καθαριζω • KAQARIZW • katharizō

Search: καθαρισθητι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθαρισθητικαθαρίζωκαθαρισ·θητιaor θη imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
καθαρισθητικαθαρίζωκαθαρισ·θητιaor θη imp 2nd sg

καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαριζωκαθαριζ·ωκαθαριζομαικαθαριζ·ομαι
2ndκαθαριζειςκαθαριζ·ειςκαθαριζῃ, καθαριζει[GNT][LXX], καθαριζεσαικαθαριζ·ῃ, καθαριζ·ει classical, καθαριζ·εσαι alt
3rdκαθαριζει[GNT][LXX]καθαριζ·εικαθαριζεται[GNT]καθαριζ·εται
Pl1stκαθαριζομενκαθαριζ·ομενκαθαριζομεθακαθαριζ·ομεθα
2ndκαθαριζετε[GNT]καθαριζ·ετεκαθαριζεσθεκαθαριζ·εσθε
3rdκαθαριζουσιν, καθαριζουσικαθαριζ·ουσι(ν)καθαριζονται[GNT]καθαριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαριζωκαθαριζ·ωκαθαριζωμαικαθαριζ·ωμαι
2ndκαθαριζῃςκαθαριζ·ῃςκαθαριζῃκαθαριζ·ῃ
3rdκαθαριζῃκαθαριζ·ῃκαθαριζηταικαθαριζ·ηται
Pl1stκαθαριζωμενκαθαριζ·ωμενκαθαριζωμεθακαθαριζ·ωμεθα
2ndκαθαριζητεκαθαριζ·ητεκαθαριζησθεκαθαριζ·ησθε
3rdκαθαριζωσιν, καθαριζωσικαθαριζ·ωσι(ν)καθαριζωνταικαθαριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαριζοιμικαθαριζ·οιμικαθαριζοιμηνκαθαριζ·οιμην
2ndκαθαριζοιςκαθαριζ·οιςκαθαριζοιοκαθαριζ·οιο
3rdκαθαριζοικαθαριζ·οικαθαριζοιτοκαθαριζ·οιτο
Pl1stκαθαριζοιμενκαθαριζ·οιμενκαθαριζοιμεθακαθαριζ·οιμεθα
2ndκαθαριζοιτεκαθαριζ·οιτεκαθαριζοισθεκαθαριζ·οισθε
3rdκαθαριζοιεν, καθαριζοισανκαθαριζ·οιεν, καθαριζ·οισαν altκαθαριζοιντοκαθαριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθαριζεκαθαριζ·εκαθαριζουκαθαριζ·ου
3rdκαθαριζετωκαθαριζ·ετωκαθαριζεσθωκαθαριζ·εσθω
Pl1st
2ndκαθαριζετε[GNT]καθαριζ·ετεκαθαριζεσθεκαθαριζ·εσθε
3rdκαθαριζετωσαν, καθαριζοντωνκαθαριζ·ετωσαν, καθαριζ·οντων classicalκαθαριζεσθωσαν, καθαριζεσθωνκαθαριζ·εσθωσαν, καθαριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθαριζειν​καθαριζ·ειν​καθαριζεσθαι[GNT]​καθαριζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαριζουσακαθαριζον[GNT]καθαριζ·ουσ·ακαθαριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκαθαριζων[GNT][LXX]καθαριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκαθαριζουσανκαθαριζοντακαθαριζ·ουσ·ανκαθαριζ·ο[υ]ντ·α
Datκαθαριζουσῃκαθαριζοντικαθαριζ·ουσ·ῃκαθαριζ·ο[υ]ντ·ι
Genκαθαριζουσηςκαθαριζοντοςκαθαριζ·ουσ·ηςκαθαριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκαθαριζουσαικαθαριζοντεςκαθαριζοντακαθαριζ·ουσ·αικαθαριζ·ο[υ]ντ·εςκαθαριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθαριζουσαςκαθαριζονταςκαθαριζ·ουσ·αςκαθαριζ·ο[υ]ντ·ας
