καθηκω • KAQHKW • kathēkō

Search: καθηκει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθηκει; καθηκεικαθήκωκαθ·ηκ·ει; καθ·ηκ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθηκεικαθήκωκαθ·ηκ·ειpres act ind 3rd sg
καθηκεικαθήκωκαθ·ηκ·ειpres mp ind 2nd sg classical

καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθηκωκαθ·ηκ·ωκαθηκομαικαθ·ηκ·ομαι
2ndκαθηκειςκαθ·ηκ·ειςκαθηκῃ, καθηκει[LXX], καθηκεσαικαθ·ηκ·ῃ, καθ·ηκ·ει classical, καθ·ηκ·εσαι alt
3rdκαθηκει[LXX]καθ·ηκ·εικαθηκεταικαθ·ηκ·εται
Pl1stκαθηκομενκαθ·ηκ·ομενκαθηκομεθακαθ·ηκ·ομεθα
2ndκαθηκετεκαθ·ηκ·ετεκαθηκεσθεκαθ·ηκ·εσθε
3rdκαθηκουσιν, καθηκουσικαθ·ηκ·ουσι(ν)καθηκονταικαθ·ηκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθηκωκαθ·ηκ·ωκαθηκωμαικαθ·ηκ·ωμαι
2ndκαθηκῃςκαθ·ηκ·ῃςκαθηκῃκαθ·ηκ·ῃ
3rdκαθηκῃκαθ·ηκ·ῃκαθηκηταικαθ·ηκ·ηται
Pl1stκαθηκωμενκαθ·ηκ·ωμενκαθηκωμεθακαθ·ηκ·ωμεθα
2ndκαθηκητεκαθ·ηκ·ητεκαθηκησθεκαθ·ηκ·ησθε
3rdκαθηκωσιν, καθηκωσικαθ·ηκ·ωσι(ν)καθηκωνταικαθ·ηκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθηκοιμικαθ·ηκ·οιμικαθηκοιμηνκαθ·ηκ·οιμην
2ndκαθηκοιςκαθ·ηκ·οιςκαθηκοιοκαθ·ηκ·οιο
3rdκαθηκοικαθ·ηκ·οικαθηκοιτοκαθ·ηκ·οιτο
Pl1stκαθηκοιμενκαθ·ηκ·οιμενκαθηκοιμεθακαθ·ηκ·οιμεθα
2ndκαθηκοιτεκαθ·ηκ·οιτεκαθηκοισθεκαθ·ηκ·οισθε
3rdκαθηκοιεν, καθηκοισανκαθ·ηκ·οιεν, καθ·ηκ·οισαν altκαθηκοιντοκαθ·ηκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθηκεκαθ·ηκ·εκαθηκουκαθ·ηκ·ου
3rdκαθηκετωκαθ·ηκ·ετωκαθηκεσθωκαθ·ηκ·εσθω
Pl1st
2ndκαθηκετεκαθ·ηκ·ετεκαθηκεσθεκαθ·ηκ·εσθε
3rdκαθηκετωσαν, καθηκοντωνκαθ·ηκ·ετωσαν, καθ·ηκ·οντων classicalκαθηκεσθωσαν, καθηκεσθωνκαθ·ηκ·εσθωσαν, καθ·ηκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθηκειν[LXX]​καθ·ηκ·εινκαθηκεσθαι​καθ·ηκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθηκουσακαθηκον[LXX]καθ·ηκ·ουσ·ακαθ·ηκ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθηκωνκαθ·ηκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθηκουσαν[LXX]καθηκοντα[GNT][LXX]καθ·ηκ·ουσ·ανκαθ·ηκ·ο[υ]ντ·α
Datκαθηκουσῃκαθηκοντικαθ·ηκ·ουσ·ῃκαθ·ηκ·ο[υ]ντ·ι
Genκαθηκουσηςκαθηκοντοςκαθ·ηκ·ουσ·ηςκαθ·ηκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθηκουσαικαθηκοντεςκαθηκοντα[GNT][LXX]καθ·ηκ·ουσ·αικαθ·ηκ·ο[υ]ντ·εςκαθ·ηκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθηκουσας[LXX]καθηκοντας[LXX]καθ·ηκ·ουσ·αςκαθ·ηκ·ο[υ]ντ·ας
Datκαθηκουσαις[LXX]καθηκουσι, καθηκουσινκαθ·ηκ·ουσ·αιςκαθ·ηκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθηκουσωνκαθηκοντωνκαθ·ηκ·ουσ·ωνκαθ·ηκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθηκομενηκαθηκομενεκαθ·ηκ·ομεν·ηκαθ·ηκ·ομεν·ε
Nomκαθηκομενοςκαθ·ηκ·ομεν·ος
Accκαθηκομενηνκαθηκομενονκαθ·ηκ·ομεν·ηνκαθ·ηκ·ομεν·ον
Datκαθηκομενῃκαθηκομενῳκαθ·ηκ·ομεν·ῃκαθ·ηκ·ομεν·ῳ
Genκαθηκομενηςκαθηκομενουκαθ·ηκ·ομεν·ηςκαθ·ηκ·ομεν·ου
PlVocκαθηκομεναικαθηκομενοικαθηκομενακαθ·ηκ·ομεν·αικαθ·ηκ·ομεν·οικαθ·ηκ·ομεν·α
Nom
Accκαθηκομεναςκαθηκομενουςκαθ·ηκ·ομεν·αςκαθ·ηκ·ομεν·ους
Datκαθηκομεναιςκαθηκομενοιςκαθ·ηκ·ομεν·αιςκαθ·ηκ·ομεν·οις
Genκαθηκομενωνκαθηκομενωνκαθ·ηκ·ομεν·ωνκαθ·ηκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθηκον[LXX]καθ·ε·ηκ·ονκαθηκομηνκαθ·ε·ηκ·ομην
2ndκαθηκεςκαθ·ε·ηκ·εςκαθηκουκαθ·ε·ηκ·ου
3rdκαθηκεν[GNT][LXX], καθηκεκαθ·ε·ηκ·ε(ν), καθ·ε·ηκ·ε(ν)καθηκετοκαθ·ε·ηκ·ετο
Pl1stκαθηκομενκαθ·ε·ηκ·ομενκαθηκομεθακαθ·ε·ηκ·ομεθα
2ndκαθηκετεκαθ·ε·ηκ·ετεκαθηκεσθεκαθ·ε·ηκ·εσθε
3rdκαθηκον[LXX], καθηκοσανκαθ·ε·ηκ·ον, καθ·ε·ηκ·οσαν altκαθηκοντοκαθ·ε·ηκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 19:52:33 EST