θυω • QUW • thuō

Search: θυσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θυσαι; θυσαι; θυσαιθύωθυ·σαι; θυ·σαι; θυ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf

θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυω[LXX]θυ·ωθυομαιθυ·ομαι
2ndθυειςθυ·ειςθυῃ, θυει[GNT][LXX], θυεσαιθυ·ῃ, θυ·ει classical, θυ·εσαι alt
3rdθυει[GNT][LXX]θυ·ειθυεταιθυ·εται
Pl1stθυομενθυ·ομενθυομεθαθυ·ομεθα
2ndθυετεθυ·ετεθυεσθεθυ·εσθε
3rdθυουσιν[GNT], θυουσιθυ·ουσι(ν), θυ·ουσι(ν)θυονταιθυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυω[LXX]θυ·ωθυωμαιθυ·ωμαι
2ndθυῃςθυ·ῃςθυῃθυ·ῃ
3rdθυῃθυ·ῃθυηταιθυ·ηται
Pl1stθυωμενθυ·ωμενθυωμεθαθυ·ωμεθα
2ndθυητεθυ·ητεθυησθεθυ·ησθε
3rdθυωσιν, θυωσιθυ·ωσι(ν)θυωνταιθυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυοιμιθυ·οιμιθυοιμηνθυ·οιμην
2ndθυοιςθυ·οιςθυοιοθυ·οιο
3rdθυοιθυ·οιθυοιτοθυ·οιτο
Pl1stθυοιμενθυ·οιμενθυοιμεθαθυ·οιμεθα
2ndθυοιτεθυ·οιτεθυοισθεθυ·οισθε
3rdθυοιεν, θυοισανθυ·οιεν, θυ·οισαν altθυοιντοθυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυεθυ·εθυουθυ·ου
3rdθυετωθυ·ετωθυεσθωθυ·εσθω
Pl1st
2ndθυετεθυ·ετεθυεσθεθυ·εσθε
3rdθυετωσαν, θυοντων[LXX]θυ·ετωσαν, θυ·οντων classicalθυεσθωσαν, θυεσθωνθυ·εσθωσαν, θυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυειν[GNT][LXX]​θυ·εινθυεσθαι[GNT][LXX]​θυ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυουσαθυονθυ·ουσ·αθυ·ο[υ]ν[τ]
Nomθυων[LXX]θυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθυουσανθυονταθυ·ουσ·ανθυ·ο[υ]ντ·α
Datθυουσῃθυοντι[LXX]θυ·ουσ·ῃθυ·ο[υ]ντ·ι
Genθυουσηςθυοντος[LXX]θυ·ουσ·ηςθυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθυουσαιθυοντες[LXX]θυονταθυ·ουσ·αιθυ·ο[υ]ντ·εςθυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθυουσαςθυονταςθυ·ουσ·αςθυ·ο[υ]ντ·ας
Datθυουσαιςθυουσι, θυουσιν[GNT]θυ·ουσ·αιςθυ·ου[ντ]·σι(ν), θυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθυουσωνθυοντων[LXX]θυ·ουσ·ωνθυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυομενηθυομενεθυ·ομεν·ηθυ·ομεν·ε
Nomθυομενοςθυ·ομεν·ος
Accθυομενηνθυομενονθυ·ομεν·ηνθυ·ομεν·ον
Datθυομενῃθυομενῳθυ·ομεν·ῃθυ·ομεν·ῳ
Genθυομενηςθυομενουθυ·ομεν·ηςθυ·ομεν·ου
PlVocθυομεναιθυομενοιθυομεναθυ·ομεν·αιθυ·ομεν·οιθυ·ομεν·α
Nom
Accθυομεναςθυομενουςθυ·ομεν·αςθυ·ομεν·ους
Datθυομεναιςθυομενοιςθυ·ομεν·αιςθυ·ομεν·οις
Genθυομενωνθυομενωνθυ·ομεν·ωνθυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθυον[GNT][LXX]ε·θυ·ονεθυομηνε·θυ·ομην
2ndεθυεςε·θυ·εςεθυουε·θυ·ου
3rdεθυεν[LXX], εθυεε·θυ·ε(ν), ε·θυ·ε(ν)εθυετοε·θυ·ετο
Pl1stεθυομενε·θυ·ομενεθυομεθαε·θυ·ομεθα