Datκαθαριζουσαιςκαθαριζουσι, καθαριζουσινκαθαριζ·ουσ·αιςκαθαριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκαθαριζουσωνκαθαριζοντωνκαθαριζ·ουσ·ωνκαθαριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαριζομενηκαθαριζομενεκαθαριζ·ομεν·ηκαθαριζ·ομεν·ε
Nomκαθαριζομενοςκαθαριζ·ομεν·ος
Accκαθαριζομενηνκαθαριζομενον[LXX]καθαριζ·ομεν·ηνκαθαριζ·ομεν·ον
Datκαθαριζομενῃκαθαριζομενῳκαθαριζ·ομεν·ῃκαθαριζ·ομεν·ῳ
Genκαθαριζομενηςκαθαριζομενου[LXX]καθαριζ·ομεν·ηςκαθαριζ·ομεν·ου
PlVocκαθαριζομεναικαθαριζομενοι[LXX]καθαριζομενακαθαριζ·ομεν·αικαθαριζ·ομεν·οικαθαριζ·ομεν·α
Nom
Accκαθαριζομεναςκαθαριζομενουςκαθαριζ·ομεν·αςκαθαριζ·ομεν·ους
Datκαθαριζομεναιςκαθαριζομενοιςκαθαριζ·ομεν·αιςκαθαριζ·ομεν·οις
Genκαθαριζομενωνκαθαριζομενωνκαθαριζ·ομεν·ωνκαθαριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαθαριζονε·καθαριζ·ονεκαθαριζομηνε·καθαριζ·ομην
2ndεκαθαριζεςε·καθαριζ·εςεκαθαριζουε·καθαριζ·ου
3rdεκαθαριζεν[LXX], εκαθαριζεε·καθαριζ·ε(ν), ε·καθαριζ·ε(ν)εκαθαριζετοε·καθαριζ·ετο
Pl1stεκαθαριζομενε·καθαριζ·ομενεκαθαριζομεθαε·καθαριζ·ομεθα
2ndεκαθαριζετεε·καθαριζ·ετεεκαθαριζεσθεε·καθαριζ·εσθε
3rdεκαθαριζον, εκαθαριζοσανε·καθαριζ·ον, ε·καθαριζ·οσαν altεκαθαριζοντοε·καθαριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαριω[LXX], καθαρισωκαθαρι(ε)·[σ]ω, καθαρι·σωκαθαριουμαι, καθαρισομαικαθαρι(ε)·[σ]ομαι, καθαρι·σομαι
2ndκαθαριεις[LXX], καθαρισειςκαθαρι(ε)·[σ]εις, καθαρι·σειςκαθαριῃ, καθαριει[GNT][LXX], καθαριεισαι, καθαρισῃ[GNT][LXX], καθαρισει[LXX], καθαρισεσαικαθαρι(ε)·[σ]ῃ, καθαρι(ε)·[σ]ει classical, καθαρι(ε)·[σ]εσαι alt, καθαρι·σῃ, καθαρι·σει classical, καθαρι·σεσαι alt
3rdκαθαριει[GNT][LXX], καθαρισει[LXX]καθαρι(ε)·[σ]ει, καθαρι·σεικαθαριειται, καθαρισεταικαθαρι(ε)·[σ]εται, καθαρι·σεται
Pl1stκαθαριουμεν, καθαρισομενκαθαρι(ε)·[σ]ομεν, καθαρι·σομενκαθαριουμεθα, καθαρισομεθακαθαρι(ε)·[σ]ομεθα, καθαρι·σομεθα
2ndκαθαριειτε, καθαρισετεκαθαρι(ε)·[σ]ετε, καθαρι·σετεκαθαριεισθε, καθαρισεσθεκαθαρι(ε)·[σ]εσθε, καθαρι·σεσθε
3rdκαθαριουσιν[LXX], καθαριουσι, καθαρισουσιν, καθαρισουσικαθαρι(ε)·[σ]ουσι(ν), καθαρι(ε)·[σ]ουσι(ν), καθαρι·σουσι(ν)καθαριουνται, καθαρισονταικαθαρι(ε)·[σ]ονται, καθαρι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαριοιμι, καθαρισοιμικαθαρι(ε)·[σ]οιμι, καθαρι·σοιμικαθαριοιμην, καθαρισοιμηνκαθαρι(ε)·[σ]οιμην, καθαρι·σοιμην
2ndκαθαριοις, καθαρισοιςκαθαρι(ε)·[σ]οις, καθαρι·σοιςκαθαριοιο, καθαρισοιοκαθαρι(ε)·[σ]οιο, καθαρι·σοιο
3rdκαθαριοι, καθαρισοικαθαρι(ε)·[σ]οι, καθαρι·σοικαθαριοιτο, καθαρισοιτοκαθαρι(ε)·[σ]οιτο, καθαρι·σοιτο
