τιθημι • TIQHMI • tithēmi

Search: θησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
θησειςτίθημιθη·σειςfut act ind 2nd sg

τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιθημι[GNT][LXX]τιθ(ε)·^μιτιθεμαιτιθ(ε)·μαι
2ndτιθης, τιθηθατιθ(ε)·^ς, τιθ(ε)·^θα classicalτιθεσαιτιθ(ε)·σαι
3rdτιθησιν[GNT], τιθησιτιθ(ε)·^σι(ν), τιθ(ε)·^σι(ν)τιθεται[GNT]τιθ(ε)·ται
Pl1stτιθεμεντιθ(ε)·μεντιθεμεθατιθ(ε)·μεθα
2ndτιθετετιθ(ε)·τετιθεσθε[LXX]τιθ(ε)·σθε
3rdτιθεασιν[GNT], τιθεασιτιθ(ε)·ασι(ν), τιθ(ε)·ασι(ν)τιθενταιτιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιθωτιθ(ε)·ωτιθωμαιτιθ(ε)·ωμαι
2ndτιθῃςτιθ(ε)·ῃςτιθῃτιθ(ε)·ῃ
3rdτιθῃτιθ(ε)·ῃτιθηταιτιθ(ε)·ηται
Pl1stτιθωμεντιθ(ε)·ωμεντιθωμεθατιθ(ε)·ωμεθα
2ndτιθητετιθ(ε)·ητετιθησθετιθ(ε)·ησθε
3rdτιθωσιν, τιθωσιτιθ(ε)·ωσι(ν)τιθωνταιτιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stτιθοιμεθατιθ(ε)·οιμεθα
2ndτιθοισθετιθ(ε)·οισθε
3rdτιθοιντοτιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιθειηντιθ(ε)·ιηντιθειμηντιθ(ε)·ιμην
2ndτιθειηςτιθ(ε)·ιηςτιθειοτιθ(ε)·ιο
3rdτιθειητιθ(ε)·ιητιθειτοτιθ(ε)·ιτο
Pl1stτιθειημεν, τιθειμεντιθ(ε)·ιημεν, τιθ(ε)·ιμεν classicalτιθειμεθατιθ(ε)·ιμεθα
2ndτιθειητε, τιθειτετιθ(ε)·ιητε, τιθ(ε)·ιτε classicalτιθεισθετιθ(ε)·ισθε
3rdτιθειησαν, τιθειεντιθ(ε)·ιησαν, τιθ(ε)·ιεν classicalτιθειντοτιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιθειτιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιθεθι, τιθεςτιθ(ε)·θι, τιθ(ε)·ςτιθεσοτιθ(ε)·σο
3rdτιθετω[GNT]τιθ(ε)·τωτιθεσθωτιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndτιθετετιθ(ε)·τετιθεσθε[LXX]τιθ(ε)·σθε
3rdτιθετωσαν, τιθεντωντιθ(ε)·τωσαν, τιθ(ε)·ντων classicalτιθεσθωσαν, τιθεσθωντιθ(ε)·σθωσαν, τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιθεναι[GNT][LXX], τιθειναι​τιθ(ε)·ναι, τιθ(ε)·εναι​τιθεσθαι[LXX]​τιθ(ε)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιθουσατιθουντιθ(ε)·ουσ·ατιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomτιθωντιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτιθουσαντιθουντατιθ(ε)·ουσ·αντιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datτιθουσῃτιθουντιτιθ(ε)·ουσ·ῃτιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genτιθουσηςτιθουντοςτιθ(ε)·ουσ·ηςτιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτιθουσαιτιθουντεςτιθουντατιθ(ε)·ουσ·αιτιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςτιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτιθουσαςτιθουνταςτιθ(ε)·ουσ·αςτιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datτιθουσαιςτιθουσι, τιθουσιντιθ(ε)·ουσ·αιςτιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτιθουσωντιθουντωντιθ(ε)·ουσ·ωντιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιθουμενητιθουμενετιθ(ε)·ομεν·ητιθ(ε)·ομεν·ε
