καθιημι • KAQIHMI • kathiēmi

Search: καθιεμενην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθιεμενηνκαθίημικαθ·ι(ε)·μεν·ηνpres mp ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθιεμενηνκαθίημικαθ·ι(ε)·μεν·ηνpres mp ptcp fem acc sg

καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιουμαικαθ·ι(ε)·ομαι
2ndκαθιεις[LXX], καθεις[LXX]καθ·ι(ε)·εις, irreg. καθ·(ε)·εις (instead of καθ·ι(ε)·εις > αφιεις)καθιῃ, καθιει[LXX], καθιεισαικαθ·ι(ε)·ῃ, καθ·ι(ε)·ει classical, καθ·ι(ε)·εσαι alt
3rdκαθιει[LXX]καθ·ι(ε)·εικαθιειται[LXX]καθ·ι(ε)·εται
Pl1stκαθιουμεν, καθιομενκαθ·ι(ε)·ομεν, irreg. καθ·ι·ομεν (instead of καθ·ι(ε)·ομεν > καθιουμεν)καθιουμεθακαθ·ι(ε)·ομεθα
2ndκαθιειτεκαθ·ι(ε)·ετεκαθιεισθεκαθ·ι(ε)·εσθε
3rdκαθιουσιν, καθιουσικαθ·ι(ε)·ουσι(ν)καθιουνται[LXX]καθ·ι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιημικαθ·ι(ε)·^μικαθιεμαικαθ·ι(ε)·μαι
2ndκαθιης, καθιηθακαθ·ι(ε)·^ς, καθ·ι(ε)·^θα classicalκαθιεσαικαθ·ι(ε)·σαι
3rdκαθιησιν, καθιησικαθ·ι(ε)·^σι(ν)καθιεται[LXX]καθ·ι(ε)·ται
Pl1stκαθιεμενκαθ·ι(ε)·μενκαθιεμεθακαθ·ι(ε)·μεθα
2ndκαθιετεκαθ·ι(ε)·τεκαθιεσθεκαθ·ι(ε)·σθε
3rdκαθιασιν, καθιασικαθ·ι·ασι(ν) (instead of καθ·ι(ε)·ασι(ν) > καθιεασιν), καθ·ι·ασι(ν) (instead of καθ·ι(ε)·ασι(ν) > καθιεασι)καθιενταικαθ·ι(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιω[LXX]καθ·ι(ε)·ωκαθιωμαικαθ·ι(ε)·ωμαι
2ndκαθιῃςκαθ·ι(ε)·ῃςκαθιῃκαθ·ι(ε)·ῃ
3rdκαθιῃκαθ·ι(ε)·ῃκαθιηταικαθ·ι(ε)·ηται
Pl1stκαθιωμενκαθ·ι(ε)·ωμενκαθιωμεθακαθ·ι(ε)·ωμεθα
2ndκαθιητεκαθ·ι(ε)·ητεκαθιησθεκαθ·ι(ε)·ησθε
3rdκαθιωσιν, καθιωσικαθ·ι(ε)·ωσι(ν)καθιωνταικαθ·ι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιοιμικαθ·ι(ε)·οιμικαθιοιμηνκαθ·ι(ε)·οιμην
2ndκαθιοιςκαθ·ι(ε)·οιςκαθιοιοκαθ·ι(ε)·οιο
3rdκαθιοικαθ·ι(ε)·οικαθιοιτοκαθ·ι(ε)·οιτο
Pl1stκαθιοιμενκαθ·ι(ε)·οιμενκαθιοιμεθακαθ·ι(ε)·οιμεθα
2ndκαθιοιτεκαθ·ι(ε)·οιτεκαθιοισθεκαθ·ι(ε)·οισθε
3rdκαθιοιεν, καθιοισανκαθ·ι(ε)·οιεν, καθ·ι(ε)·οισαν altκαθιοιντοκαθ·ι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιειηνκαθ·ι(ε)·ιηνκαθιειμηνκαθ·ι(ε)·ιμην
2ndκαθιειηςκαθ·ι(ε)·ιηςκαθιειοκαθ·ι(ε)·ιο
3rdκαθιειηκαθ·ι(ε)·ιηκαθιειτοκαθ·ι(ε)·ιτο
Pl1stκαθιειημεν, καθιειμενκαθ·ι(ε)·ιημεν, καθ·ι(ε)·ιμεν classicalκαθιειμεθακαθ·ι(ε)·ιμεθα
2ndκαθιειητε, καθιειτεκαθ·ι(ε)·ιητε, καθ·ι(ε)·ιτε classicalκαθιεισθεκαθ·ι(ε)·ισθε