Pl1stκαθαριοιμεν, καθαρισοιμενκαθαρι(ε)·[σ]οιμεν, καθαρι·σοιμενκαθαριοιμεθα, καθαρισοιμεθακαθαρι(ε)·[σ]οιμεθα, καθαρι·σοιμεθα
2ndκαθαριοιτε, καθαρισοιτεκαθαρι(ε)·[σ]οιτε, καθαρι·σοιτεκαθαριοισθε, καθαρισοισθεκαθαρι(ε)·[σ]οισθε, καθαρι·σοισθε
3rdκαθαριοιεν, καθαρισοιενκαθαρι(ε)·[σ]οιεν, καθαρι·σοιενκαθαριοιντο, καθαρισοιντοκαθαρι(ε)·[σ]οιντο, καθαρι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθαριειν, καθαρισειν​καθαρι(ε)·[σ]ειν, καθαρι·σειν​καθαριεισθαι, καθαρισεσθαι​καθαρι(ε)·[σ]εσθαι, καθαρι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαριουσα, καθαρισουσακαθαριουν, καθαρισον[GNT][LXX]καθαρι(ε)·[σ]ουσ·α, καθαρι·σουσ·ακαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], καθαρι·σο[υ]ν[τ]
Nomκαθαριων, καθαρισωνκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, καθαρι·σο[υ]ν[τ]·^
Accκαθαριουσαν, καθαρισουσανκαθαριουντα, καθαρισοντακαθαρι(ε)·[σ]ουσ·αν, καθαρι·σουσ·ανκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, καθαρι·σο[υ]ντ·α
Datκαθαριουσῃ, καθαρισουσῃκαθαριουντι, καθαρισοντικαθαρι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, καθαρι·σουσ·ῃκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, καθαρι·σο[υ]ντ·ι
Genκαθαριουσης, καθαρισουσηςκαθαριουντος, καθαρισοντοςκαθαρι(ε)·[σ]ουσ·ης, καθαρι·σουσ·ηςκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, καθαρι·σο[υ]ντ·ος
PlVocκαθαριουσαι, καθαρισουσαικαθαριουντες, καθαρισοντεςκαθαριουντα, καθαρισοντακαθαρι(ε)·[σ]ουσ·αι, καθαρι·σουσ·αικαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, καθαρι·σο[υ]ντ·εςκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, καθαρι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκαθαριουσας, καθαρισουσαςκαθαριουντας, καθαρισονταςκαθαρι(ε)·[σ]ουσ·ας, καθαρι·σουσ·αςκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, καθαρι·σο[υ]ντ·ας
Datκαθαριουσαις, καθαρισουσαιςκαθαριουσι, καθαριουσιν[LXX], καθαρισουσι, καθαρισουσινκαθαρι(ε)·[σ]ουσ·αις, καθαρι·σουσ·αιςκαθαρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), καθαρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), καθαρι·σου[ντ]·σι(ν)
Genκαθαριουσων, καθαρισουσωνκαθαριουντων, καθαρισοντωνκαθαρι(ε)·[σ]ουσ·ων, καθαρι·σουσ·ωνκαθαρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, καθαρι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαριουμενη, καθαρισομενηκαθαριουμενε, καθαρισομενεκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·η, καθαρι·σομεν·ηκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ε, καθαρι·σομεν·ε
