καθοραω • KAQORAW • kathoraō

Search: καθορᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθορα; καθορᾳ; καθορᾳ; καθορᾳ; καθορᾳ; καθορᾳκαθοράωκαθ·ορ(α)·ε; καθ·ορ(α)·ει; καθ·ορ(α)·ῃ; καθ·ορ(α)·ῃ; καθ·ορ(α)·ει; καθ·ορ(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθορακαθοράωκαθ·ορ(α)·εpres act imp 2nd sg
καθορᾳκαθοράωκαθ·ορ(α)·ειpres act ind 3rd sg
καθορᾳκαθοράωκαθ·ορ(α)·ῃpres act sub 3rd sg
καθορᾳκαθοράωκαθ·ορ(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
καθορᾳκαθοράωκαθ·ορ(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
καθορᾳκαθοράωκαθ·ορ(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

καθ·οράω (καθ+ορ(α)-, -, 2nd κατ+ιδ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθορωκαθ·ορ(α)·ωκαθορωμαικαθ·ορ(α)·ομαι
2ndκαθορᾳς[LXX]καθ·ορ(α)·ειςκαθορᾳ[LXX], καθορασαικαθ·ορ(α)·ῃ, καθ·ορ(α)·ει classical, καθ·ορ(α)·εσαι alt
3rdκαθορᾳ[LXX]καθ·ορ(α)·εικαθοραται[GNT]καθ·ορ(α)·εται
Pl1stκαθορωμενκαθ·ορ(α)·ομενκαθορωμεθακαθ·ορ(α)·ομεθα
2ndκαθορατεκαθ·ορ(α)·ετεκαθορασθεκαθ·ορ(α)·εσθε
3rdκαθορωσιν, καθορωσικαθ·ορ(α)·ουσι(ν)καθορωνταικαθ·ορ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθορωκαθ·ορ(α)·ωκαθορωμαικαθ·ορ(α)·ωμαι
2ndκαθορᾳς[LXX]καθ·ορ(α)·ῃςκαθορᾳ[LXX]καθ·ορ(α)·ῃ
3rdκαθορᾳ[LXX]καθ·ορ(α)·ῃκαθοραται[GNT]καθ·ορ(α)·ηται
Pl1stκαθορωμενκαθ·ορ(α)·ωμενκαθορωμεθακαθ·ορ(α)·ωμεθα
2ndκαθορατεκαθ·ορ(α)·ητεκαθορασθεκαθ·ορ(α)·ησθε
3rdκαθορωσιν, καθορωσικαθ·ορ(α)·ωσι(ν)καθορωνταικαθ·ορ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθορῳμικαθ·ορ(α)·οιμικαθορῳμηνκαθ·ορ(α)·οιμην
2ndκαθορῳςκαθ·ορ(α)·οιςκαθορῳοκαθ·ορ(α)·οιο
3rdκαθορῳκαθ·ορ(α)·οικαθορῳτοκαθ·ορ(α)·οιτο
Pl1stκαθορῳμενκαθ·ορ(α)·οιμενκαθορῳμεθακαθ·ορ(α)·οιμεθα
2ndκαθορῳτεκαθ·ορ(α)·οιτεκαθορῳσθεκαθ·ορ(α)·οισθε
3rdκαθορῳεν, καθορῳσανκαθ·ορ(α)·οιεν, καθ·ορ(α)·οισαν altκαθορῳντοκαθ·ορ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθορακαθ·ορ(α)·εκαθορωκαθ·ορ(α)·ου
3rdκαθορατωκαθ·ορ(α)·ετωκαθορασθωκαθ·ορ(α)·εσθω
Pl1st
2ndκαθορατεκαθ·ορ(α)·ετεκαθορασθεκαθ·ορ(α)·εσθε