Nomτιθουμενοςτιθ(ε)·ομεν·ος
Accτιθουμενηντιθουμενοντιθ(ε)·ομεν·ηντιθ(ε)·ομεν·ον
Datτιθουμενῃτιθουμενῳτιθ(ε)·ομεν·ῃτιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genτιθουμενηςτιθουμενουτιθ(ε)·ομεν·ηςτιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocτιθουμεναιτιθουμενοιτιθουμενατιθ(ε)·ομεν·αιτιθ(ε)·ομεν·οιτιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accτιθουμεναςτιθουμενουςτιθ(ε)·ομεν·αςτιθ(ε)·ομεν·ους
Datτιθουμεναιςτιθουμενοιςτιθ(ε)·ομεν·αιςτιθ(ε)·ομεν·οις
Genτιθουμενωντιθουμενωντιθ(ε)·ομεν·ωντιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιθεισατιθεις[GNT][LXX]τιθεντιθ(ε)·εσ·ατιθ(ε)·[ντ]·ςτιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accτιθεισαντιθεντατιθ(ε)·εσ·αντιθ(ε)·ντ·α
Datτιθεισῃτιθεντιτιθ(ε)·εσ·ῃτιθ(ε)·ντ·ι
Genτιθεισηςτιθεντοςτιθ(ε)·εσ·ηςτιθ(ε)·ντ·ος
PlVocτιθεισαιτιθεντες[GNT][LXX]τιθεντατιθ(ε)·εσ·αιτιθ(ε)·ντ·εςτιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accτιθεισαςτιθενταςτιθ(ε)·εσ·αςτιθ(ε)·ντ·ας
Datτιθεισαιςτιθεισι, τιθεισιντιθ(ε)·εσ·αιςτιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > τιθεισι, τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > τιθεισιν
Genτιθεισωντιθεντωντιθ(ε)·εσ·ωντιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιθεμενητιθεμενετιθ(ε)·μεν·ητιθ(ε)·μεν·ε
Nomτιθεμενος[LXX]τιθ(ε)·μεν·ος
Accτιθεμενηντιθεμενοντιθ(ε)·μεν·ηντιθ(ε)·μεν·ον
Datτιθεμενῃτιθεμενῳτιθ(ε)·μεν·ῃτιθ(ε)·μεν·ῳ
Genτιθεμενηςτιθεμενουτιθ(ε)·μεν·ηςτιθ(ε)·μεν·ου
PlVocτιθεμεναιτιθεμενοι[LXX]τιθεμενατιθ(ε)·μεν·αιτιθ(ε)·μεν·οιτιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accτιθεμεναςτιθεμενουςτιθ(ε)·μεν·αςτιθ(ε)·μεν·ους
Datτιθεμεναιςτιθεμενοιςτιθ(ε)·μεν·αιςτιθ(ε)·μεν·οις
Genτιθεμενων[LXX]τιθεμενων[LXX]τιθ(ε)·μεν·ωντιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιθουν[GNT]ε·τιθ(ε)·ον
2ndετιθεις[LXX]ε·τιθ(ε)·ες
3rdετιθει[GNT][LXX]ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stετιθουμενε·τιθ(ε)·ομεν
2ndετιθειτεε·τιθ(ε)·ετε
3rdετιθουν[GNT], ετιθουσανε·τιθ(ε)·ον, ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιθηνε·τιθ(ε)·^νετιθεμηνε·τιθ(ε)·μην
2ndετιθης, ετιθησθαε·τιθ(ε)·^ς, ε·τιθ(ε)·^σθα classicalετιθεσοε·τιθ(ε)·σο
3rdετιθηε·τιθ(ε)·^ετιθετο[LXX]ε·τιθ(ε)·το
Pl1stετιθεμενε·τιθ(ε)·μενετιθεμεθαε·τιθ(ε)·μεθα
2ndετιθετεε·τιθ(ε)·τεετιθεσθεε·τιθ(ε)·σθε
3rdετιθεσαν[GNT]ε·τιθ(ε)·σανετιθεντοε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησω[GNT][LXX]θη·σωθησομαι[LXX]θη·σομαι