Nomκαθαριουμενος, καθαρισομενοςκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ος, καθαρι·σομεν·ος
Accκαθαριουμενην, καθαρισομενηνκαθαριουμενον, καθαρισομενονκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ην, καθαρι·σομεν·ηνκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ον, καθαρι·σομεν·ον
Datκαθαριουμενῃ, καθαρισομενῃκαθαριουμενῳ, καθαρισομενῳκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, καθαρι·σομεν·ῃκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, καθαρι·σομεν·ῳ
Genκαθαριουμενης, καθαρισομενηςκαθαριουμενου, καθαρισομενουκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ης, καθαρι·σομεν·ηςκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ου, καθαρι·σομεν·ου
PlVocκαθαριουμεναι, καθαρισομεναικαθαριουμενοι, καθαρισομενοικαθαριουμενα, καθαρισομενακαθαρι(ε)·[σ]ομεν·αι, καθαρι·σομεν·αικαθαρι(ε)·[σ]ομεν·οι, καθαρι·σομεν·οικαθαρι(ε)·[σ]ομεν·α, καθαρι·σομεν·α
Nom
Accκαθαριουμενας, καθαρισομεναςκαθαριουμενους, καθαρισομενουςκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ας, καθαρι·σομεν·αςκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ους, καθαρι·σομεν·ους
Datκαθαριουμεναις, καθαρισομεναιςκαθαριουμενοις, καθαρισομενοιςκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·αις, καθαρι·σομεν·αιςκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·οις, καθαρι·σομεν·οις
Genκαθαριουμενων, καθαρισομενωνκαθαριουμενων, καθαρισομενωνκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ων, καθαρι·σομεν·ωνκαθαρι(ε)·[σ]ομεν·ων, καθαρι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκαθαρισα[LXX]ε·καθαρι·σαεκαθαρισαμηνε·καθαρι·σαμην
2ndεκαθαρισαςε·καθαρι·σαςεκαθαρισωε·καθαρι·σω
3rdεκαθαρισεν[GNT][LXX], εκαθαρισεε·καθαρι·σε(ν), ε·καθαρι·σε(ν)εκαθαρισατοε·καθαρι·σατο
Pl1stεκαθαρισαμενε·καθαρι·σαμενεκαθαρισαμεθαε·καθαρι·σαμεθα
2ndεκαθαρισατεε·καθαρι·σατεεκαθαρισασθεε·καθαρι·σασθε
3rdεκαθαρισαν[LXX]ε·καθαρι·σανεκαθαρισαντοε·καθαρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαρισωκαθαρι·σωκαθαρισωμαικαθαρι·σωμαι
2ndκαθαρισῃςκαθαρι·σῃςκαθαρισῃ[GNT][LXX]καθαρι·σῃ
3rdκαθαρισῃ[GNT][LXX]καθαρι·σῃκαθαρισηταικαθαρι·σηται
Pl1stκαθαρισωμεν[GNT]καθαρι·σωμενκαθαρισωμεθακαθαρι·σωμεθα
2ndκαθαρισητεκαθαρι·σητεκαθαρισησθεκαθαρι·σησθε
3rdκαθαρισωσιν, καθαρισωσικαθαρι·σωσι(ν)καθαρισωνταικαθαρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκαθαρισαιμικαθαρι·σαιμικαθαρισαιμηνκαθαρι·σαιμην
2ndκαθαρισαις, καθαρισειαςκαθαρι·σαις, καθαρι·σειας classicalκαθαρισαιοκαθαρι·σαιο