3rdκαθορατωσαν, καθορωντωνκαθ·ορ(α)·ετωσαν, καθ·ορ(α)·οντων classicalκαθορασθωσαν, καθορασθωνκαθ·ορ(α)·εσθωσαν, καθ·ορ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθορᾳν, καθοραν​καθ·ορ(α)·ειν, καθ·ορ(α)·ειν > καθοραν​καθορασθαι​καθ·ορ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθορωσακαθορων[LXX]καθ·ορ(α)·ουσ·ακαθ·ορ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθορων[LXX]καθ·ορ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθορωσανκαθορωντακαθ·ορ(α)·ουσ·ανκαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·α
Datκαθορωσῃκαθορωντικαθ·ορ(α)·ουσ·ῃκαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genκαθορωσηςκαθορωντοςκαθ·ορ(α)·ουσ·ηςκαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθορωσαικαθορωντεςκαθορωντακαθ·ορ(α)·ουσ·αικαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·εςκαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθορωσαςκαθορωνταςκαθ·ορ(α)·ουσ·αςκαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datκαθορωσαιςκαθορωσι, καθορωσινκαθ·ορ(α)·ουσ·αιςκαθ·ορ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθορωσωνκαθορωντωνκαθ·ορ(α)·ουσ·ωνκαθ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθορωμενηκαθορωμενεκαθ·ορ(α)·ομεν·ηκαθ·ορ(α)·ομεν·ε
Nomκαθορωμενοςκαθ·ορ(α)·ομεν·ος
Accκαθορωμενηνκαθορωμενονκαθ·ορ(α)·ομεν·ηνκαθ·ορ(α)·ομεν·ον
Datκαθορωμενῃκαθορωμενῳκαθ·ορ(α)·ομεν·ῃκαθ·ορ(α)·ομεν·ῳ
Genκαθορωμενηςκαθορωμενουκαθ·ορ(α)·ομεν·ηςκαθ·ορ(α)·ομεν·ου
PlVocκαθορωμεναικαθορωμενοικαθορωμενακαθ·ορ(α)·ομεν·αικαθ·ορ(α)·ομεν·οικαθ·ορ(α)·ομεν·α
Nom
Accκαθορωμεναςκαθορωμενουςκαθ·ορ(α)·ομεν·αςκαθ·ορ(α)·ομεν·ους
Datκαθορωμεναιςκαθορωμενοιςκαθ·ορ(α)·ομεν·αιςκαθ·ορ(α)·ομεν·οις
Genκαθορωμενωνκαθορωμενωνκαθ·ορ(α)·ομεν·ωνκαθ·ορ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεωρωνκαθ·ε·ορ(α)·ονκαθεωρωμηνκαθ·ε·ορ(α)·ομην
2ndκαθεωραςκαθ·ε·ορ(α)·εςκαθεωρωκαθ·ε·ορ(α)·ου
3rdκαθεωρακαθ·ε·ορ(α)·εκαθεωρατοκαθ·ε·ορ(α)·ετο
Pl1stκαθεωρωμενκαθ·ε·ορ(α)·ομενκαθεωρωμεθακαθ·ε·ορ(α)·ομεθα
2ndκαθεωρατεκαθ·ε·ορ(α)·ετεκαθεωρασθεκαθ·ε·ορ(α)·εσθε
3rdκαθεωρων, καθεωρωσανκαθ·ε·ορ(α)·ον, καθ·ε·ορ(α)·οσαν altκαθεωρωντοκαθ·ε·ορ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατειδονκατ·ε·ιδ·ονκατειδομηνκατ·ε·ιδ·ομην
2ndκατειδεςκατ·ε·ιδ·εςκατειδουκατ·ε·ιδ·ου
3rdκατειδεν, κατειδεκατ·ε·ιδ·ε(ν)κατειδετοκατ·ε·ιδ·ετο
Pl1stκατειδομενκατ·ε·ιδ·ομενκατειδομεθακατ·ε·ιδ·ομεθα
2ndκατειδετεκατ·ε·ιδ·ετεκατειδεσθεκατ·ε·ιδ·εσθε
3rdκατειδον, κατειδοσανκατ·ε·ιδ·ον, κατ·ε·ιδ·οσαν altκατειδοντοκατ·ε·ιδ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιδωκατ·ιδ·ωκατιδωμαικατ·ιδ·ωμαι
