(ν), καυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαυσουσωνκαυσοντωνκαυ·σουσ·ωνκαυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαυσομενηκαυσομενεκαυ·σομεν·ηκαυ·σομεν·ε
Nomκαυσομενοςκαυ·σομεν·ος
Accκαυσομενηνκαυσομενονκαυ·σομεν·ηνκαυ·σομεν·ον
Datκαυσομενῃκαυσομενῳκαυ·σομεν·ῃκαυ·σομεν·ῳ
Genκαυσομενηςκαυσομενουκαυ·σομεν·ηςκαυ·σομεν·ου
PlVocκαυσομεναικαυσομενοικαυσομενακαυ·σομεν·αικαυ·σομεν·οικαυ·σομεν·α
Nom
Accκαυσομεναςκαυσομενουςκαυ·σομεν·αςκαυ·σομεν·ους
Datκαυσομεναιςκαυσομενοιςκαυ·σομεν·αιςκαυ·σομεν·οις
Genκαυσομενωνκαυσομενωνκαυ·σομεν·ωνκαυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαυσαε·καυ·σαεκαυσαμηνε·καυ·σαμην
2ndεκαυσαςε·καυ·σαςεκαυσωε·καυ·σω
3rdεκαυσεν, εκαυσεε·καυ·σε(ν)εκαυσατοε·καυ·σατο
Pl1stεκαυσαμενε·καυ·σαμενεκαυσαμεθαε·καυ·σαμεθα
2ndεκαυσατεε·καυ·σατεεκαυσασθεε·καυ·σασθε
3rdεκαυσανε·καυ·σανεκαυσαντοε·καυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαυσω[LXX]καυ·σωκαυσωμαικαυ·σωμαι
2ndκαυσῃςκαυ·σῃςκαυσῃκαυ·σῃ
3rdκαυσῃκαυ·σῃκαυσηταικαυ·σηται
Pl1stκαυσωμενκαυ·σωμενκαυσωμεθακαυ·σωμεθα
2ndκαυσητεκαυ·σητεκαυσησθεκαυ·σησθε
3rdκαυσωσιν, καυσωσικαυ·σωσι(ν)καυσωνταικαυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαυσαιμικαυ·σαιμικαυσαιμηνκαυ·σαιμην
2ndκαυσαις, καυσειαςκαυ·σαις, καυ·σειας classicalκαυσαιοκαυ·σαιο
3rdκαυσαι[LXX], καυσειεκαυ·σαι, καυ·σειε classicalκαυσαιτοκαυ·σαιτο
Pl1stκαυσαιμενκαυ·σαιμενκαυσαιμεθακαυ·σαιμεθα
2ndκαυσαιτεκαυ·σαιτεκαυσαισθεκαυ·σαισθε
3rdκαυσαιεν, καυσαισαν, καυσειαν, καυσειενκαυ·σαιεν, καυ·σαισαν alt, καυ·σειαν classical, καυ·σειεν classicalκαυσαιντοκαυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαυσονκαυ·σονκαυσαι[LXX]καυ·σαι
3rdκαυσατωκαυ·σατωκαυσασθωκαυ·σασθω
Pl1st
2ndκαυσατεκαυ·σατεκαυσασθεκαυ·σασθε
3rdκαυσατωσαν, καυσαντωνκαυ·σατωσαν, καυ·σαντων classicalκαυσασθωσαν, καυσασθωνκαυ·σασθωσαν, καυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καυσαι[LXX]​καυ·σαικαυσασθαι​καυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαυσασακαυσαςκαυσανκαυ·σασ·ακαυ·σα[ντ]·ςκαυ·σαν[τ]
Nom
Accκαυσασανκαυσαντακαυ·σασ·ανκαυ·σαντ·α
Datκαυσασῃκαυσαντικαυ·σασ·ῃκαυ·σαντ·ι
Genκαυσασηςκαυσαντοςκαυ·σασ·ηςκαυ·σαντ·ος
PlVocκαυσασαικαυσαντες[LXX]καυσαντακαυ·σασ·αικαυ·σαντ·εςκαυ·σαντ·α
Nom
Accκαυσασαςκαυσανταςκαυ·σασ·αςκαυ·σαντ·ας