2ndθησεις[GNT][LXX]θη·σειςθησῃ[LXX], θησει[GNT][LXX], θησεσαιθη·σῃ, θη·σει classical, θη·σεσαι alt
3rdθησει[GNT][LXX]θη·σειθησεται[LXX]θη·σεται
Pl1stθησομενθη·σομενθησομεθαθη·σομεθα
2ndθησετε[LXX]θη·σετεθησεσθεθη·σεσθε
3rdθησουσιν[LXX], θησουσιθη·σουσι(ν), θη·σουσι(ν)θησονται[LXX]θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησοιμιθη·σοιμιθησοιμηνθη·σοιμην
2ndθησοιςθη·σοιςθησοιοθη·σοιο
3rdθησοιθη·σοιθησοιτοθη·σοιτο
Pl1stθησοιμενθη·σοιμενθησοιμεθαθη·σοιμεθα
2ndθησοιτεθη·σοιτεθησοισθεθη·σοισθε
3rdθησοιενθη·σοιενθησοιντοθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θησειν[LXX]​θη·σεινθησεσθαι[LXX]​θη·σεσθαι

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησουσαθησονθη·σουσ·αθη·σο[υ]ν[τ]
Nomθησωνθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accθησουσανθησονταθη·σουσ·ανθη·σο[υ]ντ·α
Datθησουσῃθησοντιθη·σουσ·ῃθη·σο[υ]ντ·ι
Genθησουσηςθησοντοςθη·σουσ·ηςθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocθησουσαιθησοντεςθησονταθη·σουσ·αιθη·σο[υ]ντ·εςθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθησουσαςθησονταςθη·σουσ·αςθη·σο[υ]ντ·ας
Datθησουσαιςθησουσι, θησουσιν[LXX]θη·σουσ·αιςθη·σου[ντ]·σι(ν), θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genθησουσωνθησοντωνθη·σουσ·ωνθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησομενηθησομενεθη·σομεν·ηθη·σομεν·ε
Nomθησομενοςθη·σομεν·ος
Accθησομενηνθησομενονθη·σομεν·ηνθη·σομεν·ον
Datθησομενῃθησομενῳθη·σομεν·ῃθη·σομεν·ῳ
Genθησομενηςθησομενουθη·σομεν·ηςθη·σομεν·ου
PlVocθησομεναιθησομενοιθησομεναθη·σομεν·αιθη·σομεν·οιθη·σομεν·α
Nom
Accθησομεναςθησομενουςθη·σομεν·αςθη·σομεν·ους
Datθησομεναιςθησομενοιςθη·σομεν·αιςθη·σομεν·οις
Genθησομενωνθησομενωνθη·σομεν·ωνθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθηκα[GNT][LXX]ε·θη·καεθηκαμηνε·θη·καμην
2ndεθηκας[GNT][LXX], εθηκεςε·θη·κας, ε·θη·κες altεθηκωε·θη·κω
3rdεθηκεν[GNT][LXX], εθηκεε·θη·κε(ν), ε·θη·κε(ν)εθηκατοε·θη·κατο
Pl1stεθηκαμεν[LXX]ε·θη·καμενεθηκαμεθαε·θη·καμεθα
2ndεθηκατεε·θη·κατεεθηκασθεε·θη·κασθε
3rdεθηκαν[GNT][LXX]ε·θη·κανεθηκαντοε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησω[GNT][LXX]θη·σωθησωμαιθη·σωμαι
2ndθησῃςθη·σῃςθησῃ[LXX]θη·σῃ
3rdθησῃ[LXX]θη·σῃθησηταιθη·σηται
Pl1stθησωμενθη·σωμενθησωμεθαθη·σωμεθα
2ndθησητεθη·σητεθησησθεθη·σησθε
3rdθησωσιν, θησωσιθη·σωσι(ν)θησωνταιθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθησαιμιθη·σαιμιθησαιμηνθη·σαιμην
2ndθησαις, θησειαςθη·σαις, θη·σειας classicalθησαιοθη·σαιο
3rdθησαι, θησειεθη·σαι, θη·σειε classicalθησαιτοθη·σαιτο
Pl1stθησαιμενθη·σαιμενθησαιμεθαθη·σαιμεθα