3rdκαθιειησαν, καθιειενκαθ·ι(ε)·ιησαν, καθ·ι(ε)·ιεν classicalκαθιειντοκαθ·ι(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθιει[LXX]καθ·ι(ε)·εκαθιουκαθ·ι(ε)·ου
3rdκαθιειτωκαθ·ι(ε)·ετωκαθιεισθωκαθ·ι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαθιειτεκαθ·ι(ε)·ετεκαθιεισθεκαθ·ι(ε)·εσθε
3rdκαθιειτωσαν, καθιουντωνκαθ·ι(ε)·ετωσαν, καθ·ι(ε)·οντων classicalκαθιεισθωσαν, καθιεισθωνκαθ·ι(ε)·εσθωσαν, καθ·ι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθιεθι, καθιεςκαθ·ι(ε)·θι, καθ·ι(ε)·ςκαθιεσοκαθ·ι(ε)·σο
3rdκαθιετωκαθ·ι(ε)·τωκαθιεσθωκαθ·ι(ε)·σθω
Pl1st
2ndκαθιετεκαθ·ι(ε)·τεκαθιεσθεκαθ·ι(ε)·σθε
3rdκαθιετωσαν, καθιεντωνκαθ·ι(ε)·τωσαν, καθ·ι(ε)·ντων classicalκαθιεσθωσαν, καθιεσθωνκαθ·ι(ε)·σθωσαν, καθ·ι(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθιειν​καθ·ι(ε)·ειν​καθιεισθαι​καθ·ι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθιεναι, καθιειναι​καθ·ι(ε)·ναι, καθ·ι(ε)·εναι​καθιεσθαι​καθ·ι(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιουσακαθιουνκαθ·ι(ε)·ουσ·ακαθ·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθιωνκαθ·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθιουσανκαθιουντακαθ·ι(ε)·ουσ·ανκαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαθιουσῃκαθιουντικαθ·ι(ε)·ουσ·ῃκαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαθιουσηςκαθιουντοςκαθ·ι(ε)·ουσ·ηςκαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθιουσαικαθιουντεςκαθιουντακαθ·ι(ε)·ουσ·αικαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·εςκαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθιουσαςκαθιουνταςκαθ·ι(ε)·ουσ·αςκαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαθιουσαιςκαθιουσι, καθιουσινκαθ·ι(ε)·ουσ·αιςκαθ·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθιουσωνκαθιουντωνκαθ·ι(ε)·ουσ·ωνκαθ·ι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιουμενηκαθιουμενεκαθ·ι(ε)·ομεν·ηκαθ·ι(ε)·ομεν·ε
Nomκαθιουμενοςκαθ·ι(ε)·ομεν·ος
Accκαθιουμενηνκαθιουμενονκαθ·ι(ε)·ομεν·ηνκαθ·ι(ε)·ομεν·ον
Datκαθιουμενῃκαθιουμενῳκαθ·ι(ε)·ομεν·ῃκαθ·ι(ε)·ομεν·ῳ
Genκαθιουμενηςκαθιουμενουκαθ·ι(ε)·ομεν·ηςκαθ·ι(ε)·ομεν·ου
PlVocκαθιουμεναικαθιουμενοικαθιουμενακαθ·ι(ε)·ομεν·αικαθ·ι(ε)·ομεν·οικαθ·ι(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαθιουμεναςκαθιουμενουςκαθ·ι(ε)·ομεν·αςκαθ·ι(ε)·ομεν·ους
Datκαθιουμεναιςκαθιουμενοιςκαθ·ι(ε)·ομεν·αιςκαθ·ι(ε)·ομεν·οις