Datκαυσασαιςκαυσασι, καυσασινκαυ·σασ·αιςκαυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαυσασωνκαυσαντωνκαυ·σασ·ωνκαυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαυσαμενηκαυσαμενεκαυ·σαμεν·ηκαυ·σαμεν·ε
Nomκαυσαμενοςκαυ·σαμεν·ος
Accκαυσαμενηνκαυσαμενονκαυ·σαμεν·ηνκαυ·σαμεν·ον
Datκαυσαμενῃκαυσαμενῳκαυ·σαμεν·ῃκαυ·σαμεν·ῳ
Genκαυσαμενηςκαυσαμενουκαυ·σαμεν·ηςκαυ·σαμεν·ου
PlVocκαυσαμεναικαυσαμενοικαυσαμενακαυ·σαμεν·αικαυ·σαμεν·οικαυ·σαμεν·α
Nom
Accκαυσαμεναςκαυσαμενουςκαυ·σαμεν·αςκαυ·σαμεν·ους
Datκαυσαμεναιςκαυσαμενοιςκαυ·σαμεν·αιςκαυ·σαμεν·οις
Genκαυσαμενωνκαυσαμενωνκαυ·σαμεν·ωνκαυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαυμαικεκαυ·μαι
2ndκεκαυσαικεκαυ·σαι
3rdκεκαυταικεκαυ·ται
Pl1stκεκαυμεθακεκαυ·μεθα
2ndκεκαυσθεκεκαυ·σθε
3rdκεκαυνταικεκαυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαυσομαικεκαυ·σομαι
2ndκεκαυσῃ, κεκαυσεικεκαυ·σῃ, κεκαυ·σει classical
3rdκεκαυσεταικεκαυ·σεται
Pl1stκεκαυσομεθακεκαυ·σομεθα
2ndκεκαυσεσθεκεκαυ·σεσθε
3rdκεκαυσονταικεκαυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαυσοιμηνκεκαυ·σοιμην
2ndκεκαυσοιοκεκαυ·σοιο
3rdκεκαυσοιτοκεκαυ·σοιτο
Pl1stκεκαυσοιμεθακεκαυ·σοιμεθα
2ndκεκαυσοισθεκεκαυ·σοισθε
3rdκεκαυσοιντοκεκαυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκαυσοκεκαυ·σο
3rdκεκαυσθωκεκαυ·σθω
Pl1st
2ndκεκαυσθεκεκαυ·σθε
3rdκεκαυσθωσαν, κεκαυσθωνκεκαυ·σθωσαν, κεκαυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαυσθαι​κεκαυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαυσεσθαι​κεκαυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκαυμενηκεκαυμενεκεκαυ·μεν·ηκεκαυ·μεν·ε
Nomκεκαυμενοςκεκαυ·μεν·ος
Accκεκαυμενηνκεκαυμενονκεκαυ·μεν·ηνκεκαυ·μεν·ον
Datκεκαυμενῃκεκαυμενῳ[GNT]κεκαυ·μεν·ῃκεκαυ·μεν·ῳ
Genκεκαυμενηςκεκαυμενουκεκαυ·μεν·ηςκεκαυ·μεν·ου
PlVocκεκαυμεναικεκαυμενοικεκαυμενακεκαυ·μεν·αικεκαυ·μεν·οικεκαυ·μεν·α
Nom
Accκεκαυμεναςκεκαυμενουςκεκαυ·μεν·αςκεκαυ·μεν·ους
Datκεκαυμεναιςκεκαυμενοιςκεκαυ·μεν·αιςκεκαυ·μεν·οις
Genκεκαυμενωνκεκαυμενωνκεκαυ·μεν·ωνκεκαυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκαυμηνε·κεκαυ·μην
2ndεκεκαυσοε·κεκαυ·σο
3rdεκεκαυτοε·κεκαυ·το
Pl1stεκεκαυμεθαε·κεκαυ·μεθα
2ndεκεκαυσθεε·κεκαυ·σθε
3rdεκεκαυντοε·κεκαυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαυμην[ε]·κεκαυ·μην
2ndκεκαυσο[ε]·κεκαυ·σο
3rdκεκαυτο[ε]·κεκαυ·το
Pl1stκεκαυμεθα[ε]·κεκαυ·μεθα
2ndκεκαυσθε[ε]·κεκαυ·σθε