2ndεθυετεε·θυ·ετεεθυεσθεε·θυ·εσθε
3rdεθυον[GNT][LXX], εθυοσανε·θυ·ον, ε·θυ·οσαν altεθυοντοε·θυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυσω[LXX]θυ·σωθυσομαιθυ·σομαι
2ndθυσεις[LXX]θυ·σειςθυσῃ[GNT], θυσει[LXX], θυσεσαιθυ·σῃ, θυ·σει classical, θυ·σεσαι alt
3rdθυσει[LXX]θυ·σειθυσεταιθυ·σεται
Pl1stθυσομεν[LXX]θυ·σομενθυσομεθαθυ·σομεθα
2ndθυσετε[LXX]θυ·σετεθυσεσθεθυ·σεσθε
3rdθυσουσιν[LXX], θυσουσιθυ·σουσι(ν), θυ·σουσι(ν)θυσονταιθυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυσοιμιθυ·σοιμιθυσοιμηνθυ·σοιμην
2ndθυσοιςθυ·σοιςθυσοιοθυ·σοιο
3rdθυσοιθυ·σοιθυσοιτοθυ·σοιτο
Pl1stθυσοιμενθυ·σοιμενθυσοιμεθαθυ·σοιμεθα
2ndθυσοιτεθυ·σοιτεθυσοισθεθυ·σοισθε
3rdθυσοιενθυ·σοιενθυσοιντοθυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυσειν​θυ·σειν​θυσεσθαι​θυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυσουσαθυσον[GNT][LXX]θυ·σουσ·αθυ·σο[υ]ν[τ]
Nomθυσωνθυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθυσουσανθυσονταθυ·σουσ·ανθυ·σο[υ]ντ·α
Datθυσουσῃθυσοντιθυ·σουσ·ῃθυ·σο[υ]ντ·ι
Genθυσουσηςθυσοντοςθυ·σουσ·ηςθυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθυσουσαιθυσοντεςθυσονταθυ·σουσ·αιθυ·σο[υ]ντ·εςθυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθυσουσαςθυσονταςθυ·σουσ·αςθυ·σο[υ]ντ·ας
Datθυσουσαιςθυσουσι, θυσουσιν[LXX]θυ·σουσ·αιςθυ·σου[ντ]·σι(ν), θυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθυσουσωνθυσοντωνθυ·σουσ·ωνθυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυσομενηθυσομενεθυ·σομεν·ηθυ·σομεν·ε
Nomθυσομενοςθυ·σομεν·ος
Accθυσομενηνθυσομενονθυ·σομεν·ηνθυ·σομεν·ον
Datθυσομενῃθυσομενῳθυ·σομεν·ῃθυ·σομεν·ῳ
Genθυσομενηςθυσομενουθυ·σομεν·ηςθυ·σομεν·ου
PlVocθυσομεναιθυσομενοιθυσομεναθυ·σομεν·αιθυ·σομεν·οιθυ·σομεν·α
Nom
Accθυσομεναςθυσομενουςθυ·σομεν·αςθυ·σομεν·ους
Datθυσομεναιςθυσομενοιςθυ·σομεν·αιςθυ·σομεν·οις
Genθυσομενωνθυσομενωνθυ·σομεν·ωνθυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθυσα[LXX]ε·θυ·σαεθυσαμηνε·θυ·σαμην
2ndεθυσας[GNT][LXX]ε·θυ·σαςεθυσωε·θυ·σω
3rdεθυσεν[GNT][LXX], εθυσεε·θυ·σε(ν), ε·θυ·σε(ν)εθυσατοε·θυ·σατο
Pl1stεθυσαμενε·θυ·σαμενεθυσαμεθαε·θυ·σαμεθα
2ndεθυσατεε·θυ·σατεεθυσασθεε·θυ·σασθε
3rdεθυσαν[LXX]ε·θυ·σανεθυσαντοε·θυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυσω[LXX]θυ·σωθυσωμαιθυ·σωμαι
2ndθυσῃς[LXX]θυ·σῃςθυσῃ[GNT]θυ·σῃ
3rdθυσῃ[GNT]θυ·σῃθυσηταιθυ·σηται
Pl1stθυσωμεν[LXX]θυ·σωμενθυσωμεθαθυ·σωμεθα
2ndθυσητε[LXX]θυ·σητεθυσησθεθυ·σησθε
3rdθυσωσιν[LXX], θυσωσι[LXX]θυ·σωσι(ν)θυσωνταιθυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθυσαιμιθυ·σαιμιθυσαιμηνθυ·σαιμην