Genκαθιουμενωνκαθιουμενωνκαθ·ι(ε)·ομεν·ωνκαθ·ι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιεισακαθιεις[LXX]καθιενκαθ·ι(ε)·εσ·ακαθ·ι(ε)·[ντ]·ςκαθ·ι(ε)·ν[τ]
Nom
Accκαθιεισανκαθιεντακαθ·ι(ε)·εσ·ανκαθ·ι(ε)·ντ·α
Datκαθιεισῃκαθιεντικαθ·ι(ε)·εσ·ῃκαθ·ι(ε)·ντ·ι
Genκαθιεισηςκαθιεντοςκαθ·ι(ε)·εσ·ηςκαθ·ι(ε)·ντ·ος
PlVocκαθιεισαικαθιεντεςκαθιεντακαθ·ι(ε)·εσ·αικαθ·ι(ε)·ντ·εςκαθ·ι(ε)·ντ·α
Nom
Accκαθιεισαςκαθιενταςκαθ·ι(ε)·εσ·αςκαθ·ι(ε)·ντ·ας
Datκαθιεισαιςκαθιεισι, καθιεισινκαθ·ι(ε)·εσ·αιςκαθ·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > καθιεισι, καθ·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > καθιεισιν
Genκαθιεισωνκαθιεντωνκαθ·ι(ε)·εσ·ωνκαθ·ι(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθιεμενηκαθιεμενεκαθ·ι(ε)·μεν·ηκαθ·ι(ε)·μεν·ε
Nomκαθιεμενοςκαθ·ι(ε)·μεν·ος
Accκαθιεμενην[GNT]καθιεμενον[GNT]καθ·ι(ε)·μεν·ηνκαθ·ι(ε)·μεν·ον
Datκαθιεμενῃκαθιεμενῳκαθ·ι(ε)·μεν·ῃκαθ·ι(ε)·μεν·ῳ
Genκαθιεμενηςκαθιεμενουκαθ·ι(ε)·μεν·ηςκαθ·ι(ε)·μεν·ου
PlVocκαθιεμεναικαθιεμενοικαθιεμενακαθ·ι(ε)·μεν·αικαθ·ι(ε)·μεν·οικαθ·ι(ε)·μεν·α
Nom
Accκαθιεμεναςκαθιεμενουςκαθ·ι(ε)·μεν·αςκαθ·ι(ε)·μεν·ους
Datκαθιεμεναιςκαθιεμενοιςκαθ·ι(ε)·μεν·αιςκαθ·ι(ε)·μεν·οις
Genκαθιεμενωνκαθιεμενωνκαθ·ι(ε)·μεν·ωνκαθ·ι(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιουνκαθ·ε·ι(ε)·ονκαθιουμηνκαθ·ε·ι(ε)·ομην
2ndκαθιεις[LXX]καθ·ε·ι(ε)·εςκαθιουκαθ·ε·ι(ε)·ου
3rdκαθιει[LXX]καθ·ε·ι(ε)·εκαθιειτοκαθ·ε·ι(ε)·ετο
Pl1stκαθιουμενκαθ·ε·ι(ε)·ομενκαθιουμεθακαθ·ε·ι(ε)·ομεθα
2ndκαθιειτεκαθ·ε·ι(ε)·ετεκαθιεισθεκαθ·ε·ι(ε)·εσθε
3rdκαθιουν, καθιουσανκαθ·ε·ι(ε)·ον, καθ·ε·ι(ε)·οσαν altκαθιουντοκαθ·ε·ι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθιηνκαθ·ε·ι(ε)·^νκαθιεμηνκαθ·ε·ι(ε)·μην
2ndκαθιης, καθιησθακαθ·ε·ι(ε)·^ς, καθ·ε·ι(ε)·^σθα classicalκαθιεσοκαθ·ε·ι(ε)·σο
3rdκαθιηκαθ·ε·ι(ε)·^καθιετοκαθ·ε·ι(ε)·το
Pl1stκαθιεμενκαθ·ε·ι(ε)·μενκαθιεμεθακαθ·ε·ι(ε)·μεθα
2ndκαθιετεκαθ·ε·ι(ε)·τεκαθιεσθεκαθ·ε·ι(ε)·σθε
3rdκαθιεσανκαθ·ε·ι(ε)·σανκαθιεντοκαθ·ε·ι(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθησωκαθ·η·σωκαθησομαι[LXX]καθ·η·σομαι
2ndκαθησειςκαθ·η·σειςκαθησῃ[LXX], καθησει, καθησεσαικαθ·η·σῃ, καθ·η·σει classical, καθ·η·σεσαι alt
3rdκαθησεικαθ·η·σεικαθησεται[LXX]καθ·η·σεται
Pl1stκαθησομενκαθ·η·σομενκαθησομεθακαθ·η·σομεθα
2ndκαθησετεκαθ·η·σετεκαθησεσθε[GNT][LXX]καθ·η·σεσθε