2ndθησαιτεθη·σαιτεθησαισθεθη·σαισθε
3rdθησαιεν, θησαισαν, θησειαν, θησειενθη·σαιεν, θη·σαισαν alt, θη·σειαν classical, θη·σειεν classicalθησαιντοθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθησονθη·σονθησαιθη·σαι
3rdθησατωθη·σατωθησασθωθη·σασθω
Pl1st
2ndθησατεθη·σατεθησασθεθη·σασθε
3rdθησατωσαν, θησαντωνθη·σατωσαν, θη·σαντων classicalθησασθωσαν, θησασθωνθη·σασθωσαν, θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θησαι​θη·σαι​θησασθαι​θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησασαθησαςθησανθη·σασ·αθη·σα[ντ]·ςθη·σαν[τ]
Nom
Accθησασανθησανταθη·σασ·ανθη·σαντ·α
Datθησασῃθησαντιθη·σασ·ῃθη·σαντ·ι
Genθησασηςθησαντοςθη·σασ·ηςθη·σαντ·ος
PlVocθησασαιθησαντεςθησανταθη·σασ·αιθη·σαντ·εςθη·σαντ·α
Nom
Accθησασαςθησανταςθη·σασ·αςθη·σαντ·ας
Datθησασαιςθησασι, θησασινθη·σασ·αιςθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genθησασωνθησαντωνθη·σασ·ωνθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθησαμενηθησαμενεθη·σαμεν·ηθη·σαμεν·ε
Nomθησαμενοςθη·σαμεν·ος
Accθησαμενηνθησαμενονθη·σαμεν·ηνθη·σαμεν·ον
Datθησαμενῃθησαμενῳθη·σαμεν·ῃθη·σαμεν·ῳ
Genθησαμενηςθησαμενουθη·σαμεν·ηςθη·σαμεν·ου
PlVocθησαμεναιθησαμενοιθησαμεναθη·σαμεν·αιθη·σαμεν·οιθη·σαμεν·α
Nom
Accθησαμεναςθησαμενουςθη·σαμεν·αςθη·σαμεν·ους
Datθησαμεναιςθησαμενοιςθη·σαμεν·αιςθη·σαμεν·οις
Genθησαμενωνθησαμενωνθη·σαμεν·ωνθη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθουμηνε·θ(ε)·ομην
2ndεθου[GNT][LXX]ε·θ(ε)·ου
3rdεθειτοε·θ(ε)·ετο
Pl1stεθουμεθαε·θ(ε)·ομεθα
2ndεθεισθεε·θ(ε)·εσθε
3rdεθουντοε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεμην[LXX]ε·θ(ε)·μην
2ndεθεσοε·θ(ε)·σο
3rdεθετο[GNT][LXX]ε·θ(ε)·το
Pl1stεθεμενε·θ(ε)·μενεθεμεθαε·θ(ε)·μεθα
2ndεθετεε·θ(ε)·τεεθεσθε[GNT][LXX]ε·θ(ε)·σθε
3rdεθεσαν[LXX]ε·θ(ε)·σανεθεντο[GNT][LXX]ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθω[GNT][LXX]θ(ε)·ωθωμαιθ(ε)·ωμαι
2ndθῃς[LXX]θ(ε)·ῃςθῃ[GNT][LXX]θ(ε)·ῃ
3rdθῃ[GNT][LXX]θ(ε)·ῃθηται[LXX]θ(ε)·ηται
Pl1stθωμεν[GNT][LXX]θ(ε)·ωμενθωμεθαθ(ε)·ωμεθα
2ndθητεθ(ε)·ητεθησθε[LXX]θ(ε)·ησθε
3rdθωσιν[LXX], θωσιθ(ε)·ωσι(ν), θ(ε)·ωσι(ν)θωνται[LXX]θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθοιμηνθ(ε)·οιμην
2ndθοιοθ(ε)·οιο
3rdθοιτοθ(ε)·οιτο
Pl1stθοιμεθαθ(ε)·οιμεθα
2ndθοισθεθ(ε)·οισθε
3rdθοιντοθ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθειηνθ(ε)·ιηνθειμηνθ(ε)·ιμην
2ndθειηςθ(ε)·ιηςθειοθ(ε)·ιο
3rdθειη[LXX]θ(ε)·ιηθειτοθ(ε)·ιτο
Pl1stθειημεν, θειμενθ(ε)·ιημεν, θ(ε)·ιμεν classicalθειμεθαθ(ε)·ιμεθα
2ndθειητε, θειτεθ(ε)·ιητε, θ(ε)·ιτε classicalθεισθεθ(ε)·ισθε
3rdθειησαν, θειενθ(ε)·ιησαν, θ(ε)·ιεν classicalθειντοθ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθου[LXX]θ(ε)·ου
3rdθεισθωθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndθεισθεθ(ε)·εσθε
3rdθεισθωσαν, θεισθωνθ(ε)·εσθωσαν, θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεθι, θες[LXX]θ(ε)·θι, θ(ε)·ςθεσοθ(ε)·σο
3rdθετωθ(ε)·τωθεσθω[LXX]θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndθετε[GNT][LXX]θ(ε)·τεθεσθε[GNT][LXX]θ(ε)·σθε
3rdθετωσαν, θεντωνθ(ε)·τωσαν, θ(ε)·ντων classicalθεσθωσαν, θεσθωνθ(ε)·σθωσαν, θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεναι, θειναι[GNT][LXX]​θ(ε)·ναι, θ(ε)·εναιθεσθαι[LXX]​θ(ε)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεισα[LXX]θεις[GNT][LXX]θενθ(ε)·εσ·αθ(ε)·[ντ]·ςθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accθεισανθενταθ(ε)·εσ·ανθ(ε)·ντ·α
Datθεισῃθεντιθ(ε)·εσ·ῃθ(ε)·ντ·ι
Genθεισηςθεντος[GNT]θ(ε)·εσ·ηςθ(ε)·ντ·ος
PlVocθεισαιθεντες[GNT][LXX]θενταθ(ε)·εσ·αιθ(ε)·ντ·εςθ(ε)·ντ·α
Nom
Accθεισαςθενταςθ(ε)·εσ·αςθ(ε)·ντ·ας
Datθεισαιςθεισι, θεισινθ(ε)·εσ·αιςθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > θεισι, θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > θεισιν
Genθεισωνθεντωνθ(ε)·εσ·ωνθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμενηθεμενεθ(ε)·μεν·ηθ(ε)·μεν·ε
Nomθεμενος[GNT][LXX]θ(ε)·μεν·ος
Accθεμενηνθεμενονθ(ε)·μεν·ηνθ(ε)·μεν·ον
Datθεμενῃθεμενῳθ(ε)·μεν·ῃθ(ε)·μεν·ῳ
Genθεμενηςθεμενου[LXX]θ(ε)·μεν·ηςθ(ε)·μεν·ου
PlVocθεμεναιθεμενοιθεμεναθ(ε)·μεν·αιθ(ε)·μεν·οιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accθεμεναςθεμενουςθ(ε)·μεν·αςθ(ε)·μεν·ους
Datθεμεναιςθεμενοιςθ(ε)·μεν·αιςθ(ε)·μεν·οις
Genθεμενωνθεμενωνθ(ε)·μεν·ωνθ(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεικα[GNT][LXX]τεθει·κατεθειμαι[LXX]τεθει·μαι
2ndτεθεικας, τεθεικεςτεθει·κας, τεθει·κες altτεθεισαιτεθει·σαι
3rdτεθεικεν, τεθεικετεθει·κε(ν)τεθειται[GNT][LXX]τεθει·ται
Pl1stτεθεικαμεντεθει·καμεντεθειμεθατεθει·μεθα
2ndτεθεικατε[GNT]τεθει·κατετεθεισθετεθει·σθε
3rdτεθεικασιν, τεθεικασι, τεθεικαντεθει·κασι(ν), τεθει·καν altτεθεινταιτεθει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεισομαιτεθει·σομαι
2ndτεθεισῃ, τεθεισειτεθει·σῃ, τεθει·σει classical
3rdτεθεισεταιτεθει·σεται
Pl1stτεθεισομεθατεθει·σομεθα
2ndτεθεισεσθετεθει·σεσθε
3rdτεθεισονταιτεθει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεικωτεθει·κω
2ndτεθεικῃςτεθει·κῃς
3rdτεθεικῃτεθει·κῃ
Pl1stτεθεικωμεντεθει·κωμεν
2ndτεθεικητετεθει·κητε
3rdτεθεικωσιν, τεθεικωσιτεθει·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεικοιμι, τεθεικοιηντεθει·κοιμι, τεθει·κοιην classical
2ndτεθεικοις, τεθεικοιηςτεθει·κοις, τεθει·κοιης classical