2ndθυσαις, θυσειαςθυ·σαις, θυ·σειας classicalθυσαιοθυ·σαιο
3rdθυσαι[LXX], θυσειεθυ·σαι, θυ·σειε classicalθυσαιτοθυ·σαιτο
Pl1stθυσαιμενθυ·σαιμενθυσαιμεθαθυ·σαιμεθα
2ndθυσαιτεθυ·σαιτεθυσαισθεθυ·σαισθε
3rdθυσαιεν, θυσαισαν, θυσειαν, θυσειενθυ·σαιεν, θυ·σαισαν alt, θυ·σειαν classical, θυ·σειεν classicalθυσαιντοθυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθυσον[GNT][LXX]θυ·σονθυσαι[LXX]θυ·σαι
3rdθυσατωθυ·σατωθυσασθωθυ·σασθω
Pl1st
2ndθυσατε[GNT][LXX]θυ·σατεθυσασθεθυ·σασθε
3rdθυσατωσαν[LXX], θυσαντωνθυ·σατωσαν, θυ·σαντων classicalθυσασθωσαν, θυσασθωνθυ·σασθωσαν, θυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θυσαι[LXX]​θυ·σαιθυσασθαι​θυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυσασαθυσας[LXX]θυσανθυ·σασ·αθυ·σα[ντ]·ςθυ·σαν[τ]
Nom
Accθυσασανθυσανταθυ·σασ·ανθυ·σαντ·α
Datθυσασῃθυσαντιθυ·σασ·ῃθυ·σαντ·ι
Genθυσασηςθυσαντοςθυ·σασ·ηςθυ·σαντ·ος
PlVocθυσασαιθυσαντες[LXX]θυσανταθυ·σασ·αιθυ·σαντ·εςθυ·σαντ·α
Nom
Accθυσασαςθυσανταςθυ·σασ·αςθυ·σαντ·ας
Datθυσασαιςθυσασι, θυσασινθυ·σασ·αιςθυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genθυσασωνθυσαντωνθυ·σασ·ωνθυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθυσαμενηθυσαμενεθυ·σαμεν·ηθυ·σαμεν·ε
Nomθυσαμενοςθυ·σαμεν·ος
Accθυσαμενηνθυσαμενονθυ·σαμεν·ηνθυ·σαμεν·ον
Datθυσαμενῃθυσαμενῳθυ·σαμεν·ῃθυ·σαμεν·ῳ
Genθυσαμενηςθυσαμενουθυ·σαμεν·ηςθυ·σαμεν·ου
PlVocθυσαμεναιθυσαμενοιθυσαμεναθυ·σαμεν·αιθυ·σαμεν·οιθυ·σαμεν·α
Nom
Accθυσαμεναςθυσαμενουςθυ·σαμεν·αςθυ·σαμεν·ους
Datθυσαμεναιςθυσαμενοιςθυ·σαμεν·αιςθυ·σαμεν·οις
Genθυσαμενωνθυσαμενωνθυ·σαμεν·ωνθυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυκα[LXX]τεθυ·κατεθυμαιτεθυ·μαι
2ndτεθυκας, τεθυκεςτεθυ·κας, τεθυ·κες altτεθυσαιτεθυ·σαι
3rdτεθυκεν, τεθυκετεθυ·κε(ν)τεθυταιτεθυ·ται
Pl1stτεθυκαμεντεθυ·καμεντεθυμεθατεθυ·μεθα
2ndτεθυκατετεθυ·κατετεθυσθετεθυ·σθε
3rdτεθυκασιν[LXX], τεθυκασι, τεθυκαντεθυ·κασι(ν), τεθυ·κασι(ν), τεθυ·καν altτεθυνταιτεθυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυσομαιτεθυ·σομαι
2ndτεθυσῃ, τεθυσειτεθυ·σῃ, τεθυ·σει classical
3rdτεθυσεταιτεθυ·σεται
Pl1stτεθυσομεθατεθυ·σομεθα
2ndτεθυσεσθετεθυ·σεσθε
3rdτεθυσονταιτεθυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυκωτεθυ·κω
2ndτεθυκῃςτεθυ·κῃς
3rdτεθυκῃτεθυ·κῃ
Pl1stτεθυκωμεντεθυ·κωμεν
2ndτεθυκητετεθυ·κητε
3rdτεθυκωσιν, τεθυκωσιτεθυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυκοιμι, τεθυκοιηντεθυ·κοιμι, τεθυ·κοιην classical
2ndτεθυκοις, τεθυκοιηςτεθυ·κοις, τεθυ·κοιης classical