3rdκαθησουσιν, καθησουσικαθ·η·σουσι(ν)καθησονται[LXX]καθ·η·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθησοιμικαθ·η·σοιμικαθησοιμηνκαθ·η·σοιμην
2ndκαθησοιςκαθ·η·σοιςκαθησοιοκαθ·η·σοιο
3rdκαθησοικαθ·η·σοικαθησοιτοκαθ·η·σοιτο
Pl1stκαθησοιμενκαθ·η·σοιμενκαθησοιμεθακαθ·η·σοιμεθα
2ndκαθησοιτεκαθ·η·σοιτεκαθησοισθεκαθ·η·σοισθε
3rdκαθησοιενκαθ·η·σοιενκαθησοιντοκαθ·η·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθησειν​καθ·η·σειν​καθησεσθαι​καθ·η·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθησουσακαθησονκαθ·η·σουσ·ακαθ·η·σο[υ]ν[τ]
Nomκαθησωνκαθ·η·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαθησουσανκαθησοντακαθ·η·σουσ·ανκαθ·η·σο[υ]ντ·α
Datκαθησουσῃκαθησοντικαθ·η·σουσ·ῃκαθ·η·σο[υ]ντ·ι
Genκαθησουσηςκαθησοντοςκαθ·η·σουσ·ηςκαθ·η·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαθησουσαικαθησοντεςκαθησοντακαθ·η·σουσ·αικαθ·η·σο[υ]ντ·εςκαθ·η·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθησουσαςκαθησονταςκαθ·η·σουσ·αςκαθ·η·σο[υ]ντ·ας
Datκαθησουσαιςκαθησουσι, καθησουσινκαθ·η·σουσ·αιςκαθ·η·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαθησουσωνκαθησοντωνκαθ·η·σουσ·ωνκαθ·η·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθησομενηκαθησομενεκαθ·η·σομεν·ηκαθ·η·σομεν·ε
Nomκαθησομενοςκαθ·η·σομεν·ος
Accκαθησομενηνκαθησομενονκαθ·η·σομεν·ηνκαθ·η·σομεν·ον
Datκαθησομενῃκαθησομενῳκαθ·η·σομεν·ῃκαθ·η·σομεν·ῳ
Genκαθησομενηςκαθησομενουκαθ·η·σομεν·ηςκαθ·η·σομεν·ου
PlVocκαθησομεναικαθησομενοικαθησομενακαθ·η·σομεν·αικαθ·η·σομεν·οικαθ·η·σομεν·α
Nom
Accκαθησομεναςκαθησομενουςκαθ·η·σομεν·αςκαθ·η·σομεν·ους
Datκαθησομεναιςκαθησομενοιςκαθ·η·σομεν·αιςκαθ·η·σομεν·οις
Genκαθησομενωνκαθησομενωνκαθ·η·σομεν·ωνκαθ·η·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθηκακαθ·ε·η·κακαθηκαμηνκαθ·ε·η·καμην
2ndκαθηκας, καθηκεςκαθ·ε·η·κας, καθ·ε·η·κες altκαθηκωκαθ·ε·η·κω
3rdκαθηκεν[GNT][LXX], καθηκεκαθ·ε·η·κε(ν), καθ·ε·η·κε(ν)καθηκατοκαθ·ε·η·κατο
Pl1stκαθηκαμενκαθ·ε·η·καμενκαθηκαμεθακαθ·ε·η·καμεθα
2ndκαθηκατεκαθ·ε·η·κατεκαθηκασθεκαθ·ε·η·κασθε
3rdκαθηκαν[GNT]καθ·ε·η·κανκαθηκαντοκαθ·ε·η·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθησωκαθ·η·σωκαθησωμαικαθ·η·σωμαι
2ndκαθησῃςκαθ·η·σῃςκαθησῃ[LXX]καθ·η·σῃ
3rdκαθησῃ[LXX]καθ·η·σῃκαθησηταικαθ·η·σηται
Pl1stκαθησωμενκαθ·η·σωμενκαθησωμεθακαθ·η·σωμεθα
2ndκαθησητεκαθ·η·σητεκαθησησθεκαθ·η·σησθε