2ndκατιδῃςκατ·ιδ·ῃςκατιδῃκατ·ιδ·ῃ
3rdκατιδῃκατ·ιδ·ῃκατιδηταικατ·ιδ·ηται
Pl1stκατιδωμενκατ·ιδ·ωμενκατιδωμεθακατ·ιδ·ωμεθα
2ndκατιδητεκατ·ιδ·ητεκατιδησθεκατ·ιδ·ησθε
3rdκατιδωσιν, κατιδωσικατ·ιδ·ωσι(ν)κατιδωνταικατ·ιδ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκατιδοιμικατ·ιδ·οιμικατιδοιμηνκατ·ιδ·οιμην
2ndκατιδοιςκατ·ιδ·οιςκατιδοιοκατ·ιδ·οιο
3rdκατιδοικατ·ιδ·οικατιδοιτοκατ·ιδ·οιτο
Pl1stκατιδοιμενκατ·ιδ·οιμενκατιδοιμεθακατ·ιδ·οιμεθα
2ndκατιδοιτεκατ·ιδ·οιτεκατιδοισθεκατ·ιδ·οισθε
3rdκατιδοιεν, κατιδοισανκατ·ιδ·οιεν, κατ·ιδ·οισαν altκατιδοιντοκατ·ιδ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκατιδε[LXX]κατ·ιδ·εκατιδουκατ·ιδ·ου
3rdκατιδετωκατ·ιδ·ετωκατιδεσθωκατ·ιδ·εσθω
Pl1st
2ndκατιδετεκατ·ιδ·ετεκατιδεσθεκατ·ιδ·εσθε
3rdκατιδετωσαν, κατιδοντωνκατ·ιδ·ετωσαν, κατ·ιδ·οντων classicalκατιδεσθωσαν, κατιδεσθωνκατ·ιδ·εσθωσαν, κατ·ιδ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κατιδειν[LXX]​κατ·ιδ·εινκατιδεσθαι​κατ·ιδ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατιδουσακατιδονκατ·ιδ·ουσ·ακατ·ιδ·ο[υ]ν[τ]
Nomκατιδωνκατ·ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκατιδουσανκατιδοντακατ·ιδ·ουσ·ανκατ·ιδ·ο[υ]ντ·α
Datκατιδουσῃκατιδοντικατ·ιδ·ουσ·ῃκατ·ιδ·ο[υ]ντ·ι
Genκατιδουσηςκατιδοντοςκατ·ιδ·ουσ·ηςκατ·ιδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκατιδουσαικατιδοντεςκατιδοντακατ·ιδ·ουσ·αικατ·ιδ·ο[υ]ντ·εςκατ·ιδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκατιδουσαςκατιδονταςκατ·ιδ·ουσ·αςκατ·ιδ·ο[υ]ντ·ας
Datκατιδουσαιςκατιδουσι, κατιδουσινκατ·ιδ·ουσ·αιςκατ·ιδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκατιδουσωνκατιδοντωνκατ·ιδ·ουσ·ωνκατ·ιδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκατιδομενηκατιδομενεκατ·ιδ·ομεν·ηκατ·ιδ·ομεν·ε
Nomκατιδομενοςκατ·ιδ·ομεν·ος
Accκατιδομενηνκατιδομενονκατ·ιδ·ομεν·ηνκατ·ιδ·ομεν·ον
Datκατιδομενῃκατιδομενῳκατ·ιδ·ομεν·ῃκατ·ιδ·ομεν·ῳ
Genκατιδομενηςκατιδομενουκατ·ιδ·ομεν·ηςκατ·ιδ·ομεν·ου
PlVocκατιδομεναικατιδομενοικατιδομενακατ·ιδ·ομεν·αικατ·ιδ·ομεν·οικατ·ιδ·ομεν·α
Nom
Accκατιδομεναςκατιδομενουςκατ·ιδ·ομεν·αςκατ·ιδ·ομεν·ους
Datκατιδομεναιςκατιδομενοιςκατ·ιδ·ομεν·αιςκατ·ιδ·ομεν·οις
Genκατιδομενωνκατιδομενωνκατ·ιδ·ομεν·ωνκατ·ιδ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:06:55 EST