3rdκαθαρισαι[GNT][LXX], καθαρισειεκαθαρι·σαι, καθαρι·σειε classicalκαθαρισαιτοκαθαρι·σαιτο
Pl1stκαθαρισαιμενκαθαρι·σαιμενκαθαρισαιμεθακαθαρι·σαιμεθα
2ndκαθαρισαιτεκαθαρι·σαιτεκαθαρισαισθεκαθαρι·σαισθε
3rdκαθαρισαιεν, καθαρισαισαν, καθαρισειαν, καθαρισειενκαθαρι·σαιεν, καθαρι·σαισαν alt, καθαρι·σειαν classical, καθαρι·σειεν classicalκαθαρισαιντοκαθαρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθαρισον[GNT][LXX]καθαρι·σονκαθαρισαι[GNT][LXX]καθαρι·σαι
3rdκαθαρισατωκαθαρι·σατωκαθαρισασθωκαθαρι·σασθω
Pl1st
2ndκαθαρισατε[GNT][LXX]καθαρι·σατεκαθαρισασθε[LXX]καθαρι·σασθε
3rdκαθαρισατωσαν, καθαρισαντωνκαθαρι·σατωσαν, καθαρι·σαντων classicalκαθαρισασθωσαν, καθαρισασθωνκαθαρι·σασθωσαν, καθαρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
καθαρισαι[GNT][LXX]​καθαρι·σαικαθαρισασθαι​καθαρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαρισασακαθαρισας[GNT]καθαρισανκαθαρι·σασ·ακαθαρι·σα[ντ]·ςκαθαρι·σαν[τ]
Nom
Accκαθαρισασανκαθαρισαντακαθαρι·σασ·ανκαθαρι·σαντ·α
Datκαθαρισασῃκαθαρισαντικαθαρι·σασ·ῃκαθαρι·σαντ·ι
Genκαθαρισασηςκαθαρισαντοςκαθαρι·σασ·ηςκαθαρι·σαντ·ος
PlVocκαθαρισασαικαθαρισαντες[LXX]καθαρισαντακαθαρι·σασ·αικαθαρι·σαντ·εςκαθαρι·σαντ·α
Nom
Accκαθαρισασαςκαθαρισανταςκαθαρι·σασ·αςκαθαρι·σαντ·ας
Datκαθαρισασαιςκαθαρισασι, καθαρισασινκαθαρι·σασ·αιςκαθαρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genκαθαρισασωνκαθαρισαντωνκαθαρι·σασ·ωνκαθαρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαρισαμενηκαθαρισαμενεκαθαρι·σαμεν·ηκαθαρι·σαμεν·ε
Nomκαθαρισαμενοςκαθαρι·σαμεν·ος
Accκαθαρισαμενηνκαθαρισαμενονκαθαρι·σαμεν·ηνκαθαρι·σαμεν·ον
Datκαθαρισαμενῃκαθαρισαμενῳκαθαρι·σαμεν·ῃκαθαρι·σαμεν·ῳ
Genκαθαρισαμενηςκαθαρισαμενουκαθαρι·σαμεν·ηςκαθαρι·σαμεν·ου
PlVocκαθαρισαμεναικαθαρισαμενοικαθαρισαμενακαθαρι·σαμεν·αικαθαρι·σαμεν·οικαθαρι·σαμεν·α
Nom
Accκαθαρισαμεναςκαθαρισαμενουςκαθαρι·σαμεν·αςκαθαρι·σαμεν·ους
Datκαθαρισαμεναιςκαθαρισαμενοιςκαθαρι·σαμεν·αιςκαθαρι·σαμεν·οις
Genκαθαρισαμενωνκαθαρισαμενωνκαθαρι·σαμεν·ωνκαθαρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθαρισμαικεκαθαρισ·μαι
2ndκεκαθαρισαικεκαθαρισ·[σ]αι
3rdκεκαθαρισται[LXX]κεκαθαρισ·ται
Pl1stκεκαθαρισμεθακεκαθαρισ·μεθα
2ndκεκαθαρισθεκεκαθαρισ·[σ]θε
3rdκεκαθαριδαταικεκαθαρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθαρισομαικεκαθαρισ·[σ]ομαι
2ndκεκαθαρισῃ, κεκαθαρισεικεκαθαρισ·[σ]ῃ, κεκαθαρισ·[σ]ει classical
3rdκεκαθαρισεταικεκαθαρισ·[σ]εται
Pl1stκεκαθαρισομεθακεκαθαρισ·[σ]ομεθα
2ndκεκαθαρισεσθεκεκαθαρισ·[σ]εσθε
3rdκεκαθαρισονταικεκαθαρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθαρισοιμηνκεκαθαρισ·[σ]οιμην