3rdτεθυκοι, τεθυκοιητεθυ·κοι, τεθυ·κοιη classical
Pl1stτεθυκοιμεντεθυ·κοιμεν
2ndτεθυκοιτετεθυ·κοιτε
3rdτεθυκοιεντεθυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυσοιμηντεθυ·σοιμην
2ndτεθυσοιοτεθυ·σοιο
3rdτεθυσοιτοτεθυ·σοιτο
Pl1stτεθυσοιμεθατεθυ·σοιμεθα
2ndτεθυσοισθετεθυ·σοισθε
3rdτεθυσοιντοτεθυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθυκετεθυ·κετεθυσοτεθυ·σο
3rdτεθυκετωτεθυ·κετωτεθυσθωτεθυ·σθω
Pl1st
2ndτεθυκετετεθυ·κετετεθυσθετεθυ·σθε
3rdτεθυκετωσαντεθυ·κετωσαντεθυσθωσαν, τεθυσθωντεθυ·σθωσαν, τεθυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθυκεναι​τεθυ·κεναι​τεθυσθαι​τεθυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθυσεσθαι​τεθυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθυκυιατεθυκοςτεθυ·κυι·ατεθυ·κο[τ]·ς
Nomτεθυκωςτεθυ·κο[τ]·^ς
Accτεθυκυιαντεθυκοτατεθυ·κυι·αντεθυ·κοτ·α
Datτεθυκυιᾳτεθυκοτιτεθυ·κυι·ᾳτεθυ·κοτ·ι
Genτεθυκυιαςτεθυκοτοςτεθυ·κυι·αςτεθυ·κοτ·ος
PlVocτεθυκυιαιτεθυκοτεςτεθυκοτατεθυ·κυι·αιτεθυ·κοτ·εςτεθυ·κοτ·α
Nom
Accτεθυκυιαςτεθυκοταςτεθυ·κυι·αςτεθυ·κοτ·ας
Datτεθυκυιαιςτεθυκοσι, τεθυκοσιντεθυ·κυι·αιςτεθυ·κο[τ]·σι(ν)
Genτεθυκυιωντεθυκοτωντεθυ·κυι·ωντεθυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθυμενητεθυμενετεθυ·μεν·ητεθυ·μεν·ε
Nomτεθυμενοςτεθυ·μεν·ος
Accτεθυμενηντεθυμενοντεθυ·μεν·ηντεθυ·μεν·ον
Datτεθυμενῃτεθυμενῳτεθυ·μεν·ῃτεθυ·μεν·ῳ
Genτεθυμενηςτεθυμενουτεθυ·μεν·ηςτεθυ·μεν·ου
PlVocτεθυμεναιτεθυμενοιτεθυμενα[GNT]τεθυ·μεν·αιτεθυ·μεν·οιτεθυ·μεν·α
Nom
Accτεθυμεναςτεθυμενουςτεθυ·μεν·αςτεθυ·μεν·ους
Datτεθυμεναιςτεθυμενοιςτεθυ·μεν·αιςτεθυ·μεν·οις
Genτεθυμενωντεθυμενωντεθυ·μεν·ωντεθυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθυκειν, ετεθυκηε·τεθυ·κειν, ε·τεθυ·κη classicalετεθυμηνε·τεθυ·μην
2ndετεθυκεις, ετεθυκηςε·τεθυ·κεις, ε·τεθυ·κης classicalετεθυσοε·τεθυ·σο
3rdετεθυκειε·τεθυ·κειετεθυτοε·τεθυ·το
Pl1stετεθυκειμεν, ετεθυκεμενε·τεθυ·κειμεν, ε·τεθυ·κεμεν classicalετεθυμεθαε·τεθυ·μεθα
2ndετεθυκειτε, ετεθυκετεε·τεθυ·κειτε, ε·τεθυ·κετε classicalετεθυσθεε·τεθυ·σθε
3rdετεθυκεισαν, ετεθυκεσανε·τεθυ·κεισαν, ε·τεθυ·κεσαν classicalετεθυντοε·τεθυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθυκειν, τεθυκη[ε]·τεθυ·κειν, [ε]·τεθυ·κη classicalτεθυμην[ε]·τεθυ·μην
2ndτεθυκεις, τεθυκης[ε]·τεθυ·κεις, [ε]·τεθυ·κης classicalτεθυσο[ε]·τεθυ·σο
3rdτεθυκει[ε]·τεθυ·κειτεθυτο[ε]·τεθυ·το
Pl1stτεθυκειμεν, τεθυκεμεν[ε]·τεθυ·κειμεν, [ε]·τεθυ·κεμεν classicalτεθυμεθα[ε]·τεθυ·μεθα
2ndτεθυκειτε, τεθυκετε[ε]·τεθυ·κειτε, [ε]·τεθυ·κετε classicalτεθυσθε[ε]·τεθυ·σθε