3rdτεθεικοι, τεθεικοιητεθει·κοι, τεθει·κοιη classical
Pl1stτεθεικοιμεντεθει·κοιμεν
2ndτεθεικοιτετεθει·κοιτε
3rdτεθεικοιεντεθει·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεισοιμηντεθει·σοιμην
2ndτεθεισοιοτεθει·σοιο
3rdτεθεισοιτοτεθει·σοιτο
Pl1stτεθεισοιμεθατεθει·σοιμεθα
2ndτεθεισοισθετεθει·σοισθε
3rdτεθεισοιντοτεθει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθεικετεθει·κετεθεισοτεθει·σο
3rdτεθεικετωτεθει·κετωτεθεισθωτεθει·σθω
Pl1st
2ndτεθεικετετεθει·κετετεθεισθετεθει·σθε
3rdτεθεικετωσαντεθει·κετωσαντεθεισθωσαν, τεθεισθωντεθει·σθωσαν, τεθει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεικεναι​τεθει·κεναι​τεθεισθαι​τεθει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεισεσθαι​τεθει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθεικυιατεθεικοςτεθει·κυι·ατεθει·κο[τ]·ς
Nomτεθεικως[GNT]τεθει·κο[τ]·^ς
Accτεθεικυιαντεθεικοτατεθει·κυι·αντεθει·κοτ·α
Datτεθεικυιᾳτεθεικοτιτεθει·κυι·ᾳτεθει·κοτ·ι
Genτεθεικυιαςτεθεικοτοςτεθει·κυι·αςτεθει·κοτ·ος
PlVocτεθεικυιαιτεθεικοτεςτεθεικοτατεθει·κυι·αιτεθει·κοτ·εςτεθει·κοτ·α
Nom
Accτεθεικυιαςτεθεικοταςτεθει·κυι·αςτεθει·κοτ·ας
Datτεθεικυιαιςτεθεικοσι, τεθεικοσιντεθει·κυι·αιςτεθει·κο[τ]·σι(ν)
Genτεθεικυιωντεθεικοτωντεθει·κυι·ωντεθει·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθειμενητεθειμενετεθει·μεν·ητεθει·μεν·ε
Nomτεθειμενος[GNT]τεθει·μεν·ος
Accτεθειμενηντεθειμενοντεθει·μεν·ηντεθει·μεν·ον
Datτεθειμενῃτεθειμενῳτεθει·μεν·ῃτεθει·μεν·ῳ
Genτεθειμενηςτεθειμενουτεθει·μεν·ηςτεθει·μεν·ου
PlVocτεθειμεναιτεθειμενοιτεθειμενατεθει·μεν·αιτεθει·μεν·οιτεθει·μεν·α
Nom
Accτεθειμεναςτεθειμενουςτεθει·μεν·αςτεθει·μεν·ους
Datτεθειμεναιςτεθειμενοιςτεθει·μεν·αιςτεθει·μεν·οις
Genτεθειμενωντεθειμενωντεθει·μεν·ωντεθει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθεικειν, ετεθεικηε·τεθει·κειν, ε·τεθει·κη classicalετεθειμηνε·τεθει·μην
2ndετεθεικεις, ετεθεικηςε·τεθει·κεις, ε·τεθει·κης classicalετεθεισοε·τεθει·σο
3rdετεθεικειε·τεθει·κειετεθειτοε·τεθει·το
Pl1stετεθεικειμεν, ετεθεικεμενε·τεθει·κειμεν, ε·τεθει·κεμεν classicalετεθειμεθαε·τεθει·μεθα
2ndετεθεικειτε, ετεθεικετεε·τεθει·κειτε, ε·τεθει·κετε classicalετεθεισθεε·τεθει·σθε
3rdετεθεικεισαν, ετεθεικεσανε·τεθει·κεισαν, ε·τεθει·κεσαν classicalετεθειντοε·τεθει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεικειν, τεθεικη[ε]·τεθει·κειν, [ε]·τεθει·κη classicalτεθειμην[ε]·τεθει·μην
2ndτεθεικεις, τεθεικης[ε]·τεθει·κεις, [ε]·τεθει·κης classicalτεθεισο[ε]·τεθει·σο
3rdτεθεικει[ε]·τεθει·κειτεθειτο[ε]·τεθει·το
Pl1stτεθεικειμεν, τεθεικεμεν[ε]·τεθει·κειμεν, [ε]·τεθει·κεμεν classicalτεθειμεθα[ε]·τεθει·μεθα