2ndκεκαθαρισοιοκεκαθαρισ·[σ]οιο
3rdκεκαθαρισοιτοκεκαθαρισ·[σ]οιτο
Pl1stκεκαθαρισοιμεθακεκαθαρισ·[σ]οιμεθα
2ndκεκαθαρισοισθεκεκαθαρισ·[σ]οισθε
3rdκεκαθαρισοιντοκεκαθαρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκαθαρισοκεκαθαρισ·[σ]ο
3rdκεκαθαρισθωκεκαθαρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεκαθαρισθεκεκαθαρισ·[σ]θε
3rdκεκαθαρισθωσαν, κεκαθαρισθωνκεκαθαρισ·[σ]θωσαν, κεκαθαρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαθαρισθαι​κεκαθαρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκαθαρισεσθαι​κεκαθαρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκαθαρισμενηκεκαθαρισμενεκεκαθαρισ·μεν·ηκεκαθαρισ·μεν·ε
Nomκεκαθαρισμενοςκεκαθαρισ·μεν·ος
Accκεκαθαρισμενηνκεκαθαρισμενον[LXX]κεκαθαρισ·μεν·ηνκεκαθαρισ·μεν·ον
Datκεκαθαρισμενῃκεκαθαρισμενῳ[LXX]κεκαθαρισ·μεν·ῃκεκαθαρισ·μεν·ῳ
Genκεκαθαρισμενηςκεκαθαρισμενουκεκαθαρισ·μεν·ηςκεκαθαρισ·μεν·ου
PlVocκεκαθαρισμεναικεκαθαρισμενοικεκαθαρισμενακεκαθαρισ·μεν·αικεκαθαρισ·μεν·οικεκαθαρισ·μεν·α
Nom
Accκεκαθαρισμεναςκεκαθαρισμενους[GNT]κεκαθαρισ·μεν·αςκεκαθαρισ·μεν·ους
Datκεκαθαρισμεναιςκεκαθαρισμενοιςκεκαθαρισ·μεν·αιςκεκαθαρισ·μεν·οις
Genκεκαθαρισμενωνκεκαθαρισμενωνκεκαθαρισ·μεν·ωνκεκαθαρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκαθαρισμηνε·κεκαθαρισ·μην
2ndεκεκαθαρισοε·κεκαθαρισ·[σ]ο
3rdεκεκαθαριστοε·κεκαθαρισ·το
Pl1stεκεκαθαρισμεθαε·κεκαθαρισ·μεθα
2ndεκεκαθαρισθεε·κεκαθαρισ·[σ]θε
3rdεκεκαθαριδατοε·κεκαθαρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκαθαρισμην[ε]·κεκαθαρισ·μην
2ndκεκαθαρισο[ε]·κεκαθαρισ·[σ]ο
3rdκεκαθαριστο[ε]·κεκαθαρισ·το
Pl1stκεκαθαρισμεθα[ε]·κεκαθαρισ·μεθα
2ndκεκαθαρισθε[ε]·κεκαθαρισ·[σ]θε
3rdκεκαθαριδατο[ε]·κεκαθαρισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκαθαρισθηνε·καθαρισ·θην
2ndεκαθαρισθης[LXX]ε·καθαρισ·θης
3rdεκαθαρισθη[GNT][LXX]ε·καθαρισ·θη
Pl1stεκαθαρισθημεν[LXX]ε·καθαρισ·θημεν
2ndεκαθαρισθητεε·καθαρισ·θητε
3rdεκαθαρισθησαν[GNT][LXX]ε·καθαρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαρισθησομαι[LXX]καθαρισ·θησομαι
2ndκαθαρισθησῃ[LXX], καθαρισθησεικαθαρισ·θησῃ, καθαρισ·θησει classical
3rdκαθαρισθησεται[LXX]καθαρισ·θησεται
Pl1stκαθαρισθησομεθακαθαρισ·θησομεθα
2ndκαθαρισθησεσθε[LXX]καθαρισ·θησεσθε
3rdκαθαρισθησονταικαθαρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαρισθωκαθαρισ·θω
2ndκαθαρισθῃς[LXX]καθαρισ·θῃς
3rdκαθαρισθῃ[LXX]καθαρισ·θῃ
Pl1stκαθαρισθωμενκαθαρισ·θωμεν
2ndκαθαρισθητε[LXX]καθαρισ·θητε