3rdκαθησωσιν, καθησωσικαθ·η·σωσι(ν)καθησωνταικαθ·η·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθησαιμικαθ·η·σαιμικαθησαιμηνκαθ·η·σαιμην
2ndκαθησαις, καθησειαςκαθ·η·σαις, καθ·η·σειας classicalκαθησαιοκαθ·η·σαιο
3rdκαθησαι[LXX], καθησειεκαθ·η·σαι, καθ·η·σειε classicalκαθησαιτοκαθ·η·σαιτο
Pl1stκαθησαιμενκαθ·η·σαιμενκαθησαιμεθακαθ·η·σαιμεθα
2ndκαθησαιτεκαθ·η·σαιτεκαθησαισθεκαθ·η·σαισθε
3rdκαθησαιεν, καθησαισαν, καθησειαν, καθησειενκαθ·η·σαιεν, καθ·η·σαισαν alt, καθ·η·σειαν classical, καθ·η·σειεν classicalκαθησαιντοκαθ·η·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθησονκαθ·η·σονκαθησαι[LXX]καθ·η·σαι
3rdκαθησατωκαθ·η·σατωκαθησασθωκαθ·η·σασθω
Pl1st
2ndκαθησατεκαθ·η·σατεκαθησασθεκαθ·η·σασθε
3rdκαθησατωσαν, καθησαντωνκαθ·η·σατωσαν, καθ·η·σαντων classicalκαθησασθωσαν, καθησασθωνκαθ·η·σασθωσαν, καθ·η·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθησαι[LXX]​καθ·η·σαικαθησασθαι​καθ·η·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθησασακαθησαςκαθησανκαθ·η·σασ·ακαθ·η·σα[ντ]·ςκαθ·η·σαν[τ]
Nom
Accκαθησασανκαθησαντακαθ·η·σασ·ανκαθ·η·σαντ·α
Datκαθησασῃκαθησαντικαθ·η·σασ·ῃκαθ·η·σαντ·ι
Genκαθησασηςκαθησαντοςκαθ·η·σασ·ηςκαθ·η·σαντ·ος
PlVocκαθησασαικαθησαντεςκαθησαντακαθ·η·σασ·αικαθ·η·σαντ·εςκαθ·η·σαντ·α
Nom
Accκαθησασαςκαθησανταςκαθ·η·σασ·αςκαθ·η·σαντ·ας
Datκαθησασαιςκαθησασι, καθησασινκαθ·η·σασ·αιςκαθ·η·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαθησασωνκαθησαντωνκαθ·η·σασ·ωνκαθ·η·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθησαμενηκαθησαμενεκαθ·η·σαμεν·ηκαθ·η·σαμεν·ε
Nomκαθησαμενοςκαθ·η·σαμεν·ος
Accκαθησαμενηνκαθησαμενονκαθ·η·σαμεν·ηνκαθ·η·σαμεν·ον
Datκαθησαμενῃκαθησαμενῳκαθ·η·σαμεν·ῃκαθ·η·σαμεν·ῳ
Genκαθησαμενηςκαθησαμενουκαθ·η·σαμεν·ηςκαθ·η·σαμεν·ου
PlVocκαθησαμεναικαθησαμενοικαθησαμενακαθ·η·σαμεν·αικαθ·η·σαμεν·οικαθ·η·σαμεν·α
Nom
Accκαθησαμεναςκαθησαμενουςκαθ·η·σαμεν·αςκαθ·η·σαμεν·ους
Datκαθησαμεναιςκαθησαμενοιςκαθ·η·σαμεν·αιςκαθ·η·σαμεν·οις
Genκαθησαμενωνκαθησαμενωνκαθ·η·σαμεν·ωνκαθ·η·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθειονκαθ·ε·(ε)·ονκαθειομηνκαθ·ε·(ε)·ομην
2ndκαθειεςκαθ·ε·(ε)·εςκαθειουκαθ·ε·(ε)·ου
3rdκαθειεν, καθειεκαθ·ε·(ε)·εκαθειετοκαθ·ε·(ε)·ετο
Pl1stκαθειομενκαθ·ε·(ε)·ομενκαθειομεθακαθ·ε·(ε)·ομεθα
2ndκαθειετεκαθ·ε·(ε)·ετεκαθειεσθεκαθ·ε·(ε)·εσθε