2ndτεθεικειτε, τεθεικετε[ε]·τεθει·κειτε, [ε]·τεθει·κετε classicalτεθεισθε[ε]·τεθει·σθε
3rdτεθεικεισαν, τεθεικεσαν[ε]·τεθει·κεισαν, [ε]·τεθει·κεσαν classicalτεθειντο[ε]·τεθει·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετεθην[GNT]ε·τε·θην
2ndετεθηςε·τε·θης
3rdετεθη[GNT][LXX]ε·τε·θη
Pl1stετεθημενε·τε·θημεν
2ndετεθητεε·τε·θητε
3rdετεθησαν[GNT][LXX]ε·τε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτεθησομαιτε·θησομαι
2ndτεθησῃ, τεθησειτε·θησῃ, τε·θησει classical
3rdτεθησεταιτε·θησεται
Pl1stτεθησομεθατε·θησομεθα
2ndτεθησεσθετε·θησεσθε
3rdτεθησονται[LXX]τε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτεθωτε·θω
2ndτεθῃςτε·θῃς
3rdτεθῃ[GNT][LXX]τε·θῃ
Pl1stτεθωμεντε·θωμεν
2ndτεθητετε·θητε
3rdτεθωσιν[GNT], τεθωσιτε·θωσι(ν), τε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτεθειηντε·θειην
2ndτεθειηςτε·θειης
3rdτεθειητε·θειη
Pl1stτεθειημεν, τεθειμεντε·θειημεν, τε·θειμεν classical
2ndτεθειητε, τεθειτετε·θειητε, τε·θειτε classical
3rdτεθειησαν, τεθειεντε·θειησαν, τε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτεθησοιμηντε·θησοιμην
2ndτεθησοιοτε·θησοιο
3rdτεθησοιτοτε·θησοιτο
Pl1stτεθησοιμεθατε·θησοιμεθα
2ndτεθησοισθετε·θησοισθε
3rdτεθησοιντοτε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθητιτε·θητι
3rdτεθητω[LXX]τε·θητω
Pl1st
2ndτεθητετε·θητε
3rdτεθητωσαν, τεθεντωντε·θητωσαν, τε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τεθηναι[GNT][LXX]​τε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τεθησεσθαι​τε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθεισατεθειςτεθεντε·θεισ·ατε·θει[ντ]·ςτε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτεθεισαντεθεντατε·θεισ·αντε·θε[ι]ντ·α
Datτεθεισῃτεθεντιτε·θεισ·ῃτε·θε[ι]ντ·ι
Genτεθεισηςτεθεντοςτε·θεισ·ηςτε·θε[ι]ντ·ος
PlVocτεθεισαιτεθεντεςτεθεντατε·θεισ·αιτε·θε[ι]ντ·εςτε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτεθεισαςτεθενταςτε·θεισ·αςτε·θε[ι]ντ·ας
Datτεθεισαιςτεθεισι, τεθεισιντε·θεισ·αιςτε·θει[ντ]·σι(ν)
Genτεθεισωντεθεντωντε·θεισ·ωντε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθησομενητεθησομενετε·θησομεν·ητε·θησομεν·ε
Nomτεθησομενοςτε·θησομεν·ος
Accτεθησομενηντεθησομενοντε·θησομεν·ηντε·θησομεν·ον
Datτεθησομενῃτεθησομενῳτε·θησομεν·ῃτε·θησομεν·ῳ
Genτεθησομενηςτεθησομενουτε·θησομεν·ηςτε·θησομεν·ου
PlVocτεθησομεναιτεθησομενοιτεθησομενατε·θησομεν·αιτε·θησομεν·οιτε·θησομεν·α
Nom
Accτεθησομεναςτεθησομενουςτε·θησομεν·αςτε·θησομεν·ους
Datτεθησομεναιςτεθησομενοιςτε·θησομεν·αιςτε·θησομεν·οις
Genτεθησομενωντεθησομενωντε·θησομεν·ωντε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 16:55:43 EST