3rdκαθαρισθωσιν, καθαρισθωσικαθαρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαρισθειηνκαθαρισ·θειην
2ndκαθαρισθειηςκαθαρισ·θειης
3rdκαθαρισθειηκαθαρισ·θειη
Pl1stκαθαρισθειημεν, καθαρισθειμενκαθαρισ·θειημεν, καθαρισ·θειμεν classical
2ndκαθαρισθειητε, καθαρισθειτεκαθαρισ·θειητε, καθαρισ·θειτε classical
3rdκαθαρισθειησαν, καθαρισθειενκαθαρισ·θειησαν, καθαρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκαθαρισθησοιμηνκαθαρισ·θησοιμην
2ndκαθαρισθησοιοκαθαρισ·θησοιο
3rdκαθαρισθησοιτοκαθαρισ·θησοιτο
Pl1stκαθαρισθησοιμεθακαθαρισ·θησοιμεθα
2ndκαθαρισθησοισθεκαθαρισ·θησοισθε
3rdκαθαρισθησοιντοκαθαρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκαθαρισθητι[GNT][LXX]καθαρισ·θητι
3rdκαθαρισθητωκαθαρισ·θητω
Pl1st
2ndκαθαρισθητε[LXX]καθαρισ·θητε
3rdκαθαρισθητωσαν, καθαρισθεντωνκαθαρισ·θητωσαν, καθαρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
καθαρισθηναι[LXX]​καθαρισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
καθαρισθησεσθαι​καθαρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαρισθεισακαθαρισθεις[LXX]καθαρισθενκαθαρισ·θεισ·ακαθαρισ·θει[ντ]·ςκαθαρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκαθαρισθεισανκαθαρισθεντα[LXX]καθαρισ·θεισ·ανκαθαρισ·θε[ι]ντ·α
Datκαθαρισθεισῃκαθαρισθεντικαθαρισ·θεισ·ῃκαθαρισ·θε[ι]ντ·ι
Genκαθαρισθεισηςκαθαρισθεντος[LXX]καθαρισ·θεισ·ηςκαθαρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκαθαρισθεισαικαθαρισθεντεςκαθαρισθεντα[LXX]καθαρισ·θεισ·αικαθαρισ·θε[ι]ντ·εςκαθαρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκαθαρισθεισαςκαθαρισθενταςκαθαρισ·θεισ·αςκαθαρισ·θε[ι]ντ·ας
Datκαθαρισθεισαιςκαθαρισθεισι, καθαρισθεισινκαθαρισ·θεισ·αιςκαθαρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκαθαρισθεισωνκαθαρισθεντωνκαθαρισ·θεισ·ωνκαθαρισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκαθαρισθησομενηκαθαρισθησομενεκαθαρισ·θησομεν·ηκαθαρισ·θησομεν·ε
Nomκαθαρισθησομενοςκαθαρισ·θησομεν·ος
Accκαθαρισθησομενηνκαθαρισθησομενονκαθαρισ·θησομεν·ηνκαθαρισ·θησομεν·ον
Datκαθαρισθησομενῃκαθαρισθησομενῳκαθαρισ·θησομεν·ῃκαθαρισ·θησομεν·ῳ
Genκαθαρισθησομενηςκαθαρισθησομενουκαθαρισ·θησομεν·ηςκαθαρισ·θησομεν·ου
PlVocκαθαρισθησομεναικαθαρισθησομενοικαθαρισθησομενακαθαρισ·θησομεν·αικαθαρισ·θησομεν·οικαθαρισ·θησομεν·α
Nom
Accκαθαρισθησομεναςκαθαρισθησομενουςκαθαρισ·θησομεν·αςκαθαρισ·θησομεν·ους
Datκαθαρισθησομεναιςκαθαρισθησομενοιςκαθαρισ·θησομεν·αιςκαθαρισ·θησομεν·οις
Genκαθαρισθησομενωνκαθαρισθησομενωνκαθαρισ·θησομεν·ωνκαθαρισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Mar-2020 03:47:05 EDT