καθιστανω καθισταω • KAQISTANW KAQISTAW • kathistanō kathistaō

Search: καθισταται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθισταταικαθιστάωκαθ·ιστ(α)·ηταιpres mp sub 3rd sg
καθισταταικαθίστημικαθ·ιστ(α)·ταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθισταταικαθίστημικαθ·ιστ(α)·ταιpres mp ind 3rd sg
καθισταταικαθιστάωκαθ·ιστ(α)·ηταιpres mp sub 3rd sg

καθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of καθ·ίστημι) (καθ+ισταν-/καθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστανωκαθ·ισταν·ωκαθιστανομαι, καθιστωμαικαθ·ισταν·ομαι, καθ·ιστ(α)·ομαι
2ndκαθιστανεις, καθιστᾳςκαθ·ισταν·εις, καθ·ιστ(α)·ειςκαθιστανῃ, καθιστανει, καθιστανεσαι, καθιστᾳ[LXX], καθιστασαικαθ·ισταν·ῃ, καθ·ισταν·ει classical, καθ·ισταν·εσαι alt, καθ·ιστ(α)·ῃ, καθ·ιστ(α)·ει classical, καθ·ιστ(α)·εσαι alt
3rdκαθιστανει, καθιστᾳ[LXX]καθ·ισταν·ει, καθ·ιστ(α)·εικαθιστανεταικαθ·ισταν·εται
Pl1stκαθιστανομεν, καθιστωμενκαθ·ισταν·ομεν, καθ·ιστ(α)·ομενκαθιστανομεθα, καθιστωμεθακαθ·ισταν·ομεθα, καθ·ιστ(α)·ομεθα
2ndκαθιστανετεκαθ·ισταν·ετεκαθιστανεσθεκαθ·ισταν·εσθε
3rdκαθιστανουσιν, καθιστανουσι, καθιστωσιν, καθιστωσικαθ·ισταν·ουσι(ν), καθ·ιστ(α)·ουσι(ν)καθιστανονται, καθιστωνταικαθ·ισταν·ονται, καθ·ιστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστανωκαθ·ισταν·ωκαθιστανωμαικαθ·ισταν·ωμαι
2ndκαθιστανῃς, καθιστᾳςκαθ·ισταν·ῃς, καθ·ιστ(α)·ῃςκαθιστανῃ, καθιστᾳ[LXX]καθ·ισταν·ῃ, καθ·ιστ(α)·ῃ
3rdκαθιστανῃ, καθιστᾳ[LXX]καθ·ισταν·ῃ, καθ·ιστ(α)·ῃκαθιστανηται, καθισταται[GNT][LXX]καθ·ισταν·ηται, καθ·ιστ(α)·ηται
Pl1stκαθιστανωμενκαθ·ισταν·ωμενκαθιστανωμεθακαθ·ισταν·ωμεθα
2ndκαθιστανητε, καθιστατεκαθ·ισταν·ητε, καθ·ιστ(α)·ητεκαθιστανησθε, καθιστασθεκαθ·ισταν·ησθε, καθ·ιστ(α)·ησθε
3rdκαθιστανωσιν, καθιστανωσικαθ·ισταν·ωσι(ν)καθιστανωνταικαθ·ισταν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστανοιμι, καθιστῳμικαθ·ισταν·οιμι, καθ·ιστ(α)·οιμικαθιστανοιμην, καθιστῳμηνκαθ·ισταν·οιμην, καθ·ιστ(α)·οιμην
2ndκαθιστανοις, καθιστῳςκαθ·ισταν·οις, καθ·ιστ(α)·οιςκαθιστανοιο, καθιστῳοκαθ·ισταν·οιο, καθ·ιστ(α)·οιο
3rdκαθιστανοι, καθιστῳκαθ·ισταν·οι, καθ·ιστ(α)·οικαθιστανοιτο, καθιστῳτοκαθ·ισταν·οιτο, καθ·ιστ(α)·οιτο
Pl1stκαθιστανοιμεν, καθιστῳμενκαθ·ισταν·οιμεν, καθ·ιστ(α)·οιμενκαθιστανοιμεθα, καθιστῳμεθακαθ·ισταν·οιμεθα, καθ·ιστ(α)·οιμεθα