3rdκαθειον, καθειοσανκαθ·ε·(ε)·ον, καθ·ε·(ε)·οσαν altκαθειοντοκαθ·ε·(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθεεινκαθ·ε·(ε)·^νκαθειμηνκαθ·ε·(ε)·μην
2ndκαθεεις, καθεεισθακαθ·ε·(ε)·^ς, καθ·ε·(ε)·^σθα classicalκαθεισοκαθ·ε·(ε)·σο
3rdκαθεεικαθ·ε·(ε)·^καθειτοκαθ·ε·(ε)·το
Pl1stκαθειμενκαθ·ε·(ε)·μενκαθειμεθακαθ·ε·(ε)·μεθα
2ndκαθειτεκαθ·ε·(ε)·τεκαθεισθεκαθ·ε·(ε)·σθε
3rdκαθεισανκαθ·ε·(ε)·σανκαθειντοκαθ·ε·(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθωκαθ·(ε)·ωκαθωμαικαθ·(ε)·ωμαι
2ndκαθῃςκαθ·(ε)·ῃςκαθῃ[GNT][LXX]καθ·(ε)·ῃ
3rdκαθῃ[GNT][LXX]καθ·(ε)·ῃκαθηται[GNT][LXX]καθ·(ε)·ηται
Pl1stκαθωμενκαθ·(ε)·ωμενκαθωμεθακαθ·(ε)·ωμεθα
2ndκαθητεκαθ·(ε)·ητεκαθησθε[LXX]καθ·(ε)·ησθε
3rdκαθωσιν, καθωσικαθ·(ε)·ωσι(ν)καθωνταικαθ·(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθοιμικαθ·(ε)·οιμικαθοιμηνκαθ·(ε)·οιμην
2ndκαθοιςκαθ·(ε)·οιςκαθοιοκαθ·(ε)·οιο
3rdκαθοικαθ·(ε)·οικαθοιτοκαθ·(ε)·οιτο
Pl1stκαθοιμενκαθ·(ε)·οιμενκαθοιμεθακαθ·(ε)·οιμεθα
2ndκαθοιτεκαθ·(ε)·οιτεκαθοισθεκαθ·(ε)·οισθε
3rdκαθοιεν, καθοισανκαθ·(ε)·οιεν, καθ·(ε)·οισαν altκαθοιντοκαθ·(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθειηνκαθ·(ε)·ιηνκαθειμηνκαθ·(ε)·ιμην
2ndκαθειηςκαθ·(ε)·ιηςκαθειοκαθ·(ε)·ιο
3rdκαθειηκαθ·(ε)·ιηκαθειτοκαθ·(ε)·ιτο
Pl1stκαθειημεν, καθειμενκαθ·(ε)·ιημεν, καθ·(ε)·ιμεν classicalκαθειμεθακαθ·(ε)·ιμεθα
2ndκαθειητε, καθειτεκαθ·(ε)·ιητε, καθ·(ε)·ιτε classicalκαθεισθεκαθ·(ε)·ισθε
3rdκαθειησαν, καθειενκαθ·(ε)·ιησαν, καθ·(ε)·ιεν classicalκαθειντοκαθ·(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθεικαθ·(ε)·εκαθου[GNT][LXX]καθ·(ε)·ου
3rdκαθειτωκαθ·(ε)·ετωκαθεισθωκαθ·(ε)·εσθω
Pl1st
2ndκαθειτεκαθ·(ε)·ετεκαθεισθεκαθ·(ε)·εσθε
3rdκαθειτωσαν, καθουντωνκαθ·(ε)·ετωσαν, καθ·(ε)·οντων classicalκαθεισθωσαν, καθεισθωνκαθ·(ε)·εσθωσαν, καθ·(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθεθι, καθες[LXX]καθ·(ε)·θι, καθ·(ε)·ςκαθεσοκαθ·(ε)·σο
3rdκαθετωκαθ·(ε)·τωκαθεσθωκαθ·(ε)·σθω
Pl1st
2ndκαθετεκαθ·(ε)·τεκαθεσθεκαθ·(ε)·σθε
3rdκαθετωσαν, καθεντωνκαθ·(ε)·τωσαν, καθ·(ε)·ντων classicalκαθεσθωσαν, καθεσθωνκαθ·(ε)·σθωσαν, καθ·(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθειν​καθ·(ε)·ειν​καθεισθαι​καθ·(ε)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθεναι, καθειναι​καθ·(ε)·ναι, καθ·(ε)·εναι​καθεσθαι​καθ·(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθουσακαθουνκαθ·(ε)·ουσ·ακαθ·(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθωνκαθ·(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθουσανκαθουντακαθ·(ε)·ουσ·ανκαθ·(ε)·ο[υ]ντ·α