3rdτεθυκεισαν, τεθυκεσαν[ε]·τεθυ·κεισαν, [ε]·τεθυ·κεσαν classicalτεθυντο[ε]·τεθυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετυθηνε·τυ·θην
2ndετυθηςε·τυ·θης
3rdετυθη[GNT]ε·τυ·θη
Pl1stετυθημενε·τυ·θημεν
2ndετυθητεε·τυ·θητε
3rdετυθησανε·τυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτυθησομαιτυ·θησομαι
2ndτυθησῃ, τυθησειτυ·θησῃ, τυ·θησει classical
3rdτυθησεταιτυ·θησεται
Pl1stτυθησομεθατυ·θησομεθα
2ndτυθησεσθετυ·θησεσθε
3rdτυθησονταιτυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτυθωτυ·θω
2ndτυθῃςτυ·θῃς
3rdτυθῃ[LXX]τυ·θῃ
Pl1stτυθωμεντυ·θωμεν
2ndτυθητετυ·θητε
3rdτυθωσιν, τυθωσιτυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτυθειηντυ·θειην
2ndτυθειηςτυ·θειης
3rdτυθειητυ·θειη
Pl1stτυθειημεν, τυθειμεντυ·θειημεν, τυ·θειμεν classical
2ndτυθειητε, τυθειτετυ·θειητε, τυ·θειτε classical
3rdτυθειησαν, τυθειεντυ·θειησαν, τυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτυθησοιμηντυ·θησοιμην
2ndτυθησοιοτυ·θησοιο
3rdτυθησοιτοτυ·θησοιτο
Pl1stτυθησοιμεθατυ·θησοιμεθα
2ndτυθησοισθετυ·θησοισθε
3rdτυθησοιντοτυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυθητιτυ·θητι
3rdτυθητωτυ·θητω
Pl1st
2ndτυθητετυ·θητε
3rdτυθητωσαν, τυθεντωντυ·θητωσαν, τυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τυθηναι​τυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τυθησεσθαι​τυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυθεισατυθειςτυθεντυ·θεισ·ατυ·θει[ντ]·ςτυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτυθεισαντυθεντατυ·θεισ·αντυ·θε[ι]ντ·α
Datτυθεισῃτυθεντιτυ·θεισ·ῃτυ·θε[ι]ντ·ι
Genτυθεισηςτυθεντοςτυ·θεισ·ηςτυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocτυθεισαιτυθεντεςτυθεντατυ·θεισ·αιτυ·θε[ι]ντ·εςτυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτυθεισαςτυθενταςτυ·θεισ·αςτυ·θε[ι]ντ·ας
Datτυθεισαιςτυθεισι, τυθεισιντυ·θεισ·αιςτυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genτυθεισωντυθεντωντυ·θεισ·ωντυ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυθησομενητυθησομενετυ·θησομεν·ητυ·θησομεν·ε
Nomτυθησομενοςτυ·θησομεν·ος
Accτυθησομενηντυθησομενοντυ·θησομεν·ηντυ·θησομεν·ον
Datτυθησομενῃτυθησομενῳτυ·θησομεν·ῃτυ·θησομεν·ῳ
Genτυθησομενηςτυθησομενουτυ·θησομεν·ηςτυ·θησομεν·ου
PlVocτυθησομεναιτυθησομενοιτυθησομενατυ·θησομεν·αιτυ·θησομεν·οιτυ·θησομεν·α
Nom
Accτυθησομεναςτυθησομενουςτυ·θησομεν·αςτυ·θησομεν·ους
Datτυθησομεναιςτυθησομενοιςτυ·θησομεν·αιςτυ·θησομεν·οις
Genτυθησομενωντυθησομενωντυ·θησομεν·ωντυ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 22:43:14 EST