3rdκεκαυντο[ε]·κεκαυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκαυθην, εκαηνε·καυ·θην, ε·κα·[θ]ην
2ndεκαυθης, εκαηςε·καυ·θης, ε·κα·[θ]ης
3rdεκαυθη, εκαηε·καυ·θη, ε·κα·[θ]η
Pl1stεκαυθημεν, εκαημενε·καυ·θημεν, ε·κα·[θ]ημεν
2ndεκαυθητε, εκαητεε·καυ·θητε, ε·κα·[θ]ητε
3rdεκαυθησαν, εκαησαν[LXX]ε·καυ·θησαν, ε·κα·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαυθησομαι, καησομαικαυ·θησομαι, κα·[θ]ησομαι
2ndκαυθησῃ, καυθησει, καησῃ, καησεικαυ·θησῃ, καυ·θησει classical, κα·[θ]ησῃ, κα·[θ]ησει classical
3rdκαυθησεται[LXX], καησεται[LXX]καυ·θησεται, κα·[θ]ησεται
Pl1stκαυθησομεθα, καησομεθακαυ·θησομεθα, κα·[θ]ησομεθα
2ndκαυθησεσθε, καησεσθεκαυ·θησεσθε, κα·[θ]ησεσθε
3rdκαυθησονται[LXX], καυθησωμαι[GNT], καησονται[LXX]καυ·θησονται, irreg. καυ·θησωμαι (for καυ·θησομαι), κα·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαυθω, καωκαυ·θω, κα·[θ]ω
2ndκαυθῃς, καῃςκαυ·θῃς, κα·[θ]ῃς
3rdκαυθῃ, καῃκαυ·θῃ, κα·[θ]ῃ
Pl1stκαυθωμεν, καωμενκαυ·θωμεν, κα·[θ]ωμεν
2ndκαυθητε, καητεκαυ·θητε, κα·[θ]ητε
3rdκαυθωσιν, καυθωσι, καωσιν, καωσικαυ·θωσι(ν), κα·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαυθειην, καειηνκαυ·θειην, κα·[θ]ειην
2ndκαυθειης, καειηςκαυ·θειης, κα·[θ]ειης
3rdκαυθειη, καειηκαυ·θειη, κα·[θ]ειη
Pl1stκαυθειημεν, καυθειμεν, καειημεν, καειμενκαυ·θειημεν, καυ·θειμεν classical, κα·[θ]ειημεν, κα·[θ]ειμεν classical
2ndκαυθειητε, καυθειτε, καειητε, καειτεκαυ·θειητε, καυ·θειτε classical, κα·[θ]ειητε, κα·[θ]ειτε classical
3rdκαυθειησαν, καυθειεν, καειησαν, καειενκαυ·θειησαν, καυ·θειεν classical, κα·[θ]ειησαν, κα·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαυθησοιμην, καησοιμηνκαυ·θησοιμην, κα·[θ]ησοιμην
2ndκαυθησοιο, καησοιοκαυ·θησοιο, κα·[θ]ησοιο
3rdκαυθησοιτο, καησοιτοκαυ·θησοιτο, κα·[θ]ησοιτο
Pl1stκαυθησοιμεθα, καησοιμεθακαυ·θησοιμεθα, κα·[θ]ησοιμεθα
2ndκαυθησοισθε, καησοισθεκαυ·θησοισθε, κα·[θ]ησοισθε
3rdκαυθησοιντο, καησοιντοκαυ·θησοιντο, κα·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαυθητι, καηθικαυ·θητι, κα·[θ]ητι
3rdκαυθητω, καητωκαυ·θητω, κα·[θ]ητω
Pl1st
2ndκαυθητε, καητεκαυ·θητε, κα·[θ]ητε