Datκαθουσῃκαθουντικαθ·(ε)·ουσ·ῃκαθ·(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genκαθουσηςκαθουντοςκαθ·(ε)·ουσ·ηςκαθ·(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθουσαικαθουντεςκαθουντακαθ·(ε)·ουσ·αικαθ·(ε)·ο[υ]ντ·εςκαθ·(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθουσαςκαθουνταςκαθ·(ε)·ουσ·αςκαθ·(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datκαθουσαιςκαθουσι, καθουσινκαθ·(ε)·ουσ·αιςκαθ·(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθουσωνκαθουντωνκαθ·(ε)·ουσ·ωνκαθ·(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθουμενηκαθουμενεκαθ·(ε)·ομεν·ηκαθ·(ε)·ομεν·ε
Nomκαθουμενοςκαθ·(ε)·ομεν·ος
Accκαθουμενηνκαθουμενονκαθ·(ε)·ομεν·ηνκαθ·(ε)·ομεν·ον
Datκαθουμενῃκαθουμενῳκαθ·(ε)·ομεν·ῃκαθ·(ε)·ομεν·ῳ
Genκαθουμενηςκαθουμενουκαθ·(ε)·ομεν·ηςκαθ·(ε)·ομεν·ου
PlVocκαθουμεναικαθουμενοικαθουμενακαθ·(ε)·ομεν·αικαθ·(ε)·ομεν·οικαθ·(ε)·ομεν·α
Nom
Accκαθουμεναςκαθουμενουςκαθ·(ε)·ομεν·αςκαθ·(ε)·ομεν·ους
Datκαθουμεναιςκαθουμενοιςκαθ·(ε)·ομεν·αιςκαθ·(ε)·ομεν·οις
Genκαθουμενωνκαθουμενωνκαθ·(ε)·ομεν·ωνκαθ·(ε)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθεισακαθεις[LXX]καθενκαθ·(ε)·εσ·ακαθ·(ε)·[ντ]·ςκαθ·(ε)·ν[τ]
Nom
Accκαθεισανκαθεντακαθ·(ε)·εσ·ανκαθ·(ε)·ντ·α
Datκαθεισῃκαθεντικαθ·(ε)·εσ·ῃκαθ·(ε)·ντ·ι
Genκαθεισηςκαθεντοςκαθ·(ε)·εσ·ηςκαθ·(ε)·ντ·ος
PlVocκαθεισαικαθεντεςκαθεντακαθ·(ε)·εσ·αικαθ·(ε)·ντ·εςκαθ·(ε)·ντ·α
Nom
Accκαθεισαςκαθενταςκαθ·(ε)·εσ·αςκαθ·(ε)·ντ·ας
Datκαθεισαιςκαθεισι, καθεισινκαθ·(ε)·εσ·αιςκαθ·(ε)·[ντ]·σι(ν) > καθεισι, καθ·(ε)·[ντ]·σι(ν) > καθεισιν
Genκαθεισωνκαθεντωνκαθ·(ε)·εσ·ωνκαθ·(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθεμενηκαθεμενεκαθ·(ε)·μεν·ηκαθ·(ε)·μεν·ε
Nomκαθεμενοςκαθ·(ε)·μεν·ος
Accκαθεμενηνκαθεμενονκαθ·(ε)·μεν·ηνκαθ·(ε)·μεν·ον
Datκαθεμενῃκαθεμενῳκαθ·(ε)·μεν·ῃκαθ·(ε)·μεν·ῳ
Genκαθεμενηςκαθεμενουκαθ·(ε)·μεν·ηςκαθ·(ε)·μεν·ου
PlVocκαθεμεναικαθεμενοικαθεμενακαθ·(ε)·μεν·αικαθ·(ε)·μεν·οικαθ·(ε)·μεν·α
Nom
Accκαθεμεναςκαθεμενουςκαθ·(ε)·μεν·αςκαθ·(ε)·μεν·ους
Datκαθεμεναιςκαθεμενοιςκαθ·(ε)·μεν·αιςκαθ·(ε)·μεν·οις
Genκαθεμενωνκαθεμενωνκαθ·(ε)·μεν·ωνκαθ·(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Apr-2020 14:30:27 EDT