2ndκαθιστανοιτε, καθιστῳτεκαθ·ισταν·οιτε, καθ·ιστ(α)·οιτεκαθιστανοισθε, καθιστῳσθεκαθ·ισταν·οισθε, καθ·ιστ(α)·οισθε
3rdκαθιστανοιεν, καθιστανοισαν, καθιστῳεν, καθιστῳσανκαθ·ισταν·οιεν, καθ·ισταν·οισαν alt, καθ·ιστ(α)·οιεν, καθ·ιστ(α)·οισαν altκαθιστανοιντο, καθιστῳντοκαθ·ισταν·οιντο, καθ·ιστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθιστανε, καθιστακαθ·ισταν·ε, καθ·ιστ(α)·εκαθιστανου, καθιστωκαθ·ισταν·ου, καθ·ιστ(α)·ου
3rdκαθιστανετωκαθ·ισταν·ετωκαθιστανεσθωκαθ·ισταν·εσθω
Pl1st
2ndκαθιστανετεκαθ·ισταν·ετεκαθιστανεσθεκαθ·ισταν·εσθε
3rdκαθιστανετωσαν, καθιστανοντωνκαθ·ισταν·ετωσαν, καθ·ισταν·οντων classicalκαθιστανεσθωσαν, καθιστανεσθωνκαθ·ισταν·εσθωσαν, καθ·ισταν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθιστανειν, καθιστᾳν, καθισταν​καθ·ισταν·ειν, καθ·ιστ(α)·ειν, καθ·ιστ(α)·ειν > καθισταν​καθιστανεσθαι​καθ·ισταν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιστανουσα, καθιστωσακαθιστανον, καθιστων[LXX]καθ·ισταν·ουσ·α, καθ·ιστ(α)·ουσ·ακαθ·ισταν·ο[υ]ν[τ], καθ·ιστ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθιστανων, καθιστων[LXX]καθ·ισταν·ο[υ]ν[τ]·^, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθιστανουσαν, καθιστωσανκαθιστανοντα, καθιστωντακαθ·ισταν·ουσ·αν, καθ·ιστ(α)·ουσ·ανκαθ·ισταν·ο[υ]ντ·α, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·α
Datκαθιστανουσῃ, καθιστωσῃκαθιστανοντι, καθιστωντικαθ·ισταν·ουσ·ῃ, καθ·ιστ(α)·ουσ·ῃκαθ·ισταν·ο[υ]ντ·ι, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genκαθιστανουσης, καθιστωσηςκαθιστανοντος, καθιστωντοςκαθ·ισταν·ουσ·ης, καθ·ιστ(α)·ουσ·ηςκαθ·ισταν·ο[υ]ντ·ος, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθιστανουσαι, καθιστωσαικαθιστανοντες[GNT], καθιστωντες[GNT]καθιστανοντα, καθιστωντακαθ·ισταν·ουσ·αι, καθ·ιστ(α)·ουσ·αικαθ·ισταν·ο[υ]ντ·ες, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·εςκαθ·ισταν·ο[υ]ντ·α, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθιστανουσας, καθιστωσαςκαθιστανοντας, καθιστωνταςκαθ·ισταν·ουσ·ας, καθ·ιστ(α)·ουσ·αςκαθ·ισταν·ο[υ]ντ·ας, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datκαθιστανουσαις, καθιστωσαιςκαθιστανουσι, καθιστανουσιν, καθιστωσι, καθιστωσινκαθ·ισταν·ουσ·αις, καθ·ιστ(α)·ουσ·αιςκαθ·ισταν·ου[ντ]·σι(ν), καθ·ιστ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθιστανουσων, καθιστωσωνκαθιστανοντων, καθιστωντωνκαθ·ισταν·ουσ·ων, καθ·ιστ(α)·ουσ·ωνκαθ·ισταν·ο[υ]ντ·ων, καθ·ιστ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιστανομενη, καθιστωμενηκαθιστανομενε, καθιστωμενεκαθ·ισταν·ομεν·η, καθ·ιστ(α)·ομεν·ηκαθ·ισταν·ομεν·ε, καθ·ιστ(α)·ομεν·ε
Nomκαθιστανομενος, καθιστωμενοςκαθ·ισταν·ομεν·ος, καθ·ιστ(α)·ομεν·ος
Accκαθιστανομενην, καθιστωμενηνκαθιστανομενον, καθιστωμενονκαθ·ισταν·ομεν·ην, καθ·ιστ(α)·ομεν·ηνκαθ·ισταν·ομεν·ον, καθ·ιστ(α)·ομεν·ον
Datκαθιστανομενῃ, καθιστωμενῃκαθιστανομενῳ, καθιστωμενῳκαθ·ισταν·ομεν·ῃ, καθ·ιστ(α)·ομεν·ῃκαθ·ισταν·ομεν·ῳ, καθ·ιστ(α)·ομεν·ῳ
Genκαθιστανομενης, καθιστωμενηςκαθιστανομενου, καθιστωμενουκαθ·ισταν·ομεν·ης, καθ·ιστ(α)·ομεν·ηςκαθ·ισταν·ομεν·ου, καθ·ιστ(α)·ομεν·ου
PlVocκαθιστανομεναι, καθιστωμεναικαθιστανομενοι, καθιστωμενοικαθιστανομενα, καθιστωμενακαθ·ισταν·ομεν·αι, καθ·ιστ(α)·ομεν·αικαθ·ισταν·ομεν·οι, καθ·ιστ(α)·ομεν·οικαθ·ισταν·ομεν·α, καθ·ιστ(α)·ομεν·α
Nom
Accκαθιστανομενας, καθιστωμεναςκαθιστανομενους, καθιστωμενουςκαθ·ισταν·ομεν·ας, καθ·ιστ(α)·ομεν·αςκαθ·ισταν·ομεν·ους, καθ·ιστ(α)·ομεν·ους
Datκαθιστανομεναις, καθιστωμεναιςκαθιστανομενοις, καθιστωμενοιςκαθ·ισταν·ομεν·αις, καθ·ιστ(α)·ομεν·αιςκαθ·ισταν·ομεν·οις, καθ·ιστ(α)·ομεν·οις
Genκαθιστανομενων, καθιστωμενωνκαθιστανομενων, καθιστωμενωνκαθ·ισταν·ομεν·ων, καθ·ιστ(α)·ομεν·ωνκαθ·ισταν·ομεν·ων, καθ·ιστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιστανον, καθιστων[LXX]καθ·ε·ισταν·ον, καθ·ε·ιστ(α)·ονκαθιστανομην, καθιστωμηνκαθ·ε·ισταν·ομην, καθ·ε·ιστ(α)·ομην
2ndκαθιστανες, καθισταςκαθ·ε·ισταν·ες, καθ·ε·ιστ(α)·εςκαθιστανουκαθ·ε·ισταν·ου
3rdκαθιστανεν, καθιστανε, καθιστακαθ·ε·ισταν·ε(ν), καθ·ε·ιστ(α)·εκαθιστανετοκαθ·ε·ισταν·ετο
Pl1stκαθιστανομεν, καθιστωμενκαθ·ε·ισταν·ομεν, καθ·ε·ιστ(α)·ομενκαθιστανομεθα, καθιστωμεθακαθ·ε·ισταν·ομεθα, καθ·ε·ιστ(α)·ομεθα
2ndκαθιστανετεκαθ·ε·ισταν·ετεκαθιστανεσθεκαθ·ε·ισταν·εσθε
3rdκαθιστανον, καθιστανοσαν, καθιστων[LXX], καθιστωσανκαθ·ε·ισταν·ον, καθ·ε·ισταν·οσαν alt, καθ·ε·ιστ(α)·ον, καθ·ε·ιστ(α)·οσαν altκαθιστανοντο, καθιστωντοκαθ·ε·ισταν·οντο, καθ·ε·ιστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:13:32 EST