3rdκαυθητωσαν, καυθεντων, καητωσαν, καεντωνκαυ·θητωσαν, καυ·θεντων classical, κα·[θ]ητωσαν, κα·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καυθηναι, καηναι[LXX]​καυ·θηναι, κα·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καυθησεσθαι, καησεσθαι​καυ·θησεσθαι, κα·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαυθεισα, καεισακαυθεις, καειςκαυθεν, καενκαυ·θεισ·α, κα·[θ]εισ·ακαυ·θει[ντ]·ς, κα·[θ]ει[ντ]·ςκαυ·θε[ι]ν[τ], κα·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαυθεισαν, καεισανκαυθεντα, καεντακαυ·θεισ·αν, κα·[θ]εισ·ανκαυ·θε[ι]ντ·α, κα·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκαυθεισῃ, καεισῃκαυθεντι, καεντικαυ·θεισ·ῃ, κα·[θ]εισ·ῃκαυ·θε[ι]ντ·ι, κα·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκαυθεισης, καεισηςκαυθεντος, καεντοςκαυ·θεισ·ης, κα·[θ]εισ·ηςκαυ·θε[ι]ντ·ος, κα·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκαυθεισαι, καεισαικαυθεντες, καεντεςκαυθεντα, καεντακαυ·θεισ·αι, κα·[θ]εισ·αικαυ·θε[ι]ντ·ες, κα·[θ]ε[ι]ντ·εςκαυ·θε[ι]ντ·α, κα·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκαυθεισας, καεισαςκαυθεντας, καενταςκαυ·θεισ·ας, κα·[θ]εισ·αςκαυ·θε[ι]ντ·ας, κα·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκαυθεισαις, καεισαιςκαυθεισι, καυθεισιν, καεισι, καεισινκαυ·θεισ·αις, κα·[θ]εισ·αιςκαυ·θει[ντ]·σι(ν), κα·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκαυθεισων, καεισωνκαυθεντων, καεντωνκαυ·θεισ·ων, κα·[θ]εισ·ωνκαυ·θε[ι]ντ·ων, κα·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαυθησομενη, καησομενηκαυθησομενε, καησομενεκαυ·θησομεν·η, κα·[θ]ησομεν·ηκαυ·θησομεν·ε, κα·[θ]ησομεν·ε
Nomκαυθησομενος, καησομενοςκαυ·θησομεν·ος, κα·[θ]ησομεν·ος
Accκαυθησομενην, καησομενηνκαυθησομενον, καησομενονκαυ·θησομεν·ην, κα·[θ]ησομεν·ηνκαυ·θησομεν·ον, κα·[θ]ησομεν·ον
Datκαυθησομενῃ, καησομενῃκαυθησομενῳ, καησομενῳκαυ·θησομεν·ῃ, κα·[θ]ησομεν·ῃκαυ·θησομεν·ῳ, κα·[θ]ησομεν·ῳ
Genκαυθησομενης, καησομενηςκαυθησομενου, καησομενουκαυ·θησομεν·ης, κα·[θ]ησομεν·ηςκαυ·θησομεν·ου, κα·[θ]ησομεν·ου
PlVocκαυθησομεναι, καησομεναικαυθησομενοι, καησομενοικαυθησομενα, καησομενακαυ·θησομεν·αι, κα·[θ]ησομεν·αικαυ·θησομεν·οι, κα·[θ]ησομεν·οικαυ·θησομεν·α, κα·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκαυθησομενας, καησομεναςκαυθησομενους, καησομενουςκαυ·θησομεν·ας, κα·[θ]ησομεν·αςκαυ·θησομεν·ους, κα·[θ]ησομεν·ους
Datκαυθησομεναις, καησομεναιςκαυθησομενοις, καησομενοιςκαυ·θησομεν·αις, κα·[θ]ησομεν·αιςκαυ·θησομεν·οις, κα·[θ]ησομεν·οις
Genκαυθησομενων, καησομενωνκαυθησομενων, καησομενωνκαυ·θησομεν·ων, κα·[θ]ησομεν·ωνκαυ·θησομεν·ων, κα·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 23:36